MSPH 77 INS 11704/2012-B-25
MSPH 77 INS 11704/2012-B-25

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka : Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 9, Jablonecká 415/56, o změně rozhodnutí

t a k t o:

Povinnost insolvenčního správce uložena výrokem VIII. (poslední věta za spojkou a ) usnesení ze dne 27.9. 2012, č.d. MSPH 77 INS 11704/2012-B-11 se mění takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby podával zprávy o průběhu plnění oddlužení jednou ročně, a to vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. Nastanou-li skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 16. září 2014

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Valešová