MSPH 77 INS 11455/2012-A-8
MSPH 77 INS 11455/2012-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Květuše Uhnáková, dat. nar. 10.10.1969, bytem Praha 9, Bobkova 786/4, IČO 61826901

takto:

Usnesení ze dne 15.5.2012, č.j. MSPH 77 INS 11455/2012-A-6, o povinnosti dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč se zrušuje z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 23. května 2012

JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Vincencová