MSPH 77 INS 11436/2011-B-28
Č.j.: MSPH 77 INS 11436/2011-B-28 Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka : Matěj anonymizovano , anonymizovano , Městský úřad Prahy 13, Sluneční náměstí 2580/13, korespondenční adresa Praha, Kettnerova 2058 zast. advokátkou JUDr. Ivanou Seifertovou, Praha 1, Masarykovo nábřeží 12, o změně rozhodnutí

t a k t o:

Povinnost insolvenčního správce uložena výrokem VII. (poslední věta za spojkou a ) usnesení ze dne 20.10. 2011, č.d. MSPH 77 INS 11436/201-B-10 se mění takto:

Insolvenčnímu správci se ukládá, aby podával zprávy o průběhu plnění oddlužení jednou ročně, a to vždy k 31. 1. každého kalendářního roku. Nastanou-li skutečnosti, které by mohly ohrozit řádný průběh oddlužení, podá o tom soudu zprávu neprodleně.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Praze dne 29. října 2014 JUDr. Jarmila Hanuliaková, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Ilenčíková