MSPH 77 INS 10296/2015-B-30
MSPH 77 INS 10296/2015-B-30

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jarmilou Hanuliakovou v insolvenční věci dlužníka: Žaneta anonymizovano , anonymizovano , bytem Bryksova 944/27, Praha 9 Černý Most, o zrušení schváleného oddlužení

takto:

I. Oddlužení dlužnice Žaneta anonymizovano , anonymizovano , bytem Bryksova 944/27, Praha 9-Černý Most, schválené usnesením ze dne 7.6.2016, d.č. MSPH 77 INS 10296/2015-B-9, se z r u š u j e .

II. Insolvenční řízení se z a s t a v u j e.

III. Určuje se odměna a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 23 958 Kč.

IV. Odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce ve výši 17 424 Kč uhradí stát po právní moci rozhodnutí.

V. Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY, v.o.s., Široká 36/5, Praha 1, IČO 28490738, provozovna Náchodská 760/67, Praha 9, se z p r o š ť u j e funkce.

Odůvodnění:

1. Usnesením ze dne 8.4.2016, d.č.-A-29, soud zjistil úpadek dlužnice Žaneta anonymizovano , anonymizovano (dále jen dlužnice) a povolil řešení úpadku oddlužením.

2. Usnesením ze dne 7. 6. 2016, d. č.-B-9, soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, uložil dlužnici po dobu 5 let platit nezajištěným věřitelům na úhradu jejich pohledávek vždy ke každému 15. dni v měsíci z příjmu, které získá po schválení oddlužení prostřednictvím insolvenčního správce a to počínaje měsícem červencem 2016, opakovaně uložil po dobu trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře platit insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a hotové výdaje, a to vše z daru ve výši 2 000 Kč měsíčně od dárce Petra anonymizovano , anonymizovano . Soud vyšel ze zjištění, že nezajištěné přihlášené pohledávky jsou ve výši 82 162,99 Kč, míru uspokojení lze očekávat ve výši 66,52%, že dlužnice od podání insolvenčního návrhu nebyla zaměstnána, evidována na úřadu práce avšak bez dávek v nezaměstnanosti. Soud současně poučil dlužnici, že je povinna vyvíjet úsilí při hledání zaměstnání a povinnostech v průběhu oddlužení.

3.Insolvenční správce předložil soudu dne 7. 2. 2017 zprávu o plnění oddlužení dlužníka (č. d. B- 15). Ze zprávy insolvenčního správce soud zjistil, že dlužník neplní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když od schválení oddlužení byla na účet majetkové podstaty připsána splátka dle schváleného způsobu oddlužení jenom za měsíc 8/2016 ve výši 2 000 Kč.

4. Soud předvolal dlužnici k slyšení o plnění splátkového kalendáře na den 2. 5. 2017, ke kterému se dlužnice nedostavila, neomluvila. Soud vyzval dlužnici usnesením ze dne 2. 5. 2017, d.č. MSPH 77 INS 10296/2015-B-21, aby do 10 dnů sdělila důvod nedostavení se k jednání, vyjádřila se k neplnění oddlužení plněním splátkového kalendáře, sdělila důvod neplnění z příjmu dlužnice isir.justi ce.cz

(daru), sdělila a doložila způsob, jak se uchází o zaměstnání za účelem získání příjmu. Dlužnice se k výzvě soudu nevyjádřila.

5.Insolvenční správce předložil soudu zprávu o plnění oddlužení dlužníka ze dne 30. 9. 2017 (č. d. B-24). Ze zprávy insolvenčního správce soud zjistil, že dlužník nadále neplní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když od schválení oddlužení byla na účet majetkové podstaty připsána splátka dle schváleného způsobu oddlužení jenom dne 1. 8. 2016 ve výši 2 000 Kč a dne 31. 8. 2016 částka 2 000 Kč, že míra uspokojení nezajištěných věřitelů činí 0,89% a předpoklad plnění oddlužení je ve výši 3,57%.

6. Soud předvolal dlužnici k slyšení o plnění splátkového kalendáře na den 4. 1. 2018, ke kterému se dlužnice nedostavila, neomluvila. Insolvenční správce navrhl zrušení schváleného oddlužení, když dlužnice je nekontaktní, není známo, zda je zaměstnána, na daru bylo plněno 4 000 Kč, dlužnice je zcela nemajetná, do prosince 2017 dluh pro nezajištěné věřitelé je 32 000 Kč a dluh na odměně insolvenčního správce je 16 335 Kč. Současně vyúčtoval odměnu a hotové výdaje za období od měsíce duben 2016 do měsíce prosinec 2017.

7. S účinností od 1. 7. 2017 byl zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), novelizován zákonem č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Podle ustanovení čl. II. bodu 1. přechodných ustanovení tohoto zákona, zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

8. Podle ustanovení § 412 odst. 1 insolvenčního zákona je po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník povinen a) vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usilovat; nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat, b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře, c) bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání, d) vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání, e) nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení, f) neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody, g) nepřijímat na sebe nové závazky, které by nemohl v době jejich splatnosti splnit.

9. Podle ustanovení § 418 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

10. Podle ustanovení § 418 odst. 3 insolvenčního zákona insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou-li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr.

11. Podle ustanovení § 418 odst. 4 insolvenčního zákona insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

12. Podle ustanovení § 418 odst. 5 insolvenčního zákona jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle § 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle §390a odst. 5 insolvenčního zákona.

13. Soud dospěl k závěru, že je naplněn důvod pro zrušení oddlužení podle ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona, neboť dlužnice neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, když nehradí měsíční splátky na účet majetkové podstaty dle schváleného způsobu oddlužení plněním splátkového kalendáře (za 18 měsíců trvání účinků oddlužení bylo zaplaceno darem 4 000 Kč), ve vztahu k insolvenčnímu správci a soudu je nekontaktní, není známo, zda má příjem ze zaměstnání, rovněž darovací smlouva není plněna, k 18. měsíci plnění oddlužení-12/2017 míra uspokojení nezajištěných věřitelů je 0,89%, očekávané uspokojení věřitelů je cca 3,57 %, tedy není předpoklad plnění splátkového kalendáře. Soud proto schválené oddlužení plněním splátkového kalendáře zrušil podle ust. § 418 odst. 3 insolvenčního zákona-výrok I.

14. Protože majetek dlužnice je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující (dlužnice vlastní jenom věci osobní potřeby, d. č. B-2) a současně nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu (dlužnice o prohlášení konkursu nepožádala), rozhodl soud podle ustanovení § 418 odst. 5 insolvenčního zákona o zastavení insolvenčního řízení-výrok II.

15. O odměně insolvenčního správce rozhodl soud podle ustanovení § 418 odst. 5 insolvenčního zákona § 3 písm. b) vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále jen vyhláška), podle kterého náleží insolvenčnímu správci odměna 750 Kč za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře. Za stejné období náleží správci dle ustanovení § 7 odst. 4 vyhlášky i náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč měsíčně. V daném případě má insolvenční správce nárok na odměnu a náhradu hotových výdajů za 22 měsíců (duben 2016-leden 2017) ve výši 23 958 Kč (22 x 750 = 16 500 Kč + 22 x 150 = 3 300 Kč + 21% DPH 4 158 Kč)-výrok III.

16.Insolvenční správce sdělil, že za období od účinku povolení oddlužení 4/2016 do 12/2017 záloha na odměnu a hotové výdaje byla dlužnici zaplacena ve výši 6 534 Kč za měsíc 4/2016-9/2016. Podle § 38 odst. 2 IZ a § 8 vyhlášky odměnu insolvenčního správce ve výši 17 424 Kč (16x750 Kč= 12 000 + 16x 150 = 2 400 + 21% DPH 3 024 Kč) uhradí stát-výrok IV.

17.Insolvenční správce sdělí soudu obratem číslo účtu, na který bude poukázána část odměny a hotové výdaje.

18. Soud současně zprostil insolvenční správce funkce podle § 418 odst. 5 insolvenčního zákona -výrok V.

Poučení:

Proti výroku I. mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona (§418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Proti výrokům II., III., IV. a V. mohou podat odvolání osoby uvedené v ustanovení § 418 odst. 7 insolvenčního zákona a přihlášení věřitelé (§ 418 odst. 8 insolvenčního zákona).

Odvolání se podává do15 dnů od doručení usnesení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a věřiteli, který zrušení oddlužení navrhl, se doručuje zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání u osob obesílaných zvláštním způsobem začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení insolvenční řízení končí (§ 405 odst. 3 insolvenčního zákona).

Praha 15. ledna 2018

JUDr. Jarmila Hanuliaková,v.r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Dana Kavalecová