MSPH 76 INS 9512/2012-C6-43
MSPH 76 INS 9512/2012-C6-43

Č.j.: MSPH 176 ICm 1123/2013-76 (MSPH 76INS 9512/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v právní věci žalobce: Ing. Michal anonymizovano , anonymizovano , Pod Zvonařkou 2239/6, 120 00 Praha 2, zastoupený advokátem Mgr. Lenkou Kolačkovskou, se sídlem AK VI. čp 175, 273 07 Vinařice u Kladna, pob. Slaný, Třebízského 180, PSČ 274 01 proti žalovanému: DV Insolvence, v.o.s., IČ: 01929101, V Luhu 754/18, 140 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka DOLÁK Group a.s., IČ: 28995295, zastoupenému advokátem JUDr. Zuzanou Mayerovou, V Luhu 18, 140 00 Praha 4, o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Žaloba se žádostí o vyloučení movité věci-osobního automobilu VOLVO S80, D5 Momentum Geartr,reg. zn. 8A 95059, VIN YV 1AS 714081074966 ze soupisu majetkové podstaty dlužníka DOLÁK Group a.s., IČ: 28995295 v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn., s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku žalovanému na náhradu nákladů řízení k rukám jeho zástupce částku ve výši Kč 27.370,-.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou došlou soudu dne 27.3.2013 domáhal vyloučení věci-osobního vozu VOLVO S80, D5 Momentum Geartr,reg. zn. 8A 95059, VIN YV 1AS 714081074966-ze soupisu majetkové podstaty dlužníka DOLÁK Group a.s., IČ: 289 95 295 (dále jen isir.justi ce.cz pokračování-2-MSPH 176 ICm 1123/2013 insolvenční dlužník), žalovaným sepsané v majetkové podstatě pod položkou m10 v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn.. Uvedl, že si vůz koupil od insolvenčního dlužníka na základě kupní smlouvy č. 59312 ze dne 27.9.2011 uzavřené dle ust. § 446 obchodního zákoníku (dále jen OBZ), zaplatil za něj sjednanou kupní cenu Kč 419.000,-a vůz s malým technickým průkazem k vozu si převzal. Prodávající mu přes výzvy nikdy nepředal velký technický průkaz (dále jen VTP), tedy dle žalobce prodávající nesplnil podmínky kupní smlouvy. Žalobce uvedl, že v době prodeje nevěděl a nemohl vědět, že prodávající není vlastníkem vozu, jím vystavená faktura měla po dobu 30 dnů nahrazovat VTP a též v pojistné smlouvě byl prodávající uveden jako pojištěný, pojistník i jako vlastník vozu. Namítl absolutní neplatnost smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva uzavřenou mezi společností DOLÁK Group a.s. a VB Leasing CZ s.r.o., v době prodeje vozu mu o existenci této smlouvy nebylo nic známo. O smlouvě o zajišťovacím převodu se dozvěděl z insolvenčního řejstříku, z přihlášky věřitele VB Leasing CZ s.r.o. do insolvenčního řízení proti dlužníkovi DOLÁK Group a.s. Žalobce si z opatrnosti přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši kupní ceny vozidla Kč 419.000,-. Aby mohl vůz používat nahlásil na dopravním inspektorátu ztrátu VTP a obdržel duplikát velkého technického průkazu č. UG 222089. Žalobce v průběhu tohoto řízení o excindační žalobě, dne 4.7.2016 vůz prodal do autobazaru, AUTO PALACE Spořilov s.r.o., který jej v mezidobí dále prodal, aby žalobce získal vozidlo zpět, zaplatil cenu vyšší a v březnu 2017 vůz koupil zpět. Ke svým tvrzením přeložil listinné důkazy a navrhl výslechy svědků.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť žalobce koupil předmětný vůz od nevlastníka, neprokázal, že by jej nabyl v dobré víře, že prodávající byl v době prodeje jeho vlastníkem. Žalovaný je toho názoru stejně jako žalobce, že kupní smlouva byla uzavřena dle ust. § 446 OBZ, tedy, že kupující nabývá vlastnické právo k předmětu koupě i tehdy, nabývá-li jej od nevlastníka, ledaže v době převzetí vozu věděl nebo vědět měl a mohl, že prodávající není vlastníkem vozu a není ani oprávněn s věcí nakládat za účelem jeho prodeje. Žalobce měl k dispozici pouze malý TP, na kterém byl vyznačen jen provozovatel vozidla, nikoli jeho vlastník, jako majitel vozu je vyznačen na VTP Auto Hase spol. s r.o. od 9.5.2008. Namítl, že v době prodeje nebyl prodávající vlastníkem vozu. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného proti insolvenčnímu dlužníkovi pohledávku ve výši Kč 419.000,-z titulu náhrady škody pro případ, že by se ukázalo, že se vlastníkem vozu nestal.

Účastníci učinili nespornými následující skutečnosti, které soud vzal za svá skutková zjištění (§ 120 odst. 4 o.s.ř.), a to, že:

1. Žalobce si kupní smlouvou ze dne 27.9.2011 za kupní cenu 419.000,-Kč koupil vůz VOLVO model S80 D5 Momentum, reg. zn. 8A 95059, VIN YV1AS714081074966 od prodávajícího DOLÁK Group a.s., IČ: 28995295, kupní cenu mu zaplatil v plné výši a vůz si od prodávajícího převzal jen s malým technickým průkazem, 2. Vůz je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka DOLÁK Group a.s. pod položkou m10, 3. Žalovaný vyrozuměl žalobce o sepsání vozu do majetkové podstaty dle § 224 IZ podáním ze dne 1.3.2013, které bylo žalobci doručeno dne 7.3.2013, 4. Žalobce má předmětný vůz k dnešnímu dni u sebe.

Z obsahu vyjádření účastníků plyne, že je mezi nimi sporné, zda se stal žalobce vlastníkem věci, zda žalobce byl v dobré víře, že kupuje věc od vlastníka a zda byla tato věc oprávněně žalovaným sepsána do soupisu majetkové podstaty insolvenčního dlužníka. pokračování-3-MSPH 176 ICm 1123/2013

V řízení o excindační žalobě soud musí sledovat, zda jsou naplněny předpoklady, za nichž může vyhovět žalobě o vyloučení majetku ze soupisu konkursní podstaty úpadce, tak, jak je formuloval Nejvyšší soud ČR ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 27/2003, a to, zda:

1. Věc byla správcem konkursní podstaty příslušného úpadce pojata do soupisu konkursní podstaty 2. Excindační žaloba byla podána osobou odlišnou od úpadce a došla soudu nejpozději posledního dne lhůty určené této osobě k podání žaloby výzvou soudu, který konkurs prohlásil 3. Žalovaným je správce konkursní podstaty 4. V době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci, trvají účinky konkursu a věc nadále je sepsána v konkursní podstatě úpadce 5. Osoba, která se domáhá vyloučení věci prokázala nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, prokázala, ale i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu konkursní podstaty úpadce svědčí jí.

V projednávané věci soud po provedeném dokazování z listin soud zjistil :

-Kupní smlouvy č. 59312 ze dne 27.9.2011, článku II., že prodávající prodal kupujícímu vůz včetně jeho součástí, příslušenství a potřebnými doklady pro jeho užívání -Faktury č. 2221500031 ze dne 27.9.2011 vystavená DOLÁK Group a.s. odběrateli Michalu anonymizovano znějící na Kč 419.000,-se splatností dne 27.9.2011, účtováno za ojetý vůz VOLVO S80 D5, č. karoserie YV1AS714081074966, reg. zn. 8A9 50 59, že je na faktuře je uvedena poznámka: Tento doklad nahrazuje po dobu 30 dnů ode dne vystavení technický průkaz č. UC 540239, -Formuláře nazvaného Pojistná smlouva o pojištění motorových vozidel uzavřená mezi pojistníkem Michalem anonymizovano s pojišťovnou Generali Pojišťovna a.s. ze dne 27.9.2011, že je jako vlastník vozu uveden na formuláři Michal anonymizovano , pojišťovacím zprostředkovatelem je uveden AUTO HASE spol. s r.o., označen Pavel Fencl jako osoba oprávněná sepsat a podepsat smlouvu za pojišťovacího zprostředkovatele, doklad je opatřen podpisy pojištěného a razítkem pojišťovacího zprostředkovatele AUTO HASE, autorizovaný VOLVO DEALER, Dolák Group a.s., provozovna Za Mototechnou 971, Praha 5, s podpisem -Kopie Osvědčení o registraci vozidla, část II., technický průkaz č. UC 540239 s datem první registrace dne 9.5.2008, že prvním vlastníkem předmětného vozu byl UNICREDIT FLEET MANAGEMENT, s.r.o., IČ: 62582836, vozidlo převedeno na AUTO HASE spol. s r.o. dne 9.7.2009, -Duplikátu osvědčení o registraci vozidla část II., technický průkaz č. UG 222089, reg. zn. vozidla 8A 95 059, že vozidlo bylo prvně registrováno dne 9.5.2008, jako vlastník vozidla společnost AUTO HASE spol. s r.o., že údaj o převedení vozidla-odhlášení (na koho, kam) chybí, jako další vlastník vozidla je uveden Michal anonymizovano . V kolonce úřední záznamy je uvedeno, že dne 15.9.2009 bylo vydáno Osvědčení o registraci vozidla č. UAG 528207, dne 24.3.2015 byl vystaven nový technický průkaz za ztrátu technického průkazu č. UC 540239, dne 26.3.2015 bylo vydáno Osvědčení o registraci vozidel č. UA0163389 přeregistrace. -e-mailové korespondence mezi žalobcem a panem Fenclem ze dne 28.11.2011, že žalobce žádal o sdělení, proč mu nebyl dosud vydán VTP, že ani po návštěvě ve společnosti AUTO HASE mu nebyl VTP vydán pokračování-4-MSPH 176 ICm 1123/2013

-e-mailové odpovědi Jana Šestáka, obchodního ředitele, ze dne 18.1.2012, že se žalobci omlouvá, považuje hněv žalobce na společnost AUTO HASE za oprávněný, vysvětluje, že majitelé společnosti AUTO HASE, pan Dolák a pan Váňa jsou zaneprázdněni převodem obchodních aktivit na společnost DOLÁK Group a.s., že v této situaci má společnost AUTO HASE s.r.o. silně oslabené cash flow, což je důvod prozatímního nedodání VTP k předmětnému vozu . -Z přehledu ke dni 25.7.2016 o evidenci registrovaných silničních vozidel vedeným Magistrátem hlavního města Prahy soud zjistil, že provozovatelem a vlastníkem osobního vozu reg. zn. 8A9 50 59 byla od 9.5.2008 do 9.7.2009 byla společnost UniCredit Fleet, IČ. 62582836, od 9.7.2009 do 26.3.2015 společnost AUTO HASE spol. s r.o. a od 26.3.2015 do 4.7.2016 Michal anonymizovano a od 4.7.2016 Auto Palace Spořilov s.r.o. -Z výslechu svědka Pavla Fencla soud zjistil, že z titulu své funkce vedoucího prodeje společnosti DOLÁK Group a.s. prodával žalobci předmětný ojetý vůz v prostorách Autosalonu VOLVO ve Stodůlkách, který provozoval Dolák Group a.s. Vozidlo, původně služební, prodal za cenu odsouhlasenou obchodním ředitelem, velký technický průkaz vozu neměl k dispozici, vypověděl, že věří tomu, že vůz byl registrován na společnost DOLÁK Group a.s. a že věří DOLÁK byl i jako vlastník zapsán ve VTP. Údaje do kupní smlouvy vypisoval dle kopie VTP, ale je to už 5 let a svědek vypověděl, že to přesně nedokáže říci, protože obvyklé bylo, že když nějaký vůz prodal, tak mu vedení originály VTP k vozům dodalo a svědek pro kupující vozy zaregistroval, v případě pana anonymizovano to tak nebylo, VTP nebyl panu anonymizovano vydán. K průběhu obchodu s panem anonymizovano vypověděl po nahlédnutí do kupní smlouvy, že tuto kupní smlouvu za prodávajícího podepsal, po nahlédnutí do pojistné smlouvy ze dne 27.9.2011 vypověděl, že tuto nepodepsal. Uvedl, že si nepamatuje na konkrétní obchod s panem anonymizovano . Vozidla nakupovala společnost AUTO HASE od dovozce VOLVO AUTO CZECH, nákupy vozidel byly financovány společnostmi Unicreditbank a.s. a VB Leasing. Svědek vypověděl, že nelze vyloučit, že vozy byly zastaveny ve prospěch financující leasingové společnosti, tedy i vůz pana anonymizovano byl zastaven, protože pan anonymizovano dosud nemá VTP ke koupenému vozu.

Ze shodných prohlášení účastníků, z provedeného dokazování a z úřední činnosti soudu, z insolvenčního spisu sp.zn.známých skutečností, soud zjistil a má prokázáno , že :

1) Excindační žaloba byla podána včas. 2) Kupní smlouvu dne 27.9.2011 uzavřel prodávající, společnost DOLÁK Group a.s., IČ 289 95 295, a kupující-žalobce-fyzická osoba, předmětem prodeje byl ojetý vůz Volvo, S80, D5 Momentum Geartr,reg. zn. 8A 95059, VIN YV 1AS 714081074966 účastníci smlouvy se dohodli, že se smlouva bude řídit obchodním zákoníkem 3) Sjednaná kupní cena Kč 419.000,-byla žalobcem prodávajícímu uhrazena 4) Vozidlo si kupující od prodávajícího převzal dnem podpisu kupní smlouvy, tj. dne 27.9.2011 5) Prodávající uzavřením kupní smlouvy prodal kupujícímu vůz včetně jeho součástí, příslušenství a potřebnými doklady pro jeho užívání 6) Prodávající nepředal prodávajícímu spolu s vozem velký technický průkaz k vozidlu 7) Kupující převzal od kupujícího spolu s vozem jen malý technický průkaz-osvědčení o registraci vozidla, na kterém je prodávající uveden jako provozovatel, 8) Žalobce marně požadoval na společnosti AUTO HASE spol. s r.o. i na společnosti DOLÁK Group a.s. vydání VTP, nevěděl, proč a kdo VTP ke koupenému vozu zadržuje pokračování-5-MSPH 176 ICm 1123/2013

9) Společnost DOLÁK Group a.s. nikdy nebyla jako vlastník registrována v Registru vozidel vedeným Magistrátem hlavního města Prahy 10) Žalobci bylo známo, že společnost AUTO HASE spol. s r.o. má finanční problémy, proto mu nebyl vydán VTP 11) Žalobce požádal o vydání duplikátu VTP, ačkoliv mu nikdy originál VTP nebyl prodávajícím vydán 12) Žalobce vůz převedl na 3. osobu a poté zpět jej odkoupil 13) Insolvenční řízení proti dlužníkovi společnosti DOLÁK Group a.s., IČ 289 95 295 bylo na návrh dlužníka zahájeno dne 19.4.2012, úpadek dlužníka byl zjištěn dne 13.6.2012 a konkurs prohlášen dne 6.9.2012, funkci insolvenčního správce vykonává žalovaný 14) K dnešnímu dni je v soupisu majetkové podstaty dlužníka společnosti DOLÁK Group a.s., IČ 289 95 295 pod položkou m10 zapsán předmětný vůz 15) Žalobce jako věřitel č. 102 přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ve výši Kč 419.000,-z titulu náhrady škody proti dlužníkovi, přihlásí-li se jako zajištěný věřitel společnost VB Leasing CZ spol. s r.o., a bude-li jeho pohledávka jako zajištěná zjištěna a nebude-li žalobce v případném incidenčním sporu o vyloučení této věci z majetkové podstaty úspěšný. 16) Společnost VB Leasing CZ spol. s r.o. jako věřitel č. 139 dne 17.7.2012 přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku za dlužníkem sestávající se z 43 dílčích nároků z titulu nevrácených poskytnutých úvěrů, zajištěných zajišťovacím převodem vlastnického práva k movitým věcem. Přihlášené dílčí nároky č. 36 až 43 byly zajištěny převodem vlastnického práva i k předmětnému vozu Volvo, reg. zn. 8A 95059, VIN YV 1AS 714081074966 17) Při přezkumném jednání dne 6.9.2012 byla pohledávka věřitele č. 102 (žalobce) ve výši Kč 419.000,-zjištěna 18) Při přezkumném jednání dne 6.9.2012 byla pohledávka zajištěného v.č. 139 ( VB Leasing CZ spol. s r.o.), dílčí nároky č. 36-43 ve výši Kč 10,821.020,70 zjištěny s právem zajištění k vozu Volvo, 8A 95059, VIN YV 1AS 71408107 19) Žalovaný sepsal vůz do soupisu jako předmět zajištění na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva ve prospěch věřitele č. 139-společnosti VB Leasing CZ spol. s r.o., přihlášku tohoto věřitele s právem zajištění k předmětnému vozu nepopřel, stejně tak ji nepopřel dlužník ani věřitel č. 102, žalobce.

Z výslechu svědka pana Fencla soud nezjistil a nemá prokázáno, že předmětný vůz v době prodeje žalobci byl ve vlastnictví prodávajícího, společnosti DOLÁK Group a.s., když nebyl kupujícímu, žalobci, předán spolu s vozem a ani nikdy později, velký technický průkaz, jak to bylo při prodeji obvyklé. Soud neuvěřil svědkovi, že měl při sepisování kupní smlouvy s panem anonymizovano k dispozici kopii VTP, když vzápětí svědek vypověděl, že si na konkrétní obchod s panem anonymizovano nepamatuje. A měl-li svědek k dispozici kopii VTP, proč nebyla kupujícímu tato kopie předána alespoň k nahlédnutí. Svědek nepodepsal pojistnou smlouvu k vozu.

Žaloba je nedůvodná.

Dle ust. § 409 a násl. OBZ předmětnou kupní smlouvu soud shledal za platně uzavřenou, smlouva obsahuje veškeré podstatné náležitosti. Obchodní zákoník na rozdíl od občanského zákoníku platného do 31.12.2013 přiznává možnost nabytí vlastnického práva od nevlastníka. Dle ust. § 446 OBZ lze nabýt vlastnické právo od nevlastníka, ledaže v době, kdy kupující měl vlastnické právo nabýt, věděl, že prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn s věcí nakládat za účelem jeho prodeje. Předpokladem nabytí vlastnictví je dobrá víra kupujícího v době uzavření kupní smlouvy. OBZ připouští, že kupující může být v dobré víře, pokračování-6-MSPH 176 ICm 1123/2013 i když věděl, že prodávající není vlastníkem prodávané věci, za podmínky, pokud se kupující domníval a mohl se domnívat, že je prodávající oprávněn věc prodat. Tato dobrá víra se předpokládá. Proto musí být, aby kupující nenabyl vlastnictví, prokázáno, že kupující věděl o tom, že prodávající nebyl vlastníkem a že nebyl oprávněn věc prodat. V daném případě bylo prokázáno, že žalobci v době převzetí vozu ani později prodávající nikdy nepředal velký technický průkaz k prodávanému vozu, ze kterého by kupující seznal, že prodávající nebyl a není vlastníkem vozu, spokojil se jen s malým technickým průkazem, kde je uveden prodávající jen jako provozovatel vozu. Žalobce tak měl a mohl mít důvodné pochybnosti o tom, zda je prodávající vlastníkem vozu a zda je i oprávněn vůz prodat. Pochybnosti měl i poté, když mu ani přes jeho četné urgence VTP nebyl vydán. Tyto své pochybnosti řešil po svém, získal duplikát VTP, vlastnické právo utvrdil převodem na 3.osobu a zpětnou koupí vozu. Vždy je nutné, aby v situacích, kdy existují o dobré víře kupujícího sebemenší pochybnosti, kupující prokázal, že využil všechny dostupné prostředky k tomu, aby se přesvědčil, že prodávající je skutečně oprávněn převést vlastnictví k předmětné věci, a že tedy byl v tomto smyslu skutečně v dobré víře. Důkazní břemeno týkající se dobré víry kupujícího nese v těchto případech vždy on sám(viz např. usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 112/01 ze dne 28.8.2001 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 852/2009 ze dne 28.1.2010).

Po provedeném dokazování soud nemá prokázáno, že žalobce byl v době uzavření kupní smlouvy a převzetí vozu od prodávajícího v dobré víře, že kupuje věc od vlastníka a že neměl a nemohl mít důvodné pochybnosti o tom, zda je prodávající vlastníkem vozu a zda je i oprávněn vůz prodat. V projednávané věci bylo zjištěno a prokázáno, že registrován jako vlastník vozu nikdy nebyla společnost DOLÁK Group a.s. Kupující, žalobce, měl a mohl již v době uzavření kupní smlouvy a v době převzetí vozu mít pochybnosti, zda je prodávající oprávněn mu vůz prodat, neboť kupní smlouvou koupil vůz včetně jeho součástí, příslušenství a potřebnými doklady pro jeho užívání spolu (viz bod II. smlouvy), ale VTP, který je součástí vozu, bez něhož nelze vůz používat, mu předán nebyl, žalobce jej nevyžadoval, ani kopii velkého technického průkazu, spokojil se s tím, že faktura k úhradě kupní ceny má VTP nahradit na dobu 30 dnů. Z provedeného dokazování plyne, že žalobce nebyl v dobré víře, že kupuje vůz od vlastníka či osoby oprávněné věc prodat. Měl pochybnosti, marně a až po nějaké době se domáhal vydání VTP u obou společností, AUTO HASE spol. s r.o. i DOLÁK Group a.s. K vyloučení pochybností, že nakoupil věc od nevlastníka, tedy že i on není vlastníkem vozu, následně jednal tak, že si k vozu opatřil duplikát velkého technického průkazu a své vlastnické právo se snažil upevnit převodem vozu na 3. osobu a zpětně za vyšší cenu vůz odkoupil zpět. Z titulu náhrady škody si přihlásil proti prodávajícímu, společnosti DOLÁK Group a.s., pohledávku ve výši Kč 419.000,-, kterážto výše odpovídá výši kupní ceny vozu, pohledávka mu byla zjištěna.

S ohledem na shora uvedené, žalobce neunesl důkazní břemeno k tomu, že využil všechny dostupné prostředky k tomu, aby se přesvědčil, že prodávající je vlastníkem předmětného vozu a že byl oprávněn tento vůz prodat. Soud nemá prokázán pátý předpoklad pro úspěch žalobce v této excindační žalobě, neboť nemá prokázáno, že předmětný vůz neměl být do soupisu žalovaným sepsán, ani prokázáno, že právo, které by vylučovalo zařazení věci do majetkové podstaty svědčí žalobci. Oba tyto předpoklady musí být současně naplněny. Nestačí tedy prokázání vlastnického práva k věci, ale musí být též prokázáno, že věc neměla být do soupisu sepsána. Žalovaný oprávněně sepsal vůz do soupisu jako předmět zajištění na základě smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva ve prospěch věřitele č. 139-společnosti VB Leasing CZ pokračování-7-MSPH 176 ICm 1123/2013 spol. s r.o., přihlášku tohoto věřitele s právem zajištění k předmětnému vozu nepopřel, stejně tak ji nepopřel dlužník ani věřitel č. 102, tedy žalobce, soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Pokud soud nehodnotil některé provedené důkazy nebo neprovedl-li některé důkazy navržené účastníky, učinil tak z důvodu jejich nadbytečnosti. Důkaz úředním záznamem o podání vysvětlení panem Milanem Dolákem na Policii ČR ze dne 31.8.2012 soud sice provedl, ale nehodnotil jej z důvodu jeho nulové důkazní síly k prokázání skutečností uvedených osobou bránící se vznesení obvinění.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., úspěšnému žalovanému přiznal náhradu nákladů potřebných k účelnému bránění práva žalovaného k rukám jeho zástupce ve výši 27.370,-Kč včetně 21% DPH, celkem za 7 úkonů právní služby po Kč 3.100,-a 7 paušálů po Kč 300,-(dle § 11 odst. 1, § 13 vyhl.č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu v platném znění). Z této částky přísluší Mgr. Petru Pecháčkovi, zástupci předchozího insolvenčního správce JUDr. Davida Uhlíře, částka Kč 6.800,-bez DPH (registrace nebyla soudu předložena) za 2 úkony právní služby-převzetí věci a vyjádření k žalobě po Kč 3.100,-a 2 paušály po Kč 300,-. Zbývající částka Kč 20.570,-včetně 21% DPH přísluší zástupci žalovaného, JUDr. Zuzaně Mayerové za 5 účelně učiněných úkonů právní služby po Kč 3.100,-(vyjádření ve věci z 15.3.2016, 4x účast na jednání soudu ve dnech 18.7.2016, 20.10.2016,16.3.2017,4.5.2017; dne 7.4.2016 nebylo jednáno) a 5 paušálů po Kč 300,-(dle § 11 odst. 1, § 13 vyhl.č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu v platném znění).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 15. května 2017

JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Horáčková