MSPH 76 INS 9370/2010-A-14
č.j.: MSPH 76 INS 9370/2010-A-14

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: ROUSEK & ROUSEK spol. s r.o. v likvidaci, IČ: 471 20 649, se sídlem v Praze 3, Bořivojova 878/35, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze vydané vyšším soudním úředníkem ze dne 21. září 2010 č.j. MSPH 76 INS 9370/2010-A-11, kterým byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným insolvenčnímu soudu dne 18.8.2010 se likvidátor dlužníka domáhal, aby soud zjistil úpadek dlužníka. Soud usnesením ze dne 21.9.2010 č.j.-A-11 uložil dlužníkovi povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč. Toto usnesení doručil fikcí na adresu sídla dlužníka, nikoli na adresu, kterou pro doručení určil likvidátor dlužníka. Proti výše uvedenému usnesením podal likvidátor dlužníka dne 18.11.2010 odvolání, v němž mezi jiným uvedl, že jeho statutární orgán se nezdržuje na území České republiky, a že ani likvidátor nemá přístup do jeho datové schránky, a proto mu nelze fikcí tímto způsobem doručovat. Jediný možný způsob, jak dlužníkovi doručovat, je na adresu likvidátora tak, jak je uvedeno v závěru insolvenčního návrhu. Vzhledem k tomu, že soud nedoručoval na požadovanou adresu likvidátora, soudce rozhodnutí vyššího soudního úředníka zrušil dle § 9 z.č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních a bude v řízení pokračovat.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 29. listopadu 2010

JUDr. Margita Víšková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Burešová