MSPH 76 INS 8939/2010-A-13
č.j.: MSPH 76 INS 8939/2010-A-13

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: : NABEMA MODEL, a.s., IČ 26878577, Plaská 622/3, 150 00 Praha 5, o insolvenčním návrhu dlužníka t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 11. srpna 2010, č.j. MSPH 76 INS 8939/2010-A-7, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným insolvenčnímu soudu dne 9.8.2010, se dlužník domáhal, aby soud zjistil jeho úpadek, neboť má celou řadu věřitelů, vůči kterým má peněžité závazky po lhůtě splatnosti delší než 3 měsíce a nadále není schopen svým závazkům dostát. V konkretizaci těchto trvzení odkázal na přiložené seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Insolvenční soud usnesením vydaným asistentkou soudce, ze dne 11.8.2010, č.j. MSPH 76 INS 8939/2010-A-7, insolvenční návrh dlužníka odmítl, z důvodu absence vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek v samotném insolvenčním návrhu. Proti výše uvedenému usnesení podal dlužník dne 25.8.2010 odvolání s tím, že vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek bylo podrobně popsáno v přiložených seznamech závazků, majetku a zaměstnanců a v samotném návrhu je na ně vytvořen odkaz, čímž se stávají nedílnou součástí insolvenčního návrhu. Podle § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník (nebo asistent soudce, na kterého se dle § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků), může mu zcela vyhovět předseda senátu. Vzhledem k tomu, že soud má za to, že odvolání navrhovatele lze zcela vyhovět, postupoval podle ustanovení § 95 IZ, tj. autoremedurně zrušil své rozhodnutí a bude v řízení pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 31. srpna 2010 JUDr. Margita Víšková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Burešová