MSPH 76 INS 8895/2015-P39-7
č.j.: MSPH 76 INS 8895/2015-P39-7

USN ESEN Í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: Chemos CZ, s.r.o., IČ 639 80 541, K Vejvoďáku 1359, 156 00 Praha 5, o částečném zpětvzetí pohledávky insolvenčního věřitele č. 38: Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, o odvolání

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31.7.2015 č.j. 76 INS 8895/2015-P39-4 vydané asistentem soudce, se zrušuje (ust. § 9 odst. 2 zák. č. 129/2008, Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství).

O d ů v o d n ě n í:

Podáním ze dne 27.7.2015 věřitel č. 38 vzal částečně zpět svou přihlášenou pohledávku do insolvenčního řízení. Dílčí pohledávku č. 1 vzal zpět do částky 197.514,39 Kč a dílčí pohledávku č. 3 do částky 8.654,25 Kč. Asistent soudce vydaným rozhodnutím ze dne 31.7.2015 pod č.j.-P-39-4, vzal částečné zpětvzetí na vědomí.

Proti výše uvedenému usnesení dne 19.8.2015 podal věřitel č. 38 odvolání na základě analogie s ustanovení § 165 odst. 4 zákona č. 182/2006, Sb., insolvenčního zákona, jelikož v usnesení, kterým se vzalo na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky věřitele č. 38 byla uvedena pouze částka bez uvedení, zda se jedná o jistinu či příslušenství.

Podle § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník (nebo asistent soudce, na kterého se dle § 36a odst. 5 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků), může mu zcela vyhovět předseda senátu.

P o u č e n í: Proti výroku není odvolání přípustné.

V Praze 20. srpna 2015 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kudrmannová