MSPH 76 INS 8816/2011-A-8
č.j.: MSPH 76 INS 8816 /2011-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze, rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: HEXA PLUS, a.s. v likvidaci, IČ: 452 74 827, se sídlem v Praze 4, Antala Staška 30, PSČ: 140 00, o návrhu insolvenčního věřitele: K & V a.s., IČ: 452 40 400, se sídlem v Praze 1, Týnská 21, PSČ: 110 00, zastoupená JUDr. Šárkou Kincelovou, advokátkou, AK se sídlem v Praze 5, Na Bělidle 910/20, o insolvenčním návrhu věřitele takto :

Usnesení Městského soudu v Praze vydané vyšším soudním úředníkem dne 25. května 2011 č.j. MSPH 76 INS 8816/2011-A-6, kterým byla dlužníkovi: HEXA PLUS, a.s. v likvidaci, IČ: 452 74 827, uložena povinnost vyjádřit se k insolvenčnímu návrhu věřitele a předložit seznamy uvedené v ust.§ 104 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ( insolvenční zákon, dále jen IZ), s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem doručeným insolvenčnímu soudu dne 23.3.2011 se insolvenční věřitel: K & V a.s., IČ: 452 40 400, domáhal, aby soud zjistil úpadek dlužníka. Soud usnesením ze dne 25.5.2010 č.j. MSPH 76 INS 9370/2010-A-6 uložil dlužníkovi povinnost, aby se do 15 dnů od doručení k tomuto insolvenčnímu návrhu vyjádřil, a aby v téže lhůtě předložil seznamy dle ust. § 104 odst. 1 IZ.

Vzhledem k tomu, že soud vydal dne 1.6. 2011 usnesení čj. MSPH 76 INS 8816/2011-A-7, jímž předmětný insolvenční návrh odmítl, staly se obě povinnosti uložené ve výroku označeným usnesením bezpředmětnými, a proto soudce toto rozhodnutí vyššího soudního úředníka postupem dle § 9 z.č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících zrušil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 1. června 2011

JUDr. Margita Víšková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Cyraniová