MSPH 76 INS 8711/2009-C5-7
MSPH 76 INS 8711/2009-C5-7 179 ICm 2327/2013

4Co 209/2013-30

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl v senátČ složeném z p edsedkynČ JUDr. Milady Lukáové a soudky JUDr. Evy Keményové a JUDr. Yvony Svobodové v insolvenní vČci dlužníka : LUPEMI, s.r.o., se sídlem 100 00 Praha 10, Turnovského 263, Iý 61065242, o insolvenním návrhu JUDr. Jaroslavy Šafránkové, se sídlem 110 00 Praha 1, Mezibranská 19, správkynČ konkurzní podstaty úpadce Ji ího Kabourka, bytem 130 00 Praha 3, Havlíkovo nám. 9/700, kontaktní adresa : kabourek-mail@tiscali.cz, k žalobČ pro zmatenost podané dlužníkem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2.9.2010 .j. 1VSPH 548/2010-A-61 a usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 8.6.2010 .j.-A-44 ve znČní opravného usnesení téhož soudu ze dne 19.7.2010 .j.-A-51, k odvolání dlužníka proti usnesení MČstského soudu v Praze ze dne 18. ervence 2013 .j. MSPH 179 ICm 2327/2013-8,

takto :

Usnesení soudu prvního stupnČ se z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní

Dlužník napadl žalobou pro zmatenost shora uvedené usnesení MČstského soudu v Praze, kterým byl zjištČn úpadek dlužníka, a Vrchního soudu v Praze, kterým bylo toto usnesení potvrzeno. Žalobu pro zmatenost podal z d vodu podle ust. § 229 odst. 3 o.s. . a dále podle zmatenostních d vod vyjmenovaných v § 229 odst. 1 o.s. . . SouasnČ požádal o ustanovení advokáta, nebo jsou zde p edpoklady pro to, aby byla spolenost LUPEMI, s.r.o., osvobozena od soudních poplatk .

Napadeným usnesením soud prvního stupnČ rozhodl, že návrh žalobce na ustanovení zástupce z ad advokát k ochranČ jeho zájm v ízení o žalobČ pro zmatenost ze dne 30.5.2013 se zamítá.

Soud p i svém rozhodování vycházel z toho, že konkurz na majetek dlužníka byl zrušen z d vodu podle ust. § 308 odst. 1 písm. d/ zákona . 182/2006 Sb. Podaná žaloba pro zmatenost dosud neobsahuje úplná skutková tvrzení a nejsou v ní oznaeny ani d kazy prokazující dosud chybČjící tvrzení. Soud p itom vycházel z konstantní judikatury soud vyšších stup a poukázal na to, že pokud úastník požádá o ustanovení zástupce podle ust. § 30 o.s. ., soud o tom musí rozhodnout p ed tím, než uiní další úkony v ízení (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ýR sp.zn. 30Cdo 3403/2009). Soud tedy postupoval podle ust. § 30 o.s. . a poukázal na to, že žalobce (dlužník) dosud nepožádal o osvobození od soudních poplatk , jeho pomČry nejsou známy, když od zrušení konkurzu uplynuly již dva roky a není proto známo, zda je i není schopen zaplatit soudní poplatek. P itom nestaí odkaz na to, že

list . 1 Sp. zn. 4Co 209/2013 179 ICm 2327/2013 v d ívČjších ízeních byl úastník od placení soudních poplatk osvobozen. Soud tak dospČl k závČru, že úastník m že požádat ýeskou advokátní komoru, aby mu urila advokáta, který mu poskytne právní služby. Z tČchto d vod soud žádost zamítl.

Ve vas podaném odvolání dlužník a napadeným usnesením nesouhlasí. P edevším má za to, že jeho žaloba je dostatenČ od vodnČná a srozumitelná. Poukazuje na to, že každá žaloba pro zmatenost je podkladem pro ízení natolik složité, že vyžaduje zastoupení jednotlivých úastník . Odkazuje dále na zákon o advokacii a na to, že jednou z podmínek pro urení advokáta ýeskou advokátní komorou je to, že žadatel nespl uje podmínky pro ustanovení advokáta soudem. Musí tedy být nejprve o tomto rozhodnuto pravomocnČ (negativnČ) soudem. Soud prvního stupnČ se v bec nezabýval majetkovými pomČry dlužníka, ten proto navrhuje, aby odvolací soud zrušil napadené usnesení a vrátil vČc k dalšímu ízení soudu prvního stupnČ.

Odvolání je d vodné.

Soud prvního stupnČ zatížil dosavadní ízení vadami, které mohly vést k nesprávnému rozhodnutí ve vČci (§ 212a odst. 5 o.s. .). P edevším si dostatenČ neuvČdomil, že žaloba pro zmatenost je mimo ádným opravným prost edkem, o emž svČdí její za azení v ásti tvrté o.s. . (opravné prost edky). Z toho vyplývá i postavení úastník v tomto ízení, kdy ten, kdo žalobu podává, není bez dalšího žalobcem, ale jeho dosavadní procesní postavení z stává zachováno (viz záhlaví tohoto usnesení).

V dalším jen t eba p isvČdit soudu prvního stupnČ v tom, že o žádosti o ustanovení zástupce je t eba rozhodnout p ed tím, než soud uiní další úkony v ízení; p esto nelze p ehlédnout tu skutenost, že soud pro své rozhodnutí pot ebuje mít dostatek podklad . V projednávané vČci p edevším odvolací soud odkazuje na to, že dlužník v žalobČ poukázal na své pomČry, které podle jeho názoru svČdí o tom, že jsou zde p edpoklady pro osvobození od soudní ho poplatku. Ust. § 30 odst. 1 o.s. . výslovnČ stanoví, že úastníku, u nČhož jsou p edpoklady pro osvobození od soudních poplatk (§ 138), p edseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytnČ t eba k ochranČ jeho zájm . Není zde tedy stanoveno, že úastník musí nutnČ podat žádost o osvobození od soudních poplatk , jeho pomČry v tomto smČru však soud musí znát, aby mohl o žádosti rozhodnout. Mezi podmínky pro od vodnČní osvobození od soudních poplatk pak pat í p edevším pomČry úastníka a to, že se nejedná o svévolné nebo z ejmČ bezúspČšné uplat ování nebo bránČní práva. Pro rozhodnutí o osvobození od soudních poplatk nebo pro posouzení, že jsou zde podmínky pro takové rozhodnutí, musí být tedy soudu známy zde uvedené skutenosti. V projednávané vČci se však soud prvního stupnČ nepostaral o to, aby pro své rozhodnutí mČl dostatek podklad osvČdujících splnČní podmínek pro možné osvobození od soudních poplatk a tedy i rozhodnutí podle ust. § 30 o.s. .

Z vyložených d vod odvolací soud zrušil napadené usnesení podle ust. § 219a odst. 1 písm. a/ o.s. . a vČc vrátil soudu prvního stupnČ k dalšímu ízení. V nČm pak soud nejprve pouí dlužníka o jeho povinnosti prokázat, že jsou u nČj splnČny podmínky pro ustanovení zástupce podle citovaného ust. § 30 o.s. ., tedy že jsou u nČj p edpoklady pro osvobození od soudních poplatk podle ust. § 138 o.s. . Teprve poté bude soud moci o žádosti dlužníka rozhodnout.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení lze podat dovolání za podmínek upravených v ust. § 237 o.s. . Dovolání se podává do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí odvolacího

list . 2 Sp. zn. 4Co 209/2013 179 ICm 2327/2013 soudu prost ednictvím MČstského soudu v Praze k Nejvyššímu soudu ýR, který jen je oprávnČn posoudit p ípustnost podaného dovolání.

V Praze dne 24. února 2014

JUDr. Milada L u k á o v á, v.r. p edsedkynČ senátu

Za správnost vyhotovení: Marika Vincíbrová

list . 3 Sp. zn. 4Co 209/2013