MSPH 76 INS 8540/2011-C5-55
MSPH 76 INS 8540/2011-C5-55

NEJVYŠŠÍ SOUD OBČANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM Bu r e š o v a 2 0 , 6 5 7 3 7 Br n o te l. : 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , f a x : 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-ma il: p o d a te ln a @ n s o u d . c z

Městský soud v Praze

ke sp. zn. 176 ICm 4050/2013

V Brně dne 29. září 2017 sp. zn. 29 ICdo 140/2017

Dovolání-vrácení spisu

[1] V příloze opět vracím bez rozhodnutí o dovolání spis Vašeho soudu sp. zn. 176 ICm 4050/2013, z jehož obsahu se podává, že je namístě, aby odvolací soud zhojil jinou zřejmou nesprávnost v záhlaví, ve výroku a v odůvodnění svého usnesení ze dne 6. června 2017, č. j. 176 ICm 4050/2013, 104 VSPH 919/2015-171 () [dále jen opravné usnesení ]. [2] V opravném usnesení (a to v záhlaví, ve výroku i v odůvodnění) je opravovaný rozsudek odvolacího soudu vždy označen tak, že jde o rozsudek č. j. 104 VSPH 919/2015-128 . Takový údaj ovšem není číslem jednacím opravovaného rozsudku. Tím je [v souladu s ustanovením § 215b a § 215j Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy (dále jen kancelářský řád ), v aktuálním znění (jež platilo i v době vydání opravovaného rozsudku a opravného usnesení)] č. j. 176 ICm 4050/2013, 104 VSPH 919/2015-128 () , což je i údaj, jímž je opatřen v záhlaví titulní strany originál opravovaného rozsudku. Na soudu prvního stupně tedy bude, aby spis opět předložil odvolacímu soudu k provedení příslušné opravy (k vydání opravného usnesení, jímž opraví chyby opravného usnesení ze dne 6. června 2017), a po právní moci opravného usnesení aby věc opět předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o podaném dovolání.

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná

Příloha: spis sp. zn. 176 ICm 4050/2013 isir.justi ce.cz