MSPH 76 INS 7967/2012-B-63
č.j.: MSPH 76 INS 7967/2012-B-63

U S N E S EN Í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka : Jana DIRLBECKOVÁ, IČ: 69478503, Sokolovská 233/37, 186 00 Praha 8 zastoupeného JUDr. Danielem Kaplanem,LL.M, advokátem se sídlem 110 00 Praha 1, Revoluční 3, o schválení reorganizačního plánu a o odměně a hotových výdajích správce

takto:

I. Soud s c h v a l u j e reorganizační plán ze dne 3. prosince 2012 dlužníka Jany DIRLBECKOVÉ, IČ: 69478503.

II. Reorganizační plán je účinný od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž usnesení o schválení reorganizačního plánu nabylo právní moci.

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby:

-do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu zajistil provedení procesních úkonů spojených s účinností reorganizačního plánu; -do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu dlužníku předal zprávu o své dosavadní činnosti; -do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu provedl případné další úkony potřebné k tomu, aby dlužník mohl vykonávat svá dispoziční oprávnění;

-v průběhu provádění reorganizačního plánu vykonával dohled nad činností dlužníka se zaměřením na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužníka a aby o výsledcích své činnosti pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce, informoval insolvenční soud a věřitelský výbor, s tím, že první zprávu o výsledcích své činnosti podá ve druhé polovině třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž se reorganizační plán stal účinným.

IV. Soud ukládá dlužníku, aby informoval insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu a aby zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podával insolvenčnímu správci souhrnně nejméně jednou za 3 měsíce s tím, že první takovou zprávu podá do první poloviny třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž se reorganizační plán stal účinným.

V. Soud určuje odměnu insolvenčnímu správci společnosti Záveská a spol. v.o.s. ve výši Kč 750,-Kč měsíčně + DPH a náhrada hotových výdajů se stanoví paušální částkou 150,-Kč měsíčně + DPH, a to počínaje červnem 2012 včetně.

VI. Odměna a hotové výdaje správce jsou splatné takto: za období červen 2012-únor 2013 do 25.3.2013, dále pak měsíčně do 25. dne v následujícím měsíci.

Odůvodnění:

Dne 2.4.2012 podal dlužník insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení reorganizace a přiložil reorganizační plán ze dne 29.2.2012. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25.5.2012 č.j.-A-17 rozhodl soud o úpadku dlužníka a povolil mu jej řešit formou reorganizace a jej současně dlužníka vyzval, aby ve lhůtě 120 dnů od zveřejnění rozhodnutí o povolení reorganizace předložil aktualizovaný reorganizační plán. Usnesením ze dne 4.10.2012 č.j.-B-23 povolil soud dlužníkovi prodloužení lhůty k předložení aktualizovaného reorganizačního plánu do 3. prosince 2012.

Aktualizovaný reorganizační plán spolu se zprávou o reorganizačním plánu byl dlužníkem zdejšímu soudu předložen dne 3.12.2012, plán, nikoli zpráva, byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku téhož dne. Reorganizační plán rozdělil věřitele do 2 skupin, první-banky, druhá skupina-ostatní věřitelé. Do insolvenčního řízení se přihlásilo 16 nezajištěných věřitelů s pohledávkami o celkovém objemu za Kč 6,572.241,15. Na přezkumném jednání konaném dne 25.10.2012 byly zjištěny všechny pohledávky těchto věřitelů. Schůze věřitelů konaná po přezkumném jednání zvolila věřitelským orgánem zástupce věřitelů, věřitele č. 13, Českou spořitelnu, a.s. Usnesením č. j.-B-48 ze dne 10.12.2012 soud schválil zprávu k reorganizačnímu plánu dlužníka ze dne 3. 12.2012 a tato byla téhož dne zveřejněna v insolvenčním rejstříku. Usnesením ze dne 19.11.2012 čj. MPSH 76 INS 7967/2012-B-43 soud rozhodl, že hodnota majetkové podstaty dlužníka určená znaleckým posudkem podaným soudním znalcem Prof.Ing. Vladimírem Smejkalem, CSc, LL.M, č. 2375/2012 ze dne 18.10.2012 má nulovou hodnotu ke dni vyhotovení znaleckého posudku. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.11.2012. Soud schválil znalci odměnu ve výši Kč 13.440,-, kterou znalci dlužník zaplatil.

Soud svolal schůzi věřitelů za účelem projednání reorganizačního plánu ( dále jen RgP), která se konala dne 28.2.2013. V zákonné lhůtě před konáním této schůze došly soudu 3 platné hlasující lístky od věřitelů první skupiny ( v.č. 5,7) a druhé skupiny ( v.č. 14), všichni věřitelé hlasující per rollam hlasovali pro přijetí plánu. Na schůzi věřitelů přítomní věřitelé, za první skupinu-v.č. 13 a za druhou skupinu-v.č. 6 hlasovali pro přijetí plánu. Na této schůzi byl RgP dlužníka přijat oběma skupinami věřitelů.

Podle § 344 IZ není-li dále stanoveno jinak, dochází k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem.

Podle § 345 IZ mohou o přijetí reorganizačního plánu věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů. Výsledky hlasování dosažené mimo schůzi věřitelů se připočtou k výsledkům hlasování dosaženým na schůzi věřitelů. Jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala.

Dle § 348 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) jej každá skupina věřitelů přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

V daném případě předložený reorganizační plán není v rozporu s ustanoveními insolvenčního zákona, ani s žádnými jinými právními předpisy, náležitosti reorganizačního plánu, stanovené v ustanovení § 338 a následující insolvenčního zákona obsahuje. Dle názoru soudu i s ohledem na podanou zprávu insolvenčníhosprávce a k vyjádření věřitelského orgánu, které je totožné s názorem správce předneseným na schůzi věřitelů dne 28.2.2013 a ke skutečnosti, že reorganizační plán byl přijat všemi skupinami věřitelů. Protože veškeré zákonné podmínky pro schválení reorganizačního plánu byly splněny, soud reorganizační plán, předložený dne 3. 12.2012 dlužníkem, schválil.

Bod II. výroku tohoto usnesení se opírá o ustanovení § 352 odst. 1 insolvenčního zákona, které určuje, že reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci, nebyla-li reorganizačním plánem jeho účinnost odložena na pozdější dobu nebo nerozhodl-li o jeho pozdější účinnosti insolvenční soud. Soud odložil účinnost reorganizačního plánu k 1. dni měsíce následujícího po měsíci, kdy toto usnesení nabude právní moci, aby dlužník řádně splnil ještě před plněním plánu povinnost vyplatit odměnu a hotové výdaje správci za dobu od povolení oddlužení do února 2013. Účinností reorganizačního plánu se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3 insolvenčního zákona (§ 352 odst. 3 insolvenčního zákona). Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem; jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení. Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v insolvenčním zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno (§ 356 odst. 2 insolvenčního zákona). Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním plánem nedotčena (§ 356 odst. 3 insolvenčního zákona). Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170 insolvenčního zákona), přijetím reorganizačního plánu zanikají, nejde-li o mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka nebo není-li v reorganizačním plánu uvedeno jinak (§ 359 insolvenčního zákona). Po účinnosti reorganizačního plánu lze proti dlužníku nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení pohledávky, stanovené reorganizačním plánem. Byla-li však tato pohledávka popřena, lze výkon rozhodnutí nebo exekuci vést pouze v případě právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o zjištění této pohledávky; toto rozhodnutí musí být k návrhu přiloženo. To platí i pro výkon rozhodnutí nebo exekuci proti třetí osobě, která převzala na základě reorganizačního plánu povinnost za dlužníka nebo vedle něho (§ 360 insolvenčního zákona). Povinnosti uložené insolvenčnímu správci a dlužníku pod body III. a IV. výroku tohoto usnesení mají svůj původ v úpravě obsažené v ustanovení § 354 insolvenčního zákona, přičemž pro první období plnění reorganizačního plánu pokládá insolvenční soud za vhodné plnění předepsaných informačních povinností způsobem popsaným v těchto výrocích (tak, aby zpráva insolvenčního správce mohla vycházet z údajů poskytnutých dlužníkem).

Insolvenční správce zajistí, aby byly provedeny procesní úkony spojené s účinností reorganizačního plánu. Dlužníku s dispozičními oprávněními předá zprávu o své dosavadní činnosti a provede další úkony potřebné k tomu, aby dlužník s dispozičními oprávněními mohl vykonávat svá oprávnění. V průběhu provádění reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. Zaměřuje se na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužníka s dispozičními oprávněními. O výsledcích své činnosti pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce, informuje insolvenční soud a věřitelský orgán. Dlužník s dispozičními oprávněními je povinen informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podává souhrnně za časové úseky, stanovené reorganizačním plánem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. Pokud jsou dispoziční oprávnění dlužníka omezena, vykonává je insolvenční správce. Stanoví-li reorganizační plán právní úkony, které může dlužník provést jen se souhlasem insolvenčního správce, jsou tyto úkony neplatné, pokud byly provedeny bez tohoto souhlasu. Věřitelský orgán kontroluje provádění reorganizačního plánu dlužníkem s dispozičními oprávněními způsobem stanoveným v reorganizačním plánu, jakož i na základě zpráv insolvenčního správce. Věřitelský výbor si může předem vyhradit, že některé právní úkony, které mají zásadní význam, může dlužník s dispozičními oprávněními uskutečnit jen s jeho předběžným souhlasem, i když nejsou uvedeny v reorganizačním plánu. Věřitelský orgán je oprávněn navrhnout insolvenčnímu soudu opatření k odstranění nedostatků, které zjistil při své kontrolní činnosti, včetně opatření, která vedou ke skončení reorganizace.

Podle § 2 vyhl. č. 313/2007 Sb. přísluší insolvenčnímu správci v případě řešení úpadku reorganizací odměna, která je dlužníkem vyplácena měsíčně za každý započatý měsíc po povolení reorganizace. Výše odměny závisí na obratu dlužníka a tím, že při obratu do 250 mil. Kč činí měsíční odměna insolvenčního správce 83.000,-Kč měsíčně.

V daném případě je dlužník je však drobným živnostníkem, na kterého je výše uvedené ustanovení o výši odměny neaplikovatelné. Podle § 5 vyhl. č. 313/2007 Sb. platí, že nelze-li určit odměnu postupem dle předchozích ustanovení, určí ji insolvenční soud s přihlédnutím k délce doby, rozsahu a náročnosti činnosti insolvenčního správce.

Reorganizační plán v podobě, tak jak byl schválen, se blíží způsobu řešení úpadku oddlužením ve formě splátkového kalendáře. I okruh povinností insolvenčního správce v tomto řízení tomuto odpovídá. Proto se soud při stanovení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce přidržel ust. § 3 písm. b) a ust. § 7 odst. 4 vyhlášky č. 313/2007 Sb. a určil odměnu a paušální částku na úhradu hotových výdajů, jako kdyby úpadek byl řešen oddlužením. Vzhledem k tomu, že insolvenční správce je plátcem DPH, jsou odměna i hotové výdaje o tuto daň navýšeny.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému orgánu se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti bodu výroku V. lze podat odvolání do 15 dnů ode doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání proti ostatním bodům výroku toho rozhodnutí není přípustné ( žádný věřitel nehlasoval pro odmítnutí plánu, další body výroku se týkají dohlédací činnosti soudu) .

V Praze dne 28. února 2013 JUDr. Margita Víšková,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Cyraniová