MSPH 76 INS 7439/2010-C1-6
MSPH 76INS 7439/2010-C1-6

č.j MSPH 76 ICm 2088/2010-41

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou ve věci žalobce: IBTravel, s.r.o, IČ: 26463563, se sídlem U Kanálky 1441/7, Praha 2-Vinohrady, PSČ: 120 00 zastoupeného advokátem Mgr. Martinem Běhounkem, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7-Holešovice proti žalovanému : Mgr. Karel Touschek, se sídlem Karasovská 832/5, Praha 6, PSČ: 160 00, insolvenční správce dlužníka MEDIA FLOW, s.r.o., IČ: 26470098, se sídlem Praha 1, Pařížská 68/9, PSČ: 110 00, o určení pravosti popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že pohledávka žalobce ve výši Kč 593.148,-, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. MSPH 76 INS 7439/2010 za dlužníkem MEDIA FLOW, s.r.o., IČ: 26470098 existuje, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 14.12.2010 došlou soudu dne 17.12.2010 s ohledem na částečné zastavení tohoto řízení pro částečné zpětvzetí žaloby se žalobce domáhal, aby soud určil, že má za dlužníkem a že je tedy po právu jeho nevykonatelná a nezajištěná pohledávka ve výši celkem Kč 593.148, představující jistinu ve výši Kč 525.376,-a zákonné úroky z prodlení z této částky ve výši Kč 47.132,-a zákonné úroky z prodlení z částky Kč 434.250,-ve výši Kč 20.639,30. Původně se žalobce domáhal určení existence své popřené pohledávky, kterou přihlásil celkem ve výši Kč 1,027.398,-sestávající z jistiny ve výši Kč 959.626,-a zákonných úroků z prodlení ve výši Kč 67.772,-do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn.z titulu nezaplacené ceny za poskytnuté služby spočívající v zajištění ubytování hostů dlužníka MEDIA FLOW, s.r.o., IČ: 26470098 na Mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 vyúčtované fakturou č. 18101014. Podáním ze dne 1.3.2012 vzal svou žalobu co do částky Kč 434.250,-zpět z důvodu, že nebyl úspěšný v rozsahu Kč 434.250,-své žaloby pokračování-2-MSPH 76 ICm 2088/2010 proti stejnému žalovanému v nalézacím řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn. 19 Cm 157/2009, kdy soud pravomocně rozhodl dne 18.102011. Incidenční řízení v tomto rozsahu soud pravomocně zastavil usnesením ze dne 20.3.2012 čj. 76 ICm 2088/2010-31. Žalobce se k jednání soudu dne 7.5.2012 bez omluvy nedostavil.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby a soudu předložil podání ze dne 23.4.2012, kterým v insolvenčním řízení sp.zn.vzal zpět své popření pohledávky žalobce v rozsahu Kč 572.508,70 sestávající se z jistiny ve výši Kč 525.376,-a úroků z prodlení ve výši Kč 47.132,70. K jednání soudu dne 7.5.2012 se bez omluvy nedostavil.

Dle ust. § 201 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona je pohledávka zjištěna, jestliže insolvenční správce, který ji popřel, vezme své popření zpět.

Po provedeném dokazování z listin ze spisu, a to z přihlášky věřitele IBTravel, s.r.o. došlé soudu dne 1.7.2010, z protokolu o přezkumném jednání ze dne 25.11.2010, z listu seznamu přihlášené pohledávky věřitele č.3, IBTravel, s.r.o. a z částečného zpětvzetí popření pohledávky věřitele č. 3 insolvenčním správcem ze dne 23.4.2012 soud zjistil, že žalobce včas přihlásil svou pohledávku ve výši Kč 1,027.398,-sestávající z jistiny ve výši Kč 959.626,-a zákonných úroků z prodlení ve výši Kč 67.772,-ze shora uvedeného důvodu do insolvenčního řízení, že tuto pohledávku insolvenční správce-žalovaný popřel pro pravost, že žalobce by přítomen přezkumnému jednání a dostalo se mu od soudu řádného poučení o jeho právu podat incidenční žalobu, kterou podal včas, že v důsledku zpětvzetí popření správcem, pohledávka žalobce ve výši Kč 525.376,-s úroky z prodlení, tj. celkem ve výši Kč 572.508,70 je zjištěna. A pokud jde o zákonné úroky z prodlení z Kč 434.250,-soud z rozsudku nalézacího řízení zdejšího soudu čj. 19 Cm 157/2009-133 ze dne 18.10.2011, který nabyl právní moci dne 13.12.2011 zjistil, že pohledávka žalobce ve výši Kč 434.250,-byla pro neunesení důkazního břemene k prokázání jejího vzniku zamítnuta. V daném incidenčním řízení žalobce též nepřinesl žádný důkaz k tomu, že tato pohledávka existuje a že se žalovaný dostal s jejím zaplacením do prodlení.

Žaloba je nedůvodná.

Po provedením dokazování soud dospěl k závěru, že pohledávka žalobce v rozsahu Kč 572.508,70 je v důsledku zpětvzetí popření žalovaným v insolvenčním řízení zjištěna a že existenci pohledávky představující příslušenství z částky Kč 434.250,-, tj. úroky z prodlení z této částky ve výši 8,5 % p.a. od 22.8.2009 do 31.12.2009 a dále ve výši repo sazby stanovené ČNB, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení žalovaného ode dne 1.1.2010 do zaplacení, žalobce neprokázal, tedy toto příslušenství pohledávky, které činí ke dni podání žalobcovy přihlášky částku Kč 20.639,30 a o kterou žalobce svou incidenční žalobu neomezil, bylo popřeno žalovaným oprávněně. Soud proto soud žalobu zamítl.

pokračování-3-MSPH 76ICm 2088/2010

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. , úspěšnému žalovanému však žádné náklady řízení nevznikly, proto rozhodl, jak v bodu II. výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 7. května 2012 JUDr. Margita Víšková, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kudrmannová