MSPH 76 INS 7068/2012-B-18
č.j.: MSPH 76 INS 7068/2012-B-18

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Martinou Veselou v insolvenční věci dlužníka: Jitka anonymizovano , anonymizovano , bytem Harrachovská 327, Praha 9 při dohlédací činnosti

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 8. října 2012, č.j. MSPH 76 INS 7068/2012-B-17 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu ze dne 23.3.2012 podala dlužnice návrh na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 8. října 2012 č.j. MSPH 76 INS 7068/2012-B-17 soud uložil dlužnici, aby ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložila isolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářním měsíců. Jelikož soud přehlédl skutečnost, že tyto doklady jsou již součástí spisu a není třeba je dokládat, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku usnesení shora a své rozhodnutí zrušil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 24. října 2012 Martina Veselá, v.r. vyšší soudní úředník

Za správnost vyhotovení: Burešová