MSPH 76 INS 5836/2012-B-133
č.j.: MSPH 76 INS 5836/2012-B-133

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: KRUH PRAHA a.s., IČ: 49689592, Křížová 41, 150 00 Praha 5, v rámci dohlédací činnosti

takto:

I. Soud z r u š u j e usnesení čj. MSPH 76 INS 5836/2012-B-106 ze dne 18. listopadu 2015, kterým vyslovil souhlas prodejem majetku dlužníka mimo dražbu, a to v části týkající se majetku dlužníka sepsaného v majetkové podstatě pod položkou č. 46 a č. 62, tj. -pohledávka za Domov pro seniory Zahradní Město, příspěvková organizace, IČ: 70878030, ve výši 12,120.586,27 Kč -pohledávka za VK-STAVPOL s.r.o., IČ: 63471876, ve výši 39,341.064,-Kč.

II. Soud n a ř i z u j e insolvenčnímu správci AS ZIZLAVSKY v.o.s., aby ohledně majetku sepsaného v majetkové podstatě pod položkami č. 46 a č. 62 postupoval dle ust. § 217 odst. 2 IZ a dle tohoto ustanovení vyrozuměl soud o svém postupu vyřadit tento majetek z podstaty nejpozději do 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci AS ZIZLAVSKY v.o.s., aby do 5 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložit: 1) Aktuální soupis majetkové podstaty zpracovaný k listopadu 2016, kde u každé položky majetku, která byla zpeněžena, bude i údaj o výši zpeněžení. Správce podáním ze dne 16.11.2016 nesplnil řádně uloženou povinnost, nepředložil soudu aktuální soupis majetkové podstaty, nýbrž soupis zpracovaný ke dni 30.7.2015. 2) Kupní smlouvy ke zpeněženému majetku 3) Znalecký posudek k zajištěnému majetku.

Odůvodnění:

Soudu je z jeho úřední činnosti známo, že řízení ve věci incidenční žaloby vedené u zdejšího soudu pod sp.zn. MSPH 76 ICm 2347/12 bylo pravomocně skončeno ( PM dne 11.5.2016) rozsudkem, dle kterého soud vyhověl žalobci Domov pro seniory Zahradní Město proti insolvenčnímu správci, který pohledávku tomuto věřiteli popřel. Právní mocí tohoto rozhodnutí byla přihlášená pohledávka tohoto věřitele ve výši Kč 129,550.000,-zjištěna. Z obsahu insolvenčního spisu, konkrétně z podání věřitele Domov pro seniory Zahradní Město ze dne 5.5.2016 a ze zprávy č. 14-16 ze dne 3.6.2016 odvolaného insolvenčního správce Institut Insolvence v.o.s. soud zjistil, že došlo k zániku pohledávky dlužníka za Domov pro seniory Zahradní Město ve výši Kč 12,120.586,27, sepsané v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 46 započtením na pohledávku věřitele Domov pro seniory Zahradní Město za dlužníkem ve výši Kč 129,550.000,-. Správce ve zprávě ze dne 3.6.2016 sděluje soudu, že jakmile nabude rozsudek právní moci, bude postupovat dle § 227 IZ. V následující zprávě o své činnosti ze dne 16.11.2016 správce soudu sděluje, že čeká na souhlas věřitelského orgánu k postupu dle ust. § 227 IZ. isir.justi ce.cz

Soud neshledal tento postup správce správný a v souladu se zákonem, neboť ust. § 227 IZ o vynětí majetku z majetkové podstaty předpokládá, že po právu sepsaný majetek dlužníka existuje, jde o majetek, který nemůže sloužit k uspokojení věřitelů, jako neprodejné věci, nedobytné pohledávky. V daném případě se jedná o pohledávku sepsanou pod položkou č. 46, o které v průběhu řízení vyšlo najevo, že zanikla započtením,tj. neexistuje a pohledávku za společností VK-STAVPOL,spol.s r.o. sepsanou pod položkou č. 62, o níž správce ve zprávě ze dne 3.6.2016 prohlásil, že nebyla po právu sepsána do majetkové podstaty dlužníka.

Soud proto nařídil správci postupovat dle ust. § 217 odst. 2 IZ, dle kterého správce vyřadí ze soupisu majetek, který nebyl sepsán po právu či v průběhu insolvenčního řízení vyšlo najevo, že nenáleží do podstaty, např. že neexistuje. K tomuto postupu není zákonem vyžadován předchozí souhlas věřitelského orgánu ani soudu jako je to v případě postupu dle ust. § 227 IZ. Soud současně rozhodl i o zrušení svého rozhodnutí v části, v které vyslovil souhlas s prodejem mimo dražbu majetku, sepsaného pod pol. č. 46 a pol.č. 62.

Poučení : Proti tomuto usečení není odvolání přípustné.

V Praze dne 23.11.2016 JUDr. Víšková Margita v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Hronová