MSPH 76 INS 5817/2010-A-14
č.j.: MSPH 76 INS 5817/2010-A-14

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní Mgr. Martou Frankovou v insolvenční věci dlužníka: M a M, a.s. ,, v likvidaci", IČ 64949079, Hůlkova 31, 197 00 Praha 9, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. července 2010 č.j. MSPH 76 INS 5817/2010-A-10, s e z r u š u j e.

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným insolvenčnímu soudu dne 27.5.2010 se dlužník domáhal, aby soud zjistil úpadek dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs. Insolvenční soud usnesením ze dne 2.6.2010 č.j. MSPH 76 INS 5817/2010-A-9 uložil dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 45.000,-Kč, do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení. Uvedené usnesení nabylo právní moci dne 23.6.2010. Navrhovatel ve lhůtě zálohu na náklady insolvenčního řízení nezaplatil, proto soud insolvenční řízení usnesením ze dne 2.7.2010 č.j.-A-10 zastavil.

Proti výše uvedenému usnesení o zastavení řízení podal dlužník dne 20.7.2010 odvolání a doložil, že v odvolací lhůtě zálohu uhradil. Soud má tuto skutečnost potvrzenu účtárnou zdejšího soudu záznamem o složení zálohy dne 21.7.2010.

Vzhledem k tomu, že soud má za to, že odvolání navrhovatele lze zcela vyhovět, postupoval podle ustanovení § 95 IZ a autoremedurně zrušil své rozhodnutí a bude v řízení pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 27. července 2010 Mgr. Marta Franková, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Burešová