MSPH 76 INS 5536/2009-C3-4
MSPH 76INS 5536/2009-C3-4

sp.zn.: 76 ICm 121/2010-44

U S N ES E N Í

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem JUDr. Milenou Nachti anonymizovano ve věci žalobkyně: Ing. Lada anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahradní 923, 289 22 Lysá nad Labem, zastoupené JUDr. Miroslavem Houškou, advokátem, AK se sídlem v Praze 1, V Jámě 1, proti anonymizovano : Mgr. Monika Cihelková, insolvenční správce dlužníka Daniela Miňovského, anonymizovano , anonymizovano , bytem Hekrova 853/10, 149 00 Praha 4, o zpětvzetí žaloby takto:

Bod III. výroku usnesení čj.: 76 ICm 121/2010-42 ze dne 8.2. 2011 se zrušuje . Odůvodnění : Městský soud v Praze usnesením ze dne 8.2.2011 č.j. 76 ICm 121/2010-42 v bodu III. výroku rozhodl o tom, že žalobci dle ust. § 10 odst. 3 z.č. 549/1991 Sb. bude vrácen soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč. Výrok o zastavení řízení z důvodu zpětvzetí byl opřen o ust. § 96 odst. 1 o.s.ř., výrok II. vycházel z ust. § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., podle nějž nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže bylo řízení zastaveno. Pokud však jde o výrok III, pak podle ust. § 10 cit. zákona bude zaplacený soudní poplatek vrácen z účtu soudu za předpokladu, že řízení bylo zastaveno před prvním jednáním. Vzhledem k tomu, že v dané věci bylo jednáno dne 17.1. 2011 ( protokol z jednání je založen na čl. 29-31 spisu). Podle ust. § 12 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, vydá-li soud nesprávné rozhodnutí o poplatkové povinnosti, toto rozhodnutí zruší nebo změní i bez návrhu. Tomu, kdo poplatek zaplatil na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost uložena, se poplatek vrátí, popřípadě se poplatek doměří. O vrácení poplatku, popřípadě o doměření poplatku rozhodne i bez návrhu soud, který nesprávné rozhodnutí vydal. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl soud jak je ve výroku uvedeno, tj. zrušil nesprávné rozhodnutí o poplatkové povinnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 31. března 2011 JUDr. Milena Nachti anonymizovano , v.r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Kudrmannová