MSPH 76 INS 527/2014-A-7
Č.j.: MSPH 76 INS 527/2014-A-7

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Margitou Víškovou ve věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Vondroušova 1189, 163 00 Praha 6, o vydání předběžného opatření,

takto:

Soud nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Filipu Exnerovi, Exekutorský úřad Praha 7, se sídlem Přívozní 1054/2, Praha 7 umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 151 EX 541/13, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného Jiřího Čoudka, anonymizovano , bytem Vondroušova 1189, 163 00 Praha 6-členská práva a povinnosti povinného: (podíl v bytovém družstvu) Jiří anonymizovano , bydliště Vondroušova 1189/39, 163 00 Praha 6-Řepy, v družstvu: Stavební bytové družstvo POKROK, sídlo: Kolárova 157/18, 186 00 Praha 8, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném soudem: Městský soud v Praze v oddíle DrXCVIII, vložka 53, která jsou spojená s právem užívat tento byt: byt č.1189/16 v domě č.p. 1189, na pozemcích parc. č. 1293/315, par.č. 1293/316 a par.č. 1293/317, zapsané na LV č. 1467 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 86/4251 na společných částech domu č.p. 1189 a pozemcích parc. č. 1293/315, 1293/316 a 1293/317 zapsané na LV č. 329, pro katastrální území Řepy, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 527/2013 deponován na účtu u soudního exekutora.

Odůvodnění:

Dlužník se domáhal svým podáním ze dne 10.1.2014, doručeným zdejšímu soudu dne 10.1.2014, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a zároveň rozhodl o povolení oddlužení-plněním splátkového kalendáře. Dne 10.1.2014 2013 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení. Okamžikem zveřejnění této vyhlášky v insolvenčním rejstříku nastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon (dále jen IZ ) platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Podáním ze dne 10.1.2014, doručeným zdejšímu soudu dne 10.1.2014 po pracovní době dal soudní exekutor JUDr. Filip Exner podnět soudu k vydání předběžného opatření podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ, kterým by insolvenční soud omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení ve věci dlužníka a soudnímu exekutorovi umožnil provedení již nařízené exekuce.

Soudní exekutor své podání odůvodnil tím, že byl pověřen provedením exekuce v exekuční věci proti povinnému Jiřímu anonymizovano , anonymizovano , bytem Vondroušova 1189,

Praha 6, tj. dlužníku na základě usnesení č.j. 34 EXE 1450/2013-20 ze dne 18.6.2013, které vydal Obvodní soud pro Prahu 6 k uspokojení pohledávky oprávněného p. Michala Varcaby, bytem Hennerova 228/5, 150 00 Praha 5 ve výši 1,700.000,-Kč.

Soudní exekutor vydal dne 10.12.2013 dražební vyhlášku č.j. 151 EX 541/13-210, přičemž dražební jednání se má konat dne 13.1.2014 v 10.00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na portálu http//www.exdrazby.cz. Předmětem dražby jsou členská práva a povinnosti povinného: (podíl v bytovém družstvu) Jiří anonymizovano , bydliště Vondroušova 1189/39, 163 00 Praha 6-Řepy, v družstvu: Stavební bytové družstvo POKROK, sídlo: Kolárova 157/18, 186 00 Praha 8, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném soudem: Městský soud v Praze v oddíle DrXCVIII, vložka 53, která jsou spojená s právem užívat tento byt: byt č.1189/16 v domě č.p. 1189, na pozemcích parc. č. 1293/315, par.č. 1293/316 a par.č. 1293/317, zapsané na LV č. 1467 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 86/4251 na společných částech domu č.p. 1189 a pozemcích parc. č. 1293/315, 1293/316 a 1293/317 zapsané na LV č. 329, pro katastrální území Řepy, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha.

Ke svému podání soudní exekutor přiložil usnesení (dražební vyhlášku) ze dne 10.12.2013, č.j. 151 EX 541/13-210.

Soudní exekutor má za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha povinné (dlužníka) sabotovat exekuční řízení a zamezit tak prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení.

Exekutor ve svém podání odkazuje na judikaturu Vrchního soudu, a to na usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. KSOS 25 INS 8199/2013;3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19.6.2013 týkající ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ.

Podle ust. § 109 odst. 1, písm. c) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Podle § 82 odst. 1, věta první IZ může insolvenční soud předběžné opatření v insolvenčním řízení nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Podle ust. § 82 odst. 2, písm. b) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1, písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb. byly do ustanovení § 82 IZ doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodu zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v ust. § 109 odst. 1 IZ.

V projednávané věci má soud za to, že dlužník podal insolvenční návrh bezprostředně předtím, než se měla konat elektronická dražba výše označeného členského podílu, a tímto donutil soudního exekutora dražbu odročit, neboť insolvenční návrh byl doručen soudu dne

10.1.2014 a termín dražby byl nařízen na den 13.1.2014. Jako další důvod vhodného zvláštního zřetele způsobilý k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (§ 109 odst. 1, písm. c) spatřuje konkrétně v tom, že dlužník podal soudu insolvenční návrh, který nesplňuje náležitosti ust. § 104 IZ a násl. a bude proto soudem odmítnut.

Na základě jakých konkrétních skutečností označených v ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ jako důvody zvláštního zřetele hodné lze omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v § 109 odst. 1, písm.c) IZ, soud v tomto směru odkazuje na důvodovou zprávu k zák. č. 334/2012 Sb., v té části týkající se ust. § 82. Dle důvodové zprávy k předmětné novele se tak soudu otvírá možnost při respektování základních zásad insolvenčního řízení i po zahájení insolvenčního řízení např. povolit v exekuci dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžením majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení deponován na účtu soudního exekutora), pokud by insolvenční návrh na majetek dlužníka byl zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil, a dalo by se očekávat, např. vzhledem k předchozím krokům dlužníka, že návrh bude v krátké době vzat zpět. Touto novelou tak došlo k rozšíření pravomocí insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením, s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace insolvenčních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně).

V tomto směru lze rovněž odkázat na závěry Vrchního soudu v Olomouci formulované v usnesení č.j. 3 VSOL 355/2013-A-19, ze dne 19.7.2013. Důvody hodné zvláštního zřetele mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil, a dalo by se očekávat, např. vzhledem k předchozím krokům dlužníka, že návrh bude v krátké době vzat zpět nebo podání insolvenčního návrhu bezprostředně před termínem dražby.

Dále se soud zabýval tím, zda předběžné opatření, kterým soud omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení formulovaný v ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ nebude odporovat společným zájmům věřitelů. Soud předně uvádí, že v této fázi insolvenčního řízení nelze s jistotou předjímat, zda oddlužení bude schváleno či zamítnuto nebo zda nedojde k zamítnutí insolvenčního návrhu dlužníka z důvodu, že nebudou splněny zákonem stanovené předpoklady pro vydání rozhodnutí o úpadku, neboť z výtěžku zpeněžení výše majetku dlužníka mohou být uspokojeni všichni jeho věřitelé. V každém případě však lze důvodně předpokládat, že ke zpeněžení majetku dlužníka by došlo i v insolvenčním řízení ať už v rámci oddlužení-zpeněžením majetkové podstaty (dlužník nemá žádné příjmy) anebo v rámci prohlášeného konkursu, ale později. Oddálení zpeněžení majetku dlužníka by naopak odporovalo společným zájmům věřitelů, neboť tito mají zájem, aby jejich pohledávky byly uspokojeny co nejdříve. Proto soud dospěl k závěru, že provedení exekuce, jež se týká nemovitého majetku dlužníka, v daném případě neodporuje společnému zájmu věřitelů.

Ohledně rozhodnutí soudu, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení u Městského soudu v Praze vedeného pod sp. zn. MSPH 76 INS 527/2013 k dispozici v tomto řízení, soud dodává, že soudní exekutor je povinen výtěžek dosažený zpeněžením majetku v dražbě deponovat na svém účtu po celou dobu insolvenčního řízení.

Na základě shora uvedených skutečností soud rozhodl v souladu s ust. § 82 odst. 1 a 2 IZ a nařídil předběžné opatření tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení, a to k k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu nadepsaného. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (ust. § 74 odst. 2 IZ).

V Praze dne 13. ledna 2014 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Burešová