MSPH 76 INS 4992/2010-P9-7
č.j.: MSPH 76 INS 4992/2010-P9-7

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: HIMMAX s.r.o., IČ: 272 36 048, se sídlem v Praze 4, K Libuši 5/22, PSČ: 148 00 zastoupeného JUDr. Hanou Udatnou, advokátem, AK se sídlem v Praze 4. Kunínova 1721, AK Černokostelecká 865/33, Praha 10, o přihlášce pohledávky č.9 věřitele č. 9: J.IN s.r.o., IČ: 458 02 092, se sídlem v Praze 4, Nad Lomem 746/14, PSČ: 147 00 zastoupeného Mgr. Martinem Strakou, advokátem, AK se sídlem v Praze 2, Londýnská 674/55, o odvolání věřitele proti usnesení soudu čj. MSPH 76 INS 4992/2010-P9-5

t a k t o:

I. Usnesení Městského soudu v Praze vydané vyšším soudním úředníkem dne 30. prosince 2010 č.j. MSPH 76 INS 4992/2010-P9-5, kterým byla odmítnuta přihláška věřitele č. 9 : J.IN s. r.o., IČ: 458 02 092 a ukončena jeho účast v insolvenčním řízení , s e z r u š u j e .

II. Žádost věřitele č. 9: J.IN s. r.o., IČ: 458 02 092 ze dne 17.1. 2011 o prominutí zmeškání lhůty k podání incidenční žaloby s e pro nepřípustnost prominutí lhůt v insolvenčním řízení z a m í t á ( § 83 IZ ) .

Odůvodnění:

Insolvenční soud vyšším soudním úředníkem rozhodl dne 30.12. 2010 o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele č. 9 a o ukončení jeho účasti v insolvenčním řízení z důvodů nepodání žaloby na určení na přezkumném jednání dne 6.12.2010 popřené nevykonatelné pohledávky v zákonem stanovené lhůtě, když tato lhůta marně uplynula dne 27.12.2010 dle ust. § 185 ve spojení s ust. § 197 odst. 2 IZ .

Podáním ze dne 17.1. 2011 podal věřitel č . 9 odvolání do uvedeného usnesení a požádal o prominutí zmeškání lhůty k podání incidenční žaloby, z opatrnosti s touto žádostí opětovně podal i žalobu na určení pravosti popřené pohledávky. Odvolání zdůvodnil tím, že nebyly splněny podmínky dle ust. § 185 IZ a dle § 197 odst. 2 IZ pro odmítnutí předmětné přihlášené pohledávky.

K odvolání věřitele soud zjistil, že v době vydání napadeného usnesení lhůta pro podání incidenční žaloby tomuto věřiteli č. 9 dosud neuplynula ( konec lhůty až dne 6.1.2011), přičemž incidenční žalobu, jak je soudu známo z jeho úřední činnosti, tento věřitel podal soudu dne 3.1.2011, tedy včas. Nesprávné rozhodnutí vyššího soudního úředníka proto soud postupem dle § 9 z.č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, zrušil. Věřitel č.9 nadále zůstává účastníkem insolvenčního řízení se svou přihlášenou nevykonatelnou a insolvenčním správcem popřenou pohledávkou ve výši 1,468.719,67 Kč a na základě včas podané žaloby bylo zahájeno incidenční řízení vedené pod sp.zn. 76 ICm 18/2011.

P o u č e n í : Bod II. výroku se neodůvodňuje ( § 169 odst. 2 o.s.ř.). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 31. ledna 2011

JUDr. Margita Víšková, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Burešová