MSPH 76 INS 4641/2015-C1-20
MSPH 76 INS 4641/2015-C1-20

Č.j.: MSPH 176 ICm 2949/2015-72 (MSPH 76INS 4641/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v právní věci žalobce: JUDr. Ing. Lucie Kovářová, IČ: 01261657, Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, insolvenční správce dlužníka D.P.Technology s.r.o., IČ: 62304151, náměstí Přátelství 11518/2, 102 00 Praha 10-Hostivař zastoupeného advokátem JUDr. Ing. Ondřejem Kubátem, Korunní 2569, 101 00 Praha 10 proti žalovanému : Ing. Jan anonymizovano , anonymizovano , Dětmarovice 1344, 735 71 Dětmarovice zastoupenému advokátem Mgr. Ing. Danielem Keprtou, Dlouhá 6, Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava, za účasti Městského státního zastupitelství v Praze , o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka

takto:

I. Určuje se, že kupní smlouva ze dne 8.10.2014, na základě které dlužník D.P. Technology s.r.o., IČ: 62304151, převedl na žalovaného vlastnické právo k nemovitostem: stavba č. p. 507, postavená na pozemku parc. č. 719 stavba č. p. 509, postavená na pozemku parc. č. 721 stavba č. p. 510, postavená na pozemku parc. č. 722 stavba č. p. 511, postavená na pozemku parc. č. 723 stavba č. p. 514, postavená na pozemku parc. č. 726 a rozestavěná stavba postavená na pozemku St. 718, to vše v katastrálním území Nebory, část obce Nebory, obec Třinec, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, je vůči věřitelům v insolvenčním řízení vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn., n e ú č i n n á . isir.justi ce.cz pokračování-2-MSPH 176 ICm 2949/2015 (MSPH 76INS 4641/2015)

II. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka D. P. Technology s.r.o., IČ: 62304151 částku Kč 26,486.353,-, a to do 10 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení k rukám jeho zástupce částku ve výši Kč 53.808,50, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

IV. Žalobce je povinen zaplatit soudní poplatek z návrhu na zahájení řízení ve výši Kč 30.000,-, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce, insolvenční správce dlužníka, se domáhal žalobou podanou zdejšímu soudu dne 28.7.2015 určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka, a to kupní smlouvy ze dne 8.10.2014, kterou dlužník jako prodávající v době, kdy byl již v úpadku, převedl shora uvedené nemovitosti na žalovaného. Kupní cena ve výši Kč 26,486.353,-byla kupujícím, žalovaným, uhrazena ve smlouvě dohodnutým způsobem, a to vzájemným započtením pohledávek.Tímto svým úkonem dlužník poskytl žalovanému plnění bez přiměřeného protiplnění, zvýhodnil žalovaného před ostatními věřiteli dlužníka, neboť žalovaný tak získal na svou pohledávku plnění, které by se mu nedostalo v konkursu prohlášeného na majetek dlužníka. Dále žádal soud, aby uznal žalovaného povinným vydat do majetkové podstaty dlužníka částku Kč 26,486.353,-.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť žádná ze skutkových podstat tvrzených žalobcem týkající se neúčinnosti kupní smlouvy nebyla naplněna. Uvedl, že žalovaný nevěděl v době uzavření předmětné kupní smlouvy, že dlužník je v úpadku. Od samého počátku si žalovaný prováděl výstavbu předmětných nemovitostí, rodinných domů, pro sebe a na svých pozemcích. Skutečná cena těchto rodinných domů je výrazně nižší než byla výše sjednané ceny v kupní smlouvě. Z této smlouvy jednoznačně plyne, že úhradu kupní ceny provedl žalovaný po dohodě s dlužníkem vzájemným zápočtem jejich pohledávek. Dlužník neměl vůli být vlastníkem předmětných rodinných domů, tím byl vždy žalovaný, v souvislosti s tím odkázal na judikát Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 4053/2011 a sp. zn. 29 Cdo 2543/2011, dle kterých je třeba zjišťovat důvody nezaplacení kupní ceny kupujícím. Dle názoru žalovaného žalobce měl spíše žalovat na zaplacení kupní ceny, popřípadě žalovat neúčinnost vzájemného zápočtu, mohl také odstoupit od kupní smlouvy, v případě, že nebyla kupní cena zaplacena.

Ze skutečností, které jsou insolvenčnímu soudu známy z jeho úřední činnosti z průběhu insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi společnosti D.P.Technology s.r.o., IČ: 62304151 u zdejšího soudu pod sp.zn.a z obsahu tohoto insolvenčního spisu, soud učinil následující skutková zjištění :

1. Dne 23.2.2015 bylo na návrh bývalých zaměstnanců dlužníka zahájeno proti dlužníkovi insolvenční řízení 2. Dne 2.4.2015 byl zjištěn úpadek ( č.d. A-9) a dne 26.6.2015 byl prohlášen na majetek dlužníka konkurs (č.d. B-11) 3. Dlužník k výzvě soudu seznamy dle ust. § 104 odst. 1 IZ seznamy závazků, majetku a zaměstnanců nepředložil pokračování-3-MSPH 176 ICm 2949/2015 (MSPH 76INS 4641/2015) 4. Do insolvenčního řízení se přihlásilo 39 nezajištěných věřitelů s pohledávkami za Kč 13,027.253,36, z toho 9 věřitelů s pohledávkami postavenými naroveň pohledávkám za podstatou ( pracovní nároky) celkem za Kč 843.578,-.

Dále po provedeném dokazování soud zjistil:

1) Z Kupní smlouvy ze dne 8.10.2014, zejména článku I., článku III., -že byla uzavřena mezi kupujícím Ing. Janem anonymizovano a prodávajícím společností D.P. Technology s.r.o. dne 8.10.2014, předmětem převodu byly nemovitosti ve vlastnictví prodávajícího : stavba č. p. 507, postavená na pozemku parc. č. 719, stavba č. p. 509, postavená na pozemku parc. č. 721, stavba č. p. 510, postavená na pozemku parc. č. 722, stavba č. p. 511, postavená na pozemku parc. č. 723, stavba č. p. 514, postavená na pozemku parc. č. 726 a rozestavěná stavba postavená na pozemku St. 718, to vše v katastrálním území Nebory, část obce Nebory, obec Třinec, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, -že tyto stavby byly postaveny na pozemcích ve vlastnictví kupujícího -že prodávající souhlasil, že kupující eviduje za ním pohledávku ve výši Kč 26,486.353,--sjednaná kupní cena byla ve výši Kč 26,486.353,--sjednán způsob úhrady kupní ceny vzájemným započtením pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny za převod nemovitostí na pohledávku kupujícího ve výši 26,486.353,-Kč -dnem podpisu kupní smlouvy zanikl závazek kupujícího zaplatit kupní cenu -smlouva je podepsána oběma smluvními stranami, podpisy obou jednatelů za prodávajícího a podpis kupujícího jsou úředně ověřeny.

2) Z výpisu z KN, LV 976 v katastrálním území Nebory, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, že jako vlastník předmětných nemovitostí byl zapsán dlužník společnosti D.P: Technology s.r.o. 3) Z výpisu z KN, LV 893, v katastrálním území Nebory, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, že vlastníkem předmětných nemovitostí je od 9.10.2014 žalovaný na základě kupní smlouvy ze dne 85.10.2014, 4) Z insolvenčního spisu, a to z přihlášek níže uvedených věřitelů, že dlužník v době uzavření kupní smlouvy měl více věřitelů s pohledávkami po splatnosti delší tří měsíců : -Přihláška věřitele č. 6/6/dílčí 1-Josef Kula s pohledávkou ve výši Kč 19.341,--nevyplacená mzda za měsíc červenec 2014, splatná dne 20.8.2014, -Přihláška věřitele č. 9-Ing. Radomír Noga s pohledávkou ve výši Kč 56.617,60-nevyplacené odstupné za měsíc březen 2014, splatná dne 20.4.2014,

-Přihláška věřitele č. 11-Rudolf Dulava s pohledávkou ve výši Kč 314.907,--z titulu neuhrazeného provedeného díla, splatná dne 30.6.2014, -Věřitel č. 24/P25, jako věřitel D.F.F. spol. s r.o. s pohledávkou ve výši Kč 1,677.360,64, z titulu dohody o vzájemném zápočtu závazků a pohledávek č. 2014000016, splatná dne 14.7.2014, -Přihláška věřitele č. 25/P26, Ing. Jan anonymizovano s pohledávkou ve výši Kč 2,150.000,-, z titulu Smlouvy o půjčce, splatná v rozsahu Kč 150.000,-dne 31.3.2014, dále 4x po pokračování-4-MSPH 176 ICm 2949/2015 (MSPH 76INS 4641/2015) 500.000,-splatnost v posledním dni v měsíci dubnu 2014, 2x poslední den v měsíci květnu 2014 a 30.6.2014, -Věřitel č. 27/P28/dílčí 1-ČR-Česká správa sociálního zabezpečení ve výši 386.152,-Kč, z titulu nezaplaceného pojistného, splatná dne 12.6.2014, -Věřitel č. 28/P29-TÜV SÜD Czech s.r.o. s pohledávkou ve výši Kč 15.229,-, z titulu nezaplacené provedené služby-dozorový audit, splatná dne 12.5.2014, -Věřitel č. 33/P34/dílčí 1-MONTAKO s.r.o. s pohledávkou ve výši Kč 1,423.563,-, z titulu nezaplaceného dodaného zboží, splatnost v průběhu let 2012 a 2013, -Věřitel č. 35/P37-Petr Novák s vykonatelnou pohledávkou ve výši Kč 87.900,-, splatná dne 20.6.2014, -Věřitel č. 39/P35/dílčí 1-MONTAKO-obchod s.r.o. ve výši Kč 582.138,-, z titulu nezaplacení dodávek, splatnost v měsících červen 2013 až leden 2014, -Protokol o přezkumném jednání konaném 25.6.2015 na č.d. B-6, na kterém byly zjištěny pohledávky věřitelů č. 24, 25, 27, 11, 33, 39, 28 a 35.

5) Z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka D.P.Technology s.r.o. vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238289, že jednateli oprávněnými jednat za společnost samostatně byl Ing. Dušan Duda a Ing. Tomáš Pacola, každý vlastnil 50% obchodní podíl ve společnosti

6) Úředního záznamu o podaném vysvětlení dle § 158 odst. 6 trestního řádu, sepsaného Policií ČR, dne 17.9.2015, č. j. KRPP133650-114/TČ-2015-070381, že osoba podávající vysvětlení Ing. Dušan Duda, uvedla, pan anonymizovano financoval výstavbu domů a tímto způsobem, tj. vzájemným zápočtem pohledávek, mu byly prostředky vráceny, byl to nejstarší věřitel dlužníka, proto jej dlužník uspokojil jako prvního.

7) Z investiční smlouvy uzavřené dne 14.4.2009 mezi dlužníkem jako stavitelem a žalovaným panem anonymizovano jako investorem, že sestavitel zavázal pro investora vystavět na jeho pozemcích Obytný soubor Nebory, na účet a zodpovědnost investora. Investor se zavázal zajistit financování celé výstavby, že po dokončení výstavby budou veškeré rodinné domy převedeny do vlastnictví inestora za sjednanou cenu a současně bude na zaplacení kupní ceny započten nároku investora na vrácení poskytnutých půjček, smlouva je podepsána oběma smluvními stranami.

Obecně dle insolvenčního zákona jsou neúčinné ty právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných, přičemž za právní úkon se považuje i dlužníkovo opomenutí. Neúčinný je pak ten právní úkon, který vedle obecné definice v § 235 insolvenčního zákona (IZ) naplňuje i znaky některé z konkrétních definic neúčinných právních úkonů vyjádřených v ust. § 240 až 242 IZ.

Dle ust. § 237 odst. 1 IZ mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon dlužníka učiněn, povinnost vydat dlužníkovo plnění do majetkové podstaty dlužníka. Dle ust. § 239 odst. 4 IZ náleží dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění. pokračování-5-MSPH 176 ICm 2949/2015 (MSPH 76INS 4641/2015) Podle ust. § 239 odst. 3 IZ může insolvenční správce podat žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li jí v této lhůtě odpůrčí nárok zanikne. V daném případě nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka dne 2.4.2015 a odpůrčí žaloba byla podána soudu dne 28.7.2015, tedy byla podána v čas.

Podle ust. § 240 IZ je právním úkonem bez přiměřeného plnění takový právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatě nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Právním úkonem bez přiměřeného proti plnění se rozumí pouze takový právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a nebo v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Právním úkonem bez přiměřeného proti plnění není, jak uvádí IZ v odst. 4 téhož ustanovení, a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostní dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo za d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Dle ustanovení § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. b) IZ je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, přičemž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže své peněžité závazky neplní po dobu delší 3 měsíců.

Dle ust. § 555 občanského zákoníku účinného od 1.1.2014, dále jen NOZ se právní jednání posuzuje dle svého obsahu, má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy. Při výkladu projevu vůle se přihlédne k tomu, co k právnímu jednání předcházelo, i k tomu, co následně daly strany najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají (§556 odst. 2 NOZ). Dle ust. § 560 NOZ vyžaduje písemnou formu právní jednání, kterým se převádí věcné právo k nemovité věci. Dle ust. § 1105 NOZ vlastnické právo k převáděné nemovité věci zapsané ve veřejném rejstříku se nabývá zápisem do takového rejstříku.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Nejprve soud ex offó zkoumal platnost právního jednání dlužníka, neboť jen platné jednání dlužníka může být neúčinné a dospěl k závěru, že kupní smlouva uzavřená dne 8.10.2014 je platná. Dokazováním bylo zjištěno, že obě smluvní strany měly vůli, zájem na převedení nemovitostí, které vystavěl dlužník, tj., aby tyto nemovitosti, ke kterým dlužník jako stavitel nabyl vlastnické právo originárním způsobem, byly převedeny do vlastnictví žalovaného, investora, jenž výstavbu financoval, a to za kupní cenu ve sjednané výši a sjednaným způsobem. Obě smluvní strany projevily vůli, aby kupní cena byla kupujícím uhrazena vzájemným započtením pohledávek, čímž povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu zanikla ke dni podpisu této kupní smlouvy. pokračování-6-MSPH 176 ICm 2949/2015 (MSPH 76INS 4641/2015)

V daném případě soud po provedeném dokazování zjistil, že byly naplněny znaky skutkové podstaty neúčinnosti právního úkonu bez přiměřeného protiplnění dle ust. § 240 IZ, neboť dlužník tímto úkonem nezískal žádné reálné protiplnění, a takový úkon dle rozhodnutí NS ČR sp.zn. 29 Cdo 4886/2007 z 29.4.2010 nutno považovat za neúčinný, zkracující věřitele dlužníka, neboť se kupní smlouvou majetek dlužníka zmenšil, aniž by dlužník získal za prodaný majetek skutečné reálné protiplnění, ze kterého by mohli věřitelé dlužníka uspokojit své pohledávky. Bylo dále prokázáno, že tímto úkonem dlužník zvýhodnil žalovaného před ostatními svými věřiteli, neboť se žalovanému dostalo více než by se mu dostalo v konkursu prohlášeném na majetek dlužníka na svou pohledávku, jenž použil k započtení na zaplacení kupní ceny (ust. § 241 IZ ). Bylo prokázáno, že v době, kdy k uzavření kupní smlouvy došlo, dlužník se nacházel ve stavu úpadku, popřípadě, že tento úkon dlužníka k jeho úpadku vedl, dlužník tímto úkonem převedl jediný svůj majetek v době, kdy měl více věřitelů s pohledávkami po splatnosti delší 3 měsíců a tyto nebyl schopen plnit. Okolnost, že o tomto stavu nic žalovaný nevěděl nic na tom nemůže změnit, přesto, bylo prokázáno, že žalovaný mohl při vynaložení péče řádného hospodáře vědět, že dlužník má ekonomické problémy, že je v úpadku, nebo, že mu úpadek hrozí, popř., že tímto úkonem se přivede do stavu úpadku, neboť měl vůči dlužníkovi sám jako fyzická osoba pohledávku ve výši Kč 2,150.000,-z titulu poskytnutých půjček a jako bratr jediného jednatele a jediného společníka společnosti D.F.F. spol. s r.o. Ing. Bohuslava anonymizovano , mohl vědět o pohledávce této společnosti ve výši Kč 1,677.360,64, obě pohledávky byly v době uzavření kupní smlouvy po splatnosti delší 3 měsíců.

Proto soud odpůrčí žalobě vyhověl a určil, že právní úkon dlužníka, kupní smlouva ze dne 8.10.2014, kterým převedl vlastnické právo k nemovitým věcem na žalovaného, jenž bylo zapsáno do veřejného seznamu následující den, tj. 9.10.201, je vůči věřitelům dlužníka neúčinný.

Současně soud vyhověl žalobní žádosti o vydání částky Kč 26,486.353,-do majetkové podstaty a tuto povinnost v souladu s ust. § 239 odst. 4 IZ uložil žalovanému, jak uvedeno v bodu II. výroku.

O nákladech řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 2 in fine o.s.ř., a úspěšnému žalobci přiznal náhradu nákladů řízení celkem ve výši Kč 53.808,50 představující odměnu advokáta za 5 úkonů právní pomoci po Kč 3.100,-(dle ust. § 9 odst. 4 písm.c), § 11 odst. 1 písm. a),d),g), odst. 2 písm.a) vyhl. 177/1996 Sb., advokátního tarifu : převzetí věci, sepis žaloby, 3x účast na jednání soudu a půl úkonu za návrh na nařízení předběžného opatření), tj. celkem ve výši Kč 17.050,-a za 6 paušálů po Kč 300,-( § 13 odst. 3 adv.tarifu) s 21% DPH, jejíž je zástupce žalobce plátcem, činí odměna celkem Kč 22.808,50. Soud nepřiznal zástupci žalobce odměnu za podání nazvané replika ze dne 3.12.2015, neboť nebyl soudem vyzván k tomuto podání, ani za úkon částečného zastavení řízení, neboť žalobce procesně zavinil částečné zastavení řízení týkající požadavku na vydání nemovitých věcí do majetkové podsety dlužníka. Dále částka nákladů řízení představuje žalobcem uhrazený vynaložený soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-za návrh na předběžné opatření a soudní poplatek ve výši Kč 30.000,-za podanou žalobu. Tento soudní poplatek nebyl žalobci vyměřen z důvodu, že soud byl názoru, že je žalobce jako insolvenční správce od placení soudního poplatku osvobozen dle ust. § 11 odst. 1 písm.n) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění. Dle aktuálního výkladu JUDr. Krčmáře z Nejvyššího soudu ČR prezentovaném na semináři o incidenčních sporech konaném dne 29.4.2016 v Praze je třeba u odpůrčích žalob vybírat pokračování-7-MSPH 176 ICm 2949/2015 (MSPH 76INS 4641/2015) soudní poplatky dle položky 13 Sazebníku, proto soud přikročil k vyměření soudního poplatku za odpůrčí žalobu dle pol.13 bod 1., písm.b), za každou nemovitost po Kč 5.000,-, tj. za 6 nemovitostí částku Kč 30.000,-. Soud proto v tomto rozhodnutí uložil žalobci povinnost tento soudní poplatek uhradit, jak uvedeno v bodu IV. výroku rozsudku. Soudní poplatek uhradí na účet soudu č. 3703-2928021/0710, variabilní symbol: 7642294915 ve lhůtě uvedené v rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 9. června 2016

JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Horáčková