MSPH 76 INS 4299/2012-B-39
č.j.: MSPH 76 INS 4299/2012-B-39

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužnice: Pavlína Bomsdorfová, nar. 12.4.1966, bytem Wiesnthalova 958/2, 150 00 Praha 5-Řeporyje, zastoupena Mgr. Michaelou Sigmundovou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Radlická 2000/3, 150 00 Praha 5, o uložení pořádkové pokuty

t a k t o:

Výrok I. usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. srpna 2013 č.j. MSPH 76 INS 4299/2012-B-28, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Insolvenčnímu správci byla usnesením ze dne 1.8.2013 č.j. MSPH 76 INS 4299/2012-B-28 ve výroku I. uložena pokuta ve výši 5.000,-Kč pro neplnění povinností uložených mu soudem.

Proti výše uvedenému usnesení podal insolvenční správce dne 8.8.2013 odvolání, doplněné podáním ze dne 10.9.2013 s tím, že uvedl jaké úkony v rámci insolvenčního řízení provedl a důvody pro které pokuta uložena být neměla.

Podle § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník (nebo asistent soudce, na kterého se dle § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků), může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Vzhledem k tomu, že soud má za to, že odvolání navrhovatele lze zcela vyhovět,neboť insolvenční správce stejně jako soud byl v situaci, kdy nebylo lze řádně doručit písemnosti dlužnici. Teprve po podání trestního oznámení a zahájení trestního řízení mohl insolvenční správce pokračovat v činnosti, když dlužník mu začal poskytovat součinnost.. Soud postupoval podle ustanovení § 95 IZ, tj. autoremedurně zrušil své rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 13. listopadu 2013 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Cyraniová