MSPH 76 INS 4195/2012-C2-5
MSPH 76INS 4195/2012-C2-5

č.j. MSPH 176 ICm 2144/2013-24

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl JUDr. Margitou Víškovou jako samosoudcem v právní věci žalobce: BRE Bank Społka Akcyjna, Senatorska 18, Wars zawa, 00-950, Polsko, REGON: 001254524, podnikající v České republice prostřednicvím pobočky BRE Bank S.A., organizační složka podniku, IČO: 27943445, Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8, proti žalovanému: JUDr. Pavel Čížkovský, Václavské nám. 18, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Valja anonymizovano , anonymizovano , Gregorova 2087/1, 148 00 Praha 4-Chodov, o žalobě o určení výše a pravosti pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za s poludlužníkem Valjou anonymizovano , r.č. 635928/0884, bytem Gregorova 2087/1, Praha 4-Chodov, nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku ve výši Kč 1,326.393,40 z titulu poskytnutého úvěru dle smlouvy o hypotečním úvě ru č. GHL092669293/2008 ze dne 19.08.2008.

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů vo d ně n í:

Žalobou ze dne 12.06.2013 se žalobce domáhal určení, že jeho nevykonatelná a nezajištěná pohledávka z titulu poskytnutého úvěru, kterou přihlásil do insolvenčního řízení pokračování 2 MSPH 176 ICm 2144/2013 vedeného zdejším soudem pod sp.zn.proti dlužnici Valje anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Praha 4-Chodov, Gregorova 2087/1, PSČ: 148 00, ve výši 1,326.393,40 Kč, sestávající z jistiny úvěru ve výši 1,105.760,36 a příslušenství ve výši 220.663,04 Kč, je po právu platná. Žalobce uvedl, že s dlužnicí uzavřel dne 19.08.2008 Smlouvu o hypotečním úvěru č. GHL092669293/2008, na základě které jí poskytl, jako spolužadateli o tento úvěr, částku ve výši 1,125.000,-Kč. Tato částka byla dne 22.08.2008 připsána ve prospěch běžného účtu hlavního žadatele. Z důvodu, že neplnění sjednaných splátek, žalobce dne 26.09.2011 odstoupil od výše uvedené úvěrové smlouvy se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Z úřední činnosti soudu je známo, že u dlužnice byl dne 27.4.2012 zjištěn úpadek, povoleno oddlužení, usnesením ze dne 25.6.2012 bylo schváleno plněním splátkového kalendáře. Ovšem pro dlouhodobé neplnění povinností vyplývajících ze schváleného oddlužení, soud usnesením ze dne 29.9.2014 schválené oddlužení zrušil a prohlásil na majetek dlužnice konkurs.

Při zvláštním přezkumném jednání konaném dne 20. 5.2013 byla pohledávka žalobce v.č. 4 insolvenčním správcem(žalovaným) i dlužnicí popřena pro pravost. Důvodem popření bylo tvrzení dlužnice, že podpis na smlouvě o hypotečním úvěru je napodobenina jejího skutečného podpisu, a tedy nedošlo z její strany k projevu vůle k uzavření předmětné smlouvy, čímž dlužnici nemohla vzniknout žádná práva a povinnosti ze smlouvy plynoucí.

Před jednáním ve věci samé dne 06.11.2014 vzal žalobce proti dlužnici, kterou původně též zažaloval, svou žalobu zpět, řízení vůči ní bylo pravomocně zastaveno.

Žalovaný, insolvenční správce, uznal nárok žalobce v plné přihlášené výši, prohlásil, že je nesporné, že dne 19.08.2008 byla uzavřena smlouva o hypotečním úvěru č. GHL092669293/2008, kterou dlužnice Valja anonymizovano podepsala jako spoludlužník vedle dlužníka Lady Kubernátové a dále je nesporné, že úvěr ve výši 1,125.000,-Kč žalobce poskytl, a tento úvěr nebyl dlužníkem ani spoludlužníkem splacen.

Protože žalovaný nárok uplatněný žalobcem uznal před rozhodnutím o věci samé, uznání žalovaného způsobilým podkladem pro vydání rozsudku pro uznání.

Dle ust. § 153a o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír.

Vzhledem k tomu, že žalovaný po zahájení řízení nárok, který je proti němu žalobcem uplatňován, uznal a dle ust. § 99 odst. 1 a 2 povaha věci připouští, aby účastníci řízení mohli skončit řízení soudním smírem, lze v tomto případě rozhodnout rozsudkem pro uznání. Byly tedy splněny podmínky vydání rozsudku pro uznání, proto soud rozhodl dle ust. § 153a o.s.ř., jak je uvedeno ve výroku. pokračování 3 MSPH 176 ICm 2144/2013

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a § 163 a 202 odst. 1 IZ, neboť žalobce měl sice ve věci plný úspěch, a náklady řízení mu vznikly za právní zastoupení, ale proti správci v incidenčním řízení nemá právo na jejich náhradu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání do bodu I. výroku tohoto rozsudku l z e podat jen pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud I. stupně, rozhodnutí soudu I. stupně vydal vyloučený soudce nebo soud I. stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát. Po případě, že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

.

V Praze dne 6. listopadu 2014 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Burešová