MSPH 76 INS 4043/2012-C1-2
MSPH 76INS 4043/2012-C1-2

Číslo jednací: MSPH 76 ICm 1971/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou ve věci žalobce: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Sulova 1356, Praha 5-Zbraslav, zast. Mgr. Andreou Kohoutkovou, advokátkou, se sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 proti žalovanému: Mgr. Radan Melka, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, insolvenčnímu správci dlužníka Martin Hodek, bytem Lesáků 1131, 156 00 Praha 5, zast. Mgr. Janem Zachariášem, advokátem, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2 o určení pravosti pohledávky v insolvenčním řízení, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Martinem anonymizovano , anonymizovano nezajištěnou pohledávku ve výši 2,800.000,-Kč z titulu tímto dlužníkem avalované směnky vystavené obligačním dlužníkem dne 11.11.2010 na řad žalobce znějící na směnečnou sumu Kč 2,800.000,-, kterou žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. MSPH 76 INS 4043/2012.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se včas podanou žalobou ze dne 14.6.2012 po jejím částečném zpětvzetí domáhal, aby soud určil, že žalobce má jako věřitel č. 9 v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn., ve kterém byl zjištěn úpadek dlužníka Martina Ho anonymizovano , vůči tomuto dlužníku platnou pohledávku ve výši 2,800.000,-Kč. pokračování 2 MSPH 76ICm 1971/2012

Uvedl, že žalovaný na přezkumném jednání dne 21. 5. 2012 jeho pohledávku popřel co do pravosti s odůvodněním, že není pohledávkou za dlužníkem, ale za matkou dlužníka, neboť právním důvodem pohledávky je smlouva o půjčce, uzavřená mezi žalobcem a matkou dlužníka. Na tomto přezkumném jednání žalobce uvedl další důvod vzniku pohledávky, a to z titulu směnky avalované dlužníkem, znějící na částku 2,800.000,-Kč. Dlužník pohledávku nepopřel.

Na jednání soudu o této žalobě dne 25.9.2014 žalovaný do protokolu výslovně uznal, že žalobce jako věřitel č. 9 v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. Zn.má nezajištěnou pohledávku za dlužníkem Martinem anonymizovano ve výši 2,800.000,-Kč z titulu směnky vystavené matkou dlužníka na řad žalobce dne 11.11. 2010, kterou dlužník Martin Hodek avaloval.

Podle § 153a odst. 1 o. s. ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Podle § 153a odst. 2 o.s.ř. rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Vzhledem k tomu, že žalovaný uznal výše uvedený nárok žalobce v plném rozsahu, soud rozhodl podle § 153a odst. 1 o. s. ř. rozsudkem pro uznání, který veřejně vyhlásil dne 29.9.2014, když podmínky pro vydání rozhodnutí dle § 153a o.s.ř. byly splněny. Dle ustanovení § 202 odst. 1, věta první IZ nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, proto soud rozhodl, jak je v bodu II výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího pouze z důvodů uvedených v § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř. a na základě skutečností nebo důkazů, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání.

V Praze dne 25. září 2014 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Kudrmannová