MSPH 76 INS 37744/2013-C2-8
MSPH 76INS 37744/2013-C2-8

č.j.: MSPH 176 ICm 1549/2015-33 ( MSPH 76 INS 37744/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Margitou Víškovou ve věci žalobce: JUDr. Ing. Helena Horová, IČ: 16902645, se sídlem kanceláře V Luhu 18, 140 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka Wooden-Pellets s.r.o., IČ: 24171646, Jana Masaryka 330/48, 120 00 Praha 2 zastoupeného advokátem JUDr. Zuzanou Mayerovou, V Luhu 754/18, 140 00 Praha 4, Nusle proti žalovanému : Ing. Karel anonymizovano , anonymizovano , Jana Masaryka 330/48,120 00 Praha 2 zastoupenému advokátem JUDr. Petrem Honzíkem, Rohanské nábřeží 657/7, 186 00 Praha 8-Karlín, o odpůrčí žalobě rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že právní úkony dlužníka spočívající v zaplacení částky celkem ve výši Kč 3,315.907,80 žalovanému v hotovosti z titulu úhrady služeb a dodávek materiálu vyúčtované 5ti fakturami č. 105/2013 ze dne 2.10.2013, č. 106/2013 z 5.10.2013, č. 107/2013 z 8.10.2013, č. 119/2013 z 30.11.2013 a fa č. 121/2013 z 6.12.2013, jsou vůči věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi Wooden-Pellets s.r.o., IČ: 24171646 v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn., n e ú č i n n é.

II. Určuje se, že právní úkony dlužníka spočívající v zaplacení částky celkem ve výši Kč 869.208,-žalovanému v hotovosti ve dnech 18.12.2013, 25. a 26.12. 2013, jsou vůči věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi Wooden-Pellets s.r.o., IČ: 24171646 v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 37744/2013, n e ú č i n n é. pokračování 2 MSPH 176ICM 1549/2015

III. Určuje se, že právní úkony dlužníka spočívající v zaplacení částky celkem ve výši Kč 463.100,-žalovanému bezhotovostním převodem z titulu vrácení půjčky ve dnech 13.9.2013, 2.12 2013 a 23.12.2013, jsou vůči věřitelům, kteří uplatňují své právo vůči dlužníkovi Wooden-Pellets s.r.o., IČ: 24171646 v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn., n e ú č i n n é.

IV. Žalovaný je povinen vydat do majetkové podstaty dlužníka Wooden-Pellets s.r.o., IČ: 24171646 částku 4,648.215,80,-, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

V. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení k rukám jeho zástupce Kč 12.342,-, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

VI. Žalovaný je povinen zaplatit českému státu prostřednictvím Městského soudu v Praze náklady řízení za vynaložený soudní poplatek ve výši Kč 2.000,-a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce žalobou ze dne 17.4.2015 doručenou soudu týž den odporoval úkonům dlužníka dle ust. § 240 a ust. § 242 z.č. 182/2006 Sb. ve znění z.č. 185/2013 Sb., insolvenčního zákona( dále jen IZ). Uvedl, že dlužník v v měsíci září, říjnu a prosinci roku 2013 vyplatil žalovanému, osobě sobě blízké, která je zároveň jednatelem dlužníka, celkem částku Kč 4,648.215,80, částečně v hotovosti, částečně převodem na účet žalovaného z titulů uvedených ve výroku. Dlužník i žalovaný, v jedné osobě, věděli, že dlužník je v této době již v úpadku, dlužník sám podal návrh na zahájení insolvenčního řízení dne 30.12.2013. Těmito úkony dlužník žalovaného oproti ostatním věřitelům dlužníka zvýhodnil, úmyslně je zkrátil a umožnil získat žalovanému prostředky bez přiměřeného protiplnění.

Žalovaný při jednání soudu dne 7.1.2016 výslovně do protokolu uznal žalobou uplatněný nárok žalobce na určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka spočívajících v tom, že v době, kdy dlužník byl v úpadku a žalovaný, jako jeho jednatel a 50% společník o této situaci věděl, mu dlužník vyplatil z pokladny dlužníka hotově částku Kč 3,315.907,80 vyúčtovanou 5ti fakturami č. 105, 106, 107, 119 a č. 121 vystavenými v říjnu, listopadu a prosinci roku 2013. Dále mu dlužník v hotovosti v prosinci 2013 vyplatil celkem částku Kč 869.208,-z titulu vrácení vkladu společníkovi a bezhotovostně převodem ze svého účtu mu dlužník v září 2013 a v prosinci 2013 zaplatil částku Kč 463.000,-jako vrácení poskytnuté půjčky. Žalovaný uznal nárok, že je povinen celkovou částku, která činí 4,648.215,80 vydat do majetkové podstaty dlužníka, aby nedošlo ke zkrácení ostatních věřitelů dlužníka.

Dle ust. § 153a o.s.ř. platí, že uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. pokračování 3 MSPH 176ICM 1549/2015

Na základě výše uvedeného soud rozhodl dle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. rozsudkem pro uznání, když podmínky pro rozhodnutí podle ustanovení § 153a o.s.ř. byly splněny, jak uvedeno v bodech výroku I.-IV.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud v bodě V. výroku podle ust. § 142 odst.1 o.s.ř. a úspěšnému žalobci přiznal náhradu nákladů spočívající v paušální odměně advokáta za 2 úkony právní pomoci ve výši Kč 9.300,-( převzetí věci, podání žaloby, účast na jednání soudu po Kč 3.100,-dle ust. § 9 odst. 4 písm.c) vyhl. 177/1996 Sb. v platném znění) a ve 3 paušálech po Kč 300,-(dle § 13 odst. 3 vyhl. 177/1996 Sb, advokátního tarifu, tj. celkem částku Kč 10.200,-. Vzhledem k tomu, že žalobce je plátcem DPH je nutno připočítat 21% DPH, která činí Kč 2.142,-, tedy náhrada nákladů za právní zastoupení činí Kč 12.342,-. Při vyhlášení rozsudku došlo k početní chybě, když soud nesprávně uvedl sumu ve výši Kč 8.228,-, tuto nesprávnost v souladu s ust. § 164 o.s.ř. opravil v písemném vyhotovení rozsudku.

Žalobce, insolvenční správce, je podle § 11 odst. 2, písm. r) zákona 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění platném ke dni podání žaloby, osvobozen od soudních poplatků. Podle § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, je-li žalobce v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti žalobci právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. V tomto řízení podle shora uvedených ustanovení zákona o soudních poplatcích má žalovaný povinnost zaplatit soudní poplatek, který činí 2.000,-Kč podle položky 13 písm. d) Sazebníku soudních poplatků platného ke dni podání žaloby, jak rozhodl soud v bodu VI. výroku. Žalovaný zaplatí částku Kč 2.000,-buď v kolcích na připojeném tiskopise nebo na účet soudu, který mu soud na vyžádání sdělí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku pro uznání není odvolání přípustné, ledaže nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání. Pouze v těchto případech je odvolání přípustné do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 7. ledna 2016

JUDr. Margita V í š k o v á, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Doležalová