MSPH 76 INS 37495/2013-A-9
č.j. MSPH 76 INS 37495/2013-A-9

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudní úředníkem Jiřinou Kalenskou v insolvenční věci dlužníka: Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Jankovem 51, 104 00 Praha 10-Hájek,o zpětvzetí návrhu na zahájení insolvenčního řízení

takto:

I. Insolvenční řízení se z a s t a v u j e.

II. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 9.1.2014 č.j. MSPH 76 INS 37495/2013-A-6 se r u š í.

Odůvodnění:

Insolvenční navrhovatel se návrhem ze dne 27.12.2013 spojeným s návrhem na povolení oddlužení podaným soudu dne 27.12.2013 domáhal, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a jako způsob řešení úpadku navrhoval oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením ze dne 9.1.2014 č.j.-A-6 soud insolvenční návrh dlužníka odmítnul.

Podáním ze dne 25.1.2014 doručeným soudu dne 29.1.2014 vzal navrhovatel před vydáním rozhodnutí o úpadku svůj návrh na zahájení insolvenčního řízení zpět.

Podle ust. § 129 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen IZ) může insolvenční navrhovatel vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Podle ust. § 130 odst. 1 IZ je-li insolvenční návrh vzat zpět, insolvenční soud řízení zastaví. Je-li insolvenční návrh vzat zpět až poté, co o něm insolvenční soud rozhodne jinak než vydáním rozhodnutí o úpadku, avšak rozhodnutí není dosud v právní moci, insolvenční soud rozhodne též o zrušení rozhodnutí.

Jelikož ke zpětvzetí návrhu došlo před vydáním rozhodnutí o úpadku a usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu nebylo v právní moci, soud postupoval dle § 130 odst.1 IZ a insolvenční řízení zastavil a zrušil usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 6. února 2014 Jiřina Kalenská v.r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Cyraniová