MSPH 76 INS 36662/2013-C1-2
MSPH 76INS 36662/2013-C1-2

Č.j.: MSPH 176 ICm 1757/2014-5 (MSPH 76INS 36662/2013)

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v právní věci žalobce: JUDr. Jiří Zoubek, se sídlem Praha 5, Jenišovská 1163/23, IČO 66230934, insolvenční správce dlužnice Gabriely anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5, Pod Kavalírkou 42, adresa pro doručování: Praha 4, Pelhřimovská 6, proti žalovanému : Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, IČO 00005886, zastoupenému advokátem JUDr. Tomášem Sokolem, se sídlem Praha 2, Sokolská 60, o popření vykonatelné pohledávky rozsudkem pro uznání

t a k t o:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného ve výši 7.619,-Kč, uplatněná v insolvenčním řízení dlužnice Gabriely anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5, Pod Kavalírkou 42, vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn., není po právu. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalovaný je povinen zaplatit českému státu prostřednictvím Městského soudu v Praze soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného ve výši 7.619,-Kč, uplatněná v insolvenčním řízení dlužnice Gabriely anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5, Pod Kavalírkou 42, vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn., není po právu. Žalobce dále uvedl, že předmětnou pohledávku popřel na přezkumném jednání konaném dne 28.4.2014 pokračování 2 MSPH 176ICm 1757/2014 z důvodu, že předmětná pohledávka zanikla jejím uhrazením v rámci exekučního řízení. Při zkoumání podmínek řízení podle § 198 IZ soud dospěl k závěru, že tyto jsou splněny, když: 1) žalobce je insolvenčním správcem ve věci dlužníka Gabriely anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5, Pod Kavalírkou 42, v řízení vedeném pod sp.zn.2) žalovaný je insolvenčním věřitelem č. 1 3) žalovaný přihlásil předmětnou pohledávku jako vykonatelnou 4) insolvenční řízení trvá 5) na přezkumném jednání dne 28.4.2014 žalobce popřel pohledávku ve výši 7.619,-Kč s odůvodněním, že předmětná pohledávka zanikla jejím uhrazením v rámci exekučního řízení, viz. upravený seznam přihlášených pohledávek ( č.d. B-10 spisu) + zápis z přezkumného jednání dne 28.4.2014 ( č.d. B-7 spisu) 6) žalobce podal žalobu ve lhůtě 30 dnů od konání nezkumného jednání, tj. včas 7) žalobce v žalobě jako důvod popření pohledávky uvádí skutečnosti, nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí

Žalovanému byla dne 2.6.2014 doručena žaloba a výzva dle ust. § 114a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ), aby se k této žalobě ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení písemně vyjádřil. Žalovaný ve svém podání ze dne 4.6.2014 soudu sdělil, že je nucen dát insolvenčnímu správci za pravdu, neboť předmětná pohledávka byla skutečně vymožena v rámci exekučního řízení.

Podle § 153a odst. 1 o.s.ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Vzhledem ke skutečnosti, že žalobcem uplatněný nárok uznal výše uvedeným podáním, postupoval soud v souladu s ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. a rozhodl rozsudkem pro uznání, když určil, že popřená pohledávka ve výši 7.6.19,-Kč za dlužníkem Gabrielou anonymizovano , anonymizovano , bytem Praha 5, Pod Kavalírkou 42, není po právu.

O náhradě nákladů řízení rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., avšak ačkoli měl žalobce ve věci plný úspěch, a náležela by mu tak náhrada nákladů řízení, žádné náklady mu nevznikly, a proto náhradu nákladů řízení žalobci nepřiznal. Na tomto závěru nemůže nic změnit ust. § 151 odst. 3 o.s.ř. ve znění zákona č. 139/2015 Sb. účinném od 1.7.2015, dle kterého účastníku, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 a který nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce, přizná soud náhradu v paušální výši určené zvláštním právním předpisem, když po nabytí účinnosti zákona č. 139/2015 Sb., žalobce žádný úkon v řízení neučinil a platný právní řád nepřipouští tzv. pravou retroaktivitu.

Posledním výrokem soud uložil neúspěšné žalované zaplatit v souladu s ust. § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) soudní poplatek za podanou žalobu ve výši 5.000,-Kč podle položky 13 bod 1 písm. a) sazebníku poplatků, neboť žalobce je podle § 11 odst. 2 písm. o) zákona o soudních poplatcích osvobozen a žalovanému náhrada nákladů nepřísluší a osvobozen od soudních poplatků není. Podle ust. § 2 odst. 3 věty prvé zákona o soudních poplatcích totiž platí, že je-li navrhovatel v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti navrhovateli právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. Žalovaný soudní poplatek uhradí na účet Městského soudu v Praze č.ú. 3703-2928021/0710 u ČNB Praha, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 7642175714.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně pokračování 3 MSPH 176ICm 1757/2014 vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Praze dne 17. prosince 2015 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Doležalová