MSPH 76 INS 34411/2013-C2-7
MSPH 76 INS 34411/2013-C2-7

MSPH 176 ICm 3475/2015-19 (MSPH 76 INS 34411/2013)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Margitou Víškovou ve věci žalobce : O2 Czech Republic a.s., IČ :601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 (dříve Telefonica Czech Republic, a.s.) proti žalovanému: Ing. Pavel Vlček, IČ: 606 27 875, Tř. 28. října 1476/10, 370 01 České Budějovice, insolvenční správce dlužníka WM a.s. v likvidaci, IČ: 283 21 103, o určení pravosti pohledávky rozsudkem pro uznání

t a k t o:

I. Určuje se, že nevykonatelná pohledávka žalobce přihlášená pod č. P31 do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 76 INS 34411/2013 proti dlužníkovi, společnosti WM a.s. v likvidaci, IČ: 283 21 103, je ve výši 158.606,57 Kč p o p r á v u.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 31. 8. 2015 proti žalovanému č. 1: Ing. Pavel Vlček, IČ: 60627875 a žalovanému č. 2 : WM a.s. v likvidaci, IČ: 28321103, doručenou soudu dne 2. 9. 2015, domáhal vydání rozhodnutí o určení, že za dlužníkem má pohledávku ve výši 158.606,57 Kč z titulu poskytnutých služeb elektronických komunikací u telefonních stanic pod referenčním číslem 3620008476 za období 8.11.2012 do 7.5.2013. Do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi pod sp. zn.u Městského soudu v Praze, evidovanou pod pořadovým č. 31 přihlásil pohledávku z uvedeného titulu ve výši Kč 175.556,81 a z titulu isir.justi ce.cz pokračování-2-MSPH 176 ICm 3475/2015 () smluvní pokuty ve výši Kč 61.895,14, tj. v celkové výši Kč 237.451,95. Žalobce uvedl, že žalovaný č. 1 tuto pohledávku na přezkumném jednání dne 3. 3. 2014 neoprávněně popřel pro pravost v rozsahu Kč 158.606,57. Před jednáním ve věci vzal žalobce vůči žalovanému č. 2 žalobu zpět, soud usnesením ze dne 6. 12. 2016, č.j. 176 ICm 3475/2015-13 řízení vůči žalovanému 2 zastavil (právní moc dne 24. 12. 2016).

Podáním ze dne 8.3.2017 doručeným soudu dne 10.3.2017 žalovaný nárok žalobce uznal.

Dle ust. § 153a o.s.ř., uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír.

Vzhledem k tomu, že žalovaný po zahájení řízení nárok, který je proti němu žalobcem uplatňován, uznal a dle ust. § 99 odst. 1 a 2 o.s.ř. povaha věci připouští, aby účastníci řízení mohli skončit řízení soudním smírem, lze v tomto případě rozhodnout rozsudkem pro uznání. Byly tedy splněny podmínky vydání rozsudku pro uznání, proto soud rozhodl dle ust. § 153a o.s.ř., jak je uvedeno ve výroku.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. §202 odst. 1, věta první IZ, neboť žalobce měl sice ve věci plný úspěch, ale proti správci v incidenčním řízení nemá právo na jejich náhradu.

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Odvolání do výroku ve věci samé (bod I.) lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205 b o.s.ř.).

V Praze dne 10. dubna 2017 JUDr. Margita V í š k o v á v . r . samosoudce Za správnost vyhotovení: Horáčková