MSPH 76 INS 31991/2015-A-8
č.j.: MSPH 76 INS 31991/2015-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: GORSACO a.s., IČ: 24824054, Moskevská 534, 101 00 Praha 10, o insolvenčním návrhu dlužníka

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 30. prosince 2015 č.j. MSPH 76 INS 31991/2015-A-6, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným insolvenčnímu soudu dne 22.12.2015, se dlužník domáhal, aby soud zjistil jeho úpadek, neboť má více věřitelů, vůči kterým má peněžité závazky po lhůtě splatnosti delší než 3 měsíce a nadále není schopen svým závazkům dostát. Insolvenční soud usnesením vydaným vyšším soudním úředníkem dne 30.12.2015 č.j. MSPH 76 INS 31991/2015-A-6 vyzval dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,-Kč do 3 dnů od právní moci usnesení.

Proti výše uvedenému usnesení podal dlužník dne 18.1.2016 odvolání s tím, že movitý majetek dlužníka v ceně obvyklé činí částku 2,186.352,50 Kč a dále má dlužník pohledávky vyčíslené v insolvenčním návrhu.

Podle § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník (nebo asistent soudce, na kterého se dle § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků), může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Vzhledem k tomu, že soud má za to, že odvolání navrhovatele lze zcela vyhovět-dlužník vlastní majetek přesahující 8,000.000,-Kč, postupoval podle ustanovení § 95 IZ, tj. autoremedurně zrušil své rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 4. února 2016 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Doležalová