MSPH 76 INS 3060/2009-C5-4
MSPH 76INS 3060/2009-C5-4 Jednací číslo: MSPH 76 ICm 1044/2010-72 (MSPH 76 ICm 1045/2010 MSPH 76 ICm 1046/2010)

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou ve věci žalobce: Voleský a partneři, v.o.s., se sídlem Staropramenná 17, Praha 5, insolvenční správce dlužníka Delpharmea Nutraceuticals, a.s., IČ: 63080940 se sídlem Panská 895/6, Praha 1 proti žalovanému: RENUTO (Ove rseas) LIMITED, se sídlem Demetri Liperti Street, Kotsapas Building, 3rd floor, Office 301, P.C. 3090 Limassol, Kypr, zastoupenému advokátem Mgr. Davidem Taušem, Na Vrstvách 827/11, 140 00, Praha 4-Podolí, o určení neúčinnosti právních úkonů

takto :

I. Žaloby ve věci vedené pod sp. zn. MSPH 76 ICm 1044/2010 o určení neúčinnosti smlouvy o převodu ochranných známek ze dne 22.5.2006, ve věci vedené pod sp. zn. MSPH 76 ICm 1045/2010 o určení neúčinnosti s mlouvy o převodu ochranných známek ze dne 12.11. 2007 a ve věci vedené pod sp. zn. MSPH 76 ICm 1046/2010 o určení neúčinnosti s mlouvy o převodu ochranným známek ze dne 19.5. 2006, s e z a m í t a j í.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované mu na náhradu nákladů řízení k rukám jeho zástupce částku 34.920 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce dne 26.8.2010 podal zdejšímu soudu tři žaloby spisových značek uvedených shora, kterými se domáhal vyslovení neúčinnosti smluv o převodu ochranných známek, jenž s žalovaným jako prodávajícím dlužník uzavřel jako kupující. Jednalo se o smlouvu o převodu ochranných známek ze dne 22.5.2006 v řízení vedeném pod sp.zn. MSPH 76 ICm 1044/2010, smlouvu o převodu ochranných známek ze dne 12.11. 2007 v řízení vedeném pod sp.zn.MSPH 76 ICm 1045/2010 a smlouvu o převodu ochranných známek ze dne 19.5. 2006 v řízení vedeném pod sp.zn.MSPH 76 ICm 1046/2010. Soud v zájmu hospodárnosti tato pokračování-2-MSPH 76 ICm 1044/2010

řízení spojil dle ust. § 112 odst. 1 o.s.ř. do jediného řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 76 ICm 1044/2010. Žalobce uvedl, že kupní cena za ochranné známky neodpovídala v době uzavření smluv tržní ceně, byla mnohonásobně vyšší, a jejím zaplacením došlo k naplnění skutkové podstaty neúčinnosti právního úkonu podle ustanovení § 240 IZ, neboť se jednalo o právní úkony bez přiměřeného protiplnění a zaplacení kupní ceny vedlo k dlužníkovu úpadku. Smlouvy dlužník uzavřel ve prospěch osoby blízké, kterou byl žalovaný a dle ustanovení § 240 odst. 2 se má za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby blízké nebo osoby tvořící s ním koncern je úkonem, který učinil v době, kdy byl v úpadku. Dále žalobce rozšířil tvrzenou neúčinnost těchto právních úkonů o skutkovou podstatu dle ustanovení § 242 IZ, neboť dlužník těmito svými úkony úmyslně zkrátil uspokojení dalších svých věřitelů, přičemž žalovaný je osobou blízkou dlužníkovi, má se tedy za to, že tento úmysl dlužníka byl žalovanému znám. Žalobce ke svým tvrzením navrhl k důkazu tři smlouvy o převodu ochranných známek a znalecký posudek soudního znalce k výši tržní ceny převáděných ochranných známek. Důkaz k prokázání tvrzení, že dlužník je osobou blízkou žalovanému, žalobce neoznačil, ani nepředložil. Prohlásil, že žádné jiné důkazy ke tvrzeným skutkovým podstatám o neúčinnosti právních úkonů dle ustanovení § 240 a § 242 IZ nemá, nemá žádný důkaz k tomu, že dlužník je osobou blízkou žalovanému. K podání těchto žalob přistoupil dle ustanovení § 239 odst. 2 IZ k žádosti věřitelského orgánu.

Žalovaný navrhl zamítnutí všech tří žalob. Zdůraznil, že odpůrčí žaloba by mohla být důvodná pouze v případě, byly-li by v řízení prokázány skutkové okolnosti pro neúčinnost právního úkonu dle ust. § 240 a § 242 IZ, zejména rozhodující by byl důkaz, že žalovaný a dlužník jsou osoby blízké, že žalovaná o úmyslu zkrátit odporovaným právním úkonem věřitele věděla nebo vědět musela, nicméně žalobce uvedl, že důkaz o provázanosti dlužníka a žalovaného nemá. Žalovaný namítl, že žalobce podáním ze dne 15.11. 2010 změnil skutková tvrzení, k čemuž došlo ke změně žaloby a dle ustanovení § 239 IZ uplynula jednoletá prekluzivní lhůta, tudíž nelze přihlížet k této změně žaloby týkající se o skutečnosti ohledně neúčinnosti právního úkonu dle ustanovení § 242 IZ. Zdůraznil, že smlouvy o převodu ochranných známek jsou platné a účinné.

Insolvenční zákon v ustanovení § 235 definuje pojem neúčinnosti právního úkonu tak, že za neúčinné považuje úkony dlužníka, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Neúčinnými úkony jsou úkony, jejichž skutkové podstaty insolvenční zákon vymezuje v ustanoveních § 240 až 242. Dle odstavce 2 ustanovení 235 IZ je neúčinnost dlužníkových právních úkonů založena teprve rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou odporoval dlužníkovým právním úkonům. Dle ustanovení § 239 odst. 1 IZ aktivní legitimaci k podání odpůrčí žaloby je nadán pouze insolveční správce a pasivní legitimací pouze osoby, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty nebo přiměřenou náhradu (§ 236 ost. 2 IZ). Dle ustanovení § 239 odst. 3 IZ insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu v prekluzivní lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. Dle odstavce 4 téhož ustanovení patří dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Vylučovací žaloba není přípustná.

Právní úkon bez přiměřeného protiplnění je definován v ustanovení § 240 IZ jako právní úkon, jímž se dlužník zavázal, v době kdy byl v úpadku nebo pokud úkon vedl k dlužníkovu úpadku, poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně pokračování-3-MSPH 76 ICm 1044/2010 nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Dle odstavce 2 tohoto ustanovení, věta druhá, se má za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních třech letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké, nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a nebo v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby (odst. 3 ustanovení § 240 IZ).

Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů definuje ustanovení § 242 IZ tak, že odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám, nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám. V odstavci 2 téhož ustanovení platí vyvratitelná domněnka, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám. Odporovat úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze, byl-li tento úkon učiněn v posledních pěti letech před zahájením insolvenčního řízení (odst. 3).

Teprve na základě pravomocného rozhodnutí insolvenčního soudu o vyslovení neúčinnosti na základě odporovatelnosti, kteréžto rozhodnutí má konstitutivní charakter, může insolvenční správce příslušný majetek zahrnout do majetkové podstaty . Kdežto plnění z právních úkonů neúčinných ze zákona zahrne správce do soupisu majetkové podstaty bez dalšího s tím, že tomuto soupisu se lze bránit jen vylučovací žalobou ( 2 VSPH 90/2011-44, 38 ICm 1348/2010 102 VSPH 90/2011-44 (KSPH 38 INS 3926/2009).

V daném řízení účastníci učinili nespornými níže uvedené skutečnosti, které soud vzal ve smyslu ustanovení § 120 odst. 4 o.s.ř. za svá skutková zjištění.

1. Dne 27.5.2009 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Delpharmea Nutraceuticals, a.s., IČ: 63080940 vedené pod sp.zn.. 2. Dne 7.9.2009 byl zjištěn úpadek dlužníka Delpharmea Nutraceuticals, a.s. a na jeho majetek byl zároveň prohlášen konkurs usnesením č.j.-A- 39 ze dne 7.9.2009 3. Žalobcem je insolvenční správce tohoto dlužníka. 4. Předmět smluv o převodu ochranných známek, tj. ochranné známky, je zapsán k dnešnímu dni v majetkové podstatě dlužníka. 5. Smlouvy o převodu ochranných známek byly naplněny, kupující (dlužník) uhradil prodávajícímu (žalovaný) kupní cenu v souladu se smlouvami a prodávající předal kupujícímu předmět smluv (ochranné známky).

Mezi účastníky je sporná skutečnost, která má zásadní význam pro rozhodnutí ve věci, a to zda žalovaný je osobou blízkou dlužníkovi. Sporné je, zda právní úkon dlužníka naplnil některou z tvrzených skutkových podstat dle ustanovení § 240 a § 242 IZ, tedy zda jde o právní úkon dlužníka bez přiměřeného protiplnění a zda právní úkon dlužníka úmyslně zkrátil uspokojení věřitelů, pokud by šlo o osobu blízkou, je zde vyvratitelná domněnka, že o tomto úmyslu věděla. pokračování-4-MSPH 76 ICm 1044/2010

Po provedeném dokazování včetně skutkových zjištění plynoucích z nesporných skutečností soud zjistil a má prokázány tyto pro rozhodnutí ve věci rozhodné skutečnosti :

-Dne 22.5.2006 byla mezi dlužníkem jako kupujícím a žalovaným jako prodávajícím uzavřena smlouva o převodu ochranných známek, jejíž předmětem byly ochranné známky ČERTÍCI specifikované číslem zápisu, třídy výrobku a služeb, za sjednanou kupní cenu ve výši 215.000,-EUR, kupní cenu dlužník prodávajícímu uhradil, ochranné známky jsou zapsány v majetkové podstatě dlužníka. -Dne 12.11.2007 dlužník jako kupující a žalovaný jako prodávající uzavřeli smlouvu o převodu ochranných známek, jejímž předmětem byly ochranné známky, za sjednanou cenu ve výši 76,065.618,-Kč, tuto cenu dlužník prodávajícímu uhradil, známky žalobce zapsal do soupisu majetkové podstaty. -Dne 19.5.2006 uzavřel dlužník jako kupující se žalovaným jako prodávajícím smlouvu o převodu ochranných známek, ve smlouvě specifikovaných za sjednanou kupní cenu ve výši 1,350.000,-USD, tuto cenu dlužník zaplatil, žalobce předmětné ochranné známky sepsal do soupisu majetkové podstaty. -Dne 27.5.2009 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Delpharmea Nutraceuticals, a.s., IČ: 63080940 vedené pod sp.zn.. -Dne 7.9.2009 nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka.

Po zhodnocení zjištěných a prokázaných skutečností dospěl soud k těmto závěrům :

1) Všechny tři odpůrčí žaloby byly žalobcem, insolvenčním správcem dlužníka, podány insolvenčnímu soudu včas, v jeden den-26.8.2010-v jednoleté prekluzivní procesní lhůtě dle ust. § 239 odst. 3 IZ, účinky rozhodnutí o úpadku nastaly 7.9.2009. 2) Žalobci zaniklo právo odporovat z titulu skutkové podstaty dle § 240 IZ smlouvě o převodu ochranných známek ze dne 22.5.2006 žalobou sp.zn. MSPH 76 ICm 1044/10 a smlouvě ze dne 19.5.2006 žalobou sp.zn. MSPH 76 ICm 1046/10. Tyto úkony byly učiněny více jak jeden, popř. tři roky před zahájením insolvenčního řízení (27.5.2009). 3) Právo odporovat smlouvě uzavřené dne 12.11.2007 žalobou sp.zn. MSPH 76 ICm 1045/2010 z titulu skutkové podstaty dle § 240 IZ žalobci nezaniklo potud, pokud by ovšem žalobce unesl důkazní břemeno k prokázání tvrzené skutečnosti, že dlužník je osobou blízkou žalovanému. Zaniklo jeho právo odporovat tomuto úkonu, byl-li by učiněn ve prospěch jiné osoby, neboť jednoroční prekluzivní lhůta uběhla dne 27.5.2008. 4) Právo žalobce odporovat z titulu skutkové podstaty neúčinnosti právního úkonu dle ust. § 242 IZ proti všem třem smlouvám, které byly uzavřeny v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního žalobci nezaniklo. Žalobce však neunesl důkazní břemeno k prokázání základních předpokladů úspěšnosti jeho odporu, a to prokázání, buď úmyslu dlužníka zkrátit uspokojení věřitelů a že tento jeho úmysl byl žalovanému znám nebo mu musel být se zřetelem ke všem okolnostem, nebo že dlužník je osobou blízkou žalovanému.

Soud neshledal aktivní legitimaci žalobce k podání žalob MPH 76 ICm 1044/2010 a MSPH 76 ICm 1046/2010, kde jimi odporoval úkonům dlužníka z titulu jejich neúčinnosti dle skutkové podstaty dle ust. § 240 IZ, v tomto rozsahu nejsou tyto žaloby důvodné. Žalobce neunesl důkazní břemeno k prokázání, že dlužník je osobou blízkou žalovanému, odporoval-li úkonu dlužníka z titulu jeho neúčinnosti dle ust. § 242 IZ, a to žalobami MSPH 76 ICm 1044/2010, MSPH 76 ICm 1045/2010 a MSPH pokračování-5-MSPH 76 ICm 1044/2010

76 ICm 1046/2010 a odporoval-li úkonu dlužníka z titulu jeho neúčinnosti dle skutkové podstaty dle ust. § 240 IZ žalobou MSPH 76 ICm 1045/2010.

Ve světle shora uvedeného soud v dané věci shrnuje a uzavírá, že jednoznačným důvodem neúspěchu odporu žalobce úkonům dlužníka je skutečnost, že žalobce neunesl důkazní břemeno ke svému tvrzení, že dlužník je osobu blízkou žalovanému,prodávajícímu, v důsledku čehož nemohl úspěšně odporovat ani jedné z těchto tří žalob spojených do tohoto řízení. Soud proto tyto žaloby zamítl, jak uvedeno v bodu I. výroku.

Z důvodů nadbytečnosti a irelevance soud neprováděl další důkazy navržené žalobcem (znaleckým posudkem, výslechem účastníků, svědků), maje na zřeteli prohlášení žalobce, že žádný důkaz k prokázání jeho tvrzení, že dlužník je osobou blízkou žalovanému, nemá.

O náhradě nákladů řízení rozhodl soud dle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal úspěšnému žalovanému náhradu nákladů řízení spočívající v odměně advokátovi ve výši 27.000,-Kč (třikrát paušální odměna po 9.000,-Kč dle ustanovení § 8, § 17 vyhlášky 484/2000 Sb.) a sedmkrát paušální náhradu po 300 Kč, tj. 2.100,-Kč (vyhláška č. 177/96 Sb.), tj. 29.100,-Kč a 20% DPH ve výši 5.820,-Kč, tj. celkem částku 34.920,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího ve dvojím vyhotovení.

V Praze dne 7. listopadu 2011

JUDr. Margita Víšková, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lenka Cyraniová