MSPH 76 INS 30597/2013-A-14
č.j.: MSPH 76 INS 30597/2013-A-14

Usnesení

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: Excelsior Technologies s.r.o., IČO 28989601, Týn 1049/3, Praha 1, zastoupeného advokátem JUDr. Filipem Chytrým, AK CHYTRÝ, VALTROVÁ & partneři s.r.o., Rubešova 83/10, 120 00, Praha 2 o návrhu insolvenčního věřitele č. 1: Československá obchodní banka, IČO: 0001350, Radlická 333/150, Praha 5 na nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce

takto:

Návrh insolvenčního věřitele č. 1: Československá obchodní banka, IČO: 0001350, na nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce ze dne 11.11.2013, s e z a m í t á.

O d ů v o d n ě n í:

Návrhem ze dne 11.11.2013, došlým zdejšímu soudu téhož dne, se věřitel č. 1 domáhal, aby soud nařídil dle ust. § 113 odst. 1 IZ (insolvenčního zákona, dále jen IZ ) předběžné opatření, kterým by dlužníkovi uložil, aby úkony vyjmenované v bodu IV. návrhu činil pouze s předchozím souhlasem předběžného správce, kterého navrhl za tímto účelem ustanovit. Současně navrhl, aby soud jmenoval prozatímní věřitelský výbor v souladu s ust. § 61 a násl. IZ.

Obavy z případných změn v rozsahu majetkové podstaty dlužníka na úkor jeho věřitelů odůvodnil navrhovatel zejména tím, že dlužník nadále provozuje svůj podnik a s majetkovou podstatou nakládá nad rámec ustanovení § 111 IZ, když denně provádí platby svých závazků v rozsahu několika stovek tisíců či dokonce miliónů korun, čemuž je třeba neprodleně zabránit.

Usnesením ze dne 12.11.2013 č.j.-A-12 soud mimo jiné zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs, ustanovil insolvenčního správce a jmenoval členy prozatímního věřitelského výboru. Účinky rozhodnutí o úpadku a účinky prohlášený konkursu nastaly dne 12.11.2013 ve 12:57 hod. správce oprávnění nakládat s majetkovou podstatou, jakož i výkon práv a plnění povinností, které přísluší dlužníku, pokud souvisí s majetkovou podstatou. Insolvenční správce vykonává pokračování-2-zejména akcionářská práva spojená s akciemi zahrnutými do majetkové podstaty, rozhoduje o obchodním tajemství a jiné mlčenlivosti, vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností. Právní úkony podle odstavce 1, které dlužník učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, jsou proti jeho věřitelům neúčinné. Nakládal-li dlužník s majetkovou podstatou v den, kdy se rozhodnutí o úpadku stalo účinným, má se v pochybnostech za to, že tak učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, pokud tento zákon nestanoví jinak. Právní úkon, kterým dlužník po prohlášení konkursu odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl.

Vzhledem k tomu, že v posuzované věci pominuly důvody k nařízení předběžného opatření prohlášením konkursu na dlužníkův majetek, soud návrh věřitele č. 1 zamítl pro bezpředmětnost.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání do 15 dnů ode dne doručení prostřednictvím podepsaného soudu k Vrchnímu soudu v Praze.

Odvolat se může pouze navrhovatel předbězného opatření. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno zvláštním způsobem.

V Praze dne 13. listopadu 2013 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Burešová