MSPH 76 INS 28196/2013-C1-12
MSPH 76INS 28196/2013-C1-12

Č.j.: MSPH 76 ICm 3624/2014-51

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v právní věci žalobce: Hlista & Pril, v.o.s., IČ: 290 59 054, Opletalova 1683/41, 110 00 Praha 1, insolvesnční správce dlužnice Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , zastoupeného advokátem Mgr. Františkem Mészárosem, Pod Novým lesem 127/44, 162 00 Praha 6 proti žalovanému: : Tomáš Benetka, r.č. , Na Volánové 748/5, 160 00 Praha 6, Vokovice zastoupenému advokátem Mgr. Davidem Strupkou, Jungmannova 31, Praha 1, o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka

takto:

I. Určuje se, že právní úkony dlužnice, Miroslavy anonymizovano , anonymizovano , kterými darovala spolu se svým manželem Pavlem Benetkou na základě darovacích smluv, uzavřených dne 7.6.2012 a dne 25.6.2012, žalovanému, Tomáši anonymizovano , svému vnukovi, nemovitosti, a to : bytovou jednotku č. 925/10 v budově č.p. 925 stojící na pozemku parc.č. St.1122-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438m2, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6180/132090 na společných částech domu č.p.925, pozemek parc.č. St. 1122, pozemek par.č. 425/162-zahrada o výměře 137m2 a pozemek par.č. 425/254-ostatní plocha o výměře 9m2, vše v katastrálním území Horoměřice, obec Horoměřice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, vůči věřitelům této dlužnice v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp.zn., j s o u n e ú č i n n é.

II. Žaloba o určení neúčinnosti zřízení věcného břemene žalovaným jako obdarovaným v darovacích smlouvách uzavřených dne 7.6.2012 a dne 25.6.2012 ve prospěch dárců, dlužnice a jejího manžela, spočívající v doživotním užívání nemovitostí, a to: pokračování-2-MSPH 76 ICm 3624/2014 (MSPH 76 INS 28196/2012) bytové jednotky č. 925/10 v budově č.p. 925 stojící na pozemku parc.č. St.1122-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438m2, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6180/132090 na společných částech domu č.p.925, pozemku parc.č. St. 1122, pozemku par.č. 425/162-zahrada o výměře 137m2 a pozemku par.č. 425/254-ostatní plocha o výměře 9m2, vše v katastrálním území Horoměřice, obec Horoměřice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, s e z a m í t á.

III. Žalobní žádost, aby žalovaný byl insolvenčním soudem uznán povinným vydat do majetkové podstaty dlužnice nemovitosti, a to : bytovou jednotku č. 925/10 v budově č.p. 925 stojící na pozemku parc.č. St.1122-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438m2, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6180/132090 na společných částech domu č.p.925, pozemek parc.č. St. 1122, pozemek par.č. 425/162-zahrada o výměře 137m2 a pozemek par.č. 425/254-ostatní plocha o výměře 9m2, vše v katastrálním území Horoměřice, obec Horoměřice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, s e z a m í t á.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V. Žalovaný je povinen zaplatit českému státu náklady řízení za vynaložený soudní poplatek částku Kč 2.500,-, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhal žalobou podanou zdejšímu soudu dne 19.10.2014 určení neúčinnosti právního úkonu dlužnice, a to dvou darovacích smluv a tím i neúčinnosti v těchto smlouvách žalovaným zřízeného věcného břemene k předmětu daru, které dle žalobce tvoří neoddělitelnou součást těchto darovacích smluv. Uvedl, že dlužnice spolu s manželem darovacími smlouvami uzavřenými dne 7.6.2012 a 25.6.2012 převedla na žalovaného, svého vnuka, nemovitosti ( specifikované ve výroku rozsudku) a v těchto smlouvách současně žalovaný zřídil v jejich prospěch k těmto nemovitostem věcné břemeno doživotního užívání. Vlastnické právo žalovaného k těmto nemovitostem zatížené věcným břemenem je zapsáno v katastru nemovitostí. Neúčinnost obou darovacích smluv se zřízením věcného břemene dle žalobce spočívá v plnění dlužnice, které se nedostalo přiměřeného protiplnění dle § 240 insolvenčního zákona (dále jen IZ), neboť se jednalo o úkony bezúplatné, učiněné v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení a byly učiněny dlužnicí ve prospěch osoby jí blízké a v době, kdy byla v úpadku. V době uzavření smluv dlužnice měla více věřitelů s pohledávkami po splatnosti delší 3 měsíců a žalovaný neprokázal, že by dlužnice v té době v úpadku nebyla. Předmětné nemovitosti darované žalovanému byly ve společném jmění manželů dlužnice a jejího manžela, žalobce z důvodu předlužení tohoto společného jmění manželů, zahrnul veškerý majetek v SJM do majetkové podstaty dlužnice dle ust. § 274 IZ, proto neúčinnost právního úkonu dlužnice dopadá i na jednání jejího manžela.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Namítl, že dlužnice nebyla v době uzavření darovacích smluv, tj. v červnu 2012 v úpadku a ani žalobce neprokázal, že by tomu tak bylo. Uvedl, že není právní zájem na vyslovení neúčinnosti právního úkonu zřízení věcných břemen. Popřípadě, dojde-li soud k závěru, že právní úkony dlužnice plynoucí z darovacích smluv jsou neúčinné, navrhl zamítnutí žaloby v rozsahu požadovaného určení neúčinnosti právních úkonů zřízení věcných břemen. Žalovaný se stal vlastníkem předmětných nemovitostí a jako vlastník ve prospěch svých prarodičů, tj. dlužnice a jejího manžela, platně zřídil věcné pokračování-3-MSPH 76 ICm 3624/2014 (MSPH 76 INS 28196/2012) břemeno doživotního užívání těchto nemovitostí. Věcné břemeno jako věcné právo není plněním, proto nelze vyslovit neúčinnost tohoto práva. K vyvrácení domněnky úpadku dlužnice označil a předložil měsíční výpisy z účtu jejího manžela za období od ledna do června 2012, na kterých bylo dostatek finančních prostředků. Žádné jiné důkazy neoznačil ani nepředložil.

Z provedených důkazů, ze skutečností, které jsou insolvenčnímu soudu známy z jeho úřední činnosti z průběhu insolvenčního řízení vedeného proti dlužnici Miroslavě anonymizovano u zdejšího soudu pod sp.zn., z obsahu tohoto insolvenčního spisu a ze skutečností, které účastníci v řízení o odpůrčí žalobě učinili nespornými, soud učinil následující skutková zjištění :

1. Dlužnice, Miroslava anonymizovano a Pavel Benetka jsou manželé, prarodiče žalovaného, Tomáše Benetky 2. Dlužnice, Miroslava anonymizovano , podala dne 10.10.2013 návrh na povolení oddlužení, uvedla, že všechny její závazky jsou z podnikatelské činnosti, souhlasy věřitelů netvrdila ani nepředložila; v kolonce 06 formuláře uvedla celkem 16 svých věřitelů, z nich 4 věřitele s pohledávkami celkem za Kč 3,378.314,-se splatností v roce 2011 a třikrát v lednu 2012; v kolonce 11 formuláře uvedla své příjmy za poslední 3 roky : za rok 2010-105.336,-od ČSSZ, 0,-Kč OSVČ, za rok 2011-109.152,-od ČSSZ, 0,-Kč OSVČ a za rok 2012-110.952,-od ČSSZ, 0,-Kč OSVČ. 3. V seznamu závazků, který dlužnice připojila k návrhu na povolení oddlužení a o kterém prohlásila, že údaje v něm uvedené jsou správné a úplné, označila 4 věřitele s pohledávkami celkem za Kč 3,378.3174,85 s údajem splatnosti : v roce 2011 věřitel V.M.P. Mobil s.r.o.( Kč 137.178,96), dne 7.12.2010 věřitel General Bottlers CR s.r.o.( 176.335,70), dne 13. a 16.ledna 2012 věřitel Heineken CR ( Kč2,018.309,69) a dne 20.1.2012 věřitel Plzeňský Prazdroj, a.s. ( Kč 1,046.493,50). V seznamu majetku přiloženém k návrhu na povolení oddlužení dlužnice uvedla, že má dva osobní automobily a majetek představující obvyklé vybavení domácnosti, žádné účty u peněžních ústavů, žádné finanční prostředky, žádný nemovitý majetek ani jiný penězi ocenitelný majetek. Veškerý svůj majetek odhadla na Kč 419.260,-. 4. Pravomocným usnesením ze dne 24.4.2014 č.j.-A-24 byl zjištěn úpadek dlužnice s účinky v týž den, zamítnut návrh na povolení oddlužení a prohlášen konkurs, ustanoven insolvenční správce, 5. S vykonatelnou pohledávkou ve výši Kč 260.842,-splatnou od června a listopadu 2010 se do insolvenčního řízení přihlásil věřitel č. 9/P10, ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433 6. Na základě dvou smluv nazvaných-Darovací smlouva a zřízení věcného břemene dle ust. § 628 a násl. Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění ze dne 7.6.2012 a jedné smlouvy bez data, dlužnice se svým manželem darovala ve výroku tohoto rozhodnutí uvedené nemovitosti žalovanému, svému vnukovi, a ten dlužnici a jejímu manželovi v těchto smlouvách zřídil bezúplatně věcné břemeno odpovídající věcnému právu doživotního užívání těchto nemovitostí. 7. Vklad vlastnického práva žalovaného k předmětným nemovitostem a zápis práva věcného břemene užívání pro dlužnici a jejího manžela k těmto nemovitostem na základě darovacích smluv a zřízení věcného břemene byl Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha-západ povolen rozhodnutím ze dne 19.7.2012 s právními účinky vkladu ke dni 25.6.2012 a rozhodnutím ze dne 22.6.2012 s právními účinky vkladu ke dni 8.6.2012, 8. Z měsíčních výpisů z účtu nazvaného Pavel Benetka č. 189459834/0300 vedeného ČSOB a.s. za období od měsíce ledna 2012 do 6.6.2012 soud zjistil, že za měsíce březen, duben, pokračování-4-MSPH 76 ICm 3624/2014 (MSPH 76 INS 28196/2012) květen 2012 a do 6.6.2012 na tento účet došly pro dlužnici Miroslavu anonymizovano pouze platby starobního důchodu po Kč 9.246,-, dále jediný vklad 19.5.2012 Kč 18.000,-dlužnicí vložený v hotovosti. Jinak z tohoto účtu bylo v období od ledna 2012 do června 2012 jen čerpáno, kromě jediné vyšší došlé platby v lednu 2012 od Daniela Kauckého Kč 200.000,-. Soud z těchto výpisů nezjistil, zda byl tento příjem z podnikání dlužnice, nezjistil, že by tento účet sloužil jako účet pro podnikání dlužnice. Žádné závazky účtované fakturami věřitelů nebyly v tomto období z tohoto účtu hrazeny. Z účtu jsou hrazeny převážně drobné spotřebitelské nákupy, výběry kartou, splátky úvěru Pavla Benetky, což lze soudit z pohybů na účtu a ze stavu finančních prostředků na účtu : v lednu 2012 počáteční zůstatek činil Kč 2,400.889,-a konečný Kč 2,225.164,-, v únoru 2012 počáteční zůstatek Kč 2,225.164,-a konečný Kč 1,687.493,-, v březnu 2012 konečný zůstatek Kč 1,520.372,-, v dubnu 2012 konečný zůstatek Kč 1,254.407,-, v květnu 2012 konečný zůstatek Kč 1,135.918,-. 9. Soud nemá pochybnosti, že účet č. 189459834/0300 vedeného ČSOB a.s. je účtem manžela dlužnice, Pavla Benetky 10. Finanční prostředky na účtě č. 189459834/0300 vedeného ČSOB a.s. v měsících od března do konce května 2012 byly mnohem nižší než dluhy dlužnice, jenž měla v době uzavření darovacích smluv, tj. v červnu 2012, a které byly po splatnosti delší 3 měsíců, viz shora bod 3.

Obecně dle insolvenčního zákona jsou neúčinné ty právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných, přičemž za právní úkon se považuje i dlužníkovo opomenutí. Neúčinný je pak ten právní úkon, který vedle obecné definice v § 235 insolvenčního zákona (IZ) naplňuje i znaky některé z konkrétních definic neúčinných právních úkonů vyjádřených v ust. § 240 až 242 IZ.

Dle ust. § 237 odst. 1 IZ mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon dlužníka učiněn, povinnost vydat dlužníkovo plnění do majetkové podstaty dlužníka. Dle ust. § 239 odst. 4 IZ náleží dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění.

Podle ust. § 239 odst. 3 IZ může insolvenční správce podat žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li jí v této lhůtě odpůrčí nárok zanikne. V daném případě nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužnice dne 24.4.2014 a odpůrčí žaloba byla podána soudu dne 19.10.2014, tedy byla podána v čas.

Podle ust. § 240 IZ je právním úkonem bez přiměřeného plnění takový právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatě nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Právním úkonem bez přiměřeného proti plnění se rozumí pouze takový právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a nebo v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Právním úkonem bez přiměřeného proti pokračování-5-MSPH 76 ICm 3624/2014 (MSPH 76 INS 28196/2012) plnění není, jak uvádí IZ v odst. 4 téhož ustanovení, a) plnění uložené právním předpisem, b) příležitostní dar v přiměřené výši, c) poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo za d) právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Dle ustanovení § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. b) IZ je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, přičemž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže své peněžité závazky neplní po dobu delší 3 měsíců.

Dle ust. § 628 občanského zákoníku ve znění do 31.12.2013 ( dále jen OZ) darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává obdarovanému a ten dar přijímá, v případě darování nemovitosti, musí být smlouva písemná. Dle ust. 132 odst. 1 OZ vlastnictví věci lze nabýt i darovací smlouvou. Převádí-li se nemovitá věc smlouvou, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí (§ 133 odst. 2 OZ).

Dle ust. § 151n a násl. OZ věcná břemena smlouvou může zřídit jen vlastník nemovitosti, k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni je nutný vklad do katastru nemovitostí. Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím k určité věci, nebo patří určité osobě. Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele. Oprávnění odpovídající věcnému břemeni je věcným právem k věci cizí, tzn., že povinnost i právo týkající se určité věci, na té věci lpí a tedy změnou vlastníka věci se tato povinnost i právo nemění. Oprávněný z věcného břemena má absolutně chráněné postavení proti všem, může se domáhat ochrany dle ust. § 126 OZ jako vlastník věci.

V daném případě soud ex offó zkoumal platnost právního úkonu, neboť jen platný úkon může být neúčinný.

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba je zčásti důvodná.

I. Z provedených důkazů a ze skutečností soudu známých z jeho úřední činnosti z insolvenčního spisu dlužnice Miroslavy anonymizovano bylo jednoznačně prokázáno, že dlužnice v rozhodné době, tj. v červnu 2012, kdy jako dárce spolu s manželem platnými darovacími smlouvami ( jedna bez data a druhá z 7.6.2012) převedli na svého vnuka, žalovaného, Tomáše Benetku, vlastnictví k předmětným nemovitostem patřící do jejich společného jmění, byla již v úpadku. Vyvratitelnou domněnku, že dlužnice nebyla v té době v úpadku, žalovaný, coby osoba blízká, předloženým jediným důkazem, měsíčními výpisy z bankovního účtu manžela dlužnice, nevyvrátil. Naopak v návrhu na povolení oddlužení i v seznamu závazků přiloženém k návrhu dlužnice uvedla, že v červnu 2012 měla 4 věřitele s pohledávkami plynoucí z její podnikatelské činnosti a po splatnosti delší 3 měsíců a tyto pohledávky překročily svým objemem měsíční zůstatky na bankovním účtu jejího manžela v této době, tj. od ledna 2012 do června 2012, tedy i pokud by tento účet používala společně s manželem, nebyla by schopná tyto dluhy přesahující Kč 3 mil. ze zůstatků na tomto účtu, které nikdy v rozhodném období nedosáhly částky Kč 3 mil. zaplatit. pokračování-6-MSPH 76 ICm 3624/2014 (MSPH 76 INS 28196/2012)

II. Po provedeném dokazování soud zjistil absolutní neplatnost zřízení věcného břemene v darovací smlouvě ze dne 7.6.2012 k nemovitostem : k bytové jednotce č. 925/10 v budově č.p. 925 stojící na pozemku parc.č. St.1122-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438m2, spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 6180/132090 na společných částech domu č.p.925, k pozemku parc.č. St. 1122, k pozemku par.č. 425/162-zahrada o výměře 137m2, neboť jej nezřídil vlastník těchto nemovitostí. Vlastnictví žalovanému k těmto nemovitostem vzniklo o den později zápisem do katastru nemovitostí, a to dne 8.6.2012. Pokud jde o smlouvu bez data, kterou mělo být zřízeno věcné břemeno k pozemku par.č. 425/254-ostatní plocha o výměře 9m2, soud vycházel z údaje uvedeného v katastru nemovitostí, kde je uvedeno shodné datum darovací smlouvy a zřízení věcného břemene s datem právních účinků vkladu vlastnického práva pro žalovaného k této nemovitosti, a to dne 25.6.2012., soud zřízení tohoto věcného břemene smlouvou shledal za platně vzniklé.

AD) I. Jak plyne ze shora uvedeného soud uzavírá, že právní úkony dlužnice, kterými darovala žalovanému, svému vnukovi, předmětné nemovitosti, jsou úkony neúčinnými bez přiměřeného protiplnění dle ust. § 240 IZ. Zákonnou vyvratitelnou domněnku o tom, že se má za to, že dlužnice učinila tyto právní úkony ve prospěch osoby blízké v době, kdy byla v úpadku, žalovaný nevyvrátil. Tyto právní úkony dlužnice ve prospěch osoby blízké učinila v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení a žádný z taxativně uvedených negativních vymezení neúčinného právního úkonu bez přiměřeného protiplnění dle ust. § 240 odst. 4 IZ se na daný případ nevztahuje, je tedy naplněna skutková podstata neúčinnosti právního úkonu dlužnice, neúčinnosti obou darovacích smluv týkající se bezúplatného převodu nemovitostí na osobu blízkou. Dlužnice věděla v době, kdy úkony činila, že je v úpadku, že má více věřitelů s pohledávkami po splatnosti delší 3 měsíců a že není schopna jejich pohledávky přesahující 3 mil. uhradit, přesto tyto nemovitosti převedla, čímž zkrátila možnost uspokojení svých věřitelů (ust. § 235 odst. 1 IZ).

Proto soud odpůrčí žalobě v této části vyhověl a určil, že právní úkony dlužnice, Miroslavy anonymizovano , kterými darovala spolu se svým manželem Pavlem Benetkou na základě darovacích smluv uzavřených dne 7.6.2012 a dne 25.6.2012 žalovanému, Tomáši anonymizovano , svému vnukovi, předmětné nemovitosti jsou vůči věřitelům dlužnice neúčinné.

Ovšem soud nemohl vyhovět žalobě v části žalobní žádosti o vydání těchto nemovitostí do majetkové podstaty dlužnice, neboť tento právní úkon představující převod vlastnictví k nemovitostem darovacími smlouvami na osobu blízkou, i když je neúčinný, je platný a žalovaný je vlastníkem předmětných nemovitostí zapsaným v katastru nemovitostí. Insolvenční zákon v ust. § 237 odst. 1 ani v ust. § 239 odst. 4 neupravuje vydání nemovitého majetku jako plnění z neúčinných právních úkonů dlužníka, hovoří jen o právu insolvenčního správce současně s odpůrčí žalobou uplatnit peněžité plnění nebo peněžitou náhradu jen v případě, že neúčinným úkonem bylo peněžité plnění nebo má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění. V daném případě mohl správce v odpůrčí žalobě současně uplatnit na žalovaném pouze peněžitou náhradu za dlužnicí poskytnuté plnění, ale nikoli požadovat na žalovaném vydání nemovitostí do majetkové podstaty. Nehledě k tomu, že k rozhodnutí na vydání nemovitostí, správně na vyklizení nemovitostí, insolvenční soud není věcně ani místně příslušný a podmínkou pro takové rozhodnutí je i existence pravomocného rozhodnutí insolvenčního soudu o neúčinnosti právního úkonu dlužnice, na základě kterého pokračování-7-MSPH 76 ICm 3624/2014 (MSPH 76 INS 28196/2012) byly nemovitosti převedeny. Soud proto zamítl žádost žalobce o vydání těchto nemovitostí, jak uvedeno v bodu III. výroku.

AD) II. Neúčinným úkonem nemůže být neplatný právní úkon. Neúčinným právním úkonem ve smyslu ust. § 235 a násl. IZ nemůže být právní úkon učiněný jinou osobou než dlužníkem. V daném případě soud zamítl žalobní žádost o určení neúčinnosti zřízení věcných břemen, neboť tyto úkony nebyly učiněny dlužnicí a dále v jednom případě je zřízení věcného břemena absolutně neplatné, neboť v době uzavření darovací smlouvy dne 7.6.2012 nebyl žalovaný ještě vlastníkem nemovitostí, takže k nim nemohl zřídit věcné břemeno. I zde nutno uvést, že vlastnické právo žalovaného trvá, proto platně zřízenému věcnému břemenu ve prospěch dlužnice a jejího manžela nelze odporovat. Soud se neztotožňuje s názorem žalobce, že zřízením věcného břemene dochází ke zkrácení uspokojení věřitelů, neboť snižuje obvyklou cenu, popř. je zcela znemožněn prodej takto zatížené nemovitosti v rámci insolvenčního řízení. Soud, jak uvedl shora, je toho názoru, že insolvenční zákon neukládá vlastníkovi, jenž nabyl nemovitosti v důsledku neúčinných právních úkonů dlužníka, aby tyto nemovitosti vydal do podstaty, ale správce má právo v odpůrčí žalobě po vlastníkovi nemovitosti požadovat peněžitou náhradu za tyto nemovitosti nezatížené věcným břemenem, jenž získal v důsledku neúčinného úkonu dlužníka.

O nákladech řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 2 in fine o.s.ř., a protože oba účastníci měli částečný úspěch v řízení, soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k tomu, že žalobce jako insolvenční správce je podle § 11 odst. 2 písm. r) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, osvobozen od soudních poplatků, soud postupoval dle ust. § 2 odst. 3 tohoto zákona ve spojení s ust. § 142 odst. 2 in fine o.s.ř. a uložil povinnost zaplatit žalovanému soudní poplatek ve výši jedné poloviny odpovídající jeho neúspěchu ve věci, jak uvedeno v bodu V. výroku, tj. ve výši Kč 2.500,-(dle položky 13 písm. b) v sazebníku soudních poplatků činí Kč 5.000,-) druhou část soudního poplatku, Kč 2.500,-, pro neúspěch žalobce ve věci, nese stát. Soudní poplatek zaplatí žalovaný prostřednictvím zdejšího soudu kolky nebo na účet soudu, jehož číslo mu soud sdělí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 21. prosince 2015

JUDr. Margita Víšková, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Horáčková pokračování-8-MSPH 76 ICm 3624/2014 (MSPH 76 INS 28196/2012)

Příloha k rozsudku č.j.: MSPH 176 ICm 3624/2014-51 (MSPH 76 INS 28196/2012)

Městskému soudu v Praze _____________________ ke sp. zn. MSPH 176 ICm 3624/2014

Vyhovuji uložené povinnosti obsažené v rozsudku ze dne 21.12.2015 č.j. MSPH 176 ICm 3624/2014-51 a zasílám v kolkových známkách určený soudní poplatek (doplatek soudního poplatku). V případě úhrady převodem z účtu na účet soudu-č. ú. 3703-2928021/0710, v.s. 7642362414.

....................... (podpis poplatníka)

___________________________________________________________________________ Místo pro nalepení kolkových známek:

Poučení: Kolkové známky (oba jejich díly) nalepte na tomto tiskopise na označené místo. Tiskopis podepište a vraťte určenému soudu. Kolkové známky neznehodnocujte. Platíte-li kolkovými známkami za doklad, o jehož vydání žádáte (opis, vysvědčení, potvrzení, ověření podpisu apod.), nalepte kolkové známky jen spodním dílem a jejich horní díl ponechte volný.

Upozornění: Má-li poplatník za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může u soudu podat návrh, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, a to i se zpětnou účinností. Jestliže soud jeho návrhu vyhoví, je zproštěn povinnosti platit soudní poplatky; poplatky zaplacené před rozhodnutím o přiznání osvobození od soudních poplatků se však nevracejí.