MSPH 76 INS 27828/2014-C1-16
MSPH 76 INS 27828/2014-C1-16

Č. j. MSPH 176 ICm 4774/2015-49 (MSPH 76 INS 27828/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v právní věci žalobce : Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. IČ: 29414873, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, insolvenční správce dlužníka, manželů Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano a Táni anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Údolní 1174/102, 14200 Praha 4-Braník, zastoupený advokátem JUDr. Zbyňkem Jirouškem, Táborská 65/24, 140 00 Praha 4 proti žalovaným : 1. Martina anonymizovano , r.č. Údolní 1174/102, 14200 Praha 4-Braník, 2. Nikola anonymizovano , r.č Údolní 1174/102, 14200 Praha 4-Braník, oba zastoupeni advokátem JUDr. Miroslavou Štěpánkovou, AK Příbram,Tř.kpt. Olesinského 39, 260 01 Příbram II, o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka

takto:

I. Určuje se, že vůči věřitelům dlužníka, manželů Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano a Táni anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Údolní 1174/102, 14200 Praha 4-Braník, v insolvenčním řízení vedeným u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 76 INS 27828/2014, j s o u n e ú č i n n ý m i právní úkony dlužníka, darovací smlouvy ze dne 14.1.2011, na základě kterých dlužník daroval svůj nemovitý majetek žalovaným a smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 14.1.2011 ve prospěch dlužníka, spočívající v bezplatném doživotním užívání darovaného nemovitého majetku, a to : -bytové jednotky č. 1174/84 v budově čp. 1174 stojící na pozemku parc.č. 2612/206, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 592 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7203/505452 na společných částech domu č.p. 1174 a pozemku parc.č. 2612/206, zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Braník, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha -budovy bez čp/če, garáž stojící na pozemku parc.č. 1314/45 v katastrálním území Zbraslav, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha. isir.justi ce.cz pokračování-2-MSPH 176 ICm 4774/2015 ()

II. Žalovaní č. 1 a č. 2 jsou povinni v y d a t do majetkové podstaty dlužníka, manželů Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano a Táni anonymizovano , anonymizovano každý nedílnou polovinu bytové jednotky č. 1174/84 v budově čp. 1174 stojící na pozemku parc.č. 2612/206, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 592 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7203/505452 na společných částech domu č.p. 1174 a pozemku parc.č. 2612/206, zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Braník, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha.

III. Žalovaní č. 1 a č.2 jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit do majetkové podstaty dlužníka, manželů Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano a Táni anonymizovano , anonymizovano , částku Kč 89.000,-, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku s tím, že plněním jednoho z žalovaných zaniká v rozsahu plnění povinnost druhého žalovaného.

IV. Žalovaní č. 1 a č.2 jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce na náhradu nákladů řízení částku Kč 20.570,-, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku s tím, že plněním jednoho z žalovaných zaniká v rozsahu plnění povinnost druhého žalovaného.

V. Žalovaní č. 1 a č.2 jsou povinni společně a nerozdílně zaplatit českému státu náklady řízení za vynaložený soudní poplatek částku Kč 2.000,-, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku s tím, že plněním jednoho z žalovaných zaniká v rozsahu plnění povinnost druhého žalovaného.

VI. Soud vrací žalobci jím zaplacený soudní poplatek ve výši Kč 9.450,-.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se domáhal žalobou podanou zdejšímu soudu dne 16.12.2015 určení neúčinnosti právních úkonů dlužníka, manželů anonymizovano , a to darovacích smluv ze dne 14.1.2011, kterými dlužník převedl na své dcery, žalované, svůj nemovitý majetek-bytovou jednotku a garáž, majetek specifikovaný ve výroku, a současně žalovaní zřídili věcné břemeno ve prospěch dlužníka, svých rodičů, spočívající v bezplatném a doživotním užívání těchto nemovitostí. Vlastnická práva ve prospěch žalovaných byla zapsána do katastru nemovitostí ke dni 26.1.2011 spolu s omezením představující věcné břemeno užívání ve prospěch dlužníka. Žalovaní následně kupní smlouvou ze dne 21.2.2011 prodali garáž 3. osobě za cenu Kč 89.000,-. Tyto úkony dlužníka naplňují skutkovou podstatu ust. § 242 IZ, neboť dlužník tímto svým jednáním úmyslně zkrátil svého věřitele, společnost SD Sped s.r.o., vůči němuž v době uzavírání darovacích smluv měl a dosud má splatný závazek ve výši Kč 740.013,60, který vůči věřiteli dne 9.12.2010 písemně uznal. Nalézací řízení zahájené tímto věřitelem a vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn. 39 Cm 57/2011 bylo ve fázi podaného odvolání žalovaným, ing. Karlem Klímou, proti vyhovujícímu rozsudku o zaplacení Kč 752.000,-s přísl. přerušeno pro zjištěný úpadek dlužníka. Věřitel pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi ve výši Kč 752.000,-, jenž byla zjištěna. Žalobce současně v žalobě požádal, aby žalovaní vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění ušlé z neúčinného úkonu dlužníka, tj. předmětnou bytovou jednotku a částku Kč 89.000,-získanou za prodej garáže. pokračování-3-MSPH 176 ICm 4774/2015 () Žalovaní navrhli zamítnutí žaloby. Uvedli, že jim nebylo nic známo, že by měl jejich otec, Ing. Karel Klíma, v době uzavření darovacích smluv, tj. v lednu 2011, nějaké dluhy nebo že by byl v úpadku a ani žalobce neprokázal, že by tomu tak bylo. Předmětné nemovitosti žalovaní nabyli v dobré víře, neboť hlavním důvodem převodu byl zdravotní stav jejich matky. V řízení bylo prokázáno, že otec žalovaných neměl v době převodu žádné dluhy a uznání dluhu nepodepsal. Znalecký posudek o pravosti podpisu prováděný k důkazu v nalézacím řízení nelze přijmout, neboť ten hovoří jen o pravděpodobnosti podpisu pana anonymizovano , otce žalovaných, znalec zkoumal podpis z kopie nikoli z originálu listiny uznání dluhu. K důkazu navrhli výslech svědka, svého otce, a své výpovědi.

1) Z listin navržených žalobcem k důkazu soud zjistil, a to z :

-Darovacích smluv a smluv o zřízení věcného břemene uzavřených dne 14.1.2011 mezi dárci Ing. Karlem Klímou a Táňou anonymizovano a obdarovanými, Nikolou a Martinou anonymizovano , že dárci darovali svým nemovitý majetek ve společném jmění manželů: -bytovou jednotku č. 1174/84, v budově č.p. 1174 Braník, stojící na pozemku parc. č. 2612/206, o velikosti 3+1 s příslušenstvím, obec Praha, k.úz. Braník -garáž bez č.p. /č. e. Zbraslav, na pozemku parc. č. 1314/45, v obci Praha, k. úz. Zbraslav, LV č. 150 a obdarovaní současně dárcům k tomuto majetku zřídili věcné břemeno bezplatného doživotního užívání -Výpisů z katastru nemovitostí, listu vlastnictví č. 6365, kat.území Braník, obec Praha, a listu vlastnictví č. 1502, kat.území Zbraslav, Katastrální úřad hl. m. Prahy, Katastrální pracoviště Praha , že vlastnické právo žalovaným k bytové jednotce a ke garáži vzniklo vložením práva do katastru dnem 26.1.2011 současně se zápisem věcného břemene užívání ve prospěch dárců a že kupní smlouvou ze dne 21.2.2011 nabyla vlastnické právo ke garáži vkladem do katastru k témuž dni Jaroslava Pallanová. -Smlouvy o finančním leasingu s právem odkupu č. 201007 ze dne 1.7.2010 s přehledem o splátkovém kalendáři leasingových splátek, že Ing. Karel Klíma, IČ: 15089479 jako nájemce se dohodl s pronajímatelem SD Sped s.r.o. o nájmu valníkového nákladního automobilu IVECO Daily 35S13, jehož pořizovací cena činila Kč 1,104.000,-DPH, s dobou leasingu 72 měsíců, nájemce se zavázal ke splácení celkem 72 měsíčních splátek dle splátkového kalendáře SK-201007, jenž byl součástí smlouvy -Odstoupení smlouvy o finančním leasingu č. 201007 ze dne 5.11.2010 s dodejkou o doručení tohoto odstoupení Ing. Karlu anonymizovano dne 18.11.2010, že nájemce neplnil povinnosti z leasingové smlouvy, neplatil splátky, proto pronajímatel od smlouvy odstoupil s účinností od 18.11.2010 -Vyúčtování Smlouvy o finančním leasingu č. 201007 ze dne 30.11.2010 ve výši Kč 740.013,60, že jej ing. Karel Klíma převzal dne 9.12.2010 -Uznání dluhu a ujednání o jeho splácení ze dne 9.12.2010 se splátkovým kalendářem, že ing. Karel Klíma uznal svůj dluh ve výši Kč 740.013,60 vůči společnosti SD Sped s.r.o. ze smlouvy finančním leasingu č. 201007 ze dne 5.11.2010, která zanikla v důsledku odstoupení pronajímatele, že věřitel umožnil dlužníkovi splácet dluh ve 185 měsíčních splátkách po Kč 4.000,-počínaje 9.12.2010 a konče 9.4.2026.

2) Z výslechu svědka Ing. Karla anonymizovano navrženého žalovanými soud zjistil, že :

-žalovaný č. 1 a č. 2 jsou dcery svědka, že v roce 2011 neměl žádné dluhy, pracoval u společnosti SD sped s.r.o. jako řidič bílé dodávky IVECO, toto vozidlo a další vozidlo měl od společnosti v pronájmu, společnost si nájemné strhávala z výdělku, na konci ledna 2011 skončil i jako OSVČ, od té doby až dosud vykonává závislou činnost. Převod na dcery pokračování-4-MSPH 176 ICm 4774/2015 () předmětného bytu a garáže chtěl s manželkou uskutečnit už dávno, manželka měla zdravotní problémy, což uspíšilo převod, dalším důvodem k převodu bylo, že se v té době neplatila darovací daň. -popírá, že by uznání dluhu z 9.12.2010 vůči společnosti SD Sped s.r.o. ve výši Kč 740.013,60 podepsal -dohodl se společností SD Sped s.r.o., že na svůj dluh vůči společnosti mu bude strháváno 4.000,-Kč měsíčně, souhlasil s tím, neboť hodlal za 2-3 měsíce u společnosti skončit, spolupráci ukončil v lednu 2011. -zpochybnil výsledek grafologického znaleckého posudku ohledně jeho podpisu na uznání dluhu ze dne 9.12.2010, namítl, že znalec posuzoval jen kopii listiny s jeho podpisem, že neexistuje originál této listiny o uznání dluhu.

3) Z účastnického výslechu žalovaného č. 1, Martiny anonymizovano , soud zjistil, že :

-Ing. Karel Klíma a Táňa anonymizovano jsou rodiče, v té době nebyli v úpadku, nic si nepamatuje, matka v té době byla nemocná, což byl popud k převodu, o tomto převodu se již dříve mluvilo, že k němu dojde až bude plnoletá. V současné době studuje 4. ročník na České zemědělské univerzitě, v roce 2011 byla ve 4. ročníku střední školy, bydlí od svých 3 let s rodiči v předmětném bytě na adrese Údolní 1174/102, Praha 4. Nepamatuje si, neví, zda otec v roce 2010 podnikal, matka před rokem 2011 pracovala, neví, od kdy je matka v předčasném důchodu, rodina měla a má jediné auto Fabii, nákladní auto otec nikdy neměl.

Z účastnického výslechu žalovaného č. 2, Nikoly anonymizovano , soud zjistil, že :

-o převodu bytu se bavil s rodiči již dříve, konečné rozhodnutí padlo v důsledku onemocnění matky a též z důvodu, že v té době byl převod darovací smlouvou bezplatný. Neví o žádném dluhu rodičů, v rodině nebyly žádné neshody ohledně dluhů. V roce 2011 byla v 5. ročníku lékařské fakulty, v době převodu bytu měla státní zkoušky, takže se o majetkovou situaci ani o konkrétní zaměstnání otce nezajímala. Od svých 11 let do června 2016 bydlela s rodiči a sestrou v předmětném bytě na adrese Údolní 1174/102, Praha 4, od června 2016 bydlí jinde. Žalovaný věděl, že otec podnikal, o současném zaměstnání otce nic neví.

4) Soud dle ust. § 120 odst. 2 o.s.ř. provedl i jiné než účastníky navržené důkazy, neboť byly potřebné ke zjištění skutkového stavu a vyplynuly z obsahu spisu.

Ze spisu nalézacího soudu Městského soudu v Praze sp. zn. 39 Cm 57/2011 byl proveden důkaz protokolem o jednání ze dne 5.3.2013 a protokolem o jednání ze dne 10.12.2013 nalézacího soudu, jenž ve věci žaloby společnosti SD Sped s.r.o. proti žalovanému Ing. Karlu anonymizovano o zaplacení Kč 752.000,-provedl výslechy svědků-Táni anonymizovano , manželky žalovaného a zaměstnance společnosti SD Sped s.r.o., Františka Stupky.

Z těchto provedených výslechů svědků soud zjistil, že Táňa anonymizovano , manželka Ing. Karla anonymizovano , věděla a souhlasila s jeho podnikáním, které bylo riskantní a prodělečné, na nákup nafty do automobilů si půjčoval, rodina jej musela dotovat, rodině hrozila úplná likvidace. K okolnostem podpisu uznání dluhu vůči společnosti SD Sped s.r.o. vypověděla, že se zhroutila, hned poté, co jí to manžel oznámil, byla zdrcena z toho, co manžel podepsal, měla obavy z exekuce, obě děti v té době studovaly, od té doby bere antidepresiva, též manžel, sám, poté když podepsal smlouvu, po 9.12.2010, se úplně zhroutil, plakal. pokračování-5-MSPH 176 ICm 4774/2015 () Z výslechu svědka Františka Stupky, soud zjistil, že v době výslechu byl zaměstnancem společnosti SD Sped s.r.o., Ing. Karla Klímu znal, v žádném vztahu k němu nebyl. Pan Klíma v prostorách této společnosti převzal listinu s uznáním dluhu, odešel s listinou, poté se vrátil, požadoval změnu výše splátek, svědek výši splátek sám upravil na Kč 4.000,-měsíčně, s čímž pan Klíma souhlasil, svědek viděl, jak pan Klíma listinu o uznání dluhu podepsal.

5) Soudu jsou z jeho úřední činnosti z insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi, manželům Ing. Karlu anonymizovano a Táně anonymizovano , ze spisu sp. zn. MSPH 76 INS 27828/2014 známy tyto skutečnosti :

-věřitel č. 2 : SD sped s.r.o., IČ: 26374846, přihlásil jako dílčí nárok 2 pohledávku ve výši celkem Kč 1,001.301,15 z toho jistinu 752.000,-Kč a příslušenství Kč 249.301,15. Pohledávka vznikla z titulu neuhrazených leasingových splátek po odstoupení od Smlouvy č. 201007 ze dne 1.7.2010 o finančním leasingu s právem odkupu, odstoupení pronajímatelem od smlouvy ze dne 5.11.2010 bylo nájemci, Ing. anonymizovano , doručeno dne 18.11.2010, vyúčtování Smlouvy o finančním leasingu č. 201007 ze dne 30.11.2010 ve výši Kč 740.013,60 převzal a podepsal Ing. Klíma dne 9.12.2010. Uznání dluhu ve výši Kč 740.013,60 a ujednání o jeho splácení ze dne 9.12.2010 se splátkovým kalendářem po Kč 4.000,-měsíčně počínaje od 9.12.2010 a konče poslední splátkou dne 9.4.2026 pan Ing. Karel Klíma podepsal. -při přezkumném jednání konaném dne 1.10.2015 byla pohledávka věřitele č. 2, dílčí nárok 2 výši celkem Kč 1,001.301,15 zjištěna. -Dlužník v seznamu majetku neuvedl, že má nemovitý majetek-1/12 podílu rodinného domu Mladé Buky čp. 228 stojící na parcele č. St.244/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 640m2, stavba bez čp/če stojící pozemku parc.č. 244/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19m2, pozemek 1582/1, zahrada o výměře 361 m2, vše zapsáno v kat. území Mladé Buky, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov, což byl důvod pro neschválení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Tento majetek insolvenční správce sepsal do majetkové podstaty.

Po provedeném dokazování a ze skutečností, které jsou insolvenčnímu soudu známy z jeho úřední činnosti z průběhu insolvenčního řízení vedeného proti dlužníkovi manželům Ing. Karlu anonymizovano a Táně anonymizovano , pod sp. zn., z obsahu tohoto insolvenčního spisu a ze skutečností, které účastníci v řízení o odpůrčí žalobě učinili nespornými, soud zjistil a má prokázáno :

1. Dlužník, manželé Ing. Karel Klíma a Táňa anonymizovano , jsou rodiče žalovaných 2. Oba žalovaní v roce 2011 až do června 2016 bydleli a žalovaný č. 1 ještě dosud bydlí spolu s rodiči v předmětné bytové jednotce o velikosti 3+1 3. Rodiče darovali žalovaným nemovitý majetek ve společném jmění manželů smlouvami ze dne 14.1.2011 a současně žalovaní zřídili ve prospěch svých rodičů věcné břemeno k darovaným nemovitostem, spočívající v bezplatném a doživotním užívání těchto nemovitostí. Vlastnické právo žalovaným k bytové jednotce a ke garáži vzniklo vložením práva do katastru dnem 26.1.2011 současně se zápisem věcného břemene užívání ve prospěch dárců 4. Žalovaní č. 1 a č. 2 prodali garáž na pozemku parc. č. 1314/45, jako budovu bez č.p. v katastrálním území Zbraslav, obec Praha, LV č. 1502, třetí osobě Jaroslavě Pallanové kupní smlouvou ze dne 21.2.2011 za kupní cenu 89.000,-Kč, právní účinky vlastnického práva do katastru nemovitostí vznikly ke dni 21.2.2011 pokračování-6-MSPH 176 ICm 4774/2015 () 5. Ing. Karel Klíma v roce 2010 podnikal s vozidlem IVECO Daily 35S13, které měl v pronájmu od společnosti SD Sped s.r.o. na základě Smlouvy o finančním leasingu s právem odkupu č. 201007 ze dne 1.7.2010, 6. Podnikání nebylo úspěšné, neplatil leasingové splátky, pronajímatel od smlouvy účinně odstoupil dne 18.11.2010, 7. Ing. Karel Klíma uznal svůj dluh ve výši Kč 740.013,60, s pronajímatelem se dohodl na jeho splácení po Kč 4.000,-měsíčně ve 185 splátkách počínaje od 9.12.2010 až do 9.4.2026. Na dluh zaplatil pouze první dvě splátky po Kč 4.000,-. Soud neuvěřil výpovědi svědka Ing. anonymizovano , že uznání dluhu nepodepsal, neboť jeho výpověď je v přímém rozporu s výpovědí svědka Františka Stupky, jenž viděl, že Ing. Klíma, dlužník, uznání dluhu v prostorách firmy podepsal a též je v rozporu s výpovědí jeho manželky Táni anonymizovano , které sám řekl, že podepsal uznání vysokého dluhu, což u ní vyvolalo zdravotní problémy a obavy o rodinu. 8. Rodina Ing. anonymizovano věděla o jeho neúspěšném podnikání, věděla už koncem roku 2010 o vysokém dluhu otce. Soud neuvěřil žalovaným, že nevěděli, že otec podniká, že nevěděli, že otec má těžkosti s podnikáním, že nevěděli, že jeho podnikání je prodělečné, když rodina měla navíc výdaje s placením nafty pro jeho podnikání, jejich výpovědi jsou v přímém rozporu s výpovědí manželky Ing. Karla anonymizovano . Soud neuvěřil, že žalovaní, kteří bydleli spolu s rodiči v bytě o velikosti 3+1 nic nevěděli o tomto dluhu, když se rodiče po uznání dluhu oba zhroutili, zejména jejich matka. 9. Dlužník, manželé anonymizovano , podal dne 15.10.2014 podal návrh na povolení oddlužení, insolvenční řízení bylo dne 15.10.2014 zahájeno, úpadek byl zjištěn a oddlužení povoleno bylo dne 21.7.2015, ustanoven insolvenční správce. Pravomocným usnesením čj.-B-11 ze dne 14.10.2015 oddlužení nebylo schváleno a byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs z důvodu nepoctivého záměru dlužníka, když v seznamu majetku neuvedl, zatajil, nemovitý majetek 10. Věřiteli č. 2, společnosti SD Sped s.r.o., byla jeho přihlášená pohledávka proti dlužníkovi z titulu nesplacených leasingových splátek zjištěna v plné výši. 11. Odpůrčí žaloba byla podána 11.12.2015, tj. včas, jeden rok před účinky rozhodnutí o úpadku ( 21.7.2015).

Po provedeném dokazování soud dospěl k závěru, že žaloba je důvodná.

Obecně dle insolvenčního zákona jsou neúčinné ty právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných, přičemž za právní úkon se považuje i dlužníkovo opomenutí. Neúčinný je pak ten právní úkon, který vedle obecné definice v § 235 insolvenčního zákona (IZ) naplňuje i znaky některé z konkrétních definic neúčinných právních úkonů vyjádřených v ust. § 240 až 242 IZ. Podle ustanovení § 235 až § 243 insolvenčního zákona odporovat jen těm právním úkonům dlužníka, jež jsou taxativně vypočteny v ustanoveních § 240 až § 242 insolvenčního zákona (R 60/2014).

Ustanovení § 242 IZ obsahuje samostatnou úpravu úmyslně zkracujících právních jednání dlužníka. Posouzení, zda dlužník učinil v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení úmyslně zkracující právní jednání, není závislé na zkoumání předpokladů obsažených v § 240 IZ. Předpokladem aplikace § 242 IZ na právní jednání dlužníka učiněné v období 5 let před zahájením insolvenčního řízení tedy není požadavek, aby šlo o právní jednání, které dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo aby šlo o právní jednání, které vedlo pokračování-7-MSPH 176 ICm 4774/2015 () k dlužníkovu úpadku (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 ICdo 44/2014 ze dne 30.06.2016). Z ustanovení § 242 insolvenčního zákona plyne, že odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám (odstavec 1). Má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám (odstavec 2), břemeno tvrzení a důkazní břemeno ohledně opaku, tíží osobu blízkou. Úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

Dle ust. § 239 odst. 4 IZ dlužníkovo plnění z neúčinných úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutí, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění.

Dle ust. § 628 občanského zákoníku ve znění platném v době uzavření darovacích smluv, v lednu 2011(dále jen OZ) darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává obdarovanému a ten dar přijímá, v případě darování nemovitosti, musí být smlouva písemná.

Dle ust. 132 odst. 1 OZ vlastnictví věci lze nabýt i darovací smlouvou. Převádí-li se nemovitá věc smlouvou, nabývá se vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí (§ 133 odst. 2 OZ).

Dle ust. § 151n a násl. OZ věcná břemena smlouvou může zřídit jen vlastník nemovitosti, k nabytí práva odpovídajícího věcnému břemeni je nutný vklad do katastru nemovitostí. Věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věcným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím k určité věci, nebo patří určité osobě. Věcná břemena spojená s vlastnictvím nemovitosti přecházejí s vlastnictvím věci na nabyvatele. Oprávnění odpovídající věcnému břemeni je věcným právem k věci cizí, tzn., že povinnost i právo týkající se určité věci, na té věci lpí a tedy změnou vlastníka věci se tato povinnost i právo nemění. Oprávněný z věcného břemena má absolutně chráněné postavení proti všem, může se domáhat ochrany dle ust. § 126 OZ jako vlastník věci.

V daném případě soud ex offó zkoumal platnost právního úkonu dlužníka, neboť jen platný úkon může být neúčinný. Shledal, že darovací smlouvy spolu se smlouvami o zřízení věcných břemen z 14.1.2011 byly platně uzavřeny.

Po zhodnocení každého důkazu jednotlivě a všech důkazů v jejich vzájemné souvislosti soud dospěl k jednoznačnému závěru, že úkony dlužníka-darování nemovitého majetku žalovaným, osobám blízkým v lednu 2011 spolu se zřízením věcných břemen ve prospěch dlužníka, jsou úkony dlužníka, kterými úmyslně zkrátil uspokojení svého věřitele, jsou úkony neúčinnými a tento úmysl byl žalovaným znám (dle ust. § 242 IZ ). Tyto úkony dlužník učinil v době, kdy věděl, že má vysoký dluh vůči věřiteli SD Sped s.r.o., který není schopen splatit, jednal úmyslně tak, že nemovitý majetek-byt a garáž daroval dcerám, které mu zajistili bezplatné a doživotní užívání předmětných nemovitostí zřízením věcného břemene. Dlužník jednal v úmyslu zabránit exekuci tohoto majetku. Žalovaní, osoby pokračování-8-MSPH 176 ICm 4774/2015 () blízké dlužníkovi,neunesli důkazní břemeno k vyvrácení domněnky, že nevěděli nic o úmyslu dlužníka zkrátit uspokojení věřitele. Soud neuvěřil důvodům pro realizaci převodu uváděným žalovanými, neboť důvod pro převod nebyl objektivně dán, ani jedna z dcer v té době nepotřebovala řešit bytovou potřebu, obě až do června 2016 bydlely v předmětném bytě u rodičů, obě studovaly, nebyl to ani důvod zdravotních problémů matky, neboť ty nastaly až od ledna 2011. Matka mohla především ze svého výlučného vlastnictví dcerám darovat svůj podíl na nemovitostech Mladé Buky, což se nestalo. Tento majetek, ač jej dlužník v seznamu majetku připojenému k návrhu na povolení oddlužení neuvedl, správce jej dohledal a sepsal do majetkové podstaty dlužníka. O tom, že žalovaní nepotřebovali ani garáž svědčí jejich úkon, prodej garáže 3.osobě za necelé 3 týdny po nabytí vlastnického práva ke garáži za Kč 89.000,-.

Nutno uvést, že tato neúčinnost dopadá i na jednání manželky, Táni anonymizovano . Právní úprava majetkové podstaty obsažená v ust. § 205 IZ stojí na zásadě, že majetek, který je ve společném jmění dlužníka a jeho manžela, náleží do majetkové podstaty a že i v insolvenčním řízení přiměřeně platí pravidla, která v tomto ohledu stanoví ust. § 262a o.s.ř., dle něhož lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek patřící do společného jmění manželů také tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který vznikl za trvání manželství jen jednomu z manželů.

Včas podanou odpůrčí žalobu, kterou žalobce, insolvenční správce dlužníka, odporoval právním úkonům dlužníka učiněným před 5 ti lety před zahájením insolvenčního řízení, soud shledal oprávněnou, proto žalobě vyhověl a určil, že právní úkony dlužníka, manželů anonymizovano , kterými dlužník daroval na základě darovacích smluv uzavřených dne 14.1.2011 žalovaným, svým dcerám, předmětné nemovitosti spolu v jejich prospěch zřízeným věcným břemenem k převáděným nemovitostem, jsou vůči věřitelům dlužníka neúčinné jako úmyslně zkracující úkony dlužníka, kterými dlužník úmyslně zkrátil uspokojení svého věřitele společnost SD Sped s.r.o. a tento úmysl byl žalovaným, osobám blízkým, znám. Soud v bodu II. výroku vyhověl žádosti žalobce o vydání plnění z neúčinných úkonů dlužníka do majetkové podstaty dlužníka-bytovou jednotku v katastrálním území Braník a peněžitou náhradu ve výši Kč 89.000,-představující kupní cenu, jež žalovaní obdrželi za prodej garáže, bod III. výroku. Pokud soud některé účastníky navržené důkazy neprovedl nebo některé provedené důkazy nehodnotil, učinil tak z důvodu jejich irelevance a nadbytečnosti.

O nákladech řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a úspěšnému žalobci přiznal náhradu nákladů řízení. Náklady řízení se sestávají z odměny za zastupování advokátem, za jeden úkon právní služby ve výši 3.100,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) a § 7 bodu 5 vyhlášky č. 177/196 Sb. a k tomu odpovídající paušální náhrada hotových výdajů ve výši 300,-Kč podle ust. § 13 odst. 3 této vyhlášky, tarifu, celkem 3.400,-Kč, s tím, že jeho zástupce učinil 5 úkonů právní služby, a to převzetí zastupování, sepis žaloby, účast na 3 jednáních, což s připočtením 21% DPH činí celkem Kč 20.570,-( bod IV. výroku).

Vzhledem k tomu, že je žalobce, insolvenční správce, podle § 11 odst. 2 písm. r) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném změní, osvobozen od soudních poplatků, soud postupoval dle ust. § 2 odst. 3 tohoto zákona. Dle ust. § 148 odst. 1 o.s.ř. má stát podle výsledku řízení právo na náhradu nákladů řízení proti účastníku, který úspěch neměl a které stát platil. Soud proto uložil povinnost zaplatit žalovanému soudní poplatek českému státu, jak uvedeno v bodu V. výroku, ve výši Kč 2.000,-(položka 4 písm. c) v Sazebníku soudních pokračování-9-MSPH 176 ICm 4774/2015 () poplatků). Soudní poplatek zaplatí žalovaný prostřednictvím zdejšího soudu kolky nebo na účet soudu, jehož číslo mu soud k jeho žádosti sdělí. Žalobci soud vrátí jím zaplacený soudní poplatek, jak uvedeno v bodu VI. výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

V Praze dne 25. května 2017

JUDr. V í š k o v á Margita v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Horáčková