MSPH 76 INS 2762/2011-B-222
Č.j.: MSPH 76 INS 2762/2011-B-222

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka : OLEO CHEMICAL, a.s., IČO: 27167909, Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, Chodov, zastoupeného advokátem Mgr. Jiřím Tomolou, se sídlem a adresou pro doručování : Dentons Euriope CS LLP, Platnéřská 191/4, 110 00 Praha, za účasti Městského státního zastupitelství v Praze, o chválení reorganizačního plánu

takto:

I. Soud s c h v a l u j e reorganizační plán dlužníka společnosti OLEO CHEMICAL, a.s., IČO: 27167909 ze dne 13. června 2017.

II. Reorganizační plán nabývá účinnosti, jakmile usnesení o schválení reorganizačního plánu nabylo právní moci.

III. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby:

-do měsíce od účinnosti reorganizačního plánu dlužníku předal zprávu o své dosavadní činnosti; -do 1 měsíce od účinnosti reorganizačního plánu provedl případné další úkony potřebné k tomu, aby dlužník mohl vykonávat svá dispoziční oprávnění; -v průběhu provádění reorganizačního plánu vykonával dohled nad činností dlužníka se zaměřením na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužníka a aby o výsledcích své činnosti pravidelně, nejméně však jednou za 4 měsíce, informoval insolvenční soud a věřitelský výbor s tím, že první zprávu o výsledcích své činnosti podá ve druhé polovině třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž se reorganizační plán stal účinným.

IV. Soud ukládá dlužníku, aby informoval insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu a aby zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podával insolvenčnímu správci souhrnně nejméně jednou za 3 měsíce s tím, že první takovou zprávu podá do první poloviny třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž se reorganizační plán stal účinným. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 16.2.2017 č.j.-A-250 rozhodl dle ust. § 148 odst. 2 insolvenčního zákona(dále jen IZ) o úpadku dlužníka a povolil mu jej řešit reorganizací, když shledal, že dlužník spolu s návrhem, kterým přistoupil k věřitelskému insolvenčnímu návrhu, podal návrh na povolení reorganizace, který splňoval všechny podmínky tzv. předpřipravené reorganizace dle ust. § 316 odst. 5 IZ. Dále soud v usnesení ustanovil do funkce insolvenčního správce, znalcem ustanovil společnost Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČ: 28933362, vyzval dlužníka, aby ve lhůtě 120 dnů od zveřejnění rozhodnutí o povolení reorganizace předložil aktualizovaný reorganizační plán se zprávou o reorganizačním plánu ( dále jen RgP), jmenoval prozatímní věřitelský výbor, stanovil termín přezkumného jednání a schůzi věřitelů na 11.5.2017. Do insolvenčního řízení se přihlásilo 33 věřitelů s pohledávkami celkem za Kč 3.169,815.093,70, které byly přezkoumány. Reorganizační plán ( dále jen RgP) spolu se zprávou byl dlužníkem zdejšímu soudu předložen dne 13. června 2017, RgP byl zveřejněn týž den v insolvenčním rejstříku. Soud dle usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku rozhodl usnesením ze dne 11.5.2017, č.d. B-54 o ceně majetkové podstaty dlužníka, která dle znaleckého posudku společnosti Equity Solutions Appraisals s.r.o., IČ: 28933362, činí Kč 321,646.000,-(§ 155 odst. 4 IZ). Usnesením 3.7.2017, č.d. B-110 schválil zprávu k reorganizačnímu plánu dlužníka a zveřejnil ji týž den v insolvenčním rejstříku. Dne 4.8.2017 se včas přihlásil nezajištěný věřitel POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN, a.s. z Polska, pohledávka tohoto věřitele dosud nebyla přezkoumána, na schůzi věřitelů konanou dne 16. 10. a 18.10.2017 se tento věřitel nedostavil, hlasovací lístek nezaslal. Na předložený RgP tato skutečnost nemá vliv, RgP situaci řeší v článku 85, že přihlášený, tedy i tento věřitel, bude zařazen mezi nezajištěné věřitele, do skupiny B2, na nezjištěné pohledávky věřitelů jako tzv. nerozvrhové pohledávky bude plněno až po jejich zjištění, pro tyto případy RgP počítá s finančními prostředky jako s rozvrhovou rezervou.

Na schůzi věřitelů konané ve dnech 16. 10. 2017 a 18.10.2017 došlo k hlasování o předloženém reorganizačním plánu. Den před konáním schůze nedošel soudu žádný hlasovací lístek. Na schůzi dne 16.10.2017 se dostavilo 17 věřitelů ( č. 5,7,13,17-22, 24,26,-30, 37 a v.č. 39) a dne 18.10.2017 se dostavilo 15 věřitelů (č. 5,7,17-21, 24, 26,-30, 37 a v.č. 39, věřitel č. 22 vzal přihlášku zpět, soud vzal zpětvzetí na vědomí dne 16.10.2017, PM 16.10.2017 a v.č. 13, jehož zástupce se pro kolizi nedostavil, nedostavil se ani jeho substituční zástupce, hlasovací lístek v.č. 13 den před konáním schůze nezaslal, k hlasovacímu lístku v.č. 13 zaslanému 18.10.2017 bez úředně ověřeného podpisu nelze přihlížet ani jako k opožděně podanému). K vlastnímu hlasování věřitelů o RgP došlo na schůzi, která pokračovala dne 18.10.2017.

Dlužník v RgP rozdělil věřitele do 3 kategorií : A-Zajištěné pohledávky, B-Nezajištěné pohledávky, C-Pohledávky akcionářů. Každou kategorii rozdělil na skupiny : Kategorii A na skupiny A1 až A6, kategorii B na skupiny B1 až B3, kategorii C na skupinu C (6 akcionářů). Na schůzi dne 18.10.2017 byli přítomní věřitelé z kategorie A :

-A1 zajištěný věřitel č. 26/P25 : CRUZ DEL SUR, a.s. s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 261,469.792,-, dle znaleckého posudku schváleného schůzí věřitelů s počtem hlasů 38,916.689, hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -A2 zajištěný věřitel č. 20/P19/dílčí nárok 1 : Insolvent Capital a.s., kterému insolvenční správce popřel pohledávku ve výši přihlášené zajištěné pohledávky Kč

259,502.717,-, počet hlasů dle znaleckého posudku nula, schůze věřitelů ani soud tomuto věřiteli nepřiznali právo hlasovat -A3 zajištěný věřitel č. 19/P18 : MESASPORT a.s. s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 35,002.212,-, dle znaleckého posudku schváleného schůzí věřitelů s počtem hlasů nula, -A4 zařazený zajištěný věřitel č.5 : RAVAK a.s. s přihlášenou a správcem popřenou pohledávkou ve výši Kč 480,552.130,80, dle znaleckého posudku schváleného schůzí věřitelů s počtem hlasů 236,598.325, schůze věřiteli nepřiznala hlasovací právo, soud však usnesením přiznal hlasovací právo v rozsahu popřené pohledávky Kč 197,282.103,99, tento věřitel hlasoval PROTI PŘIJETÍ RgP.

Z kategorie B byli přítomni :

-Skupina B1 : Kapitalizující nezajištěný věřitel č. 21/P20: TEMPERATIOR s.r.o. s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 38,631.634,56, hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -Skupina B2 : -nezajištěný věřitel č. 7 : GAIMAN HOLDINGS LIMITED Ltd., Kypr s přihlášenou a správcem popřenou pohledávkou , schůze věřiteli nepřiznala hlasovací právo, soud však usnesením přiznal hlasovací právo v rozsahu popřené pohledávky Kč 316,682.333,-, tento věřitel hlasoval PROTI PŘIJETÍ RgP. -nezajištěný věřitel č. 17/P16 :Viveca Invest,a.s. s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 21,161.138,05, hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -nezajištěný věřitel č. 18/P17/2 : Ing. Kamil Jirounek s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 11,181.963,83, hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -nezajištěný věřitel č. 20/P19/2,3 : Insolvent Capital a.s. s přihlášenou a správcem popřenou pohledávkou ve výši Kč 589,107.177,89, schůze věřitelů ani soud nepřiznali hlasovací právo, -nezajištěný věřitel č. 24/P23 : LisTop s.r.o.s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 59,678.946.32 hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -nezajištěný věřitel č. 25/P24 : GRAFENBACH a.s. s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 414.466,25 hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -nezajištěný věřitel č. 26/P25/4 : CRUS DEL SUR s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 9,027.607,50 hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -nezajištěný věřitel č. 28/P27 : Ing. Jaroslav Jandura s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 157.143,-hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -nezajištěný věřitel č. 29/P28 : Alena Mašková s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 31.429,-hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -nezajištěný věřitel č. 30/P29 : Ing. Radek Behún s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 39.286,-hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -nezajištěný věřitel č. 39/P14,P15 : GO biz Jinonice s.r.o. s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 20,670.656,-hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -nezajištěný věřitel č. 37 /P6 dílčí nároky 3-5 : Grand Bassam Ltd., Mahe s přihlášenou a správcem popřenou pohledávkou ve výši Kč 60,251.104,07, schůze věřiteli nepřiznala hlasovací právo, soud však usnesením přiznal hlasovací právo v rozsahu popřené pohledávky Kč 60,251.104,-, tento věřitel hlasoval PROTI PŘIJETÍ RgP.

Soud s ohledem na ust. § 167 odst. 3 IZ pro určení počtu hlasů zajištěného věřitele postupoval dle znaleckého posudku, který určí-li hodnotu zajištění určitému zajištěnému věřiteli nižší než

činí jeho přihlášená pohledávka, co do rozdílu se považuje pohledávka takového věřitele za nezajištěnou. Proto hlasovali přítomní zajištění věřitelé v rozsahu rozdílu dle znaleckého posudku jako nezajištění ve skupině B2, a to :

-Věřitel č. 26/P25/1-3,5 : CRUS DEL SUR a.s. s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 222,553.103,14 hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -věřitel č. 20 /P19/ dílčí nárok 1: Insolvent Capital a.s. s přihlášenou a správcem popřenou pohledávkou ve výši Kč 259,502.717,09, schůze věřitelů ani soud věřiteli nepřiznali hlasovací právo, -Věřitel č.19/P18 : MESASPORT a.s. s přihlášenou a zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 35,002.212,-hlasoval PRO PŘIJETÍ RgP -Věřitel č. 5/P5 : RAVAK a.s. s přihlášenou a správcem popřenou pohledávkou ve výši Kč 243,953.805,80 schůze věřitelů ani soud věřiteli nepřiznali hlasovací právo Skupina B3 : věřitel č. 13 : Martin Urbánek nebyl na schůzi věřitelů přítomen. Dlužník tohoto věřitele, který se přihlásil jako zajištěný, zařadil do skupiny nezajištěných z důvodu, že titulu, kterého se tento věřitel dovolává, a to podzástavního práva, insolvenční zákon jako titul zajištění ve svém taxativním výčtu v ust. § 2 písm. g) neuvádí .

Na schůzi byli přítomní dva ze šesti akcionářů dlužníka, věřitelé z kategorie C : C1 : MARATHON HOLDINGS CORP., Panamská republika s 64% podílem na základním kapitálu, hlasoval PROTI PRIJETÍ RgP C2 : Ing. Michal Urbánek s 16% podílem na základním kapitálu, hlasoval PROTI PRIJETÍ RgP. Nedostavili se akcionáři Patrik Kreysa, Jiří Kreysa, Jindřich Vařeka mladší a Jindřich Vařeka starší, kteří všichni své podíly po 5% převedli ke dni 4.10.2017 na společnost COGITA ENTERPRISES Ltd., Spojené království Velké Británie a Severního Irska, tj. celkem 20% podíl akcií dlužníka. Dlužník v podání ze dne 29.11.2017 aktualizoval a předložil soudu seznam svých akcionářů-MARATHON HOLDINGS CORP., Ing. Michal Urbánek a COGITA ENTERPRISES Ltd.

Hlavním způsobem dlužníkem navrhované reorganizace dle RgP je kombinace několika opatření spočívající v provedení restrukturalizace přihlášených pohledávek věřitelů úhradou restrukturalizovaných pohledávek z prostředků Vypořádacího úvěru poskytnutého věřitelem č. 21 TEMPERATIOR s.r.o. ve výši Kč 400 mil. a čerpaného dlužníkem ke dni účinnosti RgP, zánikem veškerých zajišťovacích práv k majetku sepsanému v majetkové podstatě a zřízení zástavního práva k pohledávkám k pohledávkám dlužníka ze zajištěných účtů k zajištění zajištěných pohledávek, snížením základního kapitálu (ZK) dlužníka z částky 100mil. na částku 0,-Kč , snížením nominální hodnoty akcií na Kč 0,-, tj. zrušením současných akcií, které zaniknou ke dni účinnosti RgP. Dnem zániku současných akcií zaniknou veškeré povinnosti dlužníka vůči majitelům akcií a veškerá práva těchto osob vůči dlužníkovi. Současně dojde k navýšení ZK upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs ve výši Kč 38,631.634,-bude splacen kapitalizací pohledávky v.č. 21 za dlužníkem, tj. započtením na pohledávku dlužníka na zaplacení emisního kursu nových akcií dlužníka, společnost TEMPERATIOR s.r.o. se stane jediným akcionářem dlužníka. Dnem účinnosti RgP se zvýší ZK dlužníka na Kč 2mil., bude rozvržen na 20 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-. Podpisem projektu fúze dlužníka s věřitelem č. 21, TEMPERATIOR s.r.o., uložení projektu fúze do sbírky listin, zápis fúze do obchodního rejstříku bude realizován po splnění

RgP a změnou stanov dlužníka. Věřitel TEMPERATIOR jako právní nástupce dlužníka bude pokračovat v provozování podniku dlužníka. RgPlánem budou dotčeni všichni věřitelé. K reorganizačnímu plánu dlužník přiložil jako přílohy listiny s úředně ověřenými podpisy dlužníka a společnosti : EMPERATIOR s.r.o. : 1) Smlouvu o úpisu akcií podepsanou dlužníkem a upisovatelem společností TEMPERATIOR s.r.o. s dodatkem č.1. 2) Prohlášení věřitele TEMPERATIOR o ochotě poskytnout dlužníkovi vypořádací úvěr ve výši Kč 400 mil.za podmínek uvedených ve vypořádacím úvěru, Smlouvu o vypořádacím úvěru z 10.4.2017, ve které se zavázal věřitel TEMPERATIOR s.r.o. poskytnout dlužníkovi úvěr ve výši Kč 400mil. a dlužník se zavázal jej použít za účelem vypořádání základních pohledávek zajištěných věřitelů, podmíněných nároků zajištěných věřitelů restrukturalizovaných pohledávek dle RgP a vrátit věřiteli poskytnutý úvěr se sjednanými úroky. Dlužník je oprávněn čerpat úvěr ke dni účinnosti RgP na zřízené Zajištěné účty a Rozvrhový účet. Dlužník se zavázal věřiteli vrátit úvěr společně s příslušenstvím nejpozději ke dni následujícímu po 12 ti měsících ode dne účinnosti RgP, nedojde-li již před tímto datem k Fúzi dle RgP. Pohledávka věřitele z úvěru je zajištěna zástavním právem k závodu dlužníka na základě zástavní smlouvy, zástavní právo se nebude vztahovat na peněžní prostředky na Zajištěných účtech a Rozvrhovém účtu. 3) Prohlášení věřitele TEMPERATIOR o ochotě převzít některé závazky z RgP týkající se závazku k provedení Fúze s dlužníkem, společností OLEO CHEMICAL, a.s., 5) Seznam majetku dlužníka, 6) Seznam závazků dlužníka, 7) Nové stanovy dlužníka, 8) podrobný popis stávajících zajištění a 9) nepodepsaný vzor Zástavní smlouvy k závodu dlužníka, 10) Identifikace věcných práv k pozemkům dlužníka k jejichž zániku dojde účinností RgP a znění zápisů věcných práv dotčených RgP v katastru nemovitostí a jejich výmaz příslušným katastrálním úřadem, 11) Identifikace věcných práv k movitým věcem dlužníka k jejichž zániku dojde účinností RgP, 12) Orientační odhad výše pohledávek jednotlivých věřitelů po dni účinnosti RgP včetně výše rezerv.

Podle § 335 IZ se při reorganizaci za věřitele dlužníka považují i společníci a členové dlužníka; za pohledávku těchto osob se považuje právo vyplývající z jejich účasti ve společnosti nebo v družstvu. To neplatí, je-li dlužník v úpadku pro předlužení. Platí, že výše pohledávky vyplývající z účasti společníka nebo člena dlužníka ve společnosti nebo v družstvu je rovna nule; ustanovení § 347 odst. 2 tím není dotčeno.

Dle ust. § 337 IZ obsahuje Rgp rozdělení věřitelů do skupin s uvedením kritérií, dle kterých k rozdělení došlo. Rozdělení do skupin slouží pro potřeby určení rozsahu uspokojení zjištěných pohledávek a pro potřeby hlasování o přijetí RgP. V každé skupině by měli být věřitelé zásadně se shodným právním postavením a shodnými hospodářskými zájmy. Samostatnou skupinou jsou zejména každý zajištěný věřitel, věřitelé uvedení v ust. § 335 IZ a věřitelé s nedotčenými pohledávkami. Odůvodněnost a vhodnost rozdělení věřitelů do skupin posoudí soud při schvalování RgP.

Dle ust. § 167 odst. 3 IZ platí, že je-li dle znaleckého posudku vypracovaného po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky, považuje se pohledávka co do takto zjištěného rozdílu za pohledávku nezajištěnou; pohledávky dalších zajištěných věřitelů s pozdějším pořadím se v takovém případě považují za nezajištěné v plném rozsahu.

Podle § 344 IZ není-li dále stanoveno jinak, dochází k projednání reorganizačního plánu a hlasování o jeho přijetí na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, stanovených reorganizačním plánem.

Podle § 345 IZ mohou o přijetí reorganizačního plánu věřitelé hlasovat i mimo schůzi věřitelů, a to i před podáním návrhu na povolení reorganizace nebo i před podáním insolvenčního návrhu, jestliže měli možnost seznámit se s informacemi, které svým obsahem a rozsahem odpovídají informacím, které musí být obsaženy ve zprávě o reorganizačním plánu; tím není dotčena informační povinnost dlužníka, jehož účastnické cenné papíry jsou kótované, podle zvláštního právního předpisu.

Podle § 346 IZ hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů po zahájení insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný procesní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději v den předcházející schůzi věřitelů; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Hlasují-li věřitelé o přijetí reorganizačního plánu mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení, k jejich hlasu se přihlíží jen tehdy, hlasují-li písemně, podáním výslovně označeným jako "Hlasovací lístek", které nesmí obsahovat žádný jiný právní úkon, ze kterého je nepochybné, jak hlasovali, a na kterém je úředně ověřena pravost jejich podpisu, a bylo-li toto podání obsahující všechny náležitosti doručeno dlužníku nejpozději posledního dne lhůty, kterou dlužník k tomuto účelu stanovil a známým věřitelům písemně oznámil; tato lhůta nesmí být kratší než 15 dnů. O tom, že k hlasování věřitele mimo schůzi věřitelů nelze přihlédnout z důvodů podle odstavců 1 a 2, tohoto věřitele neprodleně vyrozumí a) insolvenční správce, jde-li o hlasování po zahájení insolvenčního řízení, b) dlužník, jde-li o hlasování před zahájením insolvenčního řízení. Náležitosti hlasovacího lístku stanoví prováděcí právní předpis.

Dle ust. § 347 IZ jestliže se pro přijetí reorganizačního plánu vyslovila většina hlasujících věřitelů skupiny, jejíž pohledávky představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávekvěřitelů této skupiny, platí, že tato skupina věřitelů reorganizační plán přijala. Jde-li o skupinu věřitelů uvedených v § 335, platí, že tato skupina přijala reorganizační plán, jestliže se pro jeho přijetí vyslovila většina společníků nebo členů dlužníka; u dlužníka se základním kapitálem musí souhrnný podíl těchto společníků nebo členů dlužníka současně představovat alespoň dvě třetiny základního kapitálu dlužníka.

Má-li věřitel více pohledávek zařazených do různých skupin, hlasuje prostřednictvím každé takové pohledávky v těchto skupinách zvlášť. Skupina věřitelů, jejichž pohledávky nejsou reorganizačním plánem dotčeny, se vždy považuje za skupinu, která reorganizační plán přijala; obdobně to platí pro jednotlivé věřitele této skupiny. Pokud hlasující věřitel přijal nebo odmítl reorganizační plán v důsledku jednání, které je v rozporu se zákonem nebo jej obchází, rozhodne insolvenční soud, jestliže dosud neschválil reorganizační plán, i bez návrhu a po jednání, že se k hlasu tohoto věřitele nepřihlíží. Rozhodoval-li tento hlas o přijetí nebo odmítnutí reorganizačního plánu, nařídí insolvenční soud nové hlasování o přijetí reorganizačního plánu (§ 347 IZ).

Dle § 348 IZ insolvenční soud schválí reorganizační plán, jestliže a) je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že jím není sledován nepoctivý záměr, c) každá skupina věřitelů jej přijala nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel podle něj získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se RgP stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

Insolvenční soud může schválit reorganizační plán, i když jej nepřijala každá skupina věřitelů, jestliže reorganizační plán přijala alespoň jedna skupina věřitelů, s výjimkou skupiny věřitelů uvedených v § 335 IZ. Učiní tak za předpokladu, že reorganizační plán zajišťuje rovné zacházení s každou zjištěnou pohledávkou v rámci každé skupiny věřitelů, která jej nepřijala, je-li ve vztahu ke každé takovéto skupině reorganizační plán spravedlivý, a lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že schválení a uskutečnění reorganizačního plánu nepovede k dalšímu úpadku dlužníka nebo k jeho likvidaci, ledaže je likvidace reorganizačním plánem předvídána.

Dle ust. § 349 IZ se RgP považuje ve vztahu ke každé skupině zajištěných věřitelů , která ho nepřijala za spravedlivý, mají-li podle něj věřitelé takové skupiny získat k zajištění svých pohledávek stejný nebo obdobný druh zajištění, v témže pořadí, ke stejnému nebo obdobnému majetku dlužníka, případně jinému majetku dlužníka nejméně stejné hodnoty, stanovené ke dni účinnosti RgP a obdržet plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti RgP se bude rovnat nejméně hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku. Ve vztahu ke každé skupině nezajištěných věřitelů,která ho nepřijala, se RgP považuje za spravedlivý, jestliže má podle něj každý věřitel zařazený do takové skupiny získat plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti RgP není nižší než jmenovitá hodnota jeho zjištěné pohledávky s úrokem ke dni účinnosti RgP nebo jestliže podle něj žádný z věřitelů, jehož pohledávka a je podřízena pohledávkám takové skupiny, neobdrží žádné plnění. Ve vztahu ke každé skupině věřitelů uvedených v ust. § 335 IZ, která RgP nepřijala, se považuje za spravedlivý, má-li podle něj každý z těchto věřitelů ke dni účinnosti RgP obdržet nejméně takové plnění, kterého by se mu zřejmě dostalo po skončení insolvenčního řízení, ve kterém by byl úpadek řešen konkursem, proběhla likvidace dlužníka. Tato podmínka je splněna, jestliže některá skupina nezajištěných věřitelů nezíská plnění, jehož celková současná hodnota ke dni účinnosti plánu je alespoň stejná jako celková jmenovitá hodnota všech zjištěných pohledávek věřitelů zařazených do této skupiny včetně úroku k těmto pohledávkám ke dni účinnosti RgP.

Ze shora uvedeného vyplývá, že reorganizační plán se považuje za přijatý každou ze skupin, pokud pro něj hlasuje většina přítomných členů hlasujících věřitelů této skupiny, pokud současně tato skupina disponuje více jak 50% pohledávek zařazených do konkrétní skupiny. Kritérium minimálního počtu věřitelů je splněno, jestliže pro přijetí reorganizačního plánu hlasuje většina hlasujících věřitelů, tj. většina z věřitelů, kteří hlasují buď na schůzi věřitelů, nebo s využitím písemných hlasovacích lístků mimo schůzi věřitelů a jsou podle reorganizačního plánu zařazeni do téže skupiny. Další z kritérií, které je nutno splnit je, že pro reorganizační plán hlasují věřitelé, jejichž pohledávky zařazené do téže skupiny představují nejméně polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek skupiny. Pro splnění tohoto kritéria přitom postačí alespoň polovina z celkové hodnoty přihlášených pohledávek, když zákon nevyžaduje většinové hlasování.

V daném případě žádný věřitel přítomný na schůzi věřitelů, která rozhodovala o přijetí RgP, nenavrhl soudu zařazení do jiné skupiny odlišně než stanovil RgP. Žádný platný hlasovací lístek na předmětnou schůzi věřitelů nebyl soudu doručen.

Protože RgP nebyl přijat všemi skupinami věřitelů, podmínka ustanovení § 348 odst. 1 pod písm. c) tak splněna nebyla, musel soud zkoumat splnění podmínek uvedených pod písm. d) a e), dále podmínky dané v odst. 2 a ust. § 349 IZ. RgP nepřijala kategorie A: Zajištění věřitelé. Ze čtyř přítomných věřitelů ( skupina A1,A2, A3,A4) této kategorie jej přijala skupina A1, věřitel č. 26/P25 : CRUZ DEL SUR, a.s. a nepřijala skupina A4, věřitel č.5 : RAVAK a.s.. Skupina A2, věřitel č. 20/P19/dílčí nárok 1 a skupina A3, věřitel č. 19/P18 : MESASPORT a.s. nehlasovali.

RgP přijala kategorie B : Nezajištění věřitelé. Skupina B1(100%),věřitel č. 21 se zjištěnou pohledávkou ve výši Kč 38,631.634,56. Skupina B2 : Přijala RgP většinou hlasujících věřitelů s právem hlasu s pohledávkami představující více než polovinu celkové jmenovité hodnoty pohledávek věřitelů této skupiny (50,19%). Na schůzi bylo přítomno 12 věřitelů a dále 4 zajištění věřitelé, které soud zahrnul do této skupiny co do rozsahu rozdílu jejich pohledávek, které dle znaleckého posudku jsou považovány za nezajištěné (§ 167 odst. 3 IZ), jde o věřitele č. 26/P25/1-3,5 s nezajištěnou pohledávkou ve výši Kč 222,553103,14 a v.č. 20/P19/1 s nezajištěnou pohledávkou 259,502.717,09, v.č. 19/P18 s nezajištěnou pohledávkou Kč 35,002.212 a v.č. 5/P5 s nezajištěnou pohledávkou Kč 243,953.805,80. Soud nepřiznal hlasovací právo věřitelům č. 20/P19/1 a v.č. 5/P5. Z přítomných věřitelů s nezajištěnými pohledávkami tedy hlasovalo celkem 12 věřitelů s právem hlasu s pohledávkami o jmenovité hodnotě celkem za Kč 756,851.386,-. Dva věřitelé, č. 7 : GAIMAN HOLDINGS LIMITED , Kypr a v.č. 37/P6 : Grand Bassam Ltd., Mahe hlasovali proti ( 49,81% ). Skupina B3, věřitel č. 13 nebyl přítomen, jeho hlasovací lístek byl neplatný a opožděný. RgP nepřijala kategorie C : akcionáři dlužníka ( 80% proti).

Soud zjišťoval, zda vůči skupině A4 zajištěnému a popřenému věřiteli č. 5, který nepřijal RgP je tento plán spravedlivý. Obecně platí, aby byl RgP spravedlivý, musí ctít pravidlo absolutní přednosti zakotvené v ust. § 349 IZ, tzn., že zajištění věřitelé jsou uspokojováni před nezajištěnými věřiteli a před akcionáři dlužníka. Zajištění věřitelé nesou tak nejmenší riziko. RgP v bodu 12. stanoví způsob nakládání s pohledávkami zajištěných věřitelů. Plán vychází ze základní pohledávky u všech zajištěných věřitelů, jejichž výši určil znalecký posudek ( § 167 odst. 3 IZ), kterou bude mít každý zajištěný věřitel ke dni účinnosti RgP vůči dlužníkovi a které budou uspokojeny ze zajištěných účtů k tomu účelu zřízených, kde budou složeny finanční prostředky a zajištěným věřitelům k těmto účtům ke dni účinnosti RgP vznikne zástavní právo zajišťující jejich základní pohledávku. Dále každý zajištěný věřitel bude mít navíc ke dni účinnosti RgP podmíněnou pohledávku, jejíž výši určil RgP vzorcem na str. 39, bod 12.1,143. V bodu 12.5 str. 44-46 řeší RgP konkrétně postavení zajištěného věřitele č. 5/P5 : RAVAK a.s., jehož základní pohledávka dle ZP je ve výši Kč 236,598.326,-, bude uspokojena z prostředků na příslušném zajištěném účtu A4.1( se zůstatkem načerpaného vypořádacího úvěru ve výši Kč 30,455.750,-) a na účtu A4.2 ( 206,142.576,-).

Až po zjištění jeho zajištěné pohledávky bude věřiteli vyplacena jeho základní pohledávka z těchto zajištěných účtů. Věřiteli vzniká ke dni účinnosti RgP zástavní právo k pohledávce ze zajištěných účtů A4.1 a A4.2 celkem ve výši Kč 236,598.326,-. RgP tak zajišťuje rovné nakládání s každou zjištěnou pohledávkou v rámci skupiny zajištěných věřitelů A1-A6, která jej nepřijala. RgP soud považuje za spravedlivý ve vztahu ke každé skupině zajištěných věřitelů, neboť tito věřitelé získají k zajištění svých pohledávek obdobný druh zajištění v témže pořadí k obdobnému majetku dlužníka nejméně ke dni účinnosti RgP v hodnotě zajištění stanovené ve znaleckém posudku a obdrží plnění nejméně v hodnotě stanovené ve znaleckém posudku( § 349 odst. 1 |IZ).

Skupina B1, kapitalizovaný věřitel, TEMPERATIOR s.r.o., jeho pohledávka vůči dlužníkovi zanikne započtením proti pohledávce dlužníka na splacení emisního kursu nových akcií upisovaných tímto věřitelem, nové akcie nebudou mít v průběhu reorganizace žádnou hodnotu z důvodu trvajícího insolvenčního řízení. Skupina B2, nezajištění věřitelé a zajištění věřitelé s nezajištěnými pohledávkami v rozsahu dle znaleckého posudku, jejich pohledávky se ke dni účinnosti RgP snižují a každému z věřitelů zůstává základní pohledávka dle vzorce uvedeného v RgP na str. 49, bod 12.8.2, 194, která mu bude rozvrhována z prostředků tzv. Rozvrhové podstaty, rozvrhového účtu, na který bude dlužník ke dni účinnosti RgP čerpat část finančních prostředků z Vypořádacího úvěru, částku Kč 107,108.986,-. Nadto každému věřiteli této skupiny k základní pohledávce zůstává podmíněná pohledávka m jejíž výše závisí na rozsahu zjištění jeho přihlášené pohledávky. Skupina B3, bude-li pohledávka tohoto věřitele zjištěna, obdrží tento věřitel peněžní prostředky ze zvláštního účtu B3, na který dlužník bude čerpat Kč 15,613.999,-z Vypořádacího úvěru. Nebude-li pohledávka v.č. 13 zjištěna, budou prostředky z účtu B3 rozděleny mezi věřitele skupiny B2. RgP lze považovat ve vztahu ke skupině C, která RgP nepřijala-akcionářům dlužníka, za spravedlivý, neboť věřitelé s nezajištěnými pohledávkami nezískají plnění, jehož současná hodnota ke dni účinnosti RgP bude alespoň stejná jako celková jmenovitá hodnota všech zjištěných pohledávek těchto nezajištěných věřitelů a která činí Kč 381,259.259,12 ( ust. § 349 odst. 4 IZ). Nic na této skutečnosti nemění změna v osobách akcionářů dlužníka, která nastala po předložení RgP. Dle znaleckého posudku schváleného schůzí věřitelů plyne, že každý věřitel v reorganizaci získá na své pohledávky více než by získal v konkursu vedeném na majetek dlužníka. Dlužník v RgP doložil, že pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené naroveň byly uhrazeny, popř. budou uhrazeny ke dni účinnosti RgP, popř. na základě dohody s věřitelem.

Na základě shora uvedeného soud dospěl k závěru, že předložený reorganizační plán není v rozporu s ustanoveními insolvenčního zákona, ani s žádnými jinými právními předpisy. Náležitosti reorganizačního plánu, stanovené v ustanovení § 338 a následující insolvenčního zákona, reorganizační plán dlužníka obsahuje. Následně se soud, s ohledem na výsledek hlasování jednotlivých skupin věřitelů, kdy reorganizační plán nebyl přijat všemi skupinami věřitelů, v další fázi projednávání reorganizačního plánu jako subjekt příslušný k rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, zabýval tím, zda jsou splněny podmínky pro schválení reorganizačního plánu, které jsou uvedené v ustanovení § 348 odst. 1 IZ, a to, zda : a) reorganizační plán je v souladu s tímto zákonem a jinými právními předpisy, b) lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že reorganizačním plánem není sledován nepoctivý záměr, c) reorganizační plán přijala každá skupina věřitelů nebo se podle § 347 odst. 4 považuje za skupinu, která jej přijala, d) každý věřitel získá podle reorganizačního plánu plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem, ledaže přijímající věřitel souhlasí s nižším plněním, e) pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené byly uhrazeny nebo mají být podle reorganizačního plánu uhrazeny ihned poté, co se reorganizační plán stane účinným, ledaže bylo mezi dlužníkem a příslušným věřitelem dohodnuto jinak.

V rámci tohoto rozhodování soud zjistil, že s ohledem na to, že reorganizační plán obsahuje všechny obligatorní náležitosti vyžadované ustanovením § 340 IZ, a že v řízení nevyšly najevo žádné prokázané skutečnosti, z nichž by bylo možné usuzovat na nesoulad reorganizačního plánu s insolvenčním zákonem nebo s jinými právními předpisy. Soud nemá ani žádné důvody ke zjištění toho, že by dlužník předloženým reorganizačním plánem sledoval nepoctivý záměr, neboť nebylo prokázáno, že by ohledně dlužníka či jeho statutárního orgánu v posledních pěti letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek s výjimkou insolvenčních řízení, vedených u zdejšího soudu, nebo že by v posledních pěti letech před zahájením insolvenčního řízení byly statutární osoby pravomocně odsouzeny pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy tak, jak vyplývá z ustanovení § 326 odst. 2 IZ, upravující domněnku nepoctivého záměru u návrhu na povolení reorganizace, kterou lze analogicky aplikovat i při posuzování nepoctivého záměru sledovaného reorganizačním plánem, či že by dlužník nebyl v dobré víře, že reorganizační plán bude splněn. Rovněž je třeba uvést, že dlužník plnil i veškeré povinnosti vyplývající pro něho z insolvenčního zákona po dobu od povolení reorganizace, kdy včas předložil reorganizační plán a zprávu k němu.

Podmínka ustanovení § 348 odst. 1 pod písm. c) splněna nebyla, a v důsledku toho soud musel zkoumat splnění podmínek uvedených pod písm. d) a e). V daném případě z reorganizačního plánu vyplývá, že každý jednotlivý věřitel získá bezprostředně po účinnosti RgP podle reorganizačního plánu plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby úpadek byl řešen konkursem, což potvrdil i znalecký posudek. Výše uspokojení zajištěných věřitelů je minimálně o 14% vyšší oproti uspokojení ze zpeněžení při konkursu, tito věřitelé budou uspokojeni ve výši jejich zjištěných základních pohledávek, jejichž výše byla určena znaleckým posudkem a budou uspokojeni z vypořádacího úvěru poskytnutého věřitelem TEMPERATIOR s.r.o. ve výši Kč 400mil. Kč, a to z části těchto finančních prostředků složených na zvláštních účtech, k nimž má dispoziční oprávnění insolvenční správce, dále tato jejich pohledávka bude zajištěna finančními prostředky na těchto zajišťovacích účtech. Nezajištěným věřitelům se dostane 8x více než by získali v konkursu. Z reorganizačního plánu vyplývá, že pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené za 3 měsíce předcházející předložení Rgp dlužník uhradil. Soud přihlédl i k dalším okolnostem, které by v případě konkursu mohly negativně ovlivnit výši zpeněžení majetkové podstaty a výši pohledávek za majetkovou podstatou, především k nutnosti ukončení provozování dlužníkova podniku, nákladů s rozpracovanou výrobou a vypořádání se se zapodstatovými pohledávkami, které by se v případě konkursu výrazně zvýšily.

Protože veškeré zákonné podmínky pro schválení reorganizačního plánu byly splněny, soud reorganizační plán, předložený dne 13. června 2017 dlužníkem, schválil.

Bod II. výroku tohoto usnesení vychází z ustanovení § 352 odst. 1 IZ, které určuje, že reorganizační plán je účinný, jakmile rozhodnutí o jeho schválení nabylo právní moci. Účinností reorganizačního plánu se ruší zákaz započtení pohledávek uvedený v § 324 odst. 3 insolvenčního zákona (§ 352 odst. 3 insolvenčního zákona). Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze Od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem; jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, účinností reorganizačního plánu zanikají (§ 353 odst. 1 insolvenčního zákona). Od účinnosti reorganizačního plánu se obnovuje výkon funkce valné hromady dlužníka. Hlasovací práva spojená s cennými papíry vykonávají u dlužníka osoby, kterým tato práva až dosud náležela (§ 353 odst. 3 insolvenčního zákona, ve spojení s obsahem reorganizačního plánu). Není-li insolvenčním zákonem nebo reorganizačním plánem stanoveno jinak, zanikají účinnostítohoto plánu práva všech věřitelů vůči dlužníkovi; za věřitele dlužníka se považují osobyuvedené v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, včetně rozsahu jejich práv(§ 356 odst. 1 insolvenčního zákona). Účinností reorganizačního plánu zanikají práva třetích osob k majetku, který náleží do majetkové podstaty, a tato práva vznikají osobám uvedeným v reorganizačním plánu za podmínek v něm stanovených, není-li v insolvenčním zákoně nebo v reorganizačním plánu stanoveno jinak. To platí i pro majetek, který podle reorganizačního plánu má připadnout osobě odlišné od dlužníka. Právo třetích osob na vyloučení věci nebo jiné majetkové hodnoty z majetkové podstaty tím není dotčeno (§ 356 odst. 2 insolvenčního zákona). Práva věřitelů vůči spoludlužníkům a ručitelům dlužníka zůstávají reorganizačním plánem nedotčena (§ 356 odst. 3 insolvenčního zákona).

Pohledávky, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170 insolvenčního zákona), přijetím reorganizačního plánu zanikají, nejde-li o mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka nebo není-li v reorganizačním plánu uvedeno jinak (§ 359 insolvenčního zákona). Po účinnosti reorganizačního plánu lze proti dlužníku nařídit a provést výkon rozhodnutí nebo exekuci k vymožení pohledávky, stanovené reorganizačním plánem. Byla-li však tato pohledávka popřena, lze výkon rozhodnutí nebo exekuci vést pouze v případě právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o zjištění této pohledávky; toto rozhodnutí musí být k návrhu přiloženo. To platí i pro výkon rozhodnutí nebo exekuci proti třetí osobě, která převzala na základě reorganizačního plánu povinnost za dlužníka nebo vedle něho (§ 360 insolvenčního zákona). Povinnosti uložené insolvenčnímu správci a dlužníku pod body III. a IV. výroku tohoto usnesení mají svůj původ v úpravě obsažené v ustanovení § 354 insolvenčního zákona, přičemž pro první období plnění reorganizačního plánu pokládá insolvenční soud za vhodné plnění předepsaných informačních povinností způsobem popsaným v těchto výrocích (tak, aby zpráva insolvenčního správce mohla vycházet z údajů poskytnutých dlužníkem).

Insolvenční správce zajistí, aby byly provedeny procesní úkony spojené s účinností reorganizačního plánu. Dlužníku s dispozičními oprávněními předá zprávu o své dosavadní činnosti a provede další úkony potřebné k tomu, aby dlužník s dispozičními oprávněními mohl vykonávat svá oprávnění. V průběhu provádění reorganizačního plánu vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. Zaměřuje se na doplňování seznamu majetku a závazků podle stavu řízení a na evidování činnosti dlužníka s dispozičními oprávněními. O výsledcích své činnosti pravidelně, nejméně však jednou za 3 měsíce, informuje insolvenční soud a věřitelský výbor. Dlužník s dispozičními oprávněními je povinen informovat insolvenčního správce o svých právních úkonech, o plnění reorganizačního plánu a o své jiné činnosti podle reorganizačního plánu. Zprávy o běžných úkonech při podnikatelské činnosti a zprávy o plnění dlouhodobých nebo opakujících se činností podává souhrnně za časové úseky, stanovené reorganizačním plánem nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. Pokud jsou dispoziční oprávnění dlužníka omezena, vykonává je insolvenční správce. Stanoví-li reorganizační plán právní úkony, které může dlužník provést jen se souhlasem insolvenčního správce, jsou tyto úkony neplatné, pokud byly provedeny bez tohoto souhlasu. Věřitelský výbor kontroluje provádění reorganizačního plánu dlužníkem s dispozičními oprávněními způsobem stanoveným v reorganizačním plánu, jakož i na základě zpráv insolvenčního správce. Věřitelský výbor si může předem vyhradit, že některé právní úkony, které mají zásadní význam, může dlužník s dispozičními oprávněními uskutečnit jen s jeho předběžným souhlasem, i když nejsou uvedeny v reorganizačním plánu. Věřitelský výbor je oprávněn navrhnout insolvenčnímu soudu opatření k odstranění nedostatků, které zjistil při své kontrolní činnosti, včetně opatření, která vedou ke skončení reorganizace.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru se však doručuje i zvláštním způsobem. Odvolání proti bodům I. a II. výroku usnesení m o h o u podat pouze ti z věřitelů, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu, a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze. Proti bodům III. a IV. výroku usnesení není odvolání přípustné.

V Praze dne 19. prosince 2017

JUDr. Margita V í š k o v á v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Horáčková