MSPH 76 INS 2762/2011-B-304
Čj. MSPH 76 INS 2762/2011-B-304

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka : OLEO CHEMICAL, a.s., IČO: 27167909 sídlem Holušická 222/3, 148 00 Praha 4, Chodov zastoupeného advokátem Mgr. Jiřím Tomolou, doručující adresa Dentons Europe CS LLP, Platnéřská 191/4, 110 00 Praha 1,

v rámci dohlédací činnosti takto:

Soud zakazuje dlužníku s dispozičními oprávněními nakládat s majetkovou podstatou.

Odůvodnění :

1. Usnesením čj. MSPH 76 INS 2762/2011-A-292 ze dne 6.2.2018, které nabylo právní moci dne 6.2.2018 soud mimo jiné povolil řešení úpadku dlužníka reorganizací. Usnesením ze dne 19.12.2017 č.d. B-222 ve znění opravného usnesení č.d. B-267 soud schválil reorganizační plán dlužníka s tím, že tento plán nabývá účinnosti pátým dnem následujícím po dni, kdy usnesení o schválení reorganizačního plánu nabude právní moci. Proti schválení reorganizačního plánu podali odvolání věřitel č. 5 RAVAK a.s., věřitel č. 37 GRAND BASSAM Ltd. a dva akcionáři dlužníka MARATHON HOLDINGS CORP. a Ing. Michal Urbánek.

2. Insolvenční správce navrhl soudu podáním ze dne 3.4.2018 doručeným soudu téhož dne, aby dlužníkovi zakázal nakládat s majetkovou podstatou v plném rozsahu s tím, že v rozsahu zákazu přechází dispoziční oprávnění dlužníka na insolvenčního správce. Uvedl, že vůči novým členům statutárního orgánu dlužníka ( Tomáš Čapek, Ladislav Čížek a Pavel Kratěna), kteří byli ustanoveni do svých funkcí v rozporu se zákonem a první dva jmenovaní dosáhli pokoutným způsobem i svého zápisu do obchodního rejstříku, rozhodl o pozastavení výkonu jejich funkce pro střet zájmů, neboť jednají v zájmu věřitele společnosti RAVAK a.s. ( § 333 odst. 1 IZ, § 54 odst. 4 ZOK).

3. Společnost RAVAK a.s. prosazuje přeměnu reorganizace v konkurs dlužníka a dlužník jednající těmito osobami svým jednáním se RAVAKu snaží vyhovět, např. již dvakrát nevyplatil mzdy zaměstnancům, což je jeden z možných důvodů pro přeměnu reorganizace v konkurs. Tato společnost a akcionáři dlužníka nejednají ve společném zájmu věřitelů, ale jen v zájmu jediného věřitele, a to společnosti RAVAK a.s.

4. Do doby než bude rozhodnuto v řízení o neplatnost rozhodnutí valné hromady, jenž je vedeno u zdejšího soudu pod sp.zn. 77 Cm 171/2017, tj. o tom, zda tito noví členové představenstva byli ustanoveni v souladu se zákonem platnou valnou hromadou dlužníka, je nutno k řádnému fungování dlužníka, aby insolvenční soud převedl veškerá dispoziční oprávnění dlužníka na insolvenčního správce, a tak bylo zabráněno vzniku škod včetně škod vzniklých přeměnou reorganizace v konkurs, jenž v rozporu s vůlí věřitelů prosazuje ve svůj prospěch společnost RAVAK a.s.

Shodu s prvopisem potvrzuje Horáčková Lenka. isir.justi ce.cz -2-

5. Dle ustanovení § 330 IZ (1) Právní mocí rozhodnutí o povolení reorganizace se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, ledaže insolvenční soud rozhodne podle § 332 jinak. (2) Právní úkony, které mají z hlediska nakládání s majetkovou podstatou a její správou zásadní význam, činí dlužník s dispozičními oprávněními jen se souhlasem věřitelského výboru. Porušení této povinnosti má za následek odpovědnost dlužníka za škodu nebo jinou újmu, kterou tím věřitelům nebo třetím osobám způsobil; členové statutárního orgánu dlužníka za takto způsobenou škodu nebo jinou újmu ručí společně a nerozdílně. (3) Za právní úkony, které mají podle odstavce 3 zásadní význam, se považují úkony, jejichž důsledkem se významně změní hodnota majetkové podstaty nebo postavení věřitelů anebo míra uspokojení věřitelů.

Dle ustanovení § 332 IZ platí , že (1) Insolvenční soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitelského výboru anebo i bez návrhu zakázat dlužníku s dispozičními oprávněními nakládání s majetkovou podstatou nebo může jeho oprávnění ve stanoveném rozsahu omezit. Učiní tak v zájmu věřitelů zejména tehdy, vzniknou-li pochybnosti o poctivém jednání nebo odborné způsobilosti dlužníka nebo osob jednajících jeho jménem. (3) Jestliže insolvenční soud zakáže dlužníku s dispozičními oprávněními nakládat s majetkovou podstatou nebo jeho oprávnění k tomu omezí, přecházejí tato dispoziční oprávnění na insolvenčního správce.

6. Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení je dlužník omezen § 111. Dispoziční oprávnění dlužníka od zahájení insolvenčního řízení do okamžiku vydání rozhodnutí o úpadku (§ 136) a od povolení reorganizace do ukončení insolvenčního řešení reorganizací vyplývá z § 229 odst. 3 písm. a) a c). Ve fázi od vydání rozhodnutí o úpadku do vydání rozhodnutí o povolení reorganizace (§ 328) bude dispoziční oprávnění také na dlužníkovi, jak vyplývá z § 229 odst. 3 písm. b). Dispoziční oprávnění vyplývající z insolvenčního zákona mohou být před povolením reorganizace omezena předběžným opatřením vydaným insolvenčním soudem dle § 113. Má-li být i po povolení reorganizace dlužník ve svých dispozičních oprávněních omezen, musí o tom být vydáno samostatné rozhodnutí v době po právní moci rozhodnutí o povolení reorganizace; rozhodnutí lze vydat do účinnosti usnesení insolvenčního soudu o schválení reorganizačního plánu (§ 348). Od účinnosti reorganizačního plánu může být dlužník omezen již pouze opatřeními, která budou uvedena ve schváleném a účinném reorganizačním plánu (§ 353 odst. 1). Osoby oprávněné navrhnout vydání omezujícího opatření jsou oprávněny navrhnout insolvenčnímu soudu jeho změnu (ve formě rozšíření nebo zúžení) nebo zrušení; stejné rozhodnutí může insolvenční soud vydat i bez návrhu aktivně legitimovaných subjektů. Insolvenční soud omezuje dispoziční opatření, pokud je to v zájmu ochrany věřitelů dotčených reorganizací (§ 334) a současně u dlužníka, resp. osob jednajících jeho jménem, vzniknou pochybnosti o jejich poctivém jednání nebo dostatečné odborné způsobilosti. Omezení dispozičních oprávnění odejmutá insolvenčním soudem dlužníkovi přecházejí na insolvenčního správce, aniž by insolvenční soud musel o této otázce samostatně rozhodovat.

7. V daném případě soud shledal návrh insolvenčního správce, který není návrhem na vydání předběžného opatření dle ust. § 113 IZ, neboť tento návrh správce podal po právní moci rozhodnutí o povolení reorganizace, za opodstatněný a důvodný k tomu, aby soud návrhu vyhověl. Některé skutečnosti uvedené v návrhu jsou soudu známé z obsahu insolvenčního spisu, skutečnosti, jenž vyvolávají pochybnosti o poctivém jednání dlužníka při odvolání členů představenstva a ustanovení členů nových, pochybnosti o odborné způsobilosti těchto nových členů představenstva dlužníka,

Shodu s prvopisem potvrzuje Horáčková Lenka. -3-

pochybnosti o jejich zájmu na dalším fungování podniku dlužníka, na realizaci reorganizačního plánu předloženého dlužníkem a přijatého schůzí věřitelů . Skutečnosti o střetu zájmů těchto osob se společným zájmem věřitelů, o vztahu těchto nových členů představenstva dlužníka ke společnosti RAVAK a.s. a ostatním akcionářům dlužníka, jenž prosazují přeměnu reorganizace dlužníka v konkurs bez ohledu na společný zájem věřitelů být uspokojen v co nejvyšší míře, což dle znaleckého posudku umožňuje řešení úpadku reorganizací nikoli konkursem. Soud návrhu správce proto vyhověl a zakázal v souladu s ust. § 332 IZ dlužníkovi nakládat s majetkovou podstatou v celém rozsahu. Jak plyne z ust. § 332 odst. 3 in fine IZ přechází tato dispoziční oprávnění v celém rozsahu na insolvenčního správce a netřeba o tom vydávat samostatné rozhodnutí.

Poučení :

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné ( § 332 odst. 2 IZ).

Praha 4. dubna 2018

JUDr. Margita Víšková, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Horáčková Lenka.