MSPH 76 INS 26011/2014-A-10
č.j. MSPH 76 INS 26011/2014-A-10

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka : Jan anonymizovano , anonymizovano , Nad Pískovnou 1666/2, 140 00 Praha 4, o návrhu na zjištění úpadku insolvenčních navrhovatelů : a) Michal Pásek,nar. 23.1.1971, Horáčkova 926/4, 140 00 Praha 4, b) Petr anonymizovano , anonymizovano , Plzeňská 68, 150 00 Praha 5, o návrhu soudního exekutora JUDr. Filipa Exnera, Exekutorský úřad Praha 7, Přívozní 1054/2, Praha 7, na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Soud n a ř i z u j e předběžné opatření tohoto znění :

L z e p r o v é s t exekuci dle usnesení-dražební vyhlášky-elektronická dražba čj. 151 EX 252/14-101 ze dne 9.9.2014 vydané soudním exekutorem JUDr. Filipem Exnerem prodejem nemovitých věcí, uvedených v bodě II. této dražební vyhlášky s tímto o m e z e n í m : 1. Dražbu lze provést jen do zjištění úpadku dlužníka 2. Výtěžek dražby bude v případě pravomocného rozhodnutí o zjištění úpadku dlužníka součástí majetkové podstaty dlužníka v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu sp.zn..

II. Navrhovatel předběžného opatření je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-, a to do 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Po zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi dne 24.9.2014, k čemuž došlo podáním návrhu insolvenčních navrhovatelů, věřitelů dlužníka, podal dne 9.10.2014 soudní exekutor JUDr. Filip Exner, Exekutorský úřad Praha 7, Přívozní 1054/2, Praha 7 návrh na nařízení předběžného opatření, kterým požádal insolvenční soud o postup dle ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ, tj., aby soud v předběžném opatření omezil účinek zahájení insolvenčního řízení spočívající v zákazu realizace exekuce, navrhl, že výtěžek zpeněžení v případě zjištění úpadku dlužníka bude příjmem majetkové podstaty. Uvedl, že proti dlužníkovi vede tento exekutorský úřad exekuci, byla vydána dražební vyhláška čj. 151 EX 252/14-101 dne 9.9.2014, dle které má být již dne 14.10.2014 provedena elektronická dražba prodejem nemovitých věcí dlužníka nacházejících se v katastrálním území Krč, obec Praha, na listu vlastnictví č. 790. Dle navrhovatele předběžného opatření byl insolvenční návrh věřiteli dlužníka podán účelově ve snaze zabránit realizaci exekuce.

Dle ust. § 82 odst. 2 písm.b) IZ může soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v ust. § 109 odst. 1 písm. b) a c) IZ, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření, pokud to neodporuje společnému zájmu věřitelů. Dle ust. § 109 odst. 1 písm.c) IZ nelze po zahájení insolvenčního řízení provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci.

V daném případě soud posoudil návrh na nařízení předběžného opatření a obsah insolvenčního návrhu podaný věřiteli, a to zejména na časový odstup od podání insolvenčního návrhu od nařízené dražby, dne 14.10.2014, a dospěl k závěru, že návrhu na nařízení předběžného opatření lze vyhovět.

Soud i přesto, že neshledal vady u podaného věřitelského návrhu, je shodně s navrhovatelem předběžného opatření přesvědčen, že tento věřitelský návrh podaný narychlo dne 24.9.2014 hodlá odvrátit a zmařit provedení exekuce prodejem nemovitého majetku. Což nelze hodnotit jinak, než jako účelové jednání k zabránění provedení exekuce, je proto důvodem zvláštního zřetele hodným, pro který insolvenční soud rozhodl o omezení účinku zahájení insolvenčního řízení, a to účinku spočívajícího v zákazu provedení exekuce, proto vyhověl návrhu na nařízení předběžného opatření povolil provedení exekuce s omezením, že dražbu soudní exekutor může provést jen do doby zjištění úpadku dlužníka a získaný výtěžek ze zpeněžení v případě zjištění úpadku dlužníka je příjmem majetkové podstaty, který soudní exekutor vydá do majetkové podstaty insolvenčnímu správci, tedy společnému zájmu věřitelů tento postup neodporuje.

Návrh na nařízení předběžného opatření nepodléhá povinnosti složit jistotu dle ust. § 82 odst. 1 IZ, neboť předběžné opatření by soud mohl učinit i bez návrhu.

Soud v bodu II. výroku usnesení rozhodl dle ust. § 4 odst. 1 písm.h) zák. č. 549/91 Sb., o soudních poplatcích o povinnosti navrhovatele předběžného opatření zaplatit soudní poplatek ve výši Kč 1.000,-( pol. 5 Sazebníku k zák. č. 549/91 Sb, o soudních poplatcích ). Soudní poplatek může být zaplacen na účet zdejšího soudu nebo v hotovosti v pokladně soudu. Soud k dotazu navrhovateli sdělí bankovní spojení k úhradě soudního poplatku převodem.

P o u č e n í : Proti usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Usnesení je vykonatelné zveřejněním v insolvenčním rejstříku ( § 7, §74 odst. 1 IZ, §76d písm.b) o.s.ř.)

V Praze dne 10. října 2014 JUDr. V í š k o v á Margita,v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Cyraniová