MSPH 76 INS 24905/2015-P8-6
č.j.: MSPH 76 INS 24905/2015-P8-6

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: Duarte Business, a.s., IČ: 24822485, se sídlem Bělohorská 688/165, 169 00 Praha 6, o přihlášce pohledávky č. 8 věřitele č. 8: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 41197518, se sídlem Orlická 4, 130 00 Praha 3, v řízení o odvolání proti usnesení o částečném odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. července 2017, č.j. MSPH 76 INS 24905/2015-P8-3, s e r u š í .

Odůvodnění:

Usnesením č.j. MSPH 76 INS 24905/2014-A-95 ze dne 3. 5. 2017 zjistil soud úpadek dlužníka Duarte Business, a.s., IČ: 24822485, se sídlem Bělohorská 688/165, 169 00 Praha 6. Soud zároveň vyzval věřitele, aby přihlásili své pohledávky do 2 měsíců ode dne rozhodnutí o úpadku na předepsaném formuláři a poučil je, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 3. 5. 2017 v 12:20 hod.

Věřitel č. 8 přihlásil podáním ze dne 11. 5. 2017 svou pohledávku z titulu dlužného pojistného a penále na dlužném pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (dle zákona č. 592/1992 Sb.), kterou doložil výkazy nedoplatků č. 1941325846, č. 1941415819 a 1941510298, a vyúčtováním dlužného pojistného za období od 26. 7. 2015 do 2. 5. 2017, to vše v celkové výši 211.164,-Kč.

Podáním doručeným soudu dne 24. 7. 2017 přihlásil věřitel č. 8 nově pohledávku ve výši 2.599,-Kč jako nedoplatek na záloze pojistného na veřejné zdravotní pojištění za duben 2017, která dle sdělení věřitele nebyla uplatněna v původní přihlášce z důvodu systémové chyby. Výše přihlášené pohledávky byla tedy navýšena o 2.599,-Kč na 213.763,-Kč.

Insolvenční soud usnesením ze dne 28. 7. 2017, č.j.-P8-3, odmítl přihlášku do výše 2.599,-Kč, a to pro opožděnost z důvodu mylného vyhodnocení podání ze dne 24. 7. 2017 jako nové přihlášky pohledávky jíž je uplatněn nový nárok.

Proti výše uvedenému usnesením podal dlužník dne 16. 8. 2017 odvolání (doplněné podáním ze dne 21. 8. 2017) s tím, že má za to, že se nejedná o uplatnění nového nároku, pouze o opravu mylného vyčíslení již uplatněného nároku v původní přihlášce a nejedná se tedy o přihlášení nové pohledávky, nýbrž pouze o změnu výše přihlášené pohledávky.

Podle § 192 odst. 4 IZ může věřitel až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit důvod vzniku přihlašované pohledávky, její výši nebo pořadí. isir.justi ce.cz

Vzhledem k tomu, že soud má za to, že odvolání navrhovatele lze zcela vyhovět, postupoval podle ustanovení § 95 IZ a autoremedurně zrušil své rozhodnutí a bude v řízení pokračovat.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 31. srpna 2017 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Brabcová