MSPH 76 INS 2456/2013-A-9
č.j. MSPH 76 INS 2456/2013-A-9

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl vyšším soudním úředníkem Mgr. Josefem Pakandlem v insolvenční věci dlužníka : travel esprit s.r.o., IČ: 27400280, se sídlem Peluškova 1444, 198 00 Praha 9-Kyje, o insolvenčním návrhu insolvenčního věřitele: Kraj Vysočina-Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava o zjištění úpadku

takto:

I. Insolvenční řízení s e z a s t a v u j e pro zpětvzetí insolvenčního návrhu (§ 130 odst. 1 z.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, dále jen IZ).

II. Usnesení č.j. MSPH 76 INS 2456/2013-A-7 ze dne 5.2.2013, kterým byl insolvenční návrh odmítnut, se zrušuje (§ 130 odst. 1 posl. věta IZ).

III. Insolvenční navrhovatel je povinen zaplatit zdejšímu soudu soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč na účet č. 3703-2928021/0710 u ČNB, var. symbol 7648245613, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí dle ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona o soudních poplatcích a položky č.4 bod 1 písm.c) Sazebníku k zákonu č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění.

IV. Dlužník je povinen zaplatit insolvenčnímu navrhovateli na náhradu nákladů řízení částku Kč 2.000,-za soudní poplatek, a to do 5 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí (§ 130 odst. 5 IZ, § 151 o.s.ř.).

P o u č e n í : Toto rozhodnutí nemusí obsahovat odůvodnění (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti bodu I., II. a IV. výroku tohoto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Proti bodu III. výroku není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze dne 20. února 2013 Mgr. Josef Pakandl v.r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Cyraniová