MSPH 76 INS 2382/2010-C1-2
MSPH 76INS 2382/2010-C1-2

č.j.: 76 ICm 1231/2010-47

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou ve věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Pernštýnské náměstí 80, Pardubice PSČ 530 02 zastoupeného advokátem JUDr. Ervínem Perthenem, advokátní kancelář Perthen, Perthnerová, Švadlena a partneři s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 135/19, PSČ 500 03 proti žalovanému: JUDr. Bc. Veronika Jašková, se sídlem Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1, inslovenční správce dlužníka Marcela anonymizovano , anonymizovano , bytem K Rovinám 558/4, 158 00 Praha 5-Jinonice, o určení pravosti popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba o určení, že je po právu pohledávka žalobce ve výši Kč 31.564,-přihlášená do inslovenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp. zn. MSPH 76 INS 2382/2010 jako pohledávka nezajištěná a vykonatelná, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Incidenční žalobu došlou soud dne 16.9.2010 se žalobce domáhal určení, že má proti dlužníku Marcelu Kasalovi nezajištěnou a vykonatelnou pohledávku ve výši Kč 31.564,-, kterou přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn. MSPH 76 INS 2382/2010. Pohledávka představuje nedoplatek na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ve výši Kč 21.780,-ke smlouvě o revolvingové půjčce č. 57360 uzavřené s dlužníkem dne 7.8.2003 a 6 % směnečný úrok ve výši Kč 9.784,-. Pohledávka je vykonatelná na základě rozhodčího nálezu, který žalobce předložil, přesto však žalovaný na přezkumném jednání pohledávku přezkoumal jako nevykonatelnou a popřel co do pravosti. Žalobce vytkl žalovanému pochybení, neboť žalovaný měl pohledávku přihlášenou jako vykonatelnou takto přezkoumat a popřel-li ji, měl podat sám proti věřiteli žalobu. pokračování-2-76 ICm 1231/2010

Žalovaný místo toho popřeného věřitele (žalobce) vyrozuměl ve smyslu ustanovení §297 odst. 2 IZ, žalobce proto z opatrnosti podal tuto žalobu. K rozhodným skutečnostem žalobce doplnil, že dle této smlouvy poskytl dlužníkovi půjčku ve výši 72.000,-, kterou se zavázal dlužník splácet v osmnácti měsíčních splátkách po Kč 4.000,-se splatností vždy k 20. dni kalendářního měsíce, počínaje srpnem 2003, zavázal se žalobci zaplatit smluvní odměnu ve výši Kč 20.160,-a poplatek za uzavření této smlouvy ve výši Kč 1100,-. Bylo ujednáno, že dojde k vyplacení půjčky a po započtení odměny a poplatku, poté bylo žalobcem dlužníkovi vyplaceno na jeho účet Kč 50.740,-. Dlužník se ve smlouvě zavázal, že v případě prodlení se splácením splátek zaplatí žalobci smluvní pokutu odstupňovanou dle doby prodlení, a to, jednak ve výši 8% a 13% z výše splátek a další smluvní pokutu ve výši 50% z výše celé půjčky, dojde-li k prodlení delšímu šedesáti dnů. Protože byl dlužník v prodlení, žalobce mu podáním ze dne 26.12. 2004 oznámil, že uplatňuje 8% smluvní pokutu z 15. splátky za dobu prodlení od 20. 10. 2004 do 5. 11. 2004 ve výši Kč 320,-, 13% smluvní pokutu z 15. splátky za prodlení od 5. 11. 2004 do 22. 11. 2004 ve výši Kč 520,-, 8% smluvní pokutu z 16. splátky za prodlení od 20.11.2004 do 6. prosince 2004 ve výši Kč 320,-, 13% smluvní pokutu z 16. splátky za prodlení od 6. 12. 2004 do 21. 12. 2004 ve výši 520,-Kč a 50% smluvní pokutu z Kč 72.000,-za prodlení delší jak 60 dnů ve výši Kč 36.000,-, tedy celkem proti dlužníkovi uplatnil smluvní pokutu ve výši Kč 37.680,-a dále za nezaplacené čtyři splátky (15. až 18. splátka) po Kč 4.000,-, tj. Kč 16.000,-, tedy celkem Kč 53.680,-. V souladu se smlouvou žalobce vyplnil tuto dlužnou částku do zajišťovací blankosměnky vystavené dlužníkem. Dle sjednané rozhodčí doložky žalobce podal dne 14.1.2005 návrh na zahájení rozhodčího řízení o zaplacení této směnečné sumy s příslušenstvím. Dne 9. 3. 2005 pod sp.zn. Ku15-2/2005-12 byl vydán rozhodčí nález, dle kterého byl shledán žalobní nárok ve výši Kč 53.680,-s příslušenstvím po právu, rozhodčí nález nabyl právní moci dne 13. 4. 2005 a je vykonatelný. Poté dlužník na zajišťovací směnku žalobci zaplatil celkem Kč 31.900,-: 4 dlužné splátky-Kč 16.000,-, na smluvních pokutách částku Kč 15.900,-, tj. zcela zaplaceny 8% a 13% smluvní pokuty, zčásti-ve výši Kč 14.220,-zaplatil 50% smluvní pokutu. Žalobce zcela odmítl, že by smlouva o revolvingové půjčce byla neplatná.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Uvedl, že tuto pohledávku shledal nevykonatelnou a jako takovou ji přezkoumal, oprávněně ji popřel co do pravosti, neboť neexistuje. Vykonatelnost pohledávky není dána, rozhodčí nález nemohl být vydán, když rozhodčí doložka sjednaná ve smlouvě je v rozporu s dobrými mravy, tedy absolutně neplatná pro rozpor s ustanovením § 39 občanského zákoníku, je neplatná též pro rozpor se zákonem o ochraně spotřebitele, dle kterého není přípustné, aby spotřebitelské spory byly rozhodovány v rozhodčím řízení. Je nepřípustné, aby jmenování rozhodce záviselo jen na vůli jedné strany, odkázal na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2009 č.j. Cmo496/2008-28, dle kterého za stanovení způsobu určení rozhodce lze považovat pouze takový způsob, který nezáleží jen na vůli jedné smluvní strany, jak je tato zásada formulována v ustanovení paragrafu 269 odst. 3 obchodního zákoníku. K demonstraci rozporu rozhodčí doložky s právem na ochranu spotřebitele dále odkázal na výklad směrnice rady R93/13/EHS ze dne 5. 4. 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Žalovaný zdůraznil, že pokud dle smlouvy o revolvingové půjčce, dle které se žalobce zavázal poskytnout dlužníkovi půjčku ve výši Kč 72.000,-, ale dlužník defacto obdržel pouze částku ve výši Kč 50.740,-po odečtení smluvní odměny i poplatku za uzavření smlouvy, měl by dlužník vracet pouze tolik, co na půjčku obdržel, tedy Kč 50.740,-. Tuto částku již splatil splátkou ze dne 28. 7. 2004 pokračování-3-76 ICm 1231/2010

(splátkou číslo 13), dlužník celkem zaplatil žalobci více, Kč 91 940,-, žalobci vzniklo bezdůvodné obohacení. Dlužník se proto nemohl dostat v žádném případě do prodlení s placením ani po dobu delší patnácti dnů, tedy uplatnění smluvních pokut žalobcem bylo neoprávněné a blankosměnka vyplněná dne 7. 8. 2003 žalobcem na částku Kč 53.680,-byla vyplněna neplatně, směnkou nelze zajistit neexistující závazek. Žalovaný označil sjednané smluvní pokuty za nepřiměřené, zejména pak smluvní pokutu ve výši 50% z celé půjčky, tj. Kč 72.000,-, která ani dlužníkovi fakticky nebyla poskytnuta. Tato 50% smluvní pokuta představující Kč 36.000,-je v hrubém nepoměru k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, je tedy absolutně neplatná ve smyslu ustanovení §39 OZ, neodvíjí se ani od aktuální výše dluhu, nýbrž od výše celé půjčky, odporuje vlastní podstatě a účelu institutu smluvní pokuty, která má být pro věřitele paušalizovanou náhradou škody a nikoliv prostředkem pro generování zisků. Pokud jde o požadovaný směnečný úrok žalovaný uvedl, že nelze zajistit neexistující závazek, tudíž nevzniklo žádné směnečné příslušenství, z opatrnosti přesto vznesl proti pohledávce žalobce námitku promlčení. Dle žalovaného je smlouva pro spotřebitele-dlužníka-nesrozumitelná a neurčitá, tedy absolutně neplatná. Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě označil důkazy, které věřitel č.2(žalobce) přiložil ke své přihlášce.

Podle ustanovení §191odst.1 z.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ) ve znění před 31.3.2011 dlužník a insolvenční správce mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Jednotliví věřitelé toto právo nemají. Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla a nebo že již zcela zanikla a nebo že se zcela promlčela. Dle § 198 odstavec 2 IZ věřitel, kterému byla účinně popřena jeho pohledávka může v incidenční žalobě podané dle §198 odstavec 1 IZ uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání.

Dle ust. § 52 OZ jsou spotřebitelskými smlouvami smlouvy kupní, o dílo a jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou spotřebitel a dodavatel. Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a spotřebitelem je osoba, která, při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Dle ust. § 55 OZ se ujednání ve spotřebitelských smlouvách nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení. Ustanovení § 56 odst.1,2 OZ zakazuje, aby spotřebitelské smlouvy obsahovaly ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Netýká se předmětu plnění a ceny plnění. Ustanovení § 6 z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele zakazuje prodávajícímu, aby při prodeji výrobků a poskytování služeb se choval v rozporu s dobrými mravy, zakazuje diskriminaci spotřebitele. Dle ust. § 39 OZ je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. pokračování-4-76 ICm 1231/2010

Česká republika je přímo vázána Směrnicí Rady 93/13/EHS z 5.4.1993, která pro členské státy stanovila ve svém článku 3, co se rozumí nepřiměřenými podmínkami ve spotřebitelských smlouvách : 1. Smluvní podmínka, která nebyla individuálně sjednána, je nepřiměřená, jestliže v rozporu s požadavkem přiměřenosti způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran plynoucí ze smlouvy v neprospěch spotřebitele 2. Podmínka není sjednána individuálně, byla-li sepsána předem, a proto spotřebitel nemohl mít žádný vliv na obsah podmínky. Směrnice v příloze k článku 3 uvádí pod písm.a) ažq) demonstrativní výčet nepřiměřených podmínek sjednaných ve smlouvě : dle písm.q) takovou podmínkou je zbavení spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný opravný prostředek, zejména požadovat na spotřebiteli, aby předkládal spory výlučně rozhodčímu soudu, na který se nevztahují ustanovení právních předpisů.

Účastníci učinili níže uvedené skutečnosti za nesporné a soud je vzal ve smyslu ustanovení § 120 odst.4 o.s.ř. za svá skutková zjištění :

1) Zdejším soudem bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka Marcela anonymizovano a povoleno mu oddlužení usnesením č.j.-A-18 ze dne 7. 7. 2010 3) Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení jako vykonatelnou pohledávku ve výši Kč 31.574,-jako nedoplatek směnečné sumy představující, jednak částku Kč 21.780,- (nedoplatek 50% smluvní pokuty z Kč 72.000,-), jednak Kč 9.784,-(6% směnečný úrok) 4) Na přezkumném jednání dne 26. 8. 2010 pro pravost popřel insolvenční správce (žalovaný) jako nevykonatelnou pohledávku věřitele č. 2, tj. PROFI CREDIT Czech, a.s. (žalobce) a vyrozuměl jej dle ustanovení §197 odstavec 2 IZ 6) Vyrozuměni bylo věřiteli č.2 doručeno dne 31. 8. 2010. 7) Žalobce na půjčku dle smlouvy vyplatil dlužníkovi Kč 50.740,-.

Soud považuje za nutné uvést s ohledem na shora uvedená shodná prohlášení účastníků, zejména k tomu, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku jako vykonatelnou a inslovenční správce ji zařadil na seznam přihlášených pohledávek a přezkoumal ji jako nevykonatelnou, že :

Seznam přihlášených pohledávek včetně pohledávky věřitele č. 2 (žalobce) byl zveřejněn v předmětné inslovenční věci v inslovenčním rejstříku dne 19. 8. 2010 a přezkumné jednání se konalo dne 26. 8. 2010, v této době věřitel č.2 (žalobce) tuto skutečnost mohl zjistit a mohl požádat soud, aby uložil správci zařadit jeho přihlášenou pohledávku na přezkumné jednání jako pohledávku vykonatelnou, toto věřitel neučinil, na přezkumné jednání se nedostavil. Insolvenční správce nepostupoval správně dle insolvenčního zákona, a tím postavil věřitele č. 2 do procesní role žalobce v tomto incidenčním sporu, proto insolvenční správce (žalovaný) v tomto sporu nese břemeno tvrzení i důkazní, že pohledávka je nevykonatelná.

pokračování-5-76 ICm 1231/2010

V daném případě se soud prejudicielně zabýval otázkou vykonatelnosti přihlášené pohledávky, otázkou platnosti či neplatnosti smlouvy o revolvingové půjčce, rozhodčí doložkou, existencí rozhodčího nálezu, existencí přihlášené pohledávky.

Soud po provedeném dokazování zjistil a má prokázány tyto pro rozhodnutí ve věci rozhodné skutečnosti : 1) Ze smlouvy o Revolvingové půjčce č. 57360/0230 ze dne 7. 8. 2003 včetně přílohy č. 1 k této smlouvě podepsané oběma smluvními stranami, že dlužník souhlasil s poskytnutím revolvingové půjčky ve výši Kč 72.000,-, která ke dni vyplacení bude snížena o smluvní odměnu pro poskytovatele půjčky ve výši Kč 20.160,-a o poplatek za sjednání smlouvy ve výši Kč 1.100,-. Dlužník se zavázal půjčku ve výši Kč 72.000,-splácet v 18 splátkách po Kč 4.000,-se splatností vždy každému 20. dni v měsíci počínaje 20. srpnem 2003 a konče 20.1.2005, souhlasil s roční sazbou nákladů na půjčku 59,64%. K zajištění poskytnuté půjčky se zavázal žalobci vystavit a předat mu v den podpisu smlouvy jednu vlastní blankosměnku a pro případ prodlení s placením jakéhokoliv závazku dle této smlouvy souhlasil s tím, že žalobce je oprávněn vyplnit na blankosměnce částku nepřesahující celkovou dlužnou částku (včetně veškerých smluvních pokut, splatnou na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou, datum a místo splatnosti) a domáhat se uspokojení z této blankosměnky. 2) Z článku 11 bod 11.1 smlouvy soud zjistil, že dlužník se zavázal zaplatit smluvní pokuty poskytovateli půjčky(žalobci) zaplatit pro případ, bude-li v prodlení s úhradou splátky půjčky více jak 15 dní po termínu její splatnosti tak, že věřitel (žalobce) je oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 8% z výše splátky a dále v případě prodlení s úhradou splátky o více jak 30 dní po termínu splatnosti požadovat nad rámec smluvní pokuty osmi procentní další smluvních pokut ve výši 13% z výše splátky. 3) Dle bodu 1.4 tohoto článku se dlužník zavázal pro případ, že neuhradí tři splátky dle aktuálního splátkového kalendáře řádně a včas nebo pro případ, že bude v prodlení s úhradou měsíční splátky déle než 60 dnů nebo v případě že bude v prodlení s úhradou jiného peněžitého závazku dle této smlouvy nebo v případě že dlužník poruší některé ustanovení této smlouvy nebo v případě, že kterékoliv z prohlášení dlužníka uvedené v této smlouvě je nebo se stane nepravdivé, je věřitel oprávněn požadovat nad rámec smluvních pokut uhrazení další smluvní pokuty ve výši 50% z výše půjčky. 4) Dle bodu 11.5 smlouvy soud zjistil, že zaplacením smluvní pokuty věřiteli nezaniká nárok na náhradu škody. 5) Ze článku 16 smlouvy soud zjistil, že si účastníci sjednali rozhodčí doložku tak, že se dohodli, že pravomoc k řešení veškerých sporů o nároky, které přímo nebo odvozeně vznikly z této smlouvy o půjčce nebo v návaznosti na ni, má dle zákona č. 216/94 Sb., o rozhodčím řízení v jednoinstančním písemném rozhodčím řízení samostatně kterýkoliv ve smlouvě v pořadí uvedených tří rozhodců, kterému žalobce doručí . 6) Ze směnečného vyplňovacího prohlášení ze dne 7. 8. 2003 soud zjistil, že dlužník Marcel Kasal prohlásil, že vystavil 7.8. 2003 jeden kus vlastní blankosměnky a souhlasil s tím, aby její majitel, věřitel PROFIREAL, a.s., nyní pod obchodním pokračování-6-76 ICm 1231/2010

jménem PROFI CREDIT Czech, a.s., žalobce, měl právo na ni vyplnit údaj splatnosti,směnečnou sumu a platební místo po dni splatnosti jakékoliv pohledávky věřitele 7) Z dopisu ze dne 26.12.2004 adresovaného dlužníkovi soud zjistil, že žalobce oznámil dlužníkovi, že v důsledku neplnění splátkového kalendáře ve smlouvě o Revolvingové půjčce se staly splatnými všechny jeho závazky ve výši Kč 53.680,- a žádal jejich okamžitou úhradu, současně mu oznámil, že jeho vlastní směnka znějící na směnečnou sumu 53.680,-se tedy stala splatnou, žalobce v dopise identifikoval dlužnou částku (Kč 16.000,-představuje 4 dlužné splátky, Kč 1. 680,-neuhrazené penalizační faktury a Kč 36.000,-smluvní pokuta ve výši 50% z 72.000,-,výše půjčky). 8) Ze směnky ze dne 7.8. 2003 soud zjistil, že dlužník vystavil ve prospěch žalobce vlastní směnku bez protestu na částku Kč 53.680,-splatnou dne 26. prosince 2004.

9) Z Rozhodčího nálezu sp.zn. ku-15-2/2005-12 ze dne 9.3.2005 opatřeného doložkou právní moci dne 13.4.2005 soud zjistil, že rozhodce rozhodl ve prospěch žalobce a zavázal dlužníka Marcela anonymizovano k zaplacení částky Kč 53.680 s 6% směnečným úrokem ode dne 27. 12. 2004 do zaplacení a nákladů rozhodčího řízení ve výši Kč 1.600,-s poučením, že nález je konečný, doručením nabývá právní moci a je soudně vykonatelný. Z odůvodnění tohoto rozhodčího nálezu soud zjistil, že rozhodce posuzoval v rámci dokazování hodnotil předložené důkazy, a to smlouvu o revolvingové půjčce, směnečné vyplňovací prohlášení, splátkový kalendář klientské karty, upomínky, prvopis blanko směnky, respektive samotnou směnku a uzavřel, že z těchto listin vyplývá že jak aktivní procesní legitimace žalobce tak i procesní pasivní legitimace dlužníka je dána, posoudil kauzální vztah směnky ke smluvnímu vztahu, který je toto směnkou zajišťován, posuzoval platnost směnky dle ustanovení §75 a násl. Zákona č. 191/1950 sbírky, zákona směnečného a šekového, uzavřel že směnka je platná, že směnka vyjadřuje takzvaný abstraktní závazek výstavce k zaplacení směnečné sumy a žalobce jako její majitel nemusí prokazovat věcné důvody svého nároku, uzavřel, že žalobce má právo na zaplacení směnečné pohledávky vyjádřené ve směnce, ze kterým koresponduje povinnost žalované strany vyjádřená bezpodmínečným slibem zaplatit žalovanou částku uvedenou na směnce (článek 1§75 zákona směnečného a šekového). Dle zákona směnečného a šekového též posoudil oprávněnost požadavku žalobce na zaplacení šestiprocentního směnečného úroku a nákladů rozhodčího řízení.

Po provedeném dokazování, po zhodnocení důkazů jednotlivě i v souvislostech, soud dospěl k těmto závěrům :

1) Aktivní legitimace k podání incidenční žaloby je dána věřiteli č.2, jemuž byla insolvenčním správcem pohledávka popřena 2) Žaloba tímto věřitelem byla podána včas 3) Žaloba není důvodná. pokračování-7-76 ICm 1231/2010 Ad 1),2)

Přihlášená pohledávka věřitele č.2, žalobce, do insolvenčního řízení sp.zn. MSPH 76 INS 2382/2010 je pohledávkou nevykonatelnou. Sjednaná rozhodčí doložka se netýkala sporů ze směnečných nároků, nebyla dána pravomoc k rozhodnutí v rozhodčím řízení, rozhodčí nález nemohl být ohledně nedoplatku směnečné sumy na zajišťovací směnce vůbec vydán. Přihlášená pohledávka žalobce je z titulu nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťovací směnky, tedy ze směnečného nároku. Ve smlouvě rozhodčí doložka zcela jednoznačně vymezuje, že rozhodčímu řízení poléhají nároky založené na smlouvě. Zajišťovací směnky jsou vždy v zásadě běžnou směnkou, stejný nesporným a abstraktním závazkem jako jakékoliv jiné směnky. Směnka jako dokonalý listinný cenný papír v případě, že je použita v nějaké funkci ve vztahu k libovolné obecné pohledávce, nepředstavuje žádnou modifikaci její povahy a ani práv a jim odpovídajících povinností, jak jsou ve směnce inkorporovány. V případě tzv. zajišťovacích směnek stojí vedle sebe dva zcela nezávisle okruhy, a to oblast závazků obecných a oblast abstraktních závazků směnečných, tyto okruhy jsou propojeny jen smlouvou, která vymezuje funkci, která je zrovna směnce svěřena. V daném případě ve smlouvě o revolvingové půjčce sjednaná rozhodčí doložka nebyla sjednána účastníky smlouvy tak, že by vyjádřili vůli, že hodlají podřídit rozhodčímu řízení-závazky ze směnky, která zajišťuje závazky obecné, tedy závazky plynoucí z této smlouvy. (k tomu viz. JUDr. Zdenek Kovařík rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 5 Cmo 321/2010). Insolvenční správce postupoval správně dle ust. § 197 odst. 2 IZ a k jeho vyrozumění žalobce podal tuto žalobu včas.

Ad 3) Námitku žalovaného týkající se absolutní neplatnosti smlouvy o revolvingové půjčce soud shledal částečně relevantní. V daném případě smlouva o revolvingové půjčce je smlouvou spotřebitelskou, která podléhá přísným kritériím, jak plyne ze shora uvedených ustanovení občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, směrnice Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách.

Při subsumci těchto zákonných ustanovení na předmětnou smlouvu soud dospěl k závěru, že některá ustanovení smlouvy o revolvingové půjčce číslo 57360/02030 ze dne 7. 8. 2003 jsou absolutně neplatná pro rozpor se zákonem ( § 55, §56 OZ, z.č.634/1992 Sb.) a pro rozpor s dobrými mravy :

a) Absolutně neplatným dle ust. § 39 OZ soud shledal ujednání o smluvní pokutě ve výši 50% z celé výše půjčky Kč 72.000,-. Výše této smluvní pokuty sjednaná ve spotřebitelské smlouvě ve prospěch věřitele je nemravná a nepřiměřená a způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech smluvních stran, které vyplývají z dané smlouvy v neprospěch spotřebitele, dlužníka. Za nemravné soud považuje nejen 50% výši, ale i to, že v této výši je smluvní pokuta počítána z celé půjčky, přičemž dlužníkovi fakticky byla poskytnuta mnohem nižší částka po odečtení odměny poskytovatele a poplatku za smlouvu. Pokud jde o posouzení platnosti nepřiměřeně vysoké sjednané pokutě ve smlouvě o revolvingové půjčce soud odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci čj. 13 Cmo 3/2009-68 ze dne 18.2.2010) pokračování-8-76 ICm 1231/2010

b) Absolutně neplatným v předmětné smlouvě o revolvingové půjčce je ujednání o rozhodčí doložce, které je nevyvážené, jednostranně zvýhodňující poskytovatele půjčky(žalobce, obsahující nepřiměřenou podmínku dle Směrnice Rady, bod 1 písmeno q) přílohy k článku 3. Sjednaná rozhodčí doložka zbavuje dlužníka práva podat žalobu nebo použít jiný opravný prostředek, když přímo a předem žalobce dlužníkovi určil, že pravomoc k řešení veškerých sporů o přímé či odvozené nároky ze smlouvy nebo v návaznosti na ni má v jednoinstančním písemném rozhodčím řízení kterýkoli ze tří v doložce jmenovaných rozhodců. Je v rozporu s ust. § 55 odst.1 věta druhá OZ, dle kterého je nepřípustné, aby spotřebitel se vzdal volby svých práv, v rozporu s ust. § 56 odst. 1 OZ, které ve spotřebitelských smlouvách zakazuje ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

Dle názoru soudu smlouva o revolvingové půjčce číslo 57360/02030 ze dne 7. 8. 2003 je platná v části, pokud jde o sjednanou výši půjčky Kč 72.000,-, kterou dlužníkovi po odečtení sjednané výše odměny a poplatku za smlouvu poskytl žalobce. Dlužník byl srozuměn při podpisu smlouvy, že faktická částka, kterou dostane nebude Kč 72.000,-, ale částka podstatně nižší. Za platné ujednání považuje soud sjednaný splátkový kalendář s 18 měsíčními splátkami po Kč 4000,-a sjednané smluvní pokuty ve výši 8% a 13 % za prodlení se zaplacením splátky.

Ve světle shora uvedeného soud v dané věci shrnuje a uzavírá, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení jako vykonatelná na základě pravomocného rozhodčího nálezu z právního důvodu nedoplatku na směnečné sumě ze zajišťovací směnky ve výši Kč 21.780,-představující dluh z 50% smluvní pokuty a z důvodu nálezem přiznaného směnečného úroku ve výši Kč 9.784,-, vykonatelnou pohledávkou není, nároky uplatněné v přihlášené pohledávce nevznikly a jako takové neexistující nároky nemohou být zajištěny.

Žalovaný tuto pohledávku jako pohledávku nevykonatelnou popřel co do pravosti oprávněně, soud proto nedůvodnou žalobu zamítl v celém rozsahu.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle ustanovení § 142 odstavec 1 osř. Vzhledem k tomu, že úspěšnému žalovanému žádné náklady řízení nevznikly, rozhodl, jak v bodu II. výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soud v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 4. dubna 2011 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Kudrmannová