MSPH 76 INS 23253/2014-C1-2
MSPH 76INS 23253/2014-C1-2

č.j.: MSPH 176 ICm 2796/2015-11 ( M SPH 76 INS 23253/201)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Margitou Víškovou ve věci žalobce: JUDr. David Termer, Opatovická 24/156, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Netblaster s.r.o., IČ 242 19 525, Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Petr anonymizovano , anonymizovano , Dalskabát 18, 779 00 Dalskabát, o odpůrčí žalobě rozsudkem pro uznání takto:

I. Určuje se, že právní úkony dlužníka, Netblaster s.r.o., IČ: 24219525, spočívající v poskytnutí finančních částek žalovanému k hotovostnímu výbě ru z účtu dlužníka č. 212558823/0600 ve výši Kč 419.000,-dne 16.9.2013, Kč 300.000,-dne 27.9.2013 a Kč 502.000,-dne 12.12.2013, jsou vůči věřitelům v insolvenčním řízení vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn., n e ú č i n n é.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci do majetkové podstaty dlužníka, Netblaster s.r.o., IČ: 24219525, částku ve výši 1,221.000,-Kč spolu se zákonným úroke m z prodlení ve výši 8,05 % p.a.: -z částky 419.000,-Kč ode dne 17.9.2013 do zaplacení, -z částky 300.000,-Kč ode dne 28.9.2013 do zaplacení, -z částky 502.000,-Kč ode dne 13.12.2013 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. pokračování 2 MSPH 176ICM 2796/2015

IV. Žalovaný je povinen zaplatit českému státu prostřednictvím Městského soudu v Praze na náhradu soudního poplatku částku Kč 2.000,-a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Od ůvo d ně n í:

Žalobce žalobou ze dne 15.7.2015 doručenou soudu dne 16.7.2015 odporoval úkonům dlužníka dle ust. § 241 z.č. 182/2006 Sb. ve znění z.č. 185/2013 Sb., insolvenčního zákona ( dále jen IZ). Uvedl, že dlužník v roce 2013 umožnil žalovanému, osobě sobě blízké, v roce 2013 byl žalovaný jediným jednatelem a vlastníkem dlužníka, hotovostní výběry ze svého účtu, celkem žalovaný vybral v roce 2013, kdy dlužník byl již v úpadku, z účtu dlužníka celkem Kč 1,221.000,-. Dlužník tak žalovaného oproti ostatním věřitelům dlužníka zvýhodnil a též úmyslně zkrátil ostatní věřitele.

Usnesením ze dne 29.7.2015 č.j. MSPH 76ICm 2796/2015-7 soud vyzval žalovaného k písemnému vyjádření k žalobě, kterou k výzvě přiložil, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, mimo jiné s poučením o fikci uznání a o rozhodnutí soudu rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 3 o.s.ř.) v případě, že se ve stanovené lhůtě nevyjádří ani nesdělí v této lhůtě, jaký vážný důvod mu v tom brání. Tato kvalifikovaná výzva byla žalovanému doručena dne 17.8.2015 do vlastních rukou( § 114b odst. 5 o.s..ř). Žalovaný na výzvu nereagoval, k žalobě se nevyjádřil, zůstal zcela nečinný.

Dle ust. § 153a o.s.ř. platí, že uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Dle odst. 2 tohoto ustanovení nelze rozsudek pro uznání vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Dle odst. 3 tohoto ustanovení soud rozhodne rozsudkem pro uznání také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok uznal ( § 114b odst. 5 o.s.ř.).

Na základě výše uvedeného soud rozhodl dle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř., rozsudkem pro uznání, který veřejně vyhlásil dne 26.10.2015 (§ 156 odst. 1 o.s.ř.), když podmínky pro rozhodnutí podle ustanovení § 153a o.s.ř. byly splněny.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. dle úspěchu ve věci. Úspěšnému žalobci žádné náklady nevznikly, proto rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobce, insolvenční správce, je podle § 11 odst. 2, písm. r) zákona 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění platném ke dni podání žaloby, osvobozen od soudních poplatků. Podle § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, je-li žalobce v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti žalobci právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. V tomto řízení podle shora uvedených ustanovení zákona o soudních poplatcích má žalovaný povinnost zaplatit soudní poplatek, který činí 2.000,-Kč podle položky 13,bod 1. pokračování 3 MSPH 176ICM 2796/2015 písm. d) Sazebníku soudních poplatků platného ke dni podání žaloby, jak rozhodl soud v bodu IV. výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Odvolání do výroku ve věci samé (bod I.) lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205 b o.s.ř.).

V Praze dne 26.října 2015 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Doležalová