MSPH 76 INS 23127/2017-A-8
Čj. MSPH 76 INS 23127/2017-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: Delta Capital a.s., IČO 27387291, Americká 340/31, 120 00, Praha 2- Vinohrady, zastoupeného advokátem JUDr. Jiřím Ctiborem,,LL.M.,Ph.D., Národní 41/973, 11000 Praha 1, o návrhu insolvenčního navrhovatele : MSB Legal, v.o.s., IČO: 26770385, Bucharova 1314/8, 158 00, Praha 5, zastoupeného advokátem mgr. Ing. Jiřím Komárkem, Ppodlužanská 2203, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh dlužníka ze dne 22.12.2017 na vydání předběžného opatření, kterým by soud uložil navrhovateli povinnost složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníkovi vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení ve výši Kč 15 mil., s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Podáním ze dne 19.12.2017 došlým soudu dne 20.12.2017 se věřitel MSB Legal, v.o.s. domáhá zjištění úpadku dlužníka Delta Capital, a.s. (dále jen dlužník). Dříve než soud vyzval dlužníka, aby se vyjádřil k tomuto návrhu, dlužník se vyjádřil podáním ze dne 22.12.2017 a současně navrhl nařízení předběžného opatření, jímž by soud uložil dle ust. § 82 odst. 4 IZ povinnost navrhovateli složit jistotu ve výši Kč 15mil. k zajištění náhrady škody, jež by mu měla vzniknout v důsledku nedůvodného zahájení insolvenčního řízení, ovšem seznamy dle ust. § 104 insolvenčního zákona (dále jen IZ) soudu nepředložil. Uvedl, že insolvenční návrh je zjevně nedůvodný, navrhovatelova pohledávka je sporná, o čemž svědčí nepravomocně skončené sporné řízení u OS pro Prahu 2, sp.zn. 15 C 26/2017. Nejsou naplněny zákonné znaky úpadku dle § 3 IZ, dlužník nemá více věřitelů s pohledávkami po splatnosti delší 30 dnů a 3 měsíců, neboť došlo k posunutí doby splatnosti pohledávek věřitelů, které navrhovatel v návrhu označil, k tomu doložil dodatky ke smlouvám o posunutí splatnosti. Dlužník považuje věřitelský insolvenční návrh za šikanózní, za opakovaný návrh podaný stejnou skupinou věřitelů mající cíl ovládnout společnost SPM-Security Paper Mill, a.s., ve které je dlužník majoritním akcionářem. Poukázal, že insolvenční návrh dříve podaný věřitelem PESKIM s.r.o., ke kterému navrhovatel přistoupil, byl pravomocně zamítnut usnesením Vrchního osudu v Praze čj. 4 VSPH 1526/217-A-83 ze dne 27.11.2017, kterým potvrdil zamítavé usnesení čj. MSPH 93 INS 9524/2017-A-37 ze dne 19.7.2017. Návrh na nařízení předběžného opatření dlužník zdůvodnil tím, že v důsledku nedůvodně zahájeného insolvenčního řízení nebude moci zřejmě realizovat několik obchodních projektů, např. banka mu zastavila proces schvalování jeho žádosti o poskytnutí úvěru na Kč 50 mil. na realizaci projektu Alzheimer centrum, noví investoři ztrácejí zájem o navázání spolupráce se společností Central European Wood a.s., která je součástí dlužníkovy skupiny, což ohrožuje hospodářský výsledek skupiny, účast dlužníka v projektu Bělorusko vypsaného isir.justi ce.cz

Evropským investičním fondem ( EIF) v hodnotě přesahující Kč 100 mil. je ohrožena, stejně tak je ohrožena účast v tendru o získání zakázky vypsané EIF o správu fondu v hodnotě Kč 100 mil., je ohrožena obnova pojistného limitu proti riziku platební neschopnosti společnosti SPM-Security Paper Mill, a.s. (SPM), který společnost Euler Hermes Services Česká republika, s.r.o. v důsledku insolvenčního řízení zahájeného věřitelem PESKIM proti dlužníkovi, společnosti SPM zrušila. V souvislosti s neobnovením pojistných limitů mohou dlužníkovi vzniknout obrovské škody. Dlužník poukázal, že v důsledku zahájení insolvenčního řízení věřitelem PESKIM byla poškozena jeho dobrá pověst a zahájením tohoto druhého insolvenčního řízení v jednom roce činí dlužníka a jeho dceřinné společnosti nespolehlivým subjektem. Dlužník odhadl škodu způsobenou zahájením tohoto insolvenčního řízení na Kč 15 mil. Jako důkazy ke svým tvrzením o důvodech požadovaného nařízení předběžného opatření označil : e-mail Moniky Vaisové ze dne 6.10.2017 a komunikaci mezi panem Peterem Koždoněm MSc., MBA.

Dle § 82 odst. 1 IZ může předběžné opatření v insolvenčním řízení insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel nemá dlužník.

Dle § 82 odst. 4 IZ předběžné opatření uložením povinnosti složit jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníkovi vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu, lze nařídit jen na návrh dlužníka podaný při prvním úkonu, který dlužníku přísluší po podání insolvenčního návrhu , a jen tehdy, jestliže dlužník doloží, že mu vznik škody nebo jiné újmy zjevně hrozí. Jestliže však dle dosavadních výsledků insolvenčního řízení lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen, , soud návrh na nařízení předběžného opatření zamítne.

V daném případě vyjádření dlužníka ze dne 22.12.2017 k insolvenčnímu návrhu, ve kterém označil za navrhovatele společnost PESKIM s.r.o., i když toto insolvenční řízení bylo dne 20.12.2017 zahájeno na návrh jiného subjektu, a to věřitele MSB Legal, v.o.s., soud posuzoval toto vyjádření dle obsahu a konstatuje, že dlužník nedoložil, že mu zjevně hrozí tvrzená škoda. Nedoložil svá tvrzení o existenci škody hrozící v důsledku insolvenčního řízení zahájeného dne 20.12.2017.Jím předložený email Veroniky Vaisové, bankovního poradce České spořitelny a.s. je datován z 6.10.2017 a jde o soukromé sdělení Michaelu Brodovi a Haně Šmidrkalové, nikoli dlužníkovi, že insolvenční řízení na majetek Delta Capital a.s. není pravomocně skončeno, nebude úvěrový návrh na financování výstavby Alzheimer centra v Třebíči předložen bance ke schválení. Z emailu ze dne 18.10.2017 Štěpánky Honkové panu Koždoňovi soud zjistil, že pojišťovna Euler Hermes SA rozhodla o zrušení limitů společnosti SPM-Security Paper Mill a nikoli pojistných limitů dlužníka, dále že zrušení limitů bylo založeno na základě scoringové analýzy této společnosti a že insolvence mateřské společnosti Delta Capital a.s. byla jen jedním z několika důvodů pro zrušení limitů. Soud se dále zabýval tím, zda mu dosavadní výsledky insolvenčního řízení dovolují učinit závěr, zda lze očekávat, že dlužníkův úpadek bude osvědčen či nikoli.

Jak plyne z uvedeného dlužník podal návrh na vydání předběžného opatření při prvním svém úkonu, který mu v insolvenčním řízení přísluší, ovšem už spolu s tímto úkonem nepředložil seznamy svého majetku, svých závazků a svých zaměstnanců dle ust. § 104 IZ, ani výkaz stavu likvidity a výhledu vývoje likvidity pro účely posouzení schopnosti dlužníka plnit své peněžité závazky, z nichž by mohl soud učinit závěr, zda je věřitelem tvrzený úpadek dlužníka osvědčen či nikoli. Součástí návrhu na vydání předběžného opatření musí být také důkazy prokazující reálné riziko vzniku škody nebo jiné újmy na straně dlužníka. Tvrzení dlužníka se v daném případě omezuje pouze na možný vznik škody související s poškozením jeho dobrého jména či pověsti, případně se zmařením potenciálních zakázek, které za dobu insolvenčního řízení mohl získat. Dlužník nedoložil, že mu v důsledku insolvenčního řízení zahájeného dne 20.12.2017 zjevně hrozí jednoznačně vyčíslitelná a přesně identifikovatelná škoda, soud proto návrh na nařízení předběžného opatření zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

Lhůta je zachována, je-li v poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

V Praze dne 28. prosince 2017

JUDr. Víšková Margita, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Ivana Bártlová