MSPH 76 INS 21744/2015-B-67
čj. MSPH 76 INS 21744/2015-B-67

U S N E S EN Í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci

dlužnice : Monika Garcia anonymizovano , anonymizovano , rodné číslo 775213/4951, IČO: 73209678 bytem Pod Parukářkou 2762, 130 00 Praha 3

o zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení

takto:

I. Soud zrušuje schválené oddlužení dlužnice Moniky Garcii anonymizovano , anonymizovano , rodné číslo 775213/4951, IČO: 73209678, bytem Pod Parukářkou 2762, 130 00 Praha 3.

II. Insolvenční řízení dlužnice Moniky Garcii anonymizovano se zastavuje.

III. Insolvenčnímu správci, JUDr. Věře Sedloňové, IČO: 13127055, soud přiznává odměnu ve výši Kč 25.410,00 včetně 21% DPH a hotové výdaje ve výši Kč 5.082,00 včetně 21% DPH. Neuhrazený zbytek odměny ve výši Kč 16.335,- a neuhrazený zbytek hotových výdajů ve výši Kč 3.267,00, tj. celkem částku ve výši Kč 19.602,00 po právní moci tohoto usnesení uhradí správci stát prostřednictvím účtárny Městského soudu v Praze.

IV. Insolvenční správce JUDr. Věra Sedloňová, IČO: 13127055 se zprošťuje funkce.

O d ů v o d n ě n í:

1. Soud k návrhu dlužnice, kterým bylo dne 26.8.2015 zahájeno insolvenční řízení, zjistil úpadek a povolil dlužnici usnesením ze dne 6.10.2015 čj.-A- 13 řešit jej oddlužením. Usnesením ze dne 7.12.2015 čj.-B-10 schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře počínaje splátkami od 15.1.2016. Dlužnice uvedla, že je nepodnikatelka, její čistý měsíční příjem ze závislé činnosti činí Kč 35.000,-, je vdaná, má tři nezletilé děti, nemá žádný jiný majetek. V insolvenčním řízení je přihlášeno 12 nezajištěných věřitelů s pohledávkami celkem za Kč 2,088.221,73. V průběhu oddlužení došlo k několika změnám splátkového kalendáře v důsledku zpětvzetí popření pohledávky v.č. 3, rozšíření na v.č. 6-12 a v důsledku částečného zpětvzetí pohledávky věřitelem č. 4, tato změna je promítnuta v usneseních zveřejněných v insolvenčním rejstříku na č.dokladu B-13, B-30, B-36.

2. Dle průběžných zpráv insolvenčního správce dlužnice uhradila od 15.1.2016 do ledna 2018 včetně, tj. za 25 měsíců nezajištěným věřitelům na jejich pohledávky ve výši celkem Kč 2,088.221,73 jen Kč 70.653,00, tj. 3,38% jejich pohledávek. Insolvenčnímu správci dlužnice dluží na odměně částku ve výši Kč 16.335,-a na hotových výdajích částku ve výši Kč 3.267,00. Soud na návrh správce předvolal dvakrát dlužnici k jednání , a to na 11.9.2017 a na 15.1.2018, ani na jedno jednání se dlužnice nedostavila, předvolání jí bylo

Shodu s prvopisem potvrzuje Adéla Vyhnánková. isir.justi ce.cz na adrese trvalého bydliště, které uvedla v návrhu nebydlí, dle sdělení pošty je adresát na této adrese neznámý, manžel dlužnice na výzvy správce nereagoval. Dlužnice dle zjištění správce není v České republice zaměstnána, dlouhodobě neplní své povinnosti plynoucí ze schváleného oddlužení. Dle informací od jejího bývalého právního zástupce, dlužnice ukončila pracovní poměr a měla by se pohybovat v zahraničí, dlužnice nemá žádný majetek. Správce soudu navrhl zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení, neboť není reálné, že by dlužnice ve zbylých 35 měsících byla schopna věřitelům uhradit zbylých 26,62%, což odpovídá částce 555.884,62 a odměnu a hotové výdaje správci za 35 měsíců ve výši 38.115,-vč. DPH a dluh správci ve výši Kč 19.602,-, tedy by musela dlužnice po 35 měsíců každý měsíc uhradit Kč 17.531,41.

3. Podle přechodného ust. čl. II zákona č. 294/2013 Sb., vážícího se k novele insolvenčního zákona, účinné od 1. 7. 2017 zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

4. Podle § 418 odst. 4 IZ insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

5. Podle ust. § 418 odst. 5 IZ, jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

6. Za této situace se nejeví soudu jiné řešení než oddlužení dlužnice zrušit a insolvenční řízení zastavit, neboť dlužnice své povinnosti uložené usnesením o schválení oddlužení dlouhodobě neplní, zejména povinnost oznámit soudu a správci změnu svého bydliště, ukončení pracovního poměru, či nového zaměstnavatele, dvakrát ročně předkládat přehled o svých příjmech za předchozích 6 měsíců. Přístup dlužnice soud považuje za nezodpovědný a lehkomyslný. Nadto je zřejmé, že dlužnice nemá majetek a nebyla by schopna ve zbývajících měsících zaplatit věřitelům alespoň 30% jejich pohledávek, doplatit správci dluh na jeho odměně a hotových výdajích a dále zbývající odměnu a hotové výdaje. Dlužnice se k jednáním soudu svolaným dle ust. § 418 odst. 7 IZ nedostavila, soud ze všech těchto důvodů zrušil schválené oddlužení a řízení zastavil.

7. Současně rozhodl o konečné odměně ve výši Kč 25.410,00 a hotových výdajích správce ve výši Kč 5.082,00, které správce správně vyúčtoval dle ust. § 3 písm.b) a ust. § 7 odst. 4 vyhl.č. 313/2007 Sb.( tj. za 28 měsíců-od 10/2015 do 1/2018 včetně po Kč 750,- +150,-s 21% DPH). Jelikož dlužnice uhradila správci na odměně během oddlužení pouze Kč 9.075,00 a na hotových výdajích 1.815,00, neuhrazený zbytek odměny ve výši Kč 16.335,-a hotových výdajů ve výši Kč 3.267,00, tj. celkem částku ve výši Kč 19.602,00

Shodu s prvopisem potvrzuje Adéla Vyhnánková. soudu v Praze ( ust. § 8 odst.1,2 vyhl. č. 313/2007 Sb.).

8. Insolvenčního správce zprostil funkce, jak uvedeno v bodu IV. výroku.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Proti výroku I. mohou podat odvolání jen dlužnice a insolvenční správce. Proti výroku II. mohou podat odvolání jen dlužnice, insolvenční správce a přihlášení věřitelé. Právní mocí usnesení se insolvenční řízení končí ( ust. § 418 odst. 8 IZ).

Praha dne 24. ledna 2018

JUDr. Margita Víšková, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Adéla Vyhnánková.