MSPH 76 INS 20711/2011-C1-14
MSPH 76INS 20711/2011-C1-14

č.j MSPH 76 ICm 1123/2012-103

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou ve věci žalobce: Capital Recovery Trust, a.s.. IČ: 272 32 174, Radlická 28/663, 150 00 Praha 5 zastoupeného Mgr. Davidem Michalem, advokátem, Radlická 28/663, 150 00 Praha 5 proti žalované mu : Ing. Tomáš Pachman,Ctiborova 3091, 272 01 Kladno, insolvenční správce dlužníka Andrea anonymizovano , anonymizovano , Doležalova 1039, 198 00 Praha 9 zastoupenému advokátem Mgr. Et Mgr. Janou Sekyrovou, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, o určení popřené pohledávky

takto :

I. Žaloba se žádostí o určení, že žalobce má za dlužníkem Andreou anonymizovano , anonymizovano , pohledávku z titulu smluvní pokuty ve výši Kč 483.306,95 přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp.zn. MSPH 76 INS 20711/2011 pod pořadovým č. P1/dílčí nárok 2, se zamítá pro předčas nost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvodnění :

Žalobou ze dne 18.4.2012 došlou soudu dne 19.4.2012 se žalobce domáhal proti žalovanému, který neoprávněně popřel na přezkumném jednání konaném dne 19.3.2012 jeho pohledávku, aby soud určil, že má za dlužníkem a že je tedy po právu jeho nevykonatelná a nezajištěná pohledávka ve výši Kč 483.306,95 přihlášená do insolvenčního řízení vedeného před zdejším soudem pod sp.zn.pod pořadovým č. P1/dílčí nárok 2, představující nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky denně za dlužníkem jako nájemcem z leasingové smlouvy č. 03 0049705 uzavřené s leasingovým pokračování 2 MSPH 76ICM 1123/2012 pronajímatelem, právním předchůdcem žalobce, společností CCB-Leasing, s.r.o., IČ: 25103768. pro neplacení leasingových splátek leasingový pronajímatel (dále jen LP) od smlouvy odstoupil, nicméně dle Všeobecných smluvních podmínek ( dále jen VSP), které byly nedílnou součástí leasingové smlouvy a které leasingový nájemce(dále jen LN) podepsal, bylo jeho povinností zaplatit nejen dlužné leasingové splátky, ale i smluvní pokutu, která byla sjednána pro případ prodlení s placením splátek, záloh a dalších plateb vyplývajících z leasingové smlouvy. Žalobce též přihlásil do insolvenčního řízení jako vykonatelnou pohledávku, dílčí nárok 1, ve výši Kč 281.269,11 z titulu neuhrazených dlužných leasingových splátek s příslušenstvím po odstoupení od smlouvy (jistina ve výši Kč 179.662,-a příslušenství představující úroky z prodlení a náklady soudního řízení ve výši Kč 101.607,11), který žalovaný nepopřel. Žalobce zdůraznil, že smluvní pokuta byla sjednána platně, není zde dán rozpor s dobrými mravy ani smluvní pokuta není nepřiměřeně vysoká, není zde ani nápadný nepoměr mezi plněním smluvních stran z leasingové smlouvy. LP své povinnosti ze smlouvy splnil, ale nikoli LN. Leasingová smlouva jako smlouva smíšená zahrnující v sobě prvky smlouvy kupní a nájemní, klade na účastníky smlouvy vyšší nároky, zejména pak na LP, který si musí obstarat finanční prostředky, aby mohl získat předmět leasingu, který pak pronajme LN. Povinností LN je platit sjednané měsíční splátky řádně a včas, v případě porušení sjednaných povinností má LP nárok nejen na sjednané úroky z prodlení, ale i na sjednanou smluvní pokutu. V daném případě žalovaný nepopřel dílčí nárok 1, představující i dlužné leasingové splátky po odstoupení od smlouvy leasingovým pronajímatelem z důvodů porušení leasingové smlouvy-neplacení leasingových splátek, tedy insolvenční správce nerozporoval, že by nedošlo k neplatnému odstoupení od leasingové smlouvy. Ovšem popřel dílčí nárok 2 představující smluvní pokutu pro rozpor s dobrými mravy a z důvodu nepřiměřeně výše, aniž by znal dobu prodlení, z jakých částek je smluvní pokuta uplatňována, neboť věřitel, žalobce, ani v doplnění přihlášky tyto skutečnosti neuvedl. Žalovaný neměl k popření z uvedeného důvodu dostatek informací, měl tedy vyzvat věřitele k odstranění této vady přihlášky, nebo oznámit soudu, že vada nebyla odstraněna a požadovat odmítnutí uplatněného dílčího nároku 2 v přihlášce.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť sjednaná smluvní pokuta je v rozporu s dobrými mravy a v rozporu s poctivým obchodním stykem, v této souvislosti odkázal ústavní nález Ústavního soudu I. ÚS 3512/2011 z 11.11.2013, který stanovil pravidla, za kterých může být sjednávána smluvní pokuta. Dle žalovaného žalobce neprokázal, že smluvní pokuta (dále jen SP) byla sjednána v přiměřené výši, neboť neprokázal, jaká byla výše dílčích leasingových splátek, za jejichž prodlení byla SP sjednána, neprokázal, za jakou dobu prodlení měla být tato SP účtována. Měla-li tato SP zajišťovat jen prodlení se splněním povinnosti řádně a včas splácet leasingové splátky a nikoliv náklady spojené s následným zpeněžením vráceného předmětu leasingu, žalobcem uplatněná výše SP je proto nepřiměřená.

Soudu je z jeho úřední činnosti známo ze spisu sp. zn., že úpadek dlužnice Andrey anonymizovano byl zjištěn dne 6.12.2011 a současně jí bylo povoleno oddlužení, nařízeno přezkumné jednání na 2.2.2012, účinky schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře nastaly dne 2.2.2012. Na řádném přezkummém jednání dne 2.2.2012 nebyla přihláška žalobce, věřitele č.1/P1/dílčí nároky 1,2,3 přezkoumána z důvodu její vadnosti. Soud uložil správci vyzvat věřitele k odstranění vad a budou-li vady odstraněny, bude nařízeno zvláštní přezkumné jednání ( to se konalo dne 19.3.2012. Na zvláštním přezkumném jednání konaném dne 19.3.2012 insolvenční správce popřel pohledávku žalobce, věřitele č. 1/P1/dílčí nárok 2 pro pravost, neboť smluvní pokuta ve výši 0,02% denně je pokračování 3 MSPH 76ICM 1123/2012 v rozporu s ust. § 39 OZ, v upraveném listu seznamu uvedl, že smluvní pokuta je v rozporu s dobrými mravy-ve výši neadekvátní dlužné částce. Věřitel č.1, žalobce, byl přítomen na tomto zvláštním přezkumu a byl soudem poučen o jeho právu podat incidenční žalobu, v jaké lhůtě, k jakému soudu a proti komu a poučením o následcích v případě nepodání žaloby( dle ust. § 198 odst. 1,2 IZ).

Mezi účastníky je nesporná pouze skutečnost, že žalobce je právním nástupcem leasingového pronajímatele, společnosti CCB Finance, s.r.o., IČO 25103768.

Žalovaný označil za sporné tyto skutečnosti : odstoupení od leasingové smlouvy, výši dílčích dlužných splátek, ze kterých je počítáno prodlení, výši smluvní pokuty, dobu trvání prodlení k jednotlivým dlužným splátkám, ze kterých je vypočítána smluvní pokuta.

Po provedeném dokazování ze spisu, a to konkrétně z :

-Přihlášky věřitele č. 1/P1/dílčí nárok 2 ve znění opravy přihlášky doručené ze dne 6.4.2012 soud zjistil, že žalobce přihlásil nárok plynoucí z leasingové smlouvy č. 030044705 ze dne 21.3.2003 + všeobecných smluvních podmínek , odkázal na povinnost platit SP uvedenou v článcích 4.3.4, 6.3., 6.3.2, 6.3.4 těchto podmínek, že SP činí 0,2% denně z Kč 179.662,-, (což je součet všech zbývajících neuhrazených měsíčních splátek, když 8 dlužných splátek po Kč 8.667,-, na jejichž zaplacení vznikl nárok před odstoupením od leasingové smlouvy, bylo od uvedené částky odečteno), od 27.11.2003 do dne podání žaloby ze dne 13.4.2007 plus smluvní pokuta v celkové výši Kč 39.901,13 vypočtená jako 0,02% denně z 8 dílčích splátek po Kč 8.667,-. Z přihlášky soud ne zjistil skutečnosti vážící se ke vzniku nároku na SP z důvodu odstoupení od leasingové smlouvy ani z důvodu prodlení s plněním smlouvy, tj., v přihlášce nejsou uvedeny skutečnosti ohledně důvodu odstoupení, zda a kdy došlo k účinnému odstoupení od leasingové smlouvy, není uvedeno, zda a jak dlouho byla dlužnice jako leasingový pronájemce v prodlení, není zřejmé, od kdy do kdy trvalo prodlení,( kdy byla podána žaloba ze dne 13.4.2007 příslušnému soudu, není uvedeno, zda a kdy byla dlužnice vyzvána k zaplacení smluvní pokuty. -Z leasingové smlouvy č. 030049705 ze dne 21.3.2003 uzavřené na dobu 60 měsíců mezi leasingovým pronajímatelem CCB-Leasing, s.r.o., IČO 25103768 a leasingovým nájemcem Andreou anonymizovano soud zjistil, že předmětem leasingu byl ojetý vůz Volskwagen Golf Variant SPZ 2A25437, pořízený LP za kupní cenu s DPH ve výši Kč 291.450,-, záloha v leasingové smlouvě sjednána ve výši Kč 43.718,-, financovaná částka byla ve výši Kč 247.732,-, sjednané leasingové měsíční splátky činily Kč 8.548,-, které se zavázala dlužnice po dobu 60 měsíců splácet. Soud nezjistil, zda a jaký byl splátkový kalendář pro jednotlivé měsíční leasingové splátky, od kdy do kdy byla dlužnice v prodlení s leasingovými spltkami v prodlení před odstoupením od smlouvy. -Ze všeobecných obchodních podmínek pro leasing motorových vozidel ze dne 21.3.2003, zejména článku 4.3.4 soud zjistil, že pro případ prodlení s placením leasingových splátek, záloh a dalších plateb plynoucích ze smlouvy, LN byl povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,02% denně z dlužné částky, že nájemce tyto podmínky tvořící nedílnou součást Leasingové smlouvy podepsal.

Dle ust. § 174 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši pohledávky. Důvodem vzniku pohledávky se rozumí uvedení skutečností , na nichž se pohledávka zakládá. To znamená musí obsahovat pokračování 4 MSPH 76ICM 1123/2012

úplné a určité vylíčení skutečností, z nichž vě řitel pohledávku dovozuje. Podání přihlášky pohledávky u insolvenčního soudu má povahu uplatnění práva obdobně jako žaloba zakládá účastenství věřitele v insolvenčním řízení. Přihláška pohledávky musí obsashovat skutečnosti, které pohledávku individualizují tak, aby nebyla zaměnitelná s pohledávkou jinou ( viz judikatura vyšších soudů, např. rozhodnutí NS ČR 29 Cdo 1089/2000, rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 13 Cmo 100/2011-209 ze dne 13.2.2013).

Jak plyne ze shora uvedeného,tj. ze skutečností soudu známých z je ho úře dní činnosti a z me zi účastníky nesporné skutečnosti a po provedené m dokazování soud dos pěl k závěru, že žaloba je předčasná. Neboť skutečnosti uvedené v přihlášce věřitele č.1, žalobce, dílčí nárok 2, nejsou dostatečně určité k tomu, aby žalovaný mohl učinit závěr pro je jí popření z důvodů nepřiměřenosti s mluvní pokuty, popř. rozporu s dobrými mravy. Pokud žalovaný namítl, že žalobce neprokázal odstoupení od leasingové smlouvy, že smluvní pokuta byla sjednána v přiměřené výši, neprokázal, jaká byla výše dílčích leasingových splátek, za jejichž prodlení byla SP sjednána, neprokázal, za jakou dobu prodlení měla být tato SP účtována, že není zřejmé, zda měla tato SP zajišťovat jen prodlení se splněním povinnosti řádně a včas splácet leasingové splátky či zda i náklady spojené s následným zpeněžením vráceného předmětu leasingu, k tomu soud upozorňuje, že nelze v rámci incidenčního sporu prokazovat to, co není tvrzeno v přihlášce. K tomu namítl žalobce, že žalovaný popřel jeho dílčí nárok 2, aniž by znal dobu prodlení, z jakých částek je smluvní pokuta uplatňována, neboť věřitel, žalobce, ani v doplnění přihlášky tyto skutečnosti neuvedl. Žalovaný neměl k popření z uvedeného důvodu dostatek informací, měl tedy vyzvat věřitele k odstranění této vady přihlášky, nebo oznámit soudu, že vada nebyla odstraněna a požadovat odmítnutí uplatněného dílčího nároku 2 v přihlášce.

Nejsou naplněny předpoklady k tomu, aby soud mohl o žalobě rozhodnout. Přihláška pohledávky je vadná, soud proto nemohl jinak než žalobu zamítnout pro předčasnost.

Po právní moci tohoto rozhodnutí, insolvenční správce řádně vyzve věřitele k odstranění vad přihlášky a budou-li vytčené vady přihlášky řádně a včas věřitelem odstraněny, insolvenční soud nařídí k přezkoumání takové přihlášky další přezkumné jednání.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl dle ust. § 202 odst. 1 IZ, dle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti správci, i když jako v daném případě, žalovaný, insolvenční správce, zavinil zamítnutí žaloby pro předčasnost.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 14.září 2015 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Horáčková