MSPH 76 INS 17779/2012-B-35
Č.j. MSPH 76 INS 17779/2012-B-35 (MSPH 76INS 17780/2012)

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníků manželů : a) Přibyl anonymizovano , anonymizovano , U Mrázovky 2661/23, 150 00 Praha 5, b) Přibylová anonymizovano , anonymizovano , U Mrázovky 2661/23, 150 00 Praha 5, o změně usnesení o schválení oddlužení

takto: Usnesení č.j. MSPH 76 INS 17779/2012-B-8 ze dne 19.11.2012 s e m ě n í (doplňuje) tak, že výrok V.-při ostatních nezměněných částech tohoto výroku-zní:

Současně se přikazuje plátcům odměny dlužníka a) (ke dni vydání tohoto rozhodnutí jsou jimi):

-CZ PEOPLE, s.r.o., IČ: 263 55 124, se sídlem Praha 5, U Královské louky 892/6, -CZ Rent s.r.o., IČ: 290 01 978, se sídlem Brno, Tábor 526/46d, -NABRIGADU.CZ s.r.o., IČ: 263 07 961, se sídlem Praha 5, U Královské louky 892/6 -R People s.r.o., IČ: 290 93 872, se sídlem Plzeň-Jižní Předměstí, Zikmunda Wintra 2285/26, zasílat pravidelně příjem dlužníka v plné výši insolvenčnímu správci na jím zřízený účet, ode dne doručení tohoto usnesení. O d ů v o d n ě n í:

Usnesením č.j. MSPH 76 INS 1779/2012-B-8 ze dne 19.11.2012 rozhodl soud výrokem V. tak, že přikázal zaměstnavateli dlužníka a), společnosti S a S security service, s.r.o., IČO: 64583511, aby prováděl ze mzdy, platu nebo jiného příjmu dlužníka srážky ve stejném rozsahu, v jakém z ní mohou být pří výkonu u rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky a tuto částku zasílal do 5 dnů na bankovní účet insolvenčního správce. Usnesení nabylo právní moci dnem 20.11.2012.

Insolvenční správce ve svém podání ze dne 2.9.2013 (č.d. B-34) ve spojení se zprávou o své činnosti soudu sdělil, že dlužník a) je v pracovním poměru u zaměstnavatele S a S security service, s.r.o., IČO: 64583511 a současně má uzavřené dohody o pracovní činnosti se 4 agenturami práce, na základě nichž je dočasně přidělen k zaměstnavateli S a S security service, s.r.o. . Dlužník tak současně pobírá příjem od zaměstnavatele z hlavního pracovního poměru a příhmy z dohod o pracovní činnosti, uzavřených s agenturami práce.

Podle ust. § 398 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon dále jen IZ) Při oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky. (MSPH 76INS 17780/2012)

Povinnost provádět srážky z příjmů dlužníka stanovuje plátci příjmu insolvenční soud v rozhodnutí o schválení oddlužení, kdy dle ust. § 406 odst. 3 písm. d) přikáže plátci mzdy dlužníka, nebo plátci jiného příjmu dlužníka postižitelného výkonem rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného, aby po doručení rozhodnutí o schválení oddlužení prováděl ze mzdy nebo jiného příjmu dlužníka stanovené srážky a nevyplácel sražené částky dlužníku.

Insolvenční zákon tak pro stanovení výše srážek odkazuje na úpravu výkonu rozhodnutí pro přednostní pohledávky, která je upravena v zákoně č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů, tedy v občanském soudním řádu (dále jen o.s.ř.). Ten v ust. § 279 odst. 1 určuje, že: Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení základní částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny.

Pokud má dlužník více příjmů pocházejících od více plátců příjmu (typicky to bývá příjem ze mzdy od více zaměstnavatelů apod.), pak je třeba postupovat dle pravidel pro výkon rozhodnutí srážkami od několika plátců mzdy, které jsou upraveny v ust. § 298 o.s.ř. takto: Nařizuje-li soud provádění srážek ze mzdy několika plátcům mzdy, určí jim jednotlivě, jakou část základní částky (§ 278) nemají srážet. Kdyby příjem povinného nedosahoval u některého plátce mzdy ani uvedené části základní částky, je plátce mzdy povinen oznámit to soudu. Soud pak znovu určí, jakou část základní částky má každý plátce mzdy srážet. Soud může též určit, zejména jsou-li prováděny srážky již jen pro běžné výživné, aby je prováděl pouze některý z plátců mzdy a aby ostatní v provádění srážek zatím nepokračovali. Provádí-li srážky několik plátců mzdy zároveň, zašlou srážky vždy soudu. Soud prověří, zda celkově sražená částka nepřevyšuje pohledávku oprávněného. Nepřevyšuje-li ji, vyplatí celou sraženou částku oprávněnému. Převyšuje-li ji, vyplatí soud ze sražené částky oprávněnému jen tolik, kolik odpovídá jeho pohledávce, a zbytek vrátí povinnému. Smyslem tohoto ustanovení je zamezit situaci, kdy by všichni plátci příjmů u prováděných srážek odečítali základní nepostižitelnou částku a povinnému by pak z jednotlivých příjmů zůstávala větší část, než kdyby měl jediný příjem rovnající se součtu všech jeho příjmů.

Ve smyslu ust. § 298 o.s.ř. tedy přichází v úvahu rozdělení základní nepostižitelné částky mezi některé nebo všechny plátce, přípustná je však i varianta, dle které celou základní nepostižitelnou částku bude srážet jeden z plátců mzdy zatímco druhý čí ostatní budou provádět srážky bez ohledu na celou základní nepostižitelnou částku. Zákonodárce v této oblasti nepředepisuje soudům, jakou z uvedených variant rozdělení srážek mají použít a který z více plátců mzdy má pro účely provádění srážek základní částky (§ 278 o.s.ř.) přednost. Je tak na volné úvaze soudu, komu z plátců uloží provádění srážek bez ohledu na základní nepostižitelnou částku a komu nikoliv, případně jak bude zákaz srážek uvedené částky rozdělen (srov. např. rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci sp.zn. 8 Co 957/2003 anebo rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 1127/2012-B-15 ve věci sp. zn. KSCB 25 INS 159/2012 ).

Podle ust. § 407 odst. 3 IZ Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které (MSPH 76INS 17780/2012) jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno.

Za situace, kdy teprve po vydání měněného rozhodnutí vyšlo najevo, že dlužník na základě dohod o pracovní činnosti má vedle výše uvedeného plátce mzdy příjmy ještě od dalších čtyř plátců (CZ PEOPLE, s.r.o., IČ: 263 55 124, CZ Rent s.r.o., IČ: 290 01 978, NABRIGADU.CZ s.r.o., IČ: 263 07 961 a R People s.r.o., IČ: 290 93 872), soud konstatuje, že se po schválení předmětného rozhodnutí podstatně změnily okolnosti rozhodné pro plnění splátkového kalendáře (co do výše i existence měsíčních splátek). Proto předmětné rozhodnutí ve výroku V. změnil tak, aby bylo dosaženo účelu oddlužení a nezajištěným věřitelům dlužníka se dostalo co nejvyššího možného uspokojení jejich pohledávek dle stanoveného poměru . Ostatní části výroku V. (stejně tak, jako ostatní výroky) předmětného usnesení pak zůstávají nezměněny.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího Odvolat se může podat pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (§ 407 odst. 3 in fine IZ).

Účinky tohoto usnesení nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

V Praze dne 19. září 2013 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Burešová