MSPH 76 INS 17243/2015-B-47
Č.j. MSPH 76 INS 17243/2015-B-47

U S N E S EN Í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci

dlužníka : Josef Raffael ( dříve Marosz ), rodné číslo 900414/5964 bytem Svornosti 86/2, 73 601 Havířov, korespondenční adresa Seifertova 69, 130 00 Praha 3

o zrušení schváleného oddlužení a zastavení insolvenčního řízení

takto:

I. Soud zrušuje schválené oddlužení dlužníka Josefa Raffaela (dříve Marosz), rodné číslo 900414/5964, bytem Svornosti 86/2, 73 601 Havířov, korespondenční adresa Seifertova 69, 130 00 Praha 3.

II. Insolvenční řízení dlužníka se Josefa Raffaela (dříve Marosz) se zastavuje.

III. Insolvenční správkyni, Mgr. Karolíně Dvořákové, IČO: 01859251, soud přiznává odměnu ve výši Kč 23.992,50 včetně 21% DPH a hotové výdaje ve výši Kč 4.798,50 včetně 21% DPH, tj. celkem částku Kč 28.791,00, kterou po právní moci tohoto usnesení uhradí správkyni stát prostřednictvím účtárny Městského soudu v Praze.

IV. Insolvenční správkyně Mgr. Karolína Dvořáková, IČO: 01859251 se zprošťuje funkce.

O d ů v o d n ě n í:

1. Soud k návrhu dlužníka, kterým bylo dne 1.7.2015 zahájeno insolvenční řízení, zjistil úpadek a povolil dlužníkovi usnesením ze dne 6.10.2015 čj.-A-11 řešit jej oddlužením. Dlužník v návrhu uvedl, že má příjmy 10.156,00 měsíčně, studuje na konzervatoři a výše pohledávek jeho nezajištěných věřitelů činí Kč 234.267,-je zaměstnán na základě dohody o provedení práce a jeho odměna činí Kč 80,-/hod. Při jednání schůze věřitelů dne 19.11.2015 správce navrhl schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře s tím, že u dlužníka neshledal nepoctivý záměr ani neúčinné úkony, žádný jiný majetek dlužník nemá. Soud zjistil, že dohodu o provedení práce dlužník uzavřel jen na dobu dvou měsíců, a proto dlužníka vyzval k doložení příjmů, jenž by mohly být předmětem splátkového kalendáře, dlužník soudu žádné své příjmy nedoložil. Podáním doručeným soudu dne 20.7.2016 ( č.d. B-24) sdělil, že si vyřizuje živnostenský list a hodlá podnikat v oblasti taxislužby, předpokládá měsíční výdělek Kč 20.000,00 a požádal soud o posečkání s vydáním rozhodnutí. Soud usnesením ze dne 3.10.2016 čj.-B-27 schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře počínaje splátkami od 15.10.2016 z příjmů z podnikání v minimální výši Kč 5.000,-měsíčně a dále ze všech příjmů, které dlužník získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky za každý započatý měsíc. V insolvenčním řízení je přihlášeno 8 nezajištěných věřitelů s pohledávkami celkem za Kč 186.669,66, pohledávky všech věřitelů jsou zjištěny.

2. Dle průběžných zpráv insolvenčního správce dlužník neuhradil nic od 15.10.2016 do ledna 2018 včetně, tj. za 16 měsíců trvání schváleného oddlužení neuhradil vůbec nic věřitelům

Shodu s prvopisem potvrzuje Horáčková Lenka. isir.justi ce.cz zastavení řízení, celkový dluh na své odměně a hotových výdajích vyčíslil na Kč 29.403,-včetně 21% DPH. Soud nařídil dvakrát jednání dle ust. § 418 odst. 7 IZ, dlužníkovi bylo doručeno fikcí postupem dle ust. § 50 odst. 2 o.s.ř., z jím naposledy uvedené adresy pro doručování, Seifertova 69, Praha 3, se zásilka vrátila s poznámkou, adresát neznámý a nemá schránku. Podáním ze dne 13.12.2017 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR uplatnila pohledávku za majetkovou podstatou ve výši Kč 33.364,00, neboť dlužník nezaplatil pojistné na veřejné zdravotní pojištění za období od 6.10.2015 do 10.12.2017.

3. Podle přechodného ust. čl. II zákona č. 294/2013 Sb., vážícího se k novele insolvenčního zákona, účinné od 1. 7. 2017 zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

Podle § 418 odst. 4 IZ insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí-li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle § 108 odst. 2 a 3.

Podle ust. § 418 odst. 5 IZ, jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce.

4. Za této situace se nejeví soudu jiné řešení než oddlužení dlužníka zrušit a insolvenční řízení zastavit, neboť dlužník své povinnosti uložené usnesením o schválení oddlužení dlouhodobě neplní. Zejména neplní základní povinnost oddlužení, a to splácet věřitelům dle splátkového kalendáře své dluhy a neplní povinnost platit správci zálohy na odměnu a hotové výdaje, nezaplatil vůbec nic. Neoznámil soudu ukončení pracovního poměru, či nového zaměstnavatele, dvakrát ročně nepředložil správci přehled o svých příjmech za předchozích 6 měsíců, nepředložil za každý měsíc kopie svých příjmových a výdajových dokladů ze svého podnikání, nepředložil peněžní deník, nepředložil k 15.4. 2017 daňové přiznání, zadlužuje se, neplatí pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Soud ani správce nemá dosud doloženy příjmy dlužníka, není tedy zřejmé, zda by dlužník byl vůbec schopen za zbylých 36 měsíců zaplatit alespoň 30% pohledávek věřitelů. Dlužník svým přístupem naplnil i důvod, pro který soud zamítne návrh na povolení oddlužení dle ust. § 395 odst.1 písm.a),b) a odst. 2 IZ. Soud považuje přístup dlužníka k plnění schváleného oddlužení za nezodpovědný, lehkomyslný vyúsťující v nepoctivý záměr dlužníka, který tak využívá výhod účinků zahájení insolvenčního řízení a institutu oddlužení ve svůj prospěch, přičemž své povinnosti vůči věřitelům a insolvenčnímu správci neplní. Soud ze všech těchto důvodů zrušil schválené oddlužení a řízení zastavil.

5. Současně soud určil odměnu insolvenční správkyně za měsíce 10/2015 až leden /2018 včetně, tj. za 28 měsíců ve výši Kč 23.992,50 včetně 21% DPH a hotové výdaje ve výši Kč 4.798,50 včetně 21% DPH, tj. celkem Kč 28.791,00. Insolvenční správkyně nebyla plátcem DPH

Shodu s prvopisem potvrzuje Horáčková Lenka. 2016 do ledna 2018 včetně. Odměna a hotové výdaje činí dle dle ust. § 3 písm.b) a ust. § 7 odst. 4 vyhl.č. 313/2007 Sb., za 9 měsíců-od 10/2015 do 6/2016 včetně po Kč 750,-+150,-bez DPH částku Kč 8.100,00 a za 19 měsíců-od 7/2016 do 1/2018 včetně plus 21% DPH činí odměna a hotové výdaje částku Kč 20.691,00. Jelikož dlužník ničeho na této pohledávce za podstatou nezaplatil, uhradí insolvenční správkyni celkem částku Kč 28.791,00 po právní moci tohoto usnesení český stát prostřednictvím účtárny Městského soudu v Praze ( ust. § 8 odst.1,2 vyhl. č. 313/2007 Sb.)., jak uvaedeno v bodu III. výroku tohoto usnesení.

6. Insolvenčního správce zprostil funkce, jak uvedeno v bodu IV. výroku.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Proti výroku I. mohou podat odvolání jen dlužník a insolvenční správce. Proti výroku II. mohou podat odvolání jen dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé. Právní mocí usnesení se insolvenční řízení končí ( ust. § 418 odst. 8 IZ).

Praha dne 25. ledna 2018

JUDr. Margita Víšková, v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Horáčková Lenka.