MSPH 76 INS 16049/2011-C1-2
MSPH 76INS 16049/2011-C1-2 (MSPH 76INS 16050/2011)

Č. j. MSPH 76 ICm 296/2012-26

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v právní věci žalobce: PhDr. Roman Petr, r.č: 670214/0313, Buzulucká 589/1, 160 00, Praha 6, obchodní jméno: Roman Petr, KM Servis, IČO: 41145771 proti žalovanému : JUDr. Petr Michal, se sídlem: Praha 4, CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, insolvenční správce dlužníka: Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Vlčkova 1065/8, 198 00, Praha 9, zastoupený advokátem JUDr. Oldřichem Řeháčkem, Ph.D., Hvězdova 1716/2b), 140 78 Praha 4 o určení pravosti pohledávky takto: I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp. zn.j e p o p r á v u jako nezaplacená směnečná suma ze směnky vlastní vystavené dne 16.9.2011 dlužníkem Jiřím Petráčkem, anonymizovano , splatná dne 16.10.2011. Jako nezaplacená částka se určuje směnečný peníz v částce již jen Kč 28.800,-.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Žalobce podal zdejšímu soudu dne 2.2.2012 žalobu na určení pravosti a výše pohledávky ve výši Kč 28.800,-. Uvedl, že do insolvenčního řízení za dlužníkem Jiřím Petráčkem přihlásil dne 8.11.2011 pohledávku ve výši Kč 31.360,-, žalovaný pohledávku popřel, nikoli však dlužník. O popření a o důvodu popření jeho pohledávky byl žalobce, který nebyl přítomen na přezkumném jednání, žalovaným vyrozuměn. Žalobce přihlásil pohledávku ve výši Kč 31.360,-za dlužníkem z titulu směnky vlastní znějící na směnečnou sumu Kč 33.280,-a vystavenou dlužníkem dne 16. 9.2011 se splatností dne 16.10.2011, vystavením směnky dlužník Jiří Petráček zajistil žalobci jím poskytnutou půjčku. Dlužník, Jiří Petráček ani manželka dlužníka Jana Petráčková, pohledávku žalobce, věřitele č. 5, nezpochybnili,nepopřeli. Žalobce (MSPH 76INS 16050/2011) pokračování 2 MSPH 76 ICm 296/2012 uvedl, že po podání přihlášky do insolvenčního řízení dlužník dne 11.11.2011 žalobci zaplatil na směnku 2.560,-Kč, tedy ke dni podání žaloby činí zbytek směnečného dluhu tak 28.800,-Kč. Na jednání soudu nařízeném na 30.1.2014 se žalobce bez omluvy nedostavil.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby, neboť pohledávka žalobce neexistuje, nevznikla, proto byla oprávněně popřena pro pravost z důvodu, že dlužník Jiří Petráček vystavil směnku až poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, čímž snížil možnost uspokojení ostatních věřitelů. Žalovaný proto pokládal tento právní úkon dlužníka za úkon učiněný v rozporu s ust. § 111 IZ, za neúčinný ze zákona. Žalovaný nezpochybnil poskytnutí půjčky žalobcem dlužníkovi, nezpochybnil pravost směnky vystavené dlužníkem. Důkazem pro toto tvrzení je směnka vlastní vystavená a podepsaná dlužníkem po zahájení insolvenčního řízení, jde o neúčinný právní úkon dlužníka, který neoprávněně nakládal se svým majetkem tak, že na sebe převzal další závazek, a tak snížil uspokojení dalších věřitelů. Uvedl, že dlužník Jiří Petráček v důsledku svého úkonu-vystavení směnky vlastní neplnil žalobci ničeho, ani žádné plnění dlužníka z tohoto neúčinného právního úkonu nenáleží do majetkové podstaty, přesto žalovaný má zato, že tento právní úkon dlužníka je neúčinný dle ust. § 111 IZ a žádné plnění do podstaty nemohl žalovaný zapsat, neboť nebylo co zapsat, ust. § 111 odst. 2 IZ na tento případ nedopadá. Žalovaný žádné důkazy ke svým tvrzením nenavrhl.

Mezi účastníky řízení nebylo sporu o skutečnosti, že dlužník Jiří Petráček vystavil dne 16.9.2011 ve prospěch žalobce směnku znějící na Kč 33.280,-splatnou dne 16.10.2011, že žalobce poskytl dlužníkovi půjčku a dlužník zajistil její splacení právě touto směnkou vlastní vystavenou po zahájení insolvenčního řízení vedeného na dlužníka Jiřího anonymizovano . Mezi účastníky je sporná otázka, zda pohledávka žalobce existuje a je po právu a právní otázka, zda lze v daném případě popřít pohledávku věřitele pro pravost z důvodu neúčinnosti úkonu spočívajícího ve vystavení směnky vlastní dlužníkem po zahájeni insolvenčního řízení na tohoto dlužníka pro rozpor s ust. § 111 IZ, kdy důvod k zákonné neúčinnosti tohoto právního úkonu je žalovaným spatřován v tom, že dlužník tímto svým právním úkonem rozšířil počet věřitelů, a tím tak snížil možnost jejich uspokojení. Přičemž žádné plnění z tohoto neúčinného právního úkonu ze zákona žalovaný nemohl sepsat do soupisu majetkové podstaty, protože žádné takové nebylo.

Z úřední činnosti soudu je z insolvenčního spisusoudu známo, že dlužník Jiří Petráček podal insolvenční návrh na zahájení insolvenční řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení, který zdejšímu soudu došel dne 7.9.2011, téhož dne podala insolvenční návrh spolu s návrhem na (MSPH 76INS 16050/2011) pokračování 3 MSPH 76 ICm 296/2012 povolení oddlužení jeho manželka Jana Petráčková pod sp. zn. MSPH 76 INS 16050/2011. Soud řízení spojil pod sp.zn.. Usnesením ze dne 11.10.2011 č. j.-A-10 soud zjistil úpadek manželů dlužníka Jiřího anonymizovano a dlužnice Jany Petráčkové a povolil jim úpadek řešit oddlužením, insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Petra Michala. Po provedeném dokazování z insolvenčního spisu sp.zn. MSPH 76 INS 16049/2011 soud zjistil : -Z přihlášky pohledávky věřitele č. 5, Petra Romana, ze směnky, že tento věřitel přihlásil svou pohledávku jako nevykonatelnou do insolvenčního řízení za dlužníkem Jiřím Petráčkem ve výši Kč 31.360,-s právním důvodem vzniku- směnka vlastní vystavená dlužníkem dne 16.9.2011 se splatností dne 16.10.2011. -Z vyrozumění, že žalovaný dvakrát vyrozuměl žalobce o popření pohledávky, a to podáním ze dne 17.1.2012, které bylo žalobci doručeno na dodejku dne 18.1.2012 a vyrozuměním ze dne 9.2.2012 doručené žalobci dne 10.2.2012. V prvním vyrozumění správce oznámil žalobci, že mu popřel jeho pohledávku co do pravosti s tím, že jeho pohledávka je sporná ze 100%, i když dlužník tuto pohledávku nepopřel, dále jej poučil o jeho právu podat incidenční žalobu proti správci u zdejšího soudu a ve stanovené lhůtě. Ve druhém vyrozumění insolvenční správce doplnil důvod svého popření, že spočívá v neplatnosti právního úkonu dlužníka z důvodu rozporu s ust. § 111 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). -Ze zprávy insolvenčního správce o jeho činnosti ze dne 2.2.2011, že žalovaný, insolvenční správce, neshledal neúčinné právní úkony dlužníka Jiřího anonymizovano , neshledal jeho nepoctivý záměr, proto navrhl soudu schválit oddlužení tohoto dlužníka a řešit jej plněním splátkového kalendáře. -Z protokolu o přezkumném jednání konaném dne 16.1.2012 v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano a jeho manželky Jany Petráčkové, že do konce stanovené lhůty k podávání přihlášek, tj. do 10.11.2011, uvedené v rozhodnutí o úpadku, se celkem přihlásilo 8 nezajištěných věřitelů s pohledávkami v celkovém objemu za Kč 631.286,18. Správce popřel pro pravost pohledávku věřitele č. 5, věřitele PhDr. Romana Petra z důvodu neúčinnosti právního úkonu pro rozpor s ust. § 111 IZ. -Z listu seznamu nezajištěného věřitele č. 5, žalobce, soud zjistil, že jako důvod vzniku pohledávky zde správce uvedl, že dlužník nesplnil svou povinnost ze směnky ze dne 16.9.2011, že pohledávku 31.360,- Kč dlužník nepopřel, správce popřel pro pravost z důvodu, že úkon dlužníka je neúčinný z důvodu s rozporu s ust. § 111 IZ. (MSPH 76INS 16050/2011) pokračování 4 MSPH 76 ICm 296/2012

S ohledem na shodná tvrzení účastníků, které soud vzal za svá skutková zjištění (§ 120 odst. 3 o.s.ř.), dále s ohledem na skutečnosti soudu známé z jeho úřední činnosti z insolvenčního spisu sp.zn. MSPH 76 INS 16049/2013 a po provedeném dokazování, dospěl k následujícím závěrům o skutkovém stavu : 1. Žalobce poskytl dlužníkovi Jiřímu Petráčkovi půjčku, dlužník k zajištění splacení této půjčky vystavil po zahájení insolvenčního řízení ve prospěch žalobce směnku vlastní dne 16.9.2011 znějící na Kč 33.280,-se splatností dne 16.10.2011, na tuto směnku nezaplatil a ke dni podání této žaloby činí výše směnečné sumy Kč 28.800,- 2. Předtím, dne 7.9.2011, dlužník Jiří Petráček podal soudu insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení, žádal oddlužení plněním splátkovým kalendářem. Jeho manželka též podala insolvenční návrh spolu s návrhem na oddlužení, obě řízení soud spojil 3. Insolvenční soud rozhodl ve věcidne 11.10.2011 o zjištění úpadku manželů Petráčkových a povolil jim oddlužení, zároveň vyzval věřitele těchto dlužníků, aby ve lhůtě 30 dnů odednerozhodnutí o úpadku přihlásili své pohledávky, pokud již tak neučinili 4. Žalobce jako věřitel č. 5 přihlásil svou pohledávku za dlužníkem Jiřím Petráčkem ve výši Kč 31.360,-z titulu směnky vlastní ze dne 16.9.2011 5. Při přezkumném jednání nebyla pohledávka věřitele č. 5, žalobce, zjištěna, insolvenční správce tuto pohledávku popřel pro pravost z důvodu neúčinnosti pro rozpor s ust. § 111 IZ, 6. Insolvenční správce vyrozuměl věřitele č. 5 o popření jeho nevykonatelné pohledávky s uvedením důvodu popření a s poučením o právu podat incidenční žalobu, vyrozumění bylo žalobci doručeno 7. Věřitel č. 5, žalobce, podal incidenční žalobu včas, 8. Insolvenční správce ve své zprávě o činnosti na schůzi věřitelů konané po přezkumném jednání insolvenčnímu soudu uvedl, že nezjistil nepoctivý záměr dlužníka ani neúčinné právní úkony dlužníka Jiřího anonymizovano , navrhl soudu schválit oddlužení plněním splátkového kalendáře, 9. Žádné plnění Jiřího anonymizovano z tohoto neúčinného úkonu žalovaný nezapsal do majetkové podstaty, protože žádné plnění nebylo.

Dle ust. § 193 IZ o popření pohledávky co do pravosti jde tehdy, je-li namítána, že pohledávka nevznikla nebo, že již zcela zanikla a nebo, že se zcela promlčela. Dle ust. 111 odst.1 IZ ve znění účinném do 31.12.2013 platí, že nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky (MSPH 76INS 16050/2011) pokračování 5 MSPH 76 ICm 296/2012 spojené se zahájením insolvenčního řízení nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku a nebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Dle odst. 2 platí, že omezení podle odst. 1 tohoto ustanovení se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Odstavec 3 tohoto ustanovení uvádí, že právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájení insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné. Dle ust. § 229 odst. 3 písm. a), d) IZ ve znění do 31.12.2013 platí, že nestanoví-li tento zákon jinak, je dlužník ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními v době od zahájení insolvenčního řízení do rozhodnutí o úpadku a v době od povolení oddlužení.

Po právním posouzení zjištěných skutkových okolností dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

Směnka vlastní vystavená dlužníkem Jiřím Petráčkem je platná, směnečný nárok plynoucí z této směnky svědčí žalobci. Pro vznik směnečného závazku se nevyžaduje, aby na směnce byl vyjádřen nebo prokazován důvod vzniku závazku, neboť směnka je abstraktním cenným papírem. Dlužník, Jiří Petráček, vůči směnečnému závazku ničeho nenamítal, nárok žalobce nepopřel. V daném případě směnka vlastní plnila zajišťovací funkci spočívající v tom, že žalobce získal snadnější vymáhání své pohledávky. Tou pohledávkou bylo poskytnutí půjčky, kterou nezpochybnil žalovaný ani dlužník. Žalovaný nezpochybnil, že půjčku dlužník žalobci nevrátil. Dlužníkovi vznikl závazek k úhradě směnečné sumy, nehledě na to, že v době vzniku tohoto směnečného závazku bylo na návrh dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Žalobci vznikla tak pohledávka za dlužníkem, kterou včas přihlásil do insolvenčního řízení, a to ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o úpadku. Soud se neztotožňuje s právním názorem žalovaného, dle kterého je nutno ustanovení § 111 IZ vykládat extenzivně, tj. vztáhnout jej i na případy, kdy dlužník rozmnožuje počet věřitelů po zahájení insolvenčního řízení. V jednání dlužníka spočívajícího ve vystavení směnky vlastní po zahájeném insolvenčního řízení na jeho vlastní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení soud nespatřuje neúčinný právní úkon, který by byl v rozporu s ust. § 111 IZ ve znění před 31.12.2013. Nejedná se o neúčinnost právního úkonu tím, že dlužník po zahájení insolvenčního řízení rozmnožil počet věřitelů a snížil tak možnost uspokojení věřitelů, jejichž pohledávky vznikly do zahájení insolvenčního řízení. (MSPH 76INS 16050/2011) pokračování 6 MSPH 76 ICm 296/2012

V daném případě bylo dlužníkovi povoleno oddlužení a dlužník má dispoziční oprávnění nakládat s majetkem od zahájení insolvenčního řízení až do skončení oddlužení, pokud insolvenční zákon nestanoví jinak. Insolvenční zákon v ust. § 111 sice dlužníka, který podal návrh na povolení oddlužení omezuje v nakládání s jeho majetkem pod sankcí neúčinnosti takového právního úkonu ze zákona s určitými vyjímkami. Pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Žádný důvod takové neúčinnosti žalovaný netvrdil ani o něj nejde. Zákon dále v ust. § 111 odst. 1 IZ hovoří jen o peněžitých závazcích vzniklých před zahájením insolvenčního řízení a stanoví, že je dlužník oprávněn je plnit jen v rozsahu a za podmínek daných tímto zákonem. Dlužník po zahájení insolvenčního řízení, maje dispoziční právo ve vztahu k majetkové podstatě, vystavením směnky vlastní neporušil ust. § 111 IZ.

Je pravdou, že dlužník Jiří Petráček vytvořil další svůj závazek, tedy dalšího svého věřitele, kterého nezmínil v insolvenčním návrhu ani ve svém seznamu závazků, ale insolvenční zákon v ust. § 111 IZ dlužníka za takové jednání neúčinností právního úkonu nesankcionuje. Jediným limitujícím kriteriem pro počet věřitelů a výši jejich poměrného uspokojení, ať jejich pohledávky vzniknou před či po zahájení insolvenčního řízení, je doba, do které se musí věřitelé přihlásit do insolvenčního řízení, kterou stanoví rozhodnutí soudu o úpadku. Navíc při oddlužení je toto kritérium přísnější, dlužník se svými příjmy musí dosáhnout na 30% uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů. Dalším kritériem pro povolení oddlužení a následně pro schválení oddlužení je poctivost záměru dlužníka, neexistence neúčinných právních úkonů, což soud zkoumá z úřední povinnosti a po povolení oddlužení je povinen na tyto skutečnosti upozornit insolvenční správce. Žalovaný, jako insolvenční správce své zprávě o činnosti neuvedl, že by shledal nepoctivý záměr dlužníka ani neúčinné právní úkony, sám navrhl schválit oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Pohledávka žalobce existuje ve výši nezaplacené směnečné sumy Kč 28.800,-a žalovaný popřel tuto pohledávku neoprávněně. Žalobce, jenž svou pohledávku do insolventního řízení přihlásil včas, je věřitelem dlužníka Jiřího anonymizovano , kterému poskytl plnění a toto plnění mu zajistil sám dlužník směnkou vystavenou po zahájení insolvenčního řízení, čímž tento věřitel získal výhodnější vymožení plnění pro případ, že by dlužník na sebe nepodal návrh na zahájení insolvenčního řízení. Nebylo určitě záměrem zákonodárce, aby věřitele, který si zajistí plnění své pohledávky směnkou, trestal neúčinností za to, že mu dlužník nesdělí, že v době vystavení směnky vlastní na sebe již podal insolvenční návrh. Postih zákonodárce směřuje proti dlužníkovi, jak uvedeno shora. (MSPH 76INS 16050/2011) pokračování 7 MSPH 76 ICm 296/2012

Jak plyne z výše uvedeného soud důvodné žalobě vyhověl, jak uvedeno v bodě I. výroku rozsudku, neboť žalobce má pohledávku za dlužníkem spočívající v nezaplacené směnečné sumě ve výši Kč 28.800,-.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s ust. 202 odst. 1 tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho

písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu

zdejšího, dvojmo.

V Praze dne 30. ledna 2014 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Burešová