MSPH 76 INS 15984/2012-C4-36
MSPH 76 INS 15984/2012-C4-36

Č. j. MSPH 176 ICm 2744/2013-136 (MSPH 76 INS 15984/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v právní věci žalobce : JUDr. Jiří Švihla, Nám. Přemysla Otakara II. 32,370 01 České Budějovice, insolvenční správce dlužníka KEY INVESTMENTS a.s., IČ: 25748611, Praha 1, Václavské nám. 808/66, zastoupený advokátem Mgr. Petrem Zapletalem, Karlovo nám. 10, 120 00 Praha 2 proti žalovanému: Hlavní město Praha-Městská část Praha 13, IČ: 00241687, Sluneční nám.13/2580, 158 00 Praha 58, zastoupeného advokátem JUDr. Tomášem Sokolem, Sokolská 60, Praha 2, o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka

takto:

I. Určuje se, že p l a t b a ve prospěch žalovaného ve výši Kč 106,222.708,88 realizovaná dne 1.7.2011 dlužníkem KEY INVESTMENTS a.s., IČO : 25748611 jako obhospodařovatelem investičních nástrojů dle smlouvy ze dne 6.5.2010 č. S/900/003/0101/K/2010 uzavřené s žalovaným jako zákazníkem j e n e ú č i n n ý m právním úkonem dlužníka vůči jeho věřitelům v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn..

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce na náhradu nákladů řízení částku Kč 28.798,-, a to do 3 od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice prostřednitvím Městského soudu v Praze soudní poplatek ve výši Kč 2.000,-, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz pokračování-2-MSPH 176 ICm 2744/2013 ()

Odůvodnění:

I. Žalobce, insolvenční správce dlužníka KEY INVESTMENTS a.s., IČO: 25748611 (dále jen dlužník), se žalobou ze dne 9.8.2013 domáhal určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka-jím realizované platby ve výši Kč 106,222.708,88 dne 1.7.2011 ve prospěch žalovaného dle smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů č. S/900/003/0101/K/2010 uzavřené dne 6.5.2010 s žalovaným jako zákazníkem dlužníka, obhospodařovatele, ve znění dodatků č.1,2, která zanikla ke dni 9.3.2011(dále jen Smlouva). Uvedl, že tato částka byla dlužníkem složena do advokátské úschovy Mgr. Janu Pacovskému a z jeho účtu byla zaslána žalovanému, stejně tak jako další dvě platby po Kč 49,937.317,50 ve dnech 8.4 a 19.5.2011, další platbu ve výši Kč 752.000,-dlužník zaslal žalovanému ze svého účtu dne 18.3.2011. S ohledem na dobu určenou insolvenčním zákonem, ve které lze odporovat úkonu dlužníka,tj. 1 rok před zahájením insolvenčního řízení na majetek dlužníka, žalobce touto žalobou odporuje platbě ve výši Kč 106,222.708,88 provedené dlužníkem dne 1.7.2011, tj. v době, kdy byl dlužník již v úpadku ve formě insolvence (ke dni 1.7.2011 měl nejméně 6 věřitelů s pohledávkami přesahujícími celkem Kč 250mil. a po splatnosti delší 3měsíců). Dlužník touto platbou zvýhodnil žalovaného před ostatními svými věřiteli, kteří své pohledávky přihlásili do insolvenčního řízení, čímž se žalovanému dostalo vyššího uspokojení než by mu jinak náleželo v konkursu, a jednak žalobce považuje tuto platbu dlužníka za úkon bez přiměřeného protiplnění, neboť dlužník vyplatil finanční prostředky žalovanému bez právního důvodu, nejednalo se o zákaznický majetek žalovaného, ale o majetek dlužníka, který patří do majetkové podstaty. K rozhodným skutečnostem žalobce dále uvedl, že dlužník během trvání smlouvy nakoupil v souladu se Smlouvou za peněžní prostředky poskytnuté žalovaným ve výši Kč 200 mil. investiční nástroje pro žalovaného jako zákazníka, a to jen zaknihované dluhopisy ASP, SINCOM, Via Chem Group a.s., k čemuž dle Smlouvy nepotřeboval od žalovaného písemný pokyn ani souhlas. Každý měsíc dlužník předkládal žalovanému zprávu o stavu jeho portfolia. Ke dni 9.3.2011, kdy byla Smlouva ukončena, tvořily zákaznický majetek žalovaného pouze zaknihované dluhopisy-32 ks ESP(ISIN SK 4120005877), 5 ks SINCOM (ISIN SK 4120005653),1880 ks Via Chem Gr.(ISIN SK 4120006289) a volné finanční prostředky ve výši Kč 9.759,54, žádné listinné investiční nástroje. Žalovaný po skončení Smlouvy odmítl převzít tento zákaznický majetek, neboť zaknihované dluhopisy měly nulovou hodnotu a požadoval od dlužníka vrácení nejen poskytnutých finančních prostředků ve výši Kč 200 mil., ale i zaručený výnos dle čl. IV., bodu 18 Smlouvy.

II. Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby. Uvedl, že platba dlužníka celkem ve výši přesahující Kč 206mil., z toho předmětná platba ve výši Kč 106,222.708,88 realizovaná dne 1.7.2011 byla žalovanému vyplacena po právu, nejde o neúčinný úkon dlužníka. Dlužník pouze vrátil žalovanému svěřené finanční prostředky. Dlužník dle Smlouvy po celou dobu její účinnosti nebyl dle oprávněn jakkoli nakládat se svěřenými prostředky bez pokynu žalovaného. Tím, že žalovaný nikdy dlužníkovi souhlas k nakládání neudělil, Smlouva nikdy nedosáhla svého účelu, tj. nedošlo ke zhodnocení prostředků žalovaného svěřených dlužníkovi, proto tyto prostředky nikdy neopustily majetek žalovaného. Jednalo se o zákaznický majetek, který dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu nepodléhá soupisu do majetkové podstaty dlužníka, obchodníka s cennými papíry.

III. Účastníci řízení učinili nespornými níže uvedené skutečnosti, které vzal soud za svá skutková zjištění dle ust. § 120 odst. 4 o.s.ř. : pokračování-3-MSPH 176 ICm 2744/2013 () 1) Dlužník KEY INVESTEMTS a.s. jako obhospodařovatel a žalovaný jako zákazník uzavřeli dne 6.5.2010 Smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů číslo S/900/003/0701/K/2010, dodatkem č. 1 ze 14.10.2010 byla Smlouva uzavřena na dobu určitou do 31.12.2010, dodatkem číslo 2 prodloužena do konce rozpočtového provizória, tj. do 9.3.2011, kdy zanikla. 2) Žalovaný poskytl dlužníkovi 7.5.2010 za účelem realizace Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů vklad ve výši Kč 200,000.000,-3) Žalovaný vyzval dlužníka 10.3.2011 k vrácení volných peněžních prostředků včetně výnosů 4) Dlužník ve dnech 18.3.2011, 8.4.2011, 19.5.2011 a 1.7.2011 celkem zaslal žalovanému částku Kč 206,849.343,88 5) Dne 1.7.2011 zaslal částku Kč 106,222.708,88 6) Platby žalovanému byly dlužníkem ve dnech 8.4., 19.5. a 1.7.2011 byly odeslány z účtu Mgr. Jana Pacovského číslo 7021100037/5500 a platba z 18.3.2011 byla žalovanému odeslána z účtu dlužníka číslo 0169272546/0300.

Mezi účastníky byl spor o tom, zda finanční prostředky odeslané žalovanému dne 1.7.2011 ve výši Kč 106,222.708,88 dlužníkem po zániku Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů byly zákaznickým majetkem žalovaného, tedy nepatřily do majetkové podstaty dlužníka, či byly majetkem dlužníka. Dle ust. § 121 o.s.ř. není třeba provádět dokazování o skutečnostech, které jsou soudu známé z jeho úřední činnosti. IV. Soudu je z jeho úřední činnosti známo, a to z insolvenčního řízení vedeného u zdejšího soudu pod sp.zn.proti dlužníkovi KEY INVESTMENTS a.s., IČ: 25748611, že : -Insolveční řízení na návrh dlužníka bylo zahájeno dne 29.6.2012 -Úpadek dlužníka byl zjištěn dne 10.8.2012 -Konkurs na majetek dlužníka byl prohlášen dne 22.10.2012 -Do insolvenčního řízení se celkem přihlásilo 12 věřitelů s pohledávkami přesahujícími Kč 513,000.000,-. -V soupisu majetkové podstaty dlužníka není sepsán žádný majetek.

V. Z provedených důkazů rozhodných pro rozhodnutí v dané věci soud učinil následující skutková zjištění, a to :

-Seznamu závazků dlužníka podepsaným předsedou představenstva dlužníka ing. Danielem Brzkovským, který dlužník přiložil ke svému insolvenčnímu návrhu s dovětkem o jeho správnosti a úplnosti, že už v době ke dni ukončení Smlouvy o obhospodařování s žalovaným ( 9.3.2011) a v době provedení předmětné platby žalovanému ( 1.7.2011) dlužník měl více věřitelů s pohledávkami po splatnosti více jak 3 měsíců (např. vůči Mgr. Radku Pokornému závazek ve výši Kč 142.939,36 splatnou v roce 2005, vůči společnosti Růžová centrum, s.r.o. závazek ve výši Kč 36.969,-splatný v roce 2010, AUDITING-Dykast s.r.o. závazek Kč 18.000,-splatný v březnu 2011) -Protokolu o přezkumném jednání konaného dne 22.10.2012 a z Přihlášky věřitele č.3 AUDITING-Dykast, s.r.o., že tento věřitel má za dlužníkem zjištěnou pohledávku splatnou ke dni 24.3.2011 ve výši Kč 38.000,-, tedy splatnou 3 měsíce před pokračování-4-MSPH 176 ICm 2744/2013 () provedením platby žalovanému ( 1.7.2011), z Přihlášky věřitele č. 5 Sokolovská uhelná, právní nástupce,a.s., že má za dlužníkem zjištěnou vykonatelnou pohledávku splatnou ke dni 1.2.2011 ve výši Kč 44,448.297,58, tedy splatnou 3 měsíce před ukončením Smlouvy o obhospodařování s žalovaným ( 9.3.2011) a před provedením platby žalovanému (1.7.2011)

-Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů č. S/900/003/0101/K/2010 ze dne 6.5.2010 a příloh č.1,2,3 včetně dodatku č. 1 ze dne 14.10.2010 a dodatku č. 2 ze dne 23.12.2010 ke smlouvě uzavřené mezi dlužníkem jako obhospodařovatelem a žalovaným jako zákazníkem soud zjistil, že : 1) Dlužník se zavázal za úplatu žalovanému na jeho účet a jeho jménem obhospodařovat jeho majetek spočívající v investičních nástrojích nebo peněžních prostředcích ke koupi investičních nástrojů na základě své odborné úvahy v rámci smluvního ujednání dle Přílohy č. 1. V této Příloze žalovaný zvolil zásady své investiční strategie včetně rozsahu volné úvahy pro obhospodařovatele ( čl. IV.,bod 5 Smlouvy) tak, že obhospodařovatel dle strategie zvolené žalovaným mohl dle své volné odborné úvahy nakupovat pouze v české měně do výše 100% CZK, dlužné cenné papíry max.100% v CZK a termínované vklady max.100% , akcie a podílové listy 0% , stanovil způsob nákupu Buy-sell, repo operace max. 100%. 2) Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, od 6.5.2010 do konce trvání rozpočtového provizoria, do 9.3.2011 3) Dlužník byl oprávněn k nákupu listinných investičních nástrojů pouze s předchozím písemným souhlasem žalovaného (čl. I.,bod 3) 4) Dle čl. V., bod 4 žalovaný v souvislosti s plněním smlouvy udělil dne 6.5.2010 dlužníkovi plnou moc k veškerým úkonům s majetkovým účtem žalovaného vedeným ve Středisku cenných papírů či u Centrálního depozitáře dle zákona č. 255/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 5) Žalovaný souhlasil, že dlužník je oprávněn obhospodařovat jeho majetek, investiční nástroje a peněžní prostředky určené ke koupi investičních nástrojů na základě své odborné úvahy jako obhospodařovatele v rámci pravidel dle smlouvy a dle zásad investiční strategie uvedené v příloze č. 1 Smlouvy až do výše jejich zůstatkové hodnoty v každém okamžiku trvání smlouvy. Vedle zásad strategie byl dlužník vázán i dalšími pokyny žalovaného s tím, že měl povinnost při vynaložení odborné péče upozornit na jejich nevhodnost, jinak nesl odpovědnost za vzniklou škodu ( článek IV., bod 5 Smlouvy) 6) Dlužník byl oprávněn dle Smlouvy přijímat pokyny i telefonicky pouze od osob oprávněných zastupovat žalovaného a uvedených v příloze č. 3 Smlouvy. Žalovaný byl oprávněn telefonický pokyn provést až po jeho písemném schválení žalovaným. Při nesplnění této povinnosti se dlužník zavázal nahradit zákazníkovi veškerou škodu (čl. IV.,bod 6) 7) Dlužník se zavázal žalovaného pravidelně měsíčně informovat o postupu při obhospodařování jeho majetku tak, že uvede : tržní cenu, skladbu aktiv portfolia žalovaného,výsledky obchodů s investičními nástroji za uplynulý měsíc, výši zůstatku volných peněžních prostředků zákazníka u obhospodařovatele (čl. IV.,bod 7) 8) Dlužník se zaručil za výnos z obhospodařovaného majetku ve výši 3,5% p.a.(čl. IV., bod 17) pokračování-5-MSPH 176 ICm 2744/2013 () 9) Pro případě, že nebude dosažen zaručený výnos, po provedení závěrečného vyúčtování se dlužník zavázal vyplatit žalovanému rozdíl mezi zaručeným výnosem a skutečným výnosem z obhospodařovaného majetku A bude-li zjištěno, že konečná hodnota obhospodařovaného majetku žalovaného je nižší než je jeho počáteční hodnota, se dlužník zavázal vyplatit žalovanému celou počáteční hodnotu obhospodařovaného majetku a celý výnos z tohoto majetku, minimálně zaručený výnos( čl. IV.,bod 18 Smlouvy). 10) V případě, že dlužník realizoval pokyny žalovaného k prodeji či koupi investičních nástrojů bylo dohodnuto, že ustanovení článku IV., bod 18 Smlouvy se nepoužije ( čl.IV., bod 19) 11) Dlužník se zavázal, že ke dni skončení Smlouvy provede závěrečné vyúčtování, že převede veškeré volné peněžní prostředky zpět žalovanému a předá mu cenné papíry nebo investiční nástroje, které má pro něj v úschově a poté zruší jeho majetkový účet a poté je povinen zrušit majetkový účet žalovaného(čl.VI.,bod 5).

-Z deseti 10 měsíčních zpráv dlužníka o stavu obhospodařování majetku za měsíce června 2010 do 9. března 2011 doručených žalovanému, opatřených razítkem podatelny žalovaného, soud zjistil, že : 1) V červnu 2010 dlužník nakoupil do portfolia žalovaného obligace-zaknihované dluhopisy ( dále jen dlhp), a to : 32 ks ESP, ISIN : Sk 4120005877 po Kč 503.068,06, 7 ks SINCOM, ISIN: SK 4120005653 po Kč 10.149,60 a 1765 ks Via Chem Gr. CZK2008, ISIN: 4120006289 po Kč 104.140,-, tj celkem za pořizovací cenu Kč 200,006.676, tržní hodnota portfolia : Kč 201,880.520,22, peněž.prostředky na klientském účtu Kč 2.137,69, nerealizovaný výnos : 1,904.195,10 2) V červenci 2010 prodal 1 ks dlhp ViaChem a nakoupil další 2 ks SINCOM, tržní hodnota portfolia stoupla na Kč 202,873.181,60, peněž.prostředky na účtě klienta Kč 7.569,05 a nerealizovaný výnos : Kč 2,979.887,65 3) 8/2010 : 2 ks dlhp SINCOM prodal, tržní hodnota portf. stoupla 203,929.913,51, peníze na klientském účtu : 8.925,45 Kč, nezrealizovaný výnos : Kč 4,057.019,99 4) 9/2010 : nakoupil 119ks dlhp Via Chem Group 2010 1Y, ISIN: SK 4120007261 po Kč 102.300,-, prodal 2 ks SINCOMU, tržní hodnota portf. Kč 205,024.481,92, peníze na účtu klienta : 8.282,04, nezrealizovaný výnos : Kč 301.350,-5) 10/2010 : prodal 1ks SINCOM a 1ks Via Chem Gr. CZK2008, tržní hodnota portf. Kč 206,020.940,90, peníze na účtu klienta : 850,81, nezrealizovaný výnos : Kč 1,408.059,78 6) 11/2010: prodal 1 ks SINCOM, tržní hodnota : Kč 207,145.038,80, peníze : 1.289,67, nezrealizovaný výnos : Kč 2,552.659,28 7) 12/2010: Prodal zbývající dlhp SINCOM, tržní hodnota portf. Kč 208,268.961,02, peníze : 1.850,73, nezrealizovaný výnos : Kč 3,697.083,10 8) 1/2011 : prodal 4 ks dlhp ViaChem, tržní hodnota portfolia : 209,004.654,26, peníze : 13.186,87, nezrealizovaný výnos : 4,832.776,34 9) 2/2011 : prodal všechny dlhp ViaChem Group 2010, 1Y( 119ks), nakoupil 7 ks SINCOM a 121 ks dlhp Via Chem Gr.CZK2008, tržní hodnota portfolia stoupla na Kč 210,073.264,66, peníze : 10.012,05, nezrealizovaný výnos :Kč 5,624.391,24 pokračování-6-MSPH 176 ICm 2744/2013 () 10) Od 1.3 2011 do 9.3.2011 : prodal 2 ks SINCOM, v portfoliu žalovaného zůstaly dlhps : 32 ks ESP s tržní cenou Kč 499.281,94 za kus, 5 ks SINCOM s tržní cenou Kč 10.045,70 za kus a 1880ks Via Chem Gr. CZK 2008 s tržní cenou Kč 103.028,33 za kus, tj. tržní hodnota portfolia tvořící jen tyto zaknihované dluhopisy k datu 9.3.2011 činila Kč 209,720.587,43, peníze : 9.759,54, tj. celkem Kč 209,730.346,97, nezrealizovaný výnos : Kč 5,389.911,33.

-Z dopisu dlužníka žalovanému ze dne 11.3.2011, že dlužníka oznámil žalovanému stav jeho portfolia ke dni ukončení Smlouvy, tj. ke dni 9.3.2011, tj. 32 ks ESP, 5 ks SINCOM, 1880ks Via Chem Gr. CZK 2008 a volné peníze : 9.759,54, s tím, že mu hodlá dle Smlouvy převést tyto investiční nástroje a peněžní prostředky. Upozornil žalovaného, že pro případný prodej zbylých investičních nástrojů nemá po skončení Smlouvy mandát

-Z dopisu zástupce žalovaného ze dne 28.3.2011, že byl dlužník opětovně vyzván ke splnění povinnosti plynoucí ze Smlouvy článku IV., bod 18 a 19, tj. k vyplacení celé počáteční hodnoty obhospodařovaného majetku žalovaného a celého výnosu z obhospodařovaného majetku, minimálně zaručeného výnosu

-Ze zápisu z jednání konaného dne 12.5.2011 u žalovaného, v kanceláři starosty Ing. Davida Vodrážky, kterého se účastnili za žalovaného starosta Ing. David Vodrážka, za dlužníka předseda představenstva ing. Daniel Brzkovský a zástupce žalovaného JUDr. Tomáš Sokol, soud zjistil, že dlužník žalovaného informoval o rozhodnutí valné hromady dlužníka ze dne 28.4.2011 o ukončení činnosti dlužníka jako licencovaného obchodníka s cennými papíry, ujistil jej, že majetek žalovaného není ohrožen, že mu dlužník vrátí finanční částky poskytnuté na nákup investičních nástrojů včetně odpovídajícího výnosu plynoucího ze Smlouvy, a to i přesto, že jiným obchodním partnerům dlužník vydává cenné papíry. K termínu vrácení svěřených prostředků Ing. Brzkovský uvedl předpoklad horizontu řádu týdnů, max.jednotek měsíců. -Z dopisu žalovaného, zn. P 13-46608/2011 ze dne 20.7.2011 adresovaného Policii ČR, Útvaru pro odhalovaní korupce a finanční kriminality soud zjistil, že žalovaný sdělil, že mu dlužník uhradil v plné výši jeho investice a splnil závazek dle Smlouvy o obhospodařování majetku postupně : Dne 18.3.2011 dlužník zaslal žalovanému částku Kč 752.000,-jako výnos za prodej 32 dluhopisů ESP, ISIN : SK 4120005877, dne 8.4.2011 a 19.5.2011 po Kč 49,943.302,20 a dne 1.7.2011 částku Kč 106,222.708,88, celkem Kč 206,855.328,58 představující vrácené vložené prostředky ve výši Kč 200mil., dále částku Kč 6,103.328,58 za zhodnocení volných peněžních prostředků a Kč 720.000,-jako výnosu z prodeje dluhopisů ESP.

-Z výslechu svědka, předsedy představenstva dlužníka ing. Daniela Brzkovského soud zjistil, že : 1) Žalovaný dle uzavřené Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů s dlužníkem vložil částku Kč 200mil., za tuto částku dlužník nakoupil zaknihované dluhopisy ESP, pokračování-7-MSPH 176 ICm 2744/2013 () SINCOM, Via Chem, k jejich nákupu dle strategie žalovaného nepotřeboval dlužník jeho souhlas ani jeho pokyn 2) Dlužník vyplatil žalovanému asi 206 mil. Kč dle Smlouvy, neboť žalovaný měl ve Smlouvě sjednánu zvláštní garanci na rozdíl od jiných zákazníků dlužníka, a to garanci navrácení vložených finančních prostředků a vyplacení výnosu, min. zaručeného výnosu 3) Zbylé dluhopisy žalovaného po ukončení Smlouvy dlužník prodal bez mandátu žalovaného za Kč 206 mil. a tuto částku postupně vyplatil žalovanému z titulu smluvní garance 4) Žalovaný neměl zájem o vrácení zbylých dluhopisů ze svého portfolia 5) V době ukončení Smlouvy s žalovaným dlužník kolaboval , zákazníci dlužníkovi vypovídali smlouvy, žádali výplaty , dlužník měl exekutorem obstavené účty i některé zákaznické účty, měl více věřitelů, kterým nebyl schopen hradit jejich pohledávky.

-Z výpisu účtu č. 300000823698 dlužníka KEY INVESTMENTS a.s. vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů ( CDCP) ve Slovenské republice ke dni 9.3.2011 a ke dni 1.7.2011 soud zjistil pohyb na účtě dlužníka, ke dni ukončení Smlouvy s žalovaným, tj. ke dni 9.3. 2011, měl dlužník na účtu CDCP 7.136 ks dluhopisů Via Chem Group ( ISIN SK 4120006289), 468 ks dluhopisů ESP(ISIN SK 4120005877) a 10.499 ks dluhopisů SINCOM (ISIN SK 4120005653) a ke dni 1.7.2011 se počty dluhopisů změnily, dlužník prodal přes CDCP 1.114 ks dluhopisů Via Chem Group, 23 ks dluhopisů ESP a 984 ks dluhopisů SINCOM. Z výpisů soud nemohl zjistit komu byly prodány ani za jakou cenu, takové údaje výpisy neobsahovaly.

VI. První odstavec § 235 insolvenčního zákona ve znění před 1.7.2017 ( dále jen IZ ) je obecnou definicí neúčinného právního úkonu pro insolvenční řízení. Má-li být právní úkon nebo opomenutí posouzeno jako neúčinné, musí v jeho důsledku dojít ke zkrácení možnosti uspokojení věřitelů v rámci insolvenčního řízení, nebo dojít ke zvýhodnění některého z věřitelů oproti ostatním. Vedle obecné definice neúčinnosti obsahují § 240 až 242 IZ skutkové podstaty neúčinných právních úkonů. Při hodnocení právních úkonů z hlediska jejich neúčinnosti musí být naplněna jak obecná definice, tak i jedna ze skutkových podstat v § 240 až 242 IZ. Podle ust. § 239 odst. 3 IZ může insolvenční správce podat žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. Podle ust. § 241 IZ odst. 1 se zvýhodňujícím právním úkonem rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. Dle odst. 2 se zvýhodňujícím právním úkonem rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Dle odst. 3 jsou zvýhodňujícími právními úkony zejména úkony, kterými dlužník a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. Dle odst. 5 není zvýhodňujícím právním úkonem a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené pokračování-8-MSPH 176 ICm 2744/2013 () protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem.

Dle ustanovení § 3 odst. 1 a § 3 odst. 2 písm. b) IZ je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů, peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, přičemž se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže své peněžité závazky neplní po dobu delší 3 měsíců. Soud zdůrazňuje, že pro posouzení úpadku ve formě insolvence je rozhodná výše jeho volných peněžních prostředků potřebných k úhradě splatných pohledávek. Není nutné, aby byl úpadek dlužníka naplněn ve druhé formě, ve formě předlužení, zcela postačuje, že dokazováním soud zjistil insolvenci dlužníka, tedy pluralitu věřitelů s pohledávkami po splatnosti delší 3 měsíců v době, kdy realizoval platbu žalovanému. K této otázce lze poukázat na stanovisko vyjádřené v usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 2 VSPH 525/2009-A-48 ze dne 11. 12. 2009 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 59 INS 1878/2009. Dle ust. § 37a zák.č. 591/1992 Sb., o cenných papírech ve znění účinném ke dni 6.5.2010 platí, že smlouvou o obhospodařování cenných papírů se zavazuje obhospodařovatel obhospodařovat majetek zákazníka spočívající v cenných papírech nebo v peněžních prostředcích určených ke koupi cenných papírů na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání a zákazník se zavazuje zaplatit za to úplatu. Není-li úplata ve smlouvě určena, má obhospodařovatel právo na úplatu obvyklou v době uzavření smlouvy (odst.1). Smlouva podle odstavce 1 musí mít písemnou formu. Jde-li o obhospodařování investičních instrumentů, může být obhospodařovatelem podle odstavce 1 jen obchodník s cennými papíry, nevyplývá-li z povolení obchodníka s cennými papíry něco jiného. Obhospodařovatel je povinen obstarávat koupě, prodeje, jakož i prvotní nabytí cenných papírů, a nestanoví-li smlouva jinak, též vykonávat činnosti podle § 34 a 36, a to s cílem zabezpečit dlouhodobě odbornou péči o majetek zákazníka. Zákazník může omezit závazek obhospodařovatele na povinnosti týkající se obstarávání koupě, prodeje a prvotního nabytí cenných papírů. Úplata, kterou má zákazník zaplatit, se v tomto případě přiměřeně sníží. Ustanovení § 34 odst. 7 se použije obdobně, nevyplývá-li z povahy věci něco jiného. Pro smlouvu o obhospodařování cenných papírů platí přiměřeně ustanovení upravující komisionářskou smlouvu o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů, mandátní smlouvu a případně též smlouvu o úschově cenných papírů a smlouvu o správě cenných papírů. Dle ust. § 4 odst. 1, 2 z.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění do 4.6.2010 (ZPKT) taxativně pod písm. a) až h) stanoví hlavní investiční služby a činnosti poskytované obchodníkem s cennými papíry podnikatelsky : a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, d) obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, e) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, f) provozování mnohostranného obchodního systému, g) upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, h) umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání. V odstavci 3 pod písmeny a) až g) zákon taxativně vyjmenovává poskytované investiční služby doplňkové : a) úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, b) poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění pokračování-9-MSPH 176 ICm 2744/2013 () obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, c) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků, d) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, e) provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb, f) služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, g) služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) a která souvisí s poskytováním investičních služeb. Dle ust. § 132 odst. 1 zák.č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu v platném znění ve znění platí, že majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení, a je-li vydáno rozhodnutí o úpadku obchodníka s cennými papíry, insolvenční správce je povinen jej bez zbytečného odkladu vydat zákazníkům.

VII. Předně se soud zabýval včasností podané žaloby a zjistil, že byla podána soudu včas, byla doručena soudu dne 9.8.2013, tj. ve lhůtě dle ust.§ 239 odst. 3 IZ, když účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka nastaly dne 10.8.2012.

Žaloba je důvodná.

VIII. Soud po provedeném dokazování, dále ze shodných prohlášení účastníků a zjištěných skutečností soudu známých z jeho úřední činnosti shrnuje pro rozhodnutí ve věci rozhodující prokázané skutečnosti :

1. Žalobce jako zákazník uzavřel dne 6.5.2010 s dlužníkem jako obhospodařovatelem platnou písemnou smlouvu o obhospodařování investičních nástrojů dle ust. § 4 odst. 2 písm.d) ZPKT. Poskytl dlužníkovi na nákup investičních nástrojů Kč 200 mil a zvolil investiční strategii, kterou byl dlužník vázán. Dle smlouvy a této strategie byl žalovaný dle své odborné úvahy oprávněn k nákupu a k obhospodařování investičních nástrojů kromě listinných a finančních prostředků žalovaného. Dlužník se zavázal ke skončení smlouvy převést na žalovaného veškeré volné peněžní prostředky a předat mu cenné papíry nebo investiční nástroje a poté zrušení majetkového účtu žalovaného. Dlužník se zaručil minimální výnos 3,5% p.a. z počáteční hodnoty obhospodařovaného majetku. Dlužník se dále zavázal ke dni skončení smlouvy a po závěrečném vyúčtování vyplatí žalovanému celou počáteční hodnotu obhospodařovaného majetku a celý výnos, minimálně zaručený výnos, 3,5% p.a. 2. Dlužník obhospodařoval majetek žalovaného, tj. za finanční prostředky Kč 200 mil. nakoupil a následně prodával dluhopisy, každý měsíc o stavu portfolia žalovanému podával zprávy 3. Ke dni ukončení smlouvy, k 9.3.2011, měl žalovaný ve svém aktuálním portfoliu dluhopisy : 32 Ks ESP, 5 ks SINCOM a 1880ks Via Chem Gr. A a peněžní prostředky ve výši Kč 9.759,54, o čemž byl informován dopisem dlužníka ze dne 11.3.2011, který mu byl dne 14.3.2011 doručen. 4. Po zániku smlouvy dlužník žalovaného v dopise z 11.3.2011 informoval, že dle smlouvy, čl.VI.,bod 5 mu převede zbylé finanční prostředky a investiční nástroje v počtu a složení dle stavu portfolia ke dni 9.3.2011. Zároveň jej upozornil, že pokud nechce převzít pokračování-10-MSPH 176 ICm 2744/2013 () investiční nástroje, jak usoudil z předchozí korespondence žalovaného, je třeba je odprodat, ale k tomu po zániku smlouvy nemá dlužník od žalovaného mandát. 5. Žalovaný netvrdil a tedy soud nezjistil a nemá prokázáno, že takový mandát byl žalovaným dlužníkovi udělen, či byla uzavřena nová smlouva k prodeji zbylých investičních nástrojů ve složení a počtu dle aktuálního stavu portfolia ke dni 9.3.2011. 6. Dlužník po zániku smlouvy dne 18.3.2011 ze svého účtu převedl na účet žalovaného částku Kč 752.000,-za prodej 32 ks dluhopisů ESP. 7. Dopisem z 28.3.2011 zástupce žalovaného vyzval dlužníka ke splnění jeho povinnosti, ke které se ve smlouvě zavázal pro případ ukončení smlouvy, a to k vyplacení celé počáteční hodnoty obhospodařovaného majetku a celého výnosu, minimálně zaručeného výnosu žalovanému, neboť nebyl žalovaným dlužníkovi udělen postupem dle o smlouvy žádný pokyn ke koupi konkrétních investičních nástrojů. 8. Po zániku smlouvy dlužník z účtu svého advokáta dne 8.4.2011 převedl na účet žalovaného peněžní prostředky ve výši Kč 49,937.317,50 Kč a dne 19.5.2011 částku Kč 49,943.302,50 a dne 1.7.2011 částku Kč 106,222.708,22. 9. Dlužník v rozhodné době, tj. v době platby realizované dne 1.7.2011 žalovanému ve výši Kč 106,222.708,88 byl v úpadku ve formě platební neschopnosti, měl více věřitelů s pohledávkami po době splatnosti delší 3 měsíce (§ 3 odst. 1 a 2 písm.b) IZ), např. vůči Mgr. Radku Pokornému závazek ve výši Kč 142.939,36 splatnou v roce 2005, vůči společnosti Růžová centrum, s.r.o. závazek ve výši Kč 36.969,-splatný v roce 2010, AUDITING-Dykast s.r.o. závazek Kč 18.000,-splatný v březnu 2011. 10. Na návrh dlužníka insolvenční soud pod sp.zn.dne 29.6.2012 zahájil insolvenční řízení, dne 10.8.2012 zjistil úpadek a dne 22.10.2012 prohlásil konkurs. Do insolvenčního řízení se celkem přihlásilo 12 věřitelů s pohledávkami přesahujícími Kč 513,000.000,-. V soupisu majetkové podstaty dlužníka není sepsán žádný majetek.

IX. V projednávané věci soud všechny rozhodné prokázané skutečnosti hodnotil jednotlivě a ve vzájemných souvislostech a dospěl k závěru, že finanční prostředky dlužníkem vyplacené žalovanému po zániku smlouvy z účtu právního zástupce dlužníka nebyly už zákaznickým majetkem žalovaného, ale majetkem dlužníka. Tento závěr soud opírá o smluvní ujednání článek IV., bod 18 ve Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů, dle kterého na sebe dlužník vzal závazek tzv. zvláštní garance , kterým se zaručil žalovanému, že mu po skončení smlouvy bez ohledu na výsledky obhospodařování vrátí vložené jím prostředky a ještě min. zaručený výnos. Jinak řečeno tato zvláštní garance znamenala pro žalovaného jediné : Nic neproděláš a ještě vyděláš . Po zániku Smlouvy měl žalovaný ve svém zákaznickém majetku pouze zaknihované dluhopisy a zbylé peníze, tento majetek odmítl převzít. Dlužník, aby dostál svého závazku vůči žalovanému ze zvláštní garance plnil následně žalovanému jako svému věřiteli, nikoli jako zákazníkovi, jak vypověděl předseda představenstva dlužníka, nejednalo se tedy o vrácení zákaznického majetku. Dlužník finanční prostředky ve výši Kč 106,222.708,88, po zániku Smlouvy, tj. dne 1.7.2011, vyplatil žalovanému ze svého majetku, např. získaného prodejem investičních nástrojů žalovaného, ovšem bez nové smlouvy o obhospodařování majetku s žalovaným. Dlužník tímto svým jednáním v době, kdy byl v úpadku, jednoznačně zvýhodnil žalovaného jako svého věřitele před svými ostatními věřiteli, ačkoli již v té době sám věděl, že je neschopen platit své závazky po dobu delší 30 dnů a že má více věřitelů s pohledávkami po splatnosti pokračování-11-MSPH 176 ICm 2744/2013 () delší 3 měsíců, což bylo prokázáno. Tedy právní úkon dlužníka platba ve výši Kč 106,222.708,88 je neúčinných úkonem dlužníka a patří do majetkové podstaty dlužníka.

X. Námitku žalovaného, že dlužníkovi nepředal žádné pokyny k nákupu cenných papírů, a proto finanční prostředky vyplacené dlužníkem žalovanému jsou jen vrácením jeho zákaznického majetku nepatřícím do majetkové podstaty dlužníka, soud shledal za irelevantní, neboť : 1) Jednoznačně tuto námitku vyvrací obsah platně smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů, výslovně uzavřené dle ust. § 4 odst. 2 písm.d) z.č. 256/2004 Sb., ZPKT, tj. aby obhospodařovatel, dlužník, svému zákazníkovi, žalovanému, poskytoval hlavní investiční službu, tj. obhospodařoval jeho majetek na základě své odborné úvahy v rámci smluvního ujednání, tj. podle investiční strategie zvolené žalovaným. Touto strategií byl dlužník vázán, akcie a podílové listy sám v rámci odborné úvahy nakupovat nemohl, dle smlouvy listinné investiční nástroje mohl pro žalovaného nakupovat jen s předchozím souhlasem žalovaného. Ovšem dlužník v daném případě žádné akcie, podílové listy či listinné investiční nástroje pro žalovaného nenakoupil. Dle smlouvy dlužník nebyl povinen poskytovat žalovanému další hlavní investiční činnost, a to dle písm. b) ust. § 4 odst. 2 ZPKT, tj. provádět pokyny týkající se investičních nástrojů na účet zákazníka. Kdyby tomu tak bylo, byla by investiční strategie žalovaného připojená ke smlouvě zcela nadbytečná. 2) Námitka žalovaného byla provedenými důkazy zcela vyvrácena. Žalovaný dostával od dlužníka každý měsíc zprávy o stavu jeho portfolia, už dne 9.7.2010 se dozvěděl, že za jeho finanční prostředky ve výši Kč 200 mil. dlužník nakoupil 32 dluhopisů ESP, 7 dluhopisů SINCOM a 1765 dlupopisů Via Chem Gr. Celkem za Kč 199,976.323,20. Následně těsně před uplynutím doby 6 měsíců, na kterou byla smlouva uzavřena, podepsal s dlužníkem prodloužení smlouvy do 31.12.2010 a následně opět 23.12.2010 podepsal další prodloužení smlouvy do konce trvání rozpočtového provizoria pro rok 2011. Žalovaný souhlasil s prováděním investiční služby dlužníkem, věděl o pohybech ve svém portfoliu, věděl ke dni ukončení smlouvy, kolik a jaké má investiční nástroje, jaké tržní ceny a tržní hodnoty, kolik činí jeho nerealizovaný zisk a kolik volných peněžních prostředků má na svém zákaznickém účtu. Žalovaný ničeho netvrdil ani žádný důkaz neoznačil k tomu, že by žalovaný z důvodů neudělení pokynů dlužníkovi hodlal od smlouvy odstoupit, že kdykoliv v průběhu trvání smlouvy upozornil žalovaného, že nesouhlasí s obhospodařováním jeho majetku, a proto požaduje vrátit vložené prostředky, popř. nahradit vzniklou škodu.

XI. Podmínky pro posouzení daného právního úkonu jako zvýhodňujícího ve smyslu § 241 IZ obsažené v prvním odstavci jsou bezpochyby naplněny, neboť není pochyb, že pokud by si žalovaný přihlásil pohledávku z nesplněného závazku zvláštní garance do insolvenčního řízení proti dlužníkovi dozajista by se mu nedostalo takového plnění, které by mu jinak náleželo v konkursu s přihlédnutím k tomu, že v soupisu majetkové podstaty dlužníka není žádný majetek. S ohledem na všechny výše uvedené se v daném případě jedná o neúčinný právní úkon dlužníka zvýhodňující žalovaného před ostatními insolvenčními věřiteli, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto rozsudku. XII. O nákladech řízení soud v bodě II. výroku rozhodl podle ust. § 142 odst.1 o.s.ř.a úspěšnému žalobci přiznal náhradu nákladů řízení v celkové výši Kč 28.798,-včetně 21% DPH. Tyto náklady představují 7 úkonů právní služby po Kč 3.100,-ve výši Kč 21.700,-(převzetí věci, 2x účelné vyjádření ve věci, 4x účast na jednání) a 7 krát paušál po Kč 300,-, tj. 2.100,-plus 21% DPH, tj. 4.998,-dle ust. § 7 a § 9 odst. 4 písm.b) vyhl.č.177/1996 Sb., advokátního tarifu. Odměna za sepis žaloby zástupci nenáleží, neboť žaloba byla podána pokračování-12-MSPH 176 ICm 2744/2013 () a podepsána jen žalobcem, dále ve věci proběhla před soudem pouze 4 ústní jednání, nikoli pět, dále požadavek žalobce na odměnu za 5 písemných podání ve věci soud zhodnotil jako neúměrný, neboť pouze dvě písemná vyjádření ve věci soud shledal za účelná a pro rozhodnutí mající význam. Žalobce, insolvenční správce, je podle § 11 odst. 2, písm. r) zákona 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění platném ke dni podání žaloby, osvobozen od soudních poplatků. Podle § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích, je-li žalobce v řízení od poplatku osvobozen a soud jeho návrhu vyhověl, zaplatí podle výsledku řízení poplatek nebo jeho odpovídající část žalovaný, nemá-li proti žalobci právo na náhradu nákladů řízení nebo není-li též od poplatku osvobozen. V tomto řízení podle shora uvedených ustanovení zákona o soudních poplatcích má žalovaný povinnost zaplatit soudní poplatek, který činí 2.000,-Kč podle položky 4 písm. c) Sazebníku soudních poplatků platného ke dni podání žaloby. Žalovaný částku může uhradit v pokladně soudu v hotovosti nebo na účet soudu .

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 10. července 2017 JUDr. Margita V í š k o v á v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Horáčková