MSPH 76 INS 15923/2014-P5-6
č.j.: MSPH 76 INS 15923/2014-P5-6

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: ENcables s.r.o., IČ 25787993, Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha 5, o částečném zpětvzetí pohledávky insolvenčního věřitele č. 5: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 150/333, 157 50 Praha 5

t a k t o:

Výrok I. usnesení č.j. MSPH 76 INS 15923/2014-P5-4 ze dne 2.10.2014 se mění tak, že soud bere na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky věřitele č. 5 ze dne 25.9.2014 Československé obchodní banky, a.s., IČ: 00001350 v rozsahu 312.846,37 Kč.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 11.8.2014 přihlásil věřitel č. 5: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, přihlášku své zajištěné pohledávky vůči dlužníkovi ve výši 4,023.141,35 Kč.

Podáním, doručeným insolvenčnímu soudu dne 1.10.2014, vzal věřitel č. 5: Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, částečně zpět přihlášku své zajištěné pohledávky za dlužníkem ve výši 312.846,37 Kč. Usnesením ze dne 2.10.2014 č.j. MSPH 76 INS 15923/2014-P5-4 vzal soud výrokem I. částečné zpětvzetí pohledávky ve výši 312.846,37 Kč a co do zajištění na vědomí. Věřitel č. 5 zůstal účastníkem insolvenčního řízení se zajištěnou pohledávkou ve výši 3,710.294,98 Kč.

Proti výše uvedenému usnesení podal věřitel č. 5 dne 9.10.2014, doručeno soudu dne 13.10.2014, odvolání s tím, že podáním ze dne 25.9.2014 vzal částečně zpět pouze část své pohledávky ve výši 312.846,37 Kč, nikoli zajištění pohledávky.

Podle § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník (nebo asistent soudce, na kterého se dle § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků), může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Vzhledem k tomu, že soud má za to, že odvolání navrhovatele lze zcela vyhovět, postupoval podle ustanovení § 95 IZ, tj. autoremedurně změnil výrok I. usnesení č.j. MSPH 76 INS 15923/2014-P5-4.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 22. října 2014 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lenka Burešová