MSPH 76 INS 15849/2015-A-11
č.j.: MSPH 76 INS 15849/2015-A-11 USN ESEN Í

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: DOK S peeD s.r.o., IČ: 29295092, Prokopova 156/11, 130 00 Praha 3-Žižkov, o insolvenčním návrhu insolvenčního věřitele: LAGARDE SPEDITION spol. s r.o., IČ: 25218972, Podhradská 2008/14, 350 02 Cheb, zast. JUDr. Filipem Štípkem, advokátem, Hradiště 96/6-8, 400 01 Ústí nad Labem

t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 9.7.2015 č.j. MSPH 76 INS 15849/2015-A-8, s e z ruš u je .

Od ůvo d ně n í:

Návrhem, doručeným insolvenčnímu soudu dne 17.6.2015, se věřitel domáhal, aby soud zjistil úpadek dlužníka DOK SpeeD s.r.o., IČ: 29295092, a na jeho majetek prohlásil konkurs, neboť má více věřitelů, vůči kterým má peněžité závazky po lhůtě splatnosti delší než 3 měsíce. Insolvenční soud usnesením vydaným asistentkou soudce dne 9.7.2015 č.j. MSPH 76 INS 15849/2015-A-8, insolvenční návrh dlužníka odmítl, z důvodu nedoplnění insolvenčního návrhu o přihlášku pohledávky věřitele (navrhovatele).

Proti výše uvedenému usnesení podal věřitel dne 13.7.2015 odvolání s tím, že právní zástupce věřitele přihlášku pohledávky odeslal soudu datovou schránkou dne 25.6.2015 a týž den byla soudu doručena.

Přihláška pohledávky věřitele byla soudem dohledána.

Podle § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník (nebo asistent soudce, na kterého se dle § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků), může mu zcela vyhovět předseda senátu.

Vzhledem k tomu, že soud má za to, že odvolání navrhovatele lze zcela vyhovět, postupoval podle ustanovení § 95 IZ, tj. autoremedurně zrušil své rozhodnutí a bude v řízení pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 15. července 2015 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Cyraniová