MSPH 76 INS 13349/2010-B-47
č.d. MSPH 76 INS 13349/2010-B-47

Usnesení Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: Marta anonymizovano , anonymizovano , bytem Lesnická 1155/8, 150 00 Praha 5, o odvolání insolvenčního správce proti usnesení o uložení pořádkové pokuty

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 14.12 2012, č. d. MSPH 76 INS 13349/2010-B-44, se mění tak, že pořádková pokuta ve výši 3.000,00 Kč s e n e u k l á d á .

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 3.5.2011 č.d. MSPH 76 INS 13349/2010-A-41 soud rozhodl dle ust. § 136 insolvenčního zákona (dále jen IZ) o zjištění úpadku dlužníka, současně prohlásil konkurs na jeho majetek. Usnesením ze dne 16.5.2011 č.d. MSPH 76 INS 13349/2010-B-2 uložil soud správci ve výroku II., aby soudu předkládal zprávy o své činnosti každé 3 měsíce spolu s vyúčtováním hotových výdajů a nákladů insolvenčního řízení odsouhlasených věřitelským orgánem. Insolvenční správce soudu podal poslední dílčí zprávu o své činnosti dne 20.7.2012

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce ve stanovené lhůtě řádně nesplnil svou povinnost, uloženou mu usnesením č. d.-B-2 ze dne 16.5.2011 uložil mu insolvenční soud dle ust. § 81 odst. 2 IZ pořádkovou pokutu ve výši 3.000,00 Kč, kterou byl insolvenční správce povinen zaplatit do 15 dnů ode dne právní moci usnesení.

Dne 31.12.2012 insolvenční správce podal soudu odvolání proti usnesení o pořádkové pokutě Městského soudu ze dne 14.12.2012, č.d.-B-44. Insolvenční správce namítal, že institut pořádkové pokuty by měl insolvenční soud využít až v případě opakovaného nebo hrubého porušování povinností insolvenčního správce. Dále soudu zdůvodnil a prokázal lekařskými zprávami proč nepodal včas zprávu o své činnosti z důvodů své pracovní neschopnosti. ( Z lékařské zprávy ze dne 31.10.2012 vyplývá, že byl v tuto dobu 3. týden v pracovní neschopnosti. Další lékařské zpávy ze dne 15.11.2012 a 17.12.2012 prokazují, že pracovní neschopnost insolvenčního správce trvala dál). S ohledem na tyto skutečnosti navrhl správce soudu, aby rozhodl, že usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14.12.2010, č.d. MSPH 76 INS 13349/2010-B-44 se ve výroku I. mění tak, že se insolvenčnímu správci pořádková pokuta ve výši 3.000,-Kč neukládá

Podle ustanovení § 95 IZ, může rozhodnutí, proti kterým je odvolání přípustné, na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví.

Soud prvního stupně, na základě podaného odvolání insolvenčního správce ze dne 31.12. 2012, postupoval v souladu s ustanovením § 95 IZ, rozhodl se vyhovět odvolání v celém rozsahu, neboť považuje zpoždění předložení zprávy insolvenčního správce za omluvitelné a usnesení č .d.-B-44 změnil tak, že pořádková pokuta ve výši 3.000,00 Kč se insolvenčnímu správci neukládá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

Je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem.

V Praze dne 18. února 2013

JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Cyraniová