MSPH 76 INS 12941/2013-A-8
č.j.: MSPH 76 INS 12941/2013-A-8

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka: HB Helena s.r.o., IČ 26006979, Šátalská 820, 142 00 Praha 4 -Libuš, o insolvenčním návrhu dlužníka t a k t o:

Usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 24.5.2013, č.j. MSPH 76 INS 12941/2013-A-6, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Návrhem, doručeným insolvenčnímu soudu dne 7.5.2013, se dlužník domáhal, aby soud zjistil jeho úpadek, neboť má více věřitelů, vůči kterým má peněžité závazky po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů, které není schopen plnit a současně je předlužen. V konkretizaci těchto tvrzení odkázal na přiložené seznamy majetku, závazků a zaměstnanců. Insolvenční soud usnesením vydaným vyšším soudním úředníkem, ze dne 24.5.2013, č.j. MSPH 76 INS 12941/2013-A-6, insolvenční návrh dlužníka odmítl, z důvodu absence vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek v samotném insolvenčním návrhu. Proti výše uvedenému usnesení podal dlužník dne 6.6.2013 odvolání s tím, že k požadavku na vylíčení rozhodujících skutečností osvědčujících úpadek (tj. především k pluralitě věřitelů) označil řádně 3 své věřitele, jejichž pohledávky jsou po lhůtě splatnosti déle než 3 měsíce. Podle § 9 zákona č. 121/2008 Sb. o vyšších soudních úřednících, je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal vyšší soudní úředník (nebo asistent soudce, na kterého se dle § 36a zák. č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích, přiměřeně vztahuje ustanovení upravující postavení vyšších soudních úředníků), může mu zcela vyhovět předseda senátu. Vzhledem k tomu, že soud má za to, že odvolání navrhovatele lze zcela vyhovět, postupoval podle ustanovení § 95 IZ, tj. autoremedurně zrušil své rozhodnutí a bude v řízení pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Praze 22. července 2013 JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Cyraniová