MSPH 76 INS 12802/2016-A-10
Č.j. MSPH 76 INS 12802/2016-A-10

USNESENÍ

Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Margitou Víškovou v insolvenční věci dlužníka : D. Z. P. Praha, s.r.o. v likvidaci, IČ: 48593940, Poděbradská 302, 190 00 Praha 9, o insolvenčním návrhu, o návrhu soudního exekutora, Exekutorský úřad Praha 4, Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4-Krč, na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Návrh na nařízení předběžné opatření ze dne 31.5.2016, kterým by soud měl vyloučit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ spočívající v zákazu provedení exekuce prodejem nemovitých věcí s omezením, aby výtěžek dosažený jejich zpeněžením by byl po dobu insolvenčního řízení deponován v úschově soudního exekutora do doby, než bude tyto prostředky možné vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty nebo do pravomocného skončení řízení, s e z a m í t á.

II. Navrhovatel předběžného opatření je povinen zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč, a to do 3 dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Návrhem doručeným soudu dne 27.5.2016 se dlužník domáhá vydání rozhodnutí o jeho úpadku a prohlášení konkursu na jeho majetek, neboť má závazky po splatnosti ve výši 1,309.901,26 Kč s příslušenstvím a vlastní pouze nemovitosti v hodnotě 3,230.000,-Kč, s kterými z důvodu proti němu vedených exekucí nemůže disponovat.

Podáním ze dne 31.5.2016 požádal soudní exekutor JUDr. Jana Tvrdková, Exekutorský úřad Praha 4, o vydání předběžného opatření, který by soud vyloučil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ a umožnil provést exekuci prodejem nemovitých věcí : stavba pro výrobu a skladování bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 164/24, na pozemku parc.č. 164/34 a na pozemku parc.č. 164/35, 164/36,stavba pro výrobu a skladování bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 174/4, na pozemku parc.č. 174/5, na pozemku parc.č. 174/6 a na pozemku parc.č. 174/7, a stavba pro výrobu a skladování bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 175/8 (dosud vyjmenované pozemku jsou zapsány na listu vlastnictví č. 275) a pozemku parc.č. 181/8 (pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 443), vše v katastrálním území Sedlec, obec Praha, zapsaných na LV 448, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, s omezení, že výtěžek z prodeje uvedených nemovitostí bude v případě pravomocného rozhodnutí o úpadku dlužníka deponován v úschově soudního exekutora do doby, než bude tyto prostředky možné vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty nebo do pravomocného skončení řízení. Dlužníkem podaný insolvenční návrh soudní exekutor označil za účelový a šikanozní, když je jím sledován jiný účel než samotné zjištění úpadku, a to zneužití účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, konkrétně blokace exekučního řízení. Na podporu těchto tvrzení soudní exekutor uvedl, že ve věci dlužníka se jedná již o v pořadí třetí insolvenční návrh, přičemž první insolvenční návrh byl odmítnut z důvodu absence vylíčení rozhodných skutečností osvědčujících úpadek, řízení druhé v pořadí bylo skončeno zastavením řízení pro nezaplacení isir.justi ce.cz uložené zálohy na náklady insolvenčního řízení a v pořadí třetí insolvenční návrh byl podán dne 27.5.2016, tedy pouhých 8 pracovních dní před konáním dražebního jednání, přestože předchozí insolvenční řízení bylo pravomocně skončeno již dne 16.3.2016. Exekutor ke svému návrhu přiložil dražební vyhlášku, ze které vyplývá, že odhadní cena nemovitostí činí 3.230.000,-Kč, výše nejnižšího podání činí 1,615.000,-Kč. Hodnota dlužníkova majetku tak výrazně přesahuje hodnotu uváděných závazků, nejnižší podání v nařízené dražbě je způsobilé pokrýt veškeré závazky dlužníka.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje tento účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze však jej provést.

Podle § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

V daném případě soud nemůže vyhovět navrhovateli, který žádá nařídit předběžné opatření k vyloučení účinků zahájení insolvenčního řízení spočívající v zákazu provedení exekuce, neboť tento požadavek je v rozporu se zákonem, dle kterého může soud předběžným opatřením na návrh či bez návrhu pouze omezit, nikoli vyloučit tento účinek zahájeného insolvenčního řízení. Soud se jinak shoduje s navrhovatelem předběžného opatření, že tento v pořadí již třetí insolvenční návrh, kterému předcházely dva další, jeden odmítnut pro vady a druhý-řízení zastaveno pro nezaplacení zálohy, je podán opět účelově ve snaze zabránit dražbě majetku dlužníka v rámci exekuce. Kromě časových souvislostí, kdy je zřejmé, že dlužník podal návrh opakovaně a teprve několik dní před provedením opakované dražby a lze tedy předpokládat, že tím chtěl dražbu zmařit.

Soud ze shora uvedeného důvodu zamítl návrh na nařízení předběžného opatření, jak je uvedeno v bodu I. výroku usnesení, neboť požadavek na vyloučení účinků zahájeného insolvenčního řízení je v rozporu s insolvenčním zákonem ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ .

Soud v bodu II. výroku usnesení rozhodl dle ust. § 4 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích o povinnosti navrhovatele uhradit soudní poplatek, přičemž výše poplatku byla určena dle položky 5 Sazebníku soudních poplatků, který je přílohou tohoto zákona. Soudní poplatek lze uhradit a) bezhotovostně na účet soudu: č. účtu: 3703-2928021/0710 u ČNB Praha, konstantní symbol: 1148, variabilní symbol: 7641280216. b) nebo v hotovosti do pokladny soudu (č.dv. 140, I. poschodí budovy Městského soudu v Praze, Praha 2, pracoviště Slezská 9).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; stejnopis usnesení se doručuje dlužníku a navrhovateli předběžného opatření. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno.

V Praze dne 6. června 2016

JUDr. Margita Víšková v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Horáčková